Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1992 z dne 31. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1992 z dne 31. 1. 1992

Kazalo

273. Pravilnik o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah, stran 315.

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena, četrtega odstavka 128. člena in tretjega odstavka 131. člena zakona 6 varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za notranje zadeve
PRAVILNIK
o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah
1. člen
Ta pravilnik predpisuje obrazec prometnega dovoljenja za motorno in priklopno vozilo ter traktor in traktorski priklopnik, obrazec prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo, obrazec vozniškega dovoljenja, obliko, barvo, mere in vsebino registrskih in evidenčnih tablic ter oznake za registracijska območja.
2. člen
Prometno dovoljenje za registrirano motorno in priklopno vozilo ter traktor in traktorski priklopnik se izda na obrazcu št. 1, ki je sive barve in je objavljen skupaj s tem pravilnikom ter je njegov sestavni del.
3. člen
Za vozilo, ki se začasno registrira se izda prometno dovoljenje za začasno registrirano vozilo na obrazcu št. 2, ki je sive barve in je objavljen skupaj s tem pravilnikom ter je njegov sestavni del.
4. člen
Obrazca št. 1 in št. 2 imata dva dela in merita razvita 148 x 105 mm, prepognjena pa 74 x 105 mm.
5. člen
Vozniško dovoljenje za voznika vozil na motorni pogon se izda na obrazcu št. 3, ki je rožnate barve in je objavljen skupaj s tem pravilnikom ter je njegov sestavni del. Obrazec št. 3 ima tri dele in meri razvit 222 x 105mm, prepognjen pa 74 x 105 mm.
V obrazcu vozniškega dovoljenja se potrdi s pečatom občinskega upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve ter vpisom datuma pridobitve, vse kategorije vozil, ki jih ima voznik pravico voziti. Tiste kategorije, ki jih voznik nima pravice voziti pa se uničijo tako, da se obrazec vozniškega dovoljenja preluknja na mestu, ki je namenjen za odtis pečata občinskega upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve pri posamezni kategoriji v vozniškem dovoljenju.
6. člen
Registrska tablica za motorna vozila je bele barve, obrobljena z zeleno črto, na njej pa je s črnimi črkami označeno registracijsko območje in s črnimi črkami in številkami registrska oznaka vozila, ki je sestavljena za motorna kolesa iz treh do štirih, za druga motorna vozila pa iz dveh do šestih črk, številk ali kombinacije črk in številk. Za drugim znakom registrske oznake vozila je pomišljaj, kadar pa je registrska oznaka sestavljena iz dveh znakov, pa je pomišljaj za prvim znakom. Za oznako registracijskega območja je grb mesta, v katerem je sedež občine, katere pristojni organ za notranje zadeve je izdal registrske tablice.
Oblika in mere registrske tablice za motorna vozila in lahke priklopnike, razen za motorna kolesa, so določene na risbi številka 1, za tista navedena vozila, za katera na zadnji strani ni dovolj prostora za pritrditev te registrske tablice pa se izda registrska tablica, ki je določena na risbi številka 3. Oblika in mere registrske tablice za motorna kolesa so določene na risbi številka 4.
7. člen
Registrska tablica za priklopna vozila je glede oblike, barve, mere in vsebine enaka kot registrska tablica za motorna vozila iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, le da je na njej oznaka registracijskega območja in grb za registrsko oznako vozila (risba številka 2).
8. člen
Registrska tablica za vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji in njihovega osebja ter tujih trgovskih, prometnih, kulturnih in drugih predstavništev, tujih dopisništev in stalnih tujih dopisnikov oziroma tujcev – stalnih uslužbencev v teh predstavništvih, obsega: oznako registracijskega območja, v katerem je sedež predstavništva ali začasno prebivališče osebja, številčno oznako države, iz katere je predstavništvo registrirano v Republiki Sloveniji, črkovno oznako dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh predstavništvih, registrsko oznako vozila in leto, za katero velja registracija.
Črkovne oznake dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh predstavništvih na registrskih tablicah so naslednje:
»A« – za vozila v lasti diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji in njihovega osebja, ki ima diplomatski status (risba številka 5);
»M« – za vozila, katerih lastniki so tujci, ki so zaposleni v diplomatskih in konzularnih predstavništvih, misijah tujih držav in predstavništvih mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji, nimajo pa diplomatskega Statusa (risba številka 6);
»P« – za vozila v lasti tujih kulturnih predstavništev, tujih dopisništev, stalnih tujih dopisnikov in tujcev stalnih uslužbencev v teh predstavništvih (risba številka 7);
»E« – za vozila v lasti tujih trgovskih, prometnih in drugih predstavništev in tujcev stalnih uslužbencev v teh predstavništvih (risba številka 8).
Za vozila iz prve alinee drugega odstavka tega člena se skupaj z registrsko tablico izda tudi eliptična dopolnilna registrska tablica, in sicer: za vozila, ki ga uporablja šef diplomatskega predstavništva ali misije – tablica s črkami »CMD« (risba številka 12), za vozilo, ki ga uporablja druga oseba z diplomatskim statusom – tablica s črkami »CD« (risba številka 10), za vozilo, ki ga uporablja konzularni funkcionar, pa tablica s črkama »CC« (risba številka 11).
