Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1996 z dne 2. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1996 z dne 2. 4. 1996

Kazalo

1065. Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, stran 1505.

Na podlagi tretjega odstavka 73. in tretjega odstavka 76. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), 10. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) ter 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 185. seji dne 14/3-1996 sprejela
U R E D B O
o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta uredba ureja merila za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite, enot, služb in drugih operativnih sestav društev in drugih nevladnih organizacij ter gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
II. MERILA ZA ORGANIZIRANJE
1. Civilna zaščita
2. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo naslednje enote, službe in organi Civilne zaščite:
– enote za prvo pomoč,
– enote za prvo veterinarsko pomoč,
– gasilske enote,
– tehnične reševalne enote,
– enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
– enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,
– ekipe za proženje snežnih plazov,
– službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč,
– službe za podporo,
– poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki,
– poveljniki Civilne zaščite in njihovi namestniki ter štabi Civilne zaščite.
3. člen
Enote in službe Civilne zaščite iz prejšnjega člena opravljajo naslednje operativne naloge:
1. Enote za prvo pomoč:
– dajejo prvo pomoč poškodovanim in obolelim;
– izvajajo triažo;
– izvajajo dekontaminacijo poškodovanih in obolelih;
– sodelujejo pri prevozu poškodovanih in obolelih;
– sodelujejo pri negi poškodovanih in obolelih;
– sodelujejo pri izvajanju higiensko-epidemioloških ukrepov.
2. Enote za prvo veterinarsko pomoč:
– izvajajo ukrepe za zaščito živali, živil živalskega izvora, krmil in napajališč pred nevarnostmi naravnih in drugih nesreč;
– dajejo prvo veterinarsko pomoč poškodovani in oboleli živini;
– sodelujejo pri izvajaju dekontaminacije živine;
– sodelujejo pri odstranjevanje živalskih trupel.
3. Gasilske enote Civilne zaščite:
– gasijo požare ter rešujejo ljudi in premoženje ob požarih;
– opravljajo naloge zaščite in reševanja ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah;
– opravljajo druge splošne reševalne naloge.
4. Tehnične reševalne enote:
– odkrivajo zasute ljudi v ruševinah;
– rešujejo ljudi in materialne dobrine iz ogroženih in poškodovanih objektov, ruševin in zemeljskih plazov;
– sodelujejo pri utrjevanju in graditvi nasipov ob naraslih vodah;
– sodelujejo pri odstranjevanju ovir na cestah, urejanju zasilnih poti in prehodov ter pri popravilu komunalne infrastrukture in odpravljanju drugih posledic nesreč;
– sodelujejo pri sanaciji posledic nesreč z nevarnimi snovmi v naravnem okolju;
– sodelujejo pri graditvi zaklonilnikov ob neposredni vojni nevarnosti in med vojno;
– sodelujejo pri graditvi sanitarno-higienskih objektov;
– urejajo lokacije za začasno nastanitev ogroženih prebivalcev.
5. Enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito:
– opravljajo radiološko, kemijsko in biološko izvidovanje;
– ugotavljajo prisotnost, vrsto in količino nevarnih snovi ter bojnih strupov v okolju (detekcija, identifikacija, dozimetrija, enostavnejše analize);
– ugotavljajo ogroženost ter določajo in označujejo meje kontaminiranih območij;
– ugotavljajo prenehanje radiološke, kemijske in biološke nevarnosti;
– izvajajo vzorčevanje;
– usmerjajo, usklajujejo in izvajajo zaščitne ukrepe;
– izvajajo dekontaminacijo in ugotavljajo uspešnost dekontaminacije.
6. Enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi:
– odkrivajo neeksplodirana ubojna sredstva v okolju, kjer so ostala kot posledica vojaških spopadov in drugih vojaških aktivnosti;
– odstranjujejo in uničujejo neeksplodirana ubojna sredstva.
