Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

864. Pravilnik o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem, stran 1425.

Na podlagi prvega odstavka 103. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I), minister za zdravstvo, družino in socialno varstvo izdaja
PRAVILNIK
o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo merila za dodelitev socialnih stanovanj v najem in določa točkovnik za njihovo vrednotenje.
2. člen
Do dodelitve socialnega stanovanja v najem je upravičen državljan Republike Slovenije, katerega skupni prihodek na člana družine ne presega višine, določene s predpisi s področja socialnega varstva.
3. člen
Ostala merila iz 102. člena stanovanjskega zakona, ki se točkujejo, so:
– stanovanjske razmere;
– število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem;
– socialne razmere;
– zdravstveno stanje.
4. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi družinski člani, se ocenjujejo glede na:
                                      točk
  1. Stanovanjski status:
  – prosilec je brez stanovanja                     150
  – prosilec stanuje z družino pri starših ali sorodnikih        150
  – prosilec stanuje v samskem domu ali je podnajemnik          150
  2. kvaliteto bivanja:
  – bivanje v stanovanju nižje kategorije, provizoriju ali baraki    120
  – bivanje v kletnem in podstrešnem stanovanju              80
  – bivanje v vlažnem in mračnem stanovanju                20
  3. stanovanjsko površino:
  – do 4 m2 na družinskega člana                     120
  – od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana                 80
  – od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana                 60
  – od 13 m2 do 16 m2 na družinskega člana                20
  4. neprimernost stanovanja – stanovanje brez posameznih delov oziroma
souporaba posameznih delov stanovanja:
  – stanovanje brez kuhinje                        40
  – stanovanje brez sanitarnih prostorov                 40
  – stanovanje s souporabo kuhinje                    20
  – stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov ali s sanitarnimi prostori
izven stanovanja                              20
  5. funkcionalnost stanovanja:
  – stanovanje z arhitektonskimi ovirami (če gre za invalida, ki je gibalno
oviran)                                   50
  – stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča               20
  – stanovanje z nestandardno visokimi stropovi              10
5. člen
   Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem, se kot merilo za
dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
   – družina z dvema ali več mladoletnimi otroci              60
  – družina z družinskim članom iz 6. člena stanovanjskega zakona, starim
nad 65 let                                 30
6. člen
Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem, se vrednoti:
                                      točk
  – ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok, zaradi neprimernih
stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu)       60
  – status roditelja, ki živi sam z mladoletnim otrokom in tudi skrbi za
njegovo vzgojo in varstvo (samohranilec)                  40
  – ločeno življenje roditeljev, zaradi neprimernih stanovanjskih razmer 40
  – status prosilca z družinskim članom, za katerega je po predpisih o
zaposlovanju ocenjeno, da je nezaposljiv                  30
7. člen
   Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma njegovega družinskega
člana se upošteva:
                                     točk
  – trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi stanovanjskimi
razmerami                                  80
  – trajna obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami     60
  Trajno obolenje iz prejšnjega odstavka se dokazuje z izvidom zdravniške
komisije I. stopnje pri zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
8. člen
   Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena stanovanjskega zakona se pri
dodelitvi socialnih stanovanj v najem upoštevajo še naslednja merila za:
                                      točk
  – družino, v kateri roditelja nista starejša od 30 let (mlada družina) 60
  – družino, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težjo ali težko duševno ali
težko telesno motnjo, ugotovljeno po pristojni komisiji           60
  – invalidnost, zaradi katere je prosilec ali odrasli družinski član
nesposoben za samostojno življenje in delo in je ugotovljena z izvidom in
mnenjem pristojne komisije                         50
9. člen
Občinski upravni organ lahko s svojimi akti določi za vse prosilce za dodelitev socialnega stanovanja v najem, 20% odstopanje od vrednosti določenih v točkovniku upoštevaje posebne razmere v občini.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Do sprejema zakona o socialnem varstvu se za izračun višine skupnega prihodka in za ocenjevanje premoženjskega stanja iz 2. člena tega pravilnika uporabljajo materialno pravna določila samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialno varstvenih pravic (Uradni list SRS, št. 26/84 in 14/89).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati v 15 dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-2/92
Ljubljana, dne 30. marca 1992.
Minister
za zdravstvo, družino
in socialno varstvo
dr. Božidar Voljč l. r.
 
Soglašam!
Minister
za varstvo
okolja in urejanje prostora
Miha Jazbinšek l. r.

AAA Zlata odličnost