Oblika, vsebina in mere registrskih tablic iz drugega in tretjega odstavka tega člena za vsa motorna in priklopna vozila so določne na risbah številka 5 do 12, osnovna barva registrskih tablic je črna, črke in številke na njej pa so rumene.
Registrske tablice iz drugega odstavka tega člena se izdajo za vsako koledarsko leto.
9. člen
Registrska tablica za začasno registrirana motorna in priklopna vozila je svetlo zelene barve, obrobljena s črno črto, na njej pa je s črnimi črkami označeno registracijsko območje in s črnimi črkami in številkami registrska oznaka vozila, ki je sestavljena iz štirih ali petih, za motorna kolesa pa treh črk, številk ali kombinacije črk in številk. Za drugih znakom registrske oznake vozila, razen za motorna kolesa je pomišljaj. Za oznako registracijskega območja je grb mesta, v katerem je sedež občine, katere pristojni organ za notranje zadeve je izdal registrske tablice. Za registrsko oznako vozila je oznaka leta, v katerem je bila opravljena zadnja začasna registracija oziroma podaljšanje veljavnosti začasne registracije vozila.
Oblika in mere registrske tablice za začasno registrirana motorna in priklopna vozila je določena na risbah številka 13, 14 in 15.
10. člen
Registrska tablica za določena motorna vozila organov za notranje zadeve je bele barve, obrobljena z modro črto, na njej pa so z modro barvo vpisani črka »P« in registrska oznaka vozila, ki je sestavljena za motorna vozila iz petih, za motorna kolesa pa iz štirih črk, številk ali kombinacije črk in številk. Za drugim znakom registrske oznake je pomišljaj. Za črko »P« je simbol uniformirane policije Republike Slovenije.
Registrska tablica za določena priklopna vozila organov za notranje zadeve je glede mer, barve, oblike in vsebine enaka, kot registrska tablica za motorna vozila iz prvega odstavka tega člena, le da sta na njej simbol uniformirane policije Republike Slovenije in črka »P« za registrsko oznako vozila.
Oblika in mere registrske tablice za določena motorna vozila organov za notranje zadeve in lahke priklopnike, razen za motorna kolesa, so določene na risbi številka 16 in 19, za priklopna vozila na risbi številka 17, za motorna kolesa pa na risbi številka 18.
11. člen
Registrska tablica za motorna in priklopna vozila, ki ne izpolnjujejo rednih pogojev glede dimenzij (dolžina, širina in višina), katerih lastna masa presega 40 ton, in ki zaradi lastne mase prekoračujejo dovoljenje osne obremenitve, je po obliki, merah in vsebini taka, kot je določeno za registrske tablice iz prvega odstavka 6. in 7. člena tega pravilnika s tem, da je živo rdeče barve, obrobljena z belo črko, črke in številke na njej pa so bele barve (risba št. 20 in 21).
12. člen
Evidenčna tablica za traktor je temno zelene barve, obrobljena z belo črto, na njej pa sta z belimi črkami in številkami označena registracijsko območje in registrska oznaka vozila, ki je sestavljena iz štirih črk, številk ali kombinacije štirih črk in številk. Za drugim znakom registrske oznake vozila je pomišljaj. Za označbo registracijskega območja je grb mesta, v katerem je sedež občine, katere pristojni organ za notranje zadeve je izdal evidenčne tablice.
Evidenčna tablica za traktorski priklopnik je glede barve in vsebine enaka, kot evidenčna tablica iz prvega odstavka tega člena, le da sta na njej grb mesta, v katerem je sedež občine, katere pristojni organ za notranje zadeve je izdal evidenčne tablice in oznaka registracijskega območja za registrsko oznako vozila.
Oblika in mere evidenčne tablice za traktorje so določene na risbah številka 22 in 24, za traktorske priklopnike pa na risbah številka 23 in 25.
13. člen
Preizkusna tablica za motorna in priklopna vozila ter traktorje in traktorske priklopnike je bele barve, na njej pa so napis »PREIZKUŠNJA«, oznaka registracijskega območja in registrska oznaka vozila. Črke in številke so črne barve. Za oznako registracijskega območja je na tablicah izdelanih iz kovine grb mesta, v katerem je sedež občine, katere pristojni organ za notranje zadeve je izdal preizkusne tablice, na tablicah izdelanih iz kartona pa je za oznako registracijskega območja pomišljaj.
Oblika in mere preizkusne tablice za traktorje in traktorske priklopnike ter motorna in priklopna vozila je določena na risbah št. 26 in 27, za motorna kolesa pa na risbi št. 28. Tablici na risbah št. 27 in 28 sta izdelani iz kartona.
14. člen
Oznake registracijskih območij, ki so v registrskih, evidenčnih in preizkusnih tablicah, so navedene v seznamu oznak registracijskih območij, ki je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.
15. člen
Na registrskih in evidenčnih tablicah se v registrski oznaki vozila ne uporablja črk O, Č, Š in Ž ter črke B v kombinaciji s številko 8, I v kombinaciji s številko 1 in G v kombinaciji s številko 6.
16. člen
Risbe številke 1 do 28 so objavljene skupaj s, tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
17. člen
Določbe pravilnika o evidentiranju traktorjev in traktorskih priklopnikov (Uradni list SRS, št. 3/83) in pravilnika o vozniških dovoljenjih in o potrdilih o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št, 3/83) ostanejo v veljavi, kolikor niso v nasprotju z določbami tega pravilnika.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0013/2-S-010/3-92
Ljubljana, dne 16. januarja 1992.
Minister
za notranje zadeve
Igor Bavčar l. r.

AAA Zlata odličnost