7. Ekipe za proženje snežnih plazov:
– izvajajo preventivno proženje snežnih plazov;
– odstreljujejo nevarne snežne opasti,
– izvajajo odstreljevanje zaledenelih površin na vodnih tokovih.
8. Službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč:
– sodelujejo pri vzdrževanju zaklonišč;
– skrbijo za to, da so označeni dostopi do zaklonišč;
– pripravljajo zaklonišča za uporabo;
– organizirajo bivanje v zakloniščih;
– skrbijo za normalno delovanje vseh naprav in opreme v zakloniščih med njihovo uporabo.
9. Službe za podporo:
– zagotavljajo nastanitev pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč in njihovo oskrbo s hrano, vodo ter drugimi življenjskimi potrebščinami, delovnimi sredstvi in materialom ter organizirajo vzdrževanje delovnih sredstev;
– zagotavljajo informacijsko podporo;
– vzpostavljajo, upravljajo in vzdržujejo zveze med organi vodenja ter enotami in službami, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči;
– opravljajo kurirsko službo;
– zagotavljajo prevoze moštev, opreme in materiala;
– opravljajo administrativno-tehnična in druga dela za organe, ki vodijo zaščito, reševanje in pomoč;
– sodelujejo pri evakuaciji, začasni nastanitvi in oskrbi ogroženih prebivalcev;
– sodelujejo pri razdeljevanju sredstev pomoči.
4. člen
(1) Enote in službe Civilne zaščite organizirajo:
1. Enote za prvo pomoč organizirajo:
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter državni organi z več kot 200 do 300 zaposlenimi na istem kraju organizirajo eno ekipo za prvo pomoč ter po eno ekipo na vsakih nadaljnjih 300 zaposlenih;
– šole in drugi javni zavodi, ki opravljajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja, otroškega, invalidskega in socialnega varstva ter nege starejših oseb, organizirajo eno ekipo za prvo pomoč na šolo ali drug javni zavod oziroma po eno ekipo na 300 otrok, učencev oziroma študentov ali oskrbovanih oseb;
– lokalne skupnosti z do 3000 prebivalci organizirajo najmanj eno ekipo za prvo pomoč, lokalne skupnosti z do 6000 prebivalci organizirajo najmanj en oddelek za prvo pomoč ter po en oddelek na vsakih nadaljnjih 6000 prebivalcev, lokalne skupnosti z nad 60 000 prebivalci pa organizirajo najmanj štiri vode za prvo pomoč oziroma ustrezno število ekip za prvo pomoč.
2. Enote za prvo veterinarsko pomoč organizirajo:
– gospodarske družbe in druge organizacije, ki se ukvarjajo z vzrejo živine, ter klavnice organizirajo po eno ekipo za prvo veterinarsko pomoč;
– lokalne skupnosti na kmetijsko-živinorejskih območjih, kjer je 5000 glav živine, organizirajo eno ekipo za prvo veterinarsko prvo pomoč ter po eno ekipo na vsakih nadaljnjih 10.000 glav živine.
3. Gasilske enote Civilne zaščite lahko organizirajo
– lokalne skupnosti, če v naselju, več naseljih ali v lokalni skupnosti ni gasilske enote oziroma, če v obstoječih gasilskih enotah gasilskih organizacij ni dovolj operativnih gasilcev.
Gasilske enote Civilne zaščite se organizirajo v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki so v prilogi in so sestavni del te uredbe.
4. Tehnične reševalne enote organizirajo:
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije z nad 500 zaposlenimi delavci na istem kraju organizirajo en oddelek za reševanje;
– lokalne skupnosti z do 3000 prebivalci organizirajo en oddelek za reševanje, lokalne skupnosti z nad 3000 prebivalci organizirajo eno ekipo za izvidovanje in en oddelek za reševanje ter po en oddelek za reševanje na vsakih nadaljnjih 10 000 prebivalcev oziroma po en oddelek za izvidovanje na vsakih nadaljnjih 20 000 prebivalcev, lokalne skupnosti z nad 40 000 prebivalci organizirajo najmanj en vod za izvidovanje in eno četo za reševanje;
– uprave za obrambo Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: uprave za obrambo) organizirajo najmanj en oddelek za izvidovanje in en vod za reševanje.
5. Enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito organizirajo:
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki v svojem delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, organizirajo najmanj eno ekipo za radiološko, kemijsko in biološko dekontaminacijo;
– lokalne skupnosti z do 6000 prebivalci organizirajo en oddelek za radiološko, kemijsko in biološko dekontaminacijo, lokalne skupnosti z več kot 6000 prebivalci organizirajo en oddelek za radiološko, kemijsko in biološko dekontaminacijo ter po en oddelek na vsakih nadaljnjih 20 000 prebivalcev;
– uprave za obrambo organizirajo najmanj en oddelek za radiološko, kemijsko in biološko izvidovanje;
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje) organizira en oddelek za radiološko, kemijsko in biološko dekontaminacijo.
6. Enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi organizirajo uprave za obrambo Ljubljana, Celje, Maribor, Kranj, Postojna, Nova Gorica in Novo mesto, vsaka po eno enoto.
7. Ekipe za proženje snežnih plazov organizirajo uprave za obrambo Kranj, Nova Gorica, Celje in Slovenj Gradec, vsaka po eno ekipo. V sestavi teh ekip sodelujejo tudi skupine gorskih reševalcev.
8. Službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč organizirajo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, lastniki oziroma upravljalci stanovanjskih stavb ter lokalne skupnosti, in sicer:
– v vsakem zaklonišču z več kot 25 zakloniščnimi mesti mora biti vodja zaklonišča;
– v vsakem zaklonišču z več kot 200 zakloniščnimi mesti morata biti vodja in namestnik vodje zaklonišča;
– v zakloniščih z več kot 200 zakloniščnimi mesti mora biti poleg vodje po en namestnik vodje zaklonišča na vsakih 200 zakloniščnih mest.
9. Službe za podporo organizirajo:
– lokalne skupnosti organizirajo najmanj eno kurirsko ekipo, eno ekipo za oskrbo, eno ekipo za zveze ter eno ekipo za informacijsko podporo in administrativno delo;
– uprave za obrambo organizirajo najmanj eno kurirsko ekipo, en oddelek za oskrbo, eno ekipo za zveze ter eno ekipo za informacijsko podporo in administrativno delo;
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje organizira eno kurirsko ekipo, en oddelek za oskrbo, mobilno ekipo za zveze ter ekipo za informacijsko podporo in administrativno delo.
(2) Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter lokalne skupnosti pri organiziranju Civilne zaščite upoštevajo dodatna merila glede na ogroženost.
(3) Sestavo enot in služb Civilne zaščite iz prvega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
5. člen
Poverjenike za Civilno zaščito in njihove namestnike imenujejo:
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije z nad 100 zaposlenimi;
– šole in drugi javni zavodi, ki opravljajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja, otroškega, invalidskega in socialnega varstva ter nege starejših oseb, z nad 100 otroki, učenci, študenti ali oskrbovanimi osebami;
– lokalne skupnosti v večjih stanovanjskih stavbah z nad 300 stanovalci, v ulicah in delih naselij, ki so zaokrožena celota z do 1000 prebivalci, v vaseh in zaselkih z do 3000 prebivalci oziroma v mešanih poslovno-stanovanjskih objektih, kjer prebiva oziroma dela več kot 200 oseb.
6. člen
Poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki v bivalnih in delovnih okoljih opravljajo naslednje naloge:
– spodbujajo opremljanje prebivalcev z osebno in skupno zaščitno opremo ter njihovo usposabljanje za izvajanje osebne in vzajemne zaščite;
– sodelujejo pri organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč;
– svetujejo pri zagotavljanju in vzdrževanju sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah ter stanovanjskih stavbah pa tudi skrbijo za brezhibnost teh sredstev;
– spremljajo in opozarjajo na preteče nevarnosti;
– vodijo evidenco o silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč v objektih oziroma na območju njihovega delovanja;
– obveščajo nadrejene organe Civilne zaščite o posledicah naravnih in drugih nesreč;
– usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite;
– usklajujejo zaščitne ukrepe ter organizirajo izvajanje zaščite, reševanja in pomoči v skladu z odločitvami nadrejenih organov Civilne zaščite.
7. člen
Poveljnike Civilne zaščite in njihove namestnike ter štabe Civilne zaščite imenujejo:
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije z nad 100 zaposlenimi, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene derivate ter energetske pline ali opravljajo dejavnosti, ki predstavljajo tveganje za okolico na podlagi odločitev pristojnega državnega organa ali organa lokalne skupnosti;
– lokalne skupnosti za območje lokalne skupnosti;
– lokalne skupnosti v mestnih četrtih in drugih delih naselij, ki so zaokrožena celota, z nad 3000 prebivalci ter v vaseh z nad 3000 prebivalci;
– Vlada Republike Slovenije za državo in vsako regijo.
2. Enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij.
8. člen
(1) Naloge zaščite, reševanja in pomoči opravljajo naslednje enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij:
– gasilske enote gasilskih društev;
– postaje gorske reševalne službe v sestavi Gorske reševalne službe Slovenije pri Planinski zvezi Slovenije;
– jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije;
– enote potapljačev pri Slovenski potapljaški zvezi;
– enote kinologov z reševalnimi psi pri Kinološki zvezi Slovenije;
– enote za postavitev zasilnih prebivališč pri Zvezi tabornikov Slovenije in Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov;
– stacionariji in nastanitvene enote pri Rdečem križu Slovenije;
– ekipe radioamaterjev pri radioklubih Zveze radioamaterjev Slovenije.
(2) Pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči lahko sodelujejo tudi druge prostovoljne organizacije s svojimi enotami, službami in drugimi operativnimi sestavami, če razpolagajo s kadrovskimi zmogljivostmi, ki omogočajo opravljanje dodatnih nalog, če je zagotovljena usposobljenost vodstvenega in drugega kadra za opravljanje teh nalog, če razpolagajo s primerno opremo in sredstvi ter če obstaja možnost zagotovitve pravočasne pripravljenosti njihovih enot, služb in drugih operativnih sestav za opravljanje teh nalog.
9. člen
(1) Društva in druge nevladne organizacije iz prvega odstavka prejšnjega člena opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči na podlagi odločitve pristojnega organa v skladu z načrti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter načrti zaščite in reševanja.
(2) Enote, službe in druge operativne sestave iz prejšnjega odstavka opravljajo naslednje naloge:
1. Gasilske enote opravljajo naloge v skladu z zakonom.
2. Gorska reševalna služba:
– daje prvo pomoč in rešuje ponesrečene v gorskem svetu;
– rešuje ponesrečene iz snežnih plazov;
– išče in poizveduje za pogrešanimi v gorskem svetu;
– izvaja opazovanje nevarnosti snežnih plazov ter drugih nevarnosti v gorskem svetu ter o njih obvešča pristojne organe in javnost;
– sodeluje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
3. Jamarska reševalna služba:
– rešuje ponesrečene v kraških jamah;
– išče pogrešane v kraških jamah;
– rešuje ljudi iz ogroženih objektov;
– sodeluje pri odpravljanju posledic ekoloških nesreč v kraškem podzemlju;
– izvaja opazovanje nevarnosti v kraških jamah ter o njih obvešča pristojne organe in javnost;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
4. Enote potapljačev:
– rešujejo ponesrečene na vodi in iz vode;
– sodelujejo pri reševanju ljudi