Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1991 z dne 21. 9. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1991 z dne 21. 9. 1991

Kazalo

501. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija oziroma delodajalec za izvajanje posredovanja zaposlitve oziroma posredovanja dela, stran 461.

Na podlagi 6. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91) in 272. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list RS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja ministrica za delo
PRAVILNIK
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija oziroma delodajalec za izvajanje posredovanja zaposlitve oziroma posredovanja dela
1. člen
S tem pravilnikom se podrobneje določajo pogoji, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija oziroma delodajalec (v nadaljnjem besedilu: organizacija) glede kadrovske zasedbe in tehnične opremljenosti prostorov, drugi pogoji ter način poročanja, sodelovanja in nadzora pri opravljanju dejavnosti posredovanja zaposlitve oziroma posredovanja dela.
2. člen
Za posredovanje zaposlitve oziroma posredovanje dela se šteje:
– posredovanje zaposlitve določenim kategorijam delavcev s ciljem sklenitve delovnega razmerja,
– posredovanje dela s ciljem sklenitve pogodbe o delu za opravljanje začasnega oziroma občasnega dela v skladu s predpisi o delovnih razmerjih.
3. člen
Organizacija lahko posreduje zaposlitev brezposelnim osebam določenih skupin poklicev, ki so z vidika zaposlovanja specifični:
Poklicna skupina po šifrantu poklicev
26  Računalničarji
27  Poklici za prenos informacij
30  Kemiki
48  Poklici za osebne storitve
66  Poklici za gostinstvo in turizem
70  Ekonomisti – finančniki
81  Poklici za telesno kulturo, šport in rekreacijo
82  Jezikoslovci in sorodni
83  Družboslovci
87-91 Poklici s področja kulture in umetnosti
    Managerji
4. člen
Organizacija lahko opravlja dejavnost posredovanja zaposlitve za delavce, ki so v delovnem razmerju in iščejo drugo zaposlitev (premestitev).
5. člen
Organizacija lahko opravlja dejavnost posredovanja dela brez omejitev glede na iskalce dela.
Študentska ali mladinska organizacija, ki opravlja dejavnost posredovanja dela, lahko opravlja to dejavnost le za osebe, ki imajo status študenta ali dijaka oziroma osebe, ki obdržijo pravico obiskovanja predavanj in opravljanja izpitov po določilih statuta vzgojnoizobraževalne organizacije, vendar najdlje eno leto po izgubi statusa študenta, ter za osebe, ki so se med šolskim letom vrnile s služenja oziroma še niso bile napotene na služenje vojaškega roka in bodo pridobile status študenta šele s pričetkom novega šolskega leta.
Študenti in dijaki, ki opravljajo dela s posredovanjem organizacije iz prejšnjega odstavka, lahko opravljajo delo na podlagi napotnice te organizacije in ne sklepajo pogodbe o delu. V tem primeru mora organizacija, ki posreduje delo, poskrbeti za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
6. člen
Organizacija lahko opravlja dejavnost posredovanja zaposlitve oziroma posredovanja dela samo z delavci, ki so pri njej v delovnem razmerju.
V organizaciji, ki opravlja posredovanje zaposlitve oziroma posredovanje zaposlitve in posredovanje dela, mora imeti od zaposlenih delavcev najmanj eden visoko strokovno izobrazbo s 3-letnimi izkušnjami.
V organizaciji, ki opravlja samo posredovanje dela, mora imeti najmanj eden višjo strokovno izobrazbo s triletnimi ustreznimi izkušnjami.
Pri ugotavljanju ustreznih delovnih izkušenj se upošteva zlasti delo na področju kadrovanja, izobraževanja, psihološko pedagoško delo ipd.
Administrativno tehnično osebje se ne sme ukvarjati z dejavnostjo posredovanja zaposlitve oziroma posredovanja dela.
7. člen
Organizacija mora imeti za izvajanje dejavnosti posredovanja zaposlitve oziroma posredovanja dela ustrezne delovne in pomožne prostore ter ustrezno tehnično opremo, ki zagotavlja vodenje vseh potrebnih podatkov.
Kot delovni prostor se šteje samostojna soba oziroma ločen prostor za delo s strankami, kot pomožni prostor pa predsoba (čakalnica). Tehnična opremljenost mora zagotavljati možnost opravljanja dejavnosti.
8. člen
Organizacija, ki želi opravljati strokovne naloge posredovanja zaposlitve oziroma posredovanja dela, naslovi vlogo na republiški upravni organ, pristojen za delo. Vloga mora vsebovati:
– ime in sedež organizacije, podatke o poslovodnem organu oziroma osebne podatke nosilca dejavnosti (ime, naslov stalnega bivališča, rojstni podatki, strokovna izobrazba, opis dosedanjega dela, eventualna priporočila),
– število delavcev, ki bodo zaposleni v organizaciji, vrsto in stopnjo njihove strokovne izobrazbe z zahtevanimi delovnimi izkušnjami,
– področje posredovanja z navedbo skupin poklicev, za katere želi posredovati zaposlitev oziroma delo,
– opis prostorov, v katerih se bo opravljala dejavnost s predvidenim urnikom dela,
– seznam oziroma opis tehnične opremljenosti za opravljanje dejavnosti,
– finančne vire pokrivanja opravljanja dejavnosti (poslovni načrt),
– obdobje, v katerem želi opravljati dejavnost (koncesija za določen ali nedoločen čas).
9. člen
Na podlagi vloge odloči o podelitvi koncesije republiški upravni organ, pristojen za delo, z upravno odločbo.
Evidenco izdanih koncesij vodi republiški upravni organ, pristojen za delo.
10. člen
Na podlagi koncesijskega akta republiški upravni organ, pristojen za delo (v nadaljnjem besedilu: koncendent) sklene z organizacijo (v nadaljnjem besedilu: koncesionar) koncesijsko pogodbo.
S koncesijsko pogodbo se določijo:
– pogodbeni stranki (koncendent, koncesionar),
– predmet dejavnosti posredovanja zaposlitve oziroma posredovanja dela,
– poslovni prostori in poslovni čas,
– skupine poklicev, katerim se posreduje zaposlitev,
– čas trajanja koncesije in podaljševanje pogodbe,
– obveznosti koncesionarja glede poročanja,
– način izvajanja strokovnega nadzora s strani koncendenta,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
11. člen
Koncesijska pogodba se lahko sklene za določen ali nedoločen čas.
Razmerje med koncendentom in koncesionarjem preneha:
– po preteku časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– z odpovedjo, če je sklenjeno za nedoločen čas,
– z odvzemom koncesije.
12. člen
Če želi koncesionar podaljšati koncesijsko pogodbo, sklenjeno za določen čas, mora zaprositi za podaljšanje najmanj tri mesece pred iztekom koncesijske pogodbe.
13. člen
Razlogi za odpoved, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi koncesijske pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
14. člen
Koncendent odvzame koncesijo koncesionarju v primeru:
– če koncesionar ne prične opravljati dela v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se opravljanje dejavnosti posredovanja zaposlitve oziroma posredovanja dela preneha,
– če se ugotovi, da koncesionar opravlja dejavnost izven podeljene koncesije oziroma v nasprotju z veljavnimi predpisi.
15. člen
V primeru odpovedi koncesije in v primeru odvzema koncesije po drugi alinei 14. člena tega pravilnika, ima koncesionar pravico in dolžnost dokončati začete posle oziroma jih nadaljevati toliko časa, kolikor trajajo interesi iskalcev zaposlitve oziroma dela.
16. člen
Organizacija ne more registrirati dejavnosti posredovanja zaposlitve oziroma posredovanja dela pri registrskem sodišču, dokler ni sklenjena koncesijska pogodba.
17. člen
Koncesionar ne sme zahtevati plačila od brezposelne osebe, prijavljene pri zavodu za zaposlovanje.
Od drugih oseb sme koncesionar zahtevati povračilo stroškov v višini, ki pokriva materialne stroške poslovanja organizacije na osnovi cenika, ki ga odobri koncendent.
18. člen
Koncesionar mora voditi poimenske evidence o iskalcih zaposlitve in prijaviteljih potreb po delavcih, smiselno prilagojeno predpisom o evidencah s področja dela, ki jih vodi Republiški zavod za zaposlovanje.
19. člen
Koncesionar mora hraniti vso poslovno dokumentacijo najmanj tri leta od nastanka primera, razen če je z drugimi predpisi določen daljši rok hrambe.
20. člen
Koncesionar in Republiški zavod za zaposlovanje, ki po zakonu opravlja strokovne naloge posredovanja zaposlitve oziroma dela, sodelujeta tako, da si medsebojno izmenjujeta informacije o ponudbi in povpraševanju po delavcih, tudi za posamične primere.
21. člen
Koncesionar je dolžan koncendentu dajati letna poročila o svojem delu najkasneje do konca februarja za preteklo leto.
22. člen
Nadzor nad zakonitostjo in opravljanjem dela organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja zaposlitve oziroma posredovanja dela, izvaja republiški upravni organ, pristojen za delo in Republiški inšpektorat za delo.
V primeru, da se pri pregledu opravljanja dejavnosti ugotovijo bistvene pomanjkljivosti, se določi rok za njihovo odpravo.
Če koncesionar v roku, ki je določen za odpravo pomanjkljivosti, le-teh ne odpravi, se odvzame koncesija v skladu z določili tega pravilnika.
V tem primeru ima koncesionar pravico oziroma dolžnost končati začete posle v skladu s 15. členom tega pravilnika.
23. člen
Obstoječe organizacije, ki se ukvarjajo s posredovanjem zaposlitev oziroma posredovanjem dela, morajo z republiškim upravnim organom, pristojnim za delo, skleniti koncesijsko pogodbo, skladno z določili tega pravilnika v roku šestih mesecev od uveljavitve tega pravilnika.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije:
Št. 111-04/91
Ljubljana, dne 5. septembra 1991.
Ministrica za delo
Jožica Puhar l. r.

AAA Zlata odličnost