Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

872. Odlok o proračunu občine Črnomelj za leto 1992, stran 1429.

Na podlagi 7. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov Skupščine občine Črnomelj (SDL, št. 21/89) je Skupščina občine Črnomelj na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 25. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Črnomelj za leto 1992
1. člen
Prihodki občinskega proračuna za leto 1992 znašajo:
                     SLT
skupni prihodki         301,171.300
– razporejeni prihodki      300,171.300
– nerazporejeni prihodki      1.000.000
2. člen
V rezervni sklad se nameni 0,2% proračunskih prihodkov.
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj.
Izvršni svet je pooblaščen, da usklajuje proračun zaradi inflacijskih gibanj, skladno z republiškimi izhodišči.
4. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča o najetju posojil iz sredstev rezerv, da odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve in dajanju posojil in o plasmajih iz sredstev proračuna.
5. člen
Če bo dotok proračunskih prihodkov znatno odstopal od planiranega, lahko izvršni svet spremeni porabo sredstev za posamezne namene.
Izvršni svet bo skupščino občine obveščal o izvrševanju proračuna po periodičnih obračunih.
Če se globalno proračun realno spremeni za več kot 5% na strani prihodkov ali odhodkov, se pripravi rebalans proračuna.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo enakomerno med porabnike, razen če z ustreznim aktom skupščine ali sklepom izvršnega sveta ni drugače določeno. Porabnikom se sredstva nakazujejo na ustrezne račune, vsa druga sredstva se koristijo neposredno iz proračuna.
7. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so dana. Porabniki ne smejo na račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s proračunom.
8. člen
Izvršni svet in Oddelek za občo upravo in proračun izvajata nadzor nad pravilno in smotrno porabo proračunskih sredstev. Porabniki so dolžni izvršnemu svetu pošiljati finančne načrte, zaključne račune in vse druge potrebne podatke o sredstvih in o izvrševanju delovnih nalog.
9. člen
Splošni in posebni del proračuna sta sestavni del tega odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1992 dalje.
Št. 401-2/91
Črnomelj, dne 25. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Črnomelj
Martin Janžekovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost