Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

862. Pravilnik o obrazcu za prijavo in odjavo začasnega prebivališča, načinu prijavljanja in vodenja razvida začasno prijavljenih oseb, ter o obrazcu in načinu vodenja knjige gostov, stran 1421.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva (Uradni list SRS, št. 6/83, Uradni list RS, št. 26/90 in 11/91-I) izdaja minister za notranje zadeve
PRAVILNIK
o obrazcu za prijavo in odjavo začasnega prebivališča, načinu prijavljanja in vodenja razvida začasno prijavljenih oseb, ter o obrazcu in načinu vodenja knjige gostov
1. člen
S tem pravilnikom se določa obrazec za prijavo in odjavo začasnega prebivališča, način prijavljanja in vodenja razvida začasno prijavljenih oseb, obrazec knjige gostov s kopijo in brez kopije ter način vodenja knjige gostov in prijavljanja gostov.
2. člen
Začasno prebivališče se prijavi oziroma odjavi na obrazcu za prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča (obrazec št. 1) ali s kopijo iz knjige gostov (obrazec št. 2).
Obrazca št. 1 in 2 sta objavljena skupaj s tem pravilnikom in sta njegov sestavni del.
Podatki na obrazcih iz prvega odstavka tega člena morajo biti pisani čitljivo, priimek in ime prijavljene osebe, pa morata biti napisana z velikimi tiskanimi črkami.
3. člen
Razvid začasnega prebivališča je sestavljen iz evidence začasnega prebivališča, ki jo vodi pristojni organ, in evidence gostov, ki jo vodijo podjetja, druge organizacije in občani, ki za plačilo sprejemajo goste na prenočišče in počitek.
4. člen
V evidenci začasnega prebivalstva so podatki o državljanih Republike Slovenije, ki imajo prijavljeno začasno prebivališče na območju občine.
Pristojni organ, ki ima računalniško opremo vodi evidenco začasnega prebivalstva tako, da podatke o osebi vnese v računalniško bazo Ministrstva za notranje zadeve, obrazce za prijavo-odjavo začasnega prebivališča pa arhivira kronološko po datumih prijav.
5. člen
Pristojni organ, ki nima računalniške opreme, prijave začasnega prebivališča vlaga v kartoteko po abecedi priimkov in imen. Ko stanodajalec oziroma oseba začasno prebivališče odjavi, vpiše pristojni organ v določeno rubriko na obrazcu za prijavo začasnega prebivališča datum odhoda, nato prvi del obrazca odjave uniči.
Prijave začasnega prebivališča, na katerih je že vpisan datum odhoda, izloči pristojni organ iz kartoteke začasno prijavljenih oseb in jih vlaga v kartoteko odjavljenih oseb. Ti obrazci se hranijo eno leto. Enako ravna pristojni organ tudi s prijavami tistih oseb, ki niso obnovile začasnega prebivališča s tem, da se to dejstvo zabeleži na hrbtni strani obrazca.
Pristojni organ enkrat mesečno pregleda kartoteko začasno prijavljenih oseb in izloči obrazce tistih oseb, ki niso obnovile začasne prijave v predpisanem roku niti se niso odjavile.
6. člen
Če stanodajalec oziroma oseba obnovi prijavo začasnega prebivališča, pristojni organ vloži novo prijavo v kartoteko in na prijavo napiše datum prve prijave, staro prijavo pa izloči iz kartoteke in jo uniči.
7. člen
Če pristojni organ ob prijavi začasnega prebivališča ugotovi, da oseba, ki prijavlja začasno prebivališče, opravlja kakšno javno ali kakšno drugo funkcijo, mandatno dobo vpiše v evidenco začasnega prebivališča.
8. člen
Pristojni organ preide na računalniško vodenje evidence začasnega prebivališča potem, ko iz obstoječe kartoteke vnese v računalniško vodeno evidenco vse podatke o začasno prijavljenih osebah.
9. člen
Evidenco gostov sestavljajo knjige gostov s kopijo in knjige gostov brez kopije.
Knjiga gostov s kopijo ali knjiga gostov brez kopije mora biti vezana in imeti oštevilčene strani.
Za notranje zadeve pristojni občinski upravni organ (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) overi knjigo gostov tako, da napiše na notranjo stran prve platnice besede »Ta knjiga obsega.......... (število z besedami) strani. Knjigo vodi (ime – naziv stanodajalca).......... v ..........(naselje, ulica, hišna številka). Evidenčna številka knjige.......... Pod besedilom uradna oseba vtisne pečat in se podpiše.
Podatki v knjigi gostov morajo biti vpisani čitljivo, priimek in ime prijavljene osebe pa morata biti napisana z velikimi tiskanimi črkami.
10. člen
Na hrbtni strani kopije iz knjige gostov morata biti označena ime in naslov stanodajalca.
Kopije iz knjige gostov policijski oddelek oziroma policijska postaja hrani še eno leto, nato pa uniči.
11. člen
Stanodajalci lahko vodijo knjigo gostov s kopijo ali brez kopije tudi računalniško po enotni metodologiji, ki jo pripravi Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.
Računalniški izpisi morajo vsebovati podatke iz prvega oziroma tretjega odstavka 10.a člena zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva.
12. člen
Podjetja in občani, ki so dolžni voditi knjigo gostov, morajo vpisati v to knjigo vsakogar, ki se pri njih nastani ali začasno prebiva.
Stanodajalci, ki vodijo knjigo gostov brez kopije, morajo po vsaki obnovi prijave začasnega prebivališča ponovno vpisati stanovalca v knjigo gostov.
13. člen
Začasno prebivališče oseb iz 10. člena in prvega odstavka 11. člena zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: zakon) prijavi stanodajalec na podlagi osebne izkaznice ali druge javne listine, iz katere je mogoče ugotoviti istovetnost prijavljene osebe.
14. člen
Pristojni organ v skladu s 13. členom zakona določi gostinskim in drugim organizacijam, ki sprejemajo goste na prenočišče in počitek, počitniškim in drugim podobnim domovom, zdraviliščem in občanom, ki za plačilo sprejemajo goste na prenočišče in počitek, da vodijo knjigo gostov s kopijo.
Internatom, podjetjem, ki organizirajo nastanitev svojih delavcev ter civilnopravnim osebam, ki sprejemajo osebe na začasno prebivanje, domovom za ostarele in onemogle občane, za oskrbovance, za invalidne osebe, delovno varstvenim zavodom, prevzgojnim domovom in drugim podobnim domovom oziroma zavodom, določi pristojni organ, da vodijo knjigo gostov brez kopije.
15. člen
Stanodajalci iz prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika prijavljajo začasno prebivališče svojih gostov s kopijo iz knjige gostov pri policijskem oddelku oziroma policijski postaji.
Stanodajalci iz drugega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika in osebe iz 11. člena zakona prijavljajo začasno prebivališče pri krajevnem uradu, če je le-ta pristojen za sprejemanje prijave-odjave začasnega prebivališča oziroma pri pristojnem organu.
Če osebe iz prejšnjega odstavka ne bi mogle v predpisanem roku prijaviti oziroma odjaviti začasnega prebivališča v času, ko pristojni krajevni urad oziroma organ ne dela, prijavijo začasno prebivališče pri policijskem oddelku ali policijski postaji.
16. člen
Razvid začasnega prebivališča sestavljajo obrazci za prijavo in odjavo začasnega prebivališča, kopije iz knjige gostov ter knjige gostov.
Razvid iz prejšnjega odstavka, razen knjig gostov, vodi pristojni organ. Knjige gostov s kopijo in knjige gostov brez kopije vodijo stanodajalci, ki jih določi pristojni organ.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o obrazcu za prijavo in odjavo začasnega prebivališča, o načinu prijavljanja in vodenja razvida začasno prijavljenih oseb ter o obrazcu in načinu vodenja knjige gostov (Uradni list SRS, št. 18/84 in 42/88).
Pristojni organi, ki vodijo prijave začasnega prebivališča v obliki kartoteke, lahko uporabljajo obrazec za prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča, določen v 3. členu pravilnika o obrazcu za prijavo in odjavo začasnega prebivališča, o načinu prijavljanja in vodenja razvida začasno prijavljenih oseb ter o obrazcu in načinu vodenja knjige gostov (Uradni list SRS, št. 18/84 in 42/88), vendar najdalj eno leto od uveljavitve tega pravilnika.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0101/SIT/92
Ljubljana, dne 17. marca 1992.
Minister
za notranje zadeve
Igor Bavčar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti