Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1991 z dne 29. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1991 z dne 29. 11. 1991

Kazalo

1127. Sklep o natančnejši določitvi pogojev in postopka za pridobitev dovoljenj in soglasij za poslovanje bank in hranilnic pri Banki Slovenije, stran 1109.

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 20. člena, in drugega odstavka 56. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o natančnejši določitvi pogojev in postopka za pridobitev dovoljenj in soglasij za poslovanje bank in hranilnic pri banki Slovenije
1. Ta sklep podrobneje določa pogoje, način in postopek ter roke za pridobitev dovoljenja za poslovanje banke in hranilnice, dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje banke na območju Republike Slovenije, dovoljenja za združitev, pripojitev in razdružitev banke, soglasja za ustanovitev poslovne enote ali predstavništva tuje banke, soglasja posameznemu ustanovitelju banke, da ima lahko več kot 15% upravljalskih delnic v banki in soglasja k imenovanju direktorja banke.
I. DOVOLJENJE ZA POSLOVANJE BANKE
2. Postopek za pridobitev dovoljenja za poslovanje banke začne teči z dnem, ko ustanovitelji banke vložijo pisno vlogo za izdajo dovoljenja pri Banki Slovenije.
Banka Slovenije odloči o izdaji dovoljenja za poslovanje banke v roku 60 dni, po vložitvi popolne vloge iz prejšnjega odstavka.
3. Vloga za pridobitev dovoljenja iz 2. točke tega sklepa mora vsebovati:
1) akt o ustanovitvi in statut banke;
2) opis poslov, ki jih bo banka opravljala;
3) načrt bančnega poslovanja za prihodnji dve leti, ki vsebuje: opis področja (trgov), na katerih bo banka opravljala naštete bančne posle, oceno konkurence na izbranih trgih, navedbo konkurenčnih prednosti nove banke, finančno ovrednotenje (bilanca stanja, uspeha, bilanca medletnih sprememb), marginalna analiza ("občutljivost" projekta glede na spremembe vhodnih parametrov);
4) podatke o znesku ustanovitvenega kapitala, ki ne sme biti obremenjen s prihodnjimi obveznostmi in mora dosegati v denarni obliki najmanj predpisani znesek;
5) podatke o medsebojnih kapitalskih in upravljalskih povezavah, ki vsebujejo: pregled poslovanja ustanovitelja (revidirane finančne izkaze zadnjih dveh let), delež kapitala ter terjatev vsakega ustanovitelja do soustanoviteljev, upravljalska povezanost ustanoviteljev prek članstva v upravnem in nadzornem odboru banke ter v organih ustanoviteljev banke;
6) dokumentacijo, ki kaže usposobljenost delavcev banke in to predvsem: informacije o kadrovski zasedbi banke s številom delavcev, njihovi kvalifikacijski strukturi oziroma strokovni izobrazbi za opravljanje bančnih poslov in o delovnih izkušnjah delavcev banke na finančnem, pravnem in računovodskem področju ter ustreznih referencah o dosedanjem delu, zlasti, za vodstvene in vodilne delavce banke;
7) dokumentacijo, iz katere je razvidna tehnična opremljenost banke in to predvsem: podatki o poslovnih prostorih, ki zagotavljajo ustrezno ločitev posameznih funkcij poslovanja in možnost njihove medsebojne povezave (poslovanje z občani prek okenc, shranjevanje vrednostnih papirjev in vrednosti v šefih); podatki o stopnji avtomatizacije poslovnih procesov (ročna ali računalniška podpora poslovanju in njihova kapaciteta, varnost, zadovoljiva dokumentiranost ter kontrolni postopki pri računalniški podpori); podatki o povezanosti organizacijskih in funkcijskih enot banke s centralno bazo podatkov (možnost vsakodnevnega spremljanja stanja sredstev in plasmajev banke na sedežu banke); zagotovilo o pravočasnem, točnem in standardiziranem informiranju vodstva banke in Banke Slovenije o poslovanju banke.
8) dokumentacijo o organizacijski usposobljenosti banke, v katero šteje predvsem organigram banke, iz katerega je razvidno: da so upoštevana temeljna načela organiziranja (načelo "štirih oči", nezdružljivosti konfliktnih interesov, poslov), da je posebej opisano mesto notranje kontrole, opis delovnih postopkov za posle, ki jih bo banka opravljala, način sprejemanja odločitev ter odgovornost in obveznost delavcev za izvrševanje sprejetih odločitev.
4. Banka Slovenije na podlagi predložene dokumentacije in razgovora oceni: ali bo banka poslovala rentabilno, varno in likvidno; ali je zagotovljena ustrezna kadrovska zasedba in usposobljenost delavcev banke; ali obstaja narodnogospodarska upravičenost za ustanovitev nove banke z vidika povečevanja konkurenčnosti in širitve finančne ponudbe gospodarstvu oziroma prebivalstvu.
Pri izdaji dovoljenja za poslovanje banke, ki jo ustanovijo tuje osebe, Banka Slovenije upošteva načelo vzajemnosti.
II. DOVOLJENJE ZA POSLOVANJE HRANILNICE
5. Postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov hranilnice je enak postopku, ki je določen v 2. točki tega sklepa.
6. Za dokumentacijo, potrebno za pridobitev dovoljenja iz 5. točke tega sklepa se smiselno uporabljajo določbe 3. točke tega sklepa. Potrebni pa sta še:
1) izjava o nepreklicnem jamstvu za obveznosti hranilnice, kadar se hranilnica ustanovi kot družba z neomejeno odgovornostjo in
2) izjava jamstvene institucije, družbenopolitične skupnosti ali banke o nepreklicnem jamstvu za hranilne vloge, kadar se hranilnica ustanovi kot družba z omejeno odgovornostjo ali kot delniška družba.
7. Za oceno izpolnjevanja pogojev za izdajo dovoljenja za poslovanje hranilnice se smiselno uporabljajo določbe 4. točke tega sklepa.
III. DOVOLJENJE ZA USTANOVITEV PODRUŽNICE TUJE BANKE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE
8. Postopek za pridobitev dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje banke na območju Republike Slovenije je enak postopku, ki je določen v 2. točki tega sklepa.
9. Vloga tuje banke za pridobitev dovoljenja iz 8. točke tega sklepa mora vsebovati:
1) podatke o pravni obliki in sedežu matične banke ter statut ali pravila poslovanja, iz katerih je razvidno, da banka lahko ustanavlja podružnice v tujini;
2) podatke o bančnih poslih tuje banke in krajih, kjer te posle opravlja;
3) tri zadnja letna revidirana poslovna poročila matične banke;
4) podroben opis poslov, ki jih namerava opravljati podružnica;
5) podatke o višini kapitala, s katerim bo razpolagala podružnica, ki mora dosegati v denarni obliki najmanj predpisani znesek, ki velja za banko;
6) imena fizičnih oseb, ki bodo vodile podružnico in podatke o njihovi strokovni usposobljenosti za opravljanje bančnih poslov.
10. Za oceno izpolnjevanja pogojev za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje banke se smiselno uporabljajo določbe 4. točke tega sklepa.
Pri izdaji dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje banke Banka Slovenije upošteva tudi načelo vzajemnosti.
IV. DOVOLJENJE ZA ZDRUŽITEV, PRIPOJITEV IN RAZDRUŽITEV BANKE
,11. Postopek za pridobitev dovoljenja za združitev, pripojitev in razdružitev banke je enak postopku, ki je določen v 2. točki tega sklepa.
12. Poleg dokumentov, ki jih morajo predložiti ustanovitelji banke in so navedeni v 3. točki tega sklepa, morajo ustanovitelji banke predložiti za izdajo dovoljenja iz 11. točke tega sklepa še revidirano delitveno bilanco banke v primeru razdružitve oziroma revidirano konsolidirano bilanco banke v primeru združitve ali pripojitve.
13. Za oceno izpolnjevanja pogojev za izdajo dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe 4. točke tega sklepa.
Poleg tega Banka Slovenije oceni tudi, če spremembe ne pomenijo nastanka monopolne ali oligopolne strukture bančnega trga, če s spremembo ni ogrožena varnost varčevalcev oziroma če se s tem ne ustvarja možnost za aktiviranje jamstev za bančne vloge.
V. SOGLASJE ZA USTANOVITEV POSLOVNE ENOTE ALI PREDSTAVNIŠTVA TUJE BANKE
14. Postopek za izdajo soglasja za ustanovitev poslovne enote ali predstavništva tuje banke začne teči z dnem, ko ustanovitelji vložijo pisno vlogo za izdajo soglasja pri Banki Slovenije.
Banka Slovenije odloči o izdaji soglasja za ustanovitev poslovne enote ali predstavništva tuje banke v roku 30 dni po vložitvi pisne vloge iz prejšnjega odstavka.
15. Vloga za pridobitev soglasja iz 14. točke tega sklepa mora vsebovati:
1) podatke o pravni obliki in sedežu matične banke ter statut ali pravila poslovanja;
2) podatke o bančnih poslih tuje banke in krajih, kjer te posle opravlja;
3) tri zadnja letna revidirana poslovna poročila matične banke;
4) imena fizičnih oseb, ki bodo vodile poslovno enoto oziroma predstavništvo;
5) akt o medsebojnih odnosih med matično banko in poslovno enoto oziroma predstavništvom.
VI. SOGLASJE USTANOVITELJU BANKE, DA IMA LAHKO VEČ KOT 15% DELNIC S PRAVICO UPRAVLJANJA
16. Postopek za pridobitev soglasja posameznemu ustanovitelju banke, da ima lahko več kot 15% delnic s pravico upravljanja je enak postopku, ki je določen v 14. točki tega sklepa.
17. Vloga za pridobitev soglasja iz 16. točke tega sklepa mora vsebovati:
1) podatke o pravni obliki in sedežu ustanovitelja ter statut ali pravila poslovanja;
2) tri zadnja letna revidirana poslovna poročila ustanovitelja;
3) dokumentacijo o medsebojnih odnosih med banko in ustanoviteljem in drugimi ustanovitelji.
VII. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA BANKE
18. Postopek za pridobitev soglasja k imenovanju direktorja banke začne teči z dnem, ko banka oziroma ustanovitelji banke vloži pisno vlogo za izdajo soglasja pri Banki Slovenije.
Banka Slovenije odloči o izdaji soglasja k imenovanju direktorja banke v roku 30 dni po razgovoru s kandidatom v Banki Slovenije.
19. Vloga za pridobitev soglasja iz 18. točke se obravnava sočasno z vlogo za izdajo dovoljenja za poslovanje banke. Vsebovati mora ustrezna dokazila o izobrazbi, delovnih izkušnjah, stalno prebivališče na področju Republike Slovenije, življenjepis ter reference o dosedanji zaposlitvi kandidata za direktorja banke.
Kandidat za direktorja mora opraviti pogovor v Banki Slovenije, s katerim se ugotovi njegova strokovna usposobljenost za vodenje banke. Na razgovoru kandidat predstavi svojo vizijo razvoja banke ter način uresničevanja predložene poslovne politike banke.
VIII. DRUGE DOLOČBE
20. Stroške postopka za izdajo dovoljenja in soglasja po tem sklepu nosi vlagatelj.
21. Vlogo za pridobitev dovoljenja in soglasja iz tega sklepa obravnava komisija Sveta Banke Slovenije, ki pripravi predlog za Svet Banke Slovenije. Sklep o izdaji dovoljenja ali soglasja, oziroma sklep o zavrnitvi izdaje dovoljenja ali soglasja po tem sklepu sprejme Svet Banke Slovenije.
22. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. BP 6/91
Ljubljana, dne 25. novembra 1991.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.