Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

863. Pravilnik o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem, stran 1423.

Na podlagi 11. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I) izdaja minister za varstvo okolja in urejanje prostora
PRAVILNIK
o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom so določeni normativi in standardi za socialna stanovanja ter postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem.
II. NORMATIVI IN STANDARDI ZA SOCIALNA STANOVANJA
2. člen
Kot normativi in standardi za potrebe socialnih stanovanj se štejejo normativi in standardi, predpisani na podlagi prvih sedmih alinej 11. člena stanovanjskega zakona in sicer v tistem delu, ki se nanaša na minimalne standarde, kadar pa ti niso posebej določeni pa na srednje standarde oziroma na splošne standarde, kadar standardi niso razčlenjeni.
3. člen
Če se upravičencu dodeli starejše stanovanje, zgrajeno pred letom 1950, je možen tudi odstop navzgor od površinskih normativov in sicer največ za 10 m2.
4. člen
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem lahko odstopi navzgor in sicer z upoštevanjem dodatnega dnevnega ali spalnega prostora v primerih, če to zahtevajo družinske in socialno zdravstvene razmere kot na primer, če gre za tri generacije v družini, težjo invalidnost, težjo bolezen, ki. terja trajno nego in podobno.
O odstopanju od površinskih normativov odloča občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve (v nadaljnjem besedilu: upravni organ), upoštevaje predhodno mnenje Centra za socialno delo v občini.
5. člen
Če je stanovanje namenjeno invalidu oziroma družini z invalidnim članom, ki mu je otežkočeno oziroma preprečeno normalno gibanje, je potrebno ob dodelitvi socialnega stanovanja v najem v okviru možnosti upoštevati potrebo po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu ali izhodu iz stavbe, kakor tudi zadostne površine za gibanje z invalidskim vozičkom.
III. OBLIKOVANJE OBČINSKE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
6. člen
Občina na podlagi občinskega stanovanjskega programa najmanj enkrat letno objavi v sredstvih javnega obveščanja javni razpis za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
7. člen
Razpis, ki ga oblikuje upravni organ, mora določati zlasti:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem;
– podatke, ki jih morajo udeleženci navesti v vlogi;
– dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi;
– število socialnih stanovanj v občini in okvirni datum razpoložljivosti teh stanovanj;
– razpisni rok.
8. člen
Vlogi za pridobitev socialnega stanovanja v najem morajo udeleženci razpisa priložiti naslednje listine:
– potrdilo o državljanstvu;
– potrdilo o stalnem bivališču in številu družinskih članov;
– podatke o denarnih prejemkih, kakor tudi izjavo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja socialnega varstva;
– najemno oziroma podnajemno pogodbo;
– drugo, z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero se izkazuje gmotne in socialno zdravstvene razmere.
9. člen
Upravni organ prouči utemeljenost vlog ter razvrsti vloge po kategorijah udeležencev.
Upravni organ pri tem delu sodeluje s pristojnim centrom za socialno delo, invalidskimi organizacijami in društvi, zdravstvenimi zavodi, zavodom za zaposlovanje, po svoji presoji pa opravi tudi vse druge pomembne poizvedbe pri pristojnih organih in organizacijah.
Upravni organ obenem tudi obvesti udeležence razpisa o morebitni potrebi za dopolnitev nepopolnih vlog in jim določi rok za dopolnitev vloge.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo.
10. člen
Upravni organ imenuje tričlanske komisije za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
Komisijo sestavljajo:
– član, ki ga v komisijo imenuje občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve in je obenem tudi poročevalec komisije;
– dva člana, ki ju v komisijo imenuje center za socialno delo v občini.
11. člen
Komisija po ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni točkovalni zapisnik na podlagi pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.
12. člen
Upravni organ na podlagi točkovalnih zapisnikov najkasneje v roku 60 dni po javni objavi razpisa določi občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem in jo objavi na krajevno običajen način.
13. člen
Zoper svojo uvrstitev na občinsko listo ima udeleženec razpisa pravico ugovora na izvršni svet skupščine občine in sicer najkasneje v roku 15 dni po vročitvi sklepa o uvrstitvi na občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj oziroma objavi občinske liste za dodelitev socialnih stanovanj.
IV. DODELJEVANJE SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
14. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda predstojnik upravnega organa.
15. člen
Upravni organ pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem.
16. člen
Pravica do uporabe socialnega stanovanja v najem je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko stanje upravičenca, kar se posebej opredeli tudi v najemni pogodbi.
Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi, ne sme biti krajši od 90 dni.
Upravni organ preverja upravičenost do najema socialnega stanovanja enkrat letno.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Socialna stanovanja se smejo tudi po izpraznitvi dodeliti v najem le upravičencem do pridobitve socialnega stanovanja, razen v primeru, da v občini začasno ni potreb po socialnih stanovanjih.
18. člen
Do uveljavitve standardov iz 2. člena tega pravilnika se pri dodelitvi socialnih stanovanj v najem, uporabljajo obstoječi površinski normativi za dodeljevanje socialnih stanovanj v občini.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-483/92
Ljubljana, dne 30. marca 1992.
Minister
za varstvo okolja
in urejanje prostora
Miha Jazbinšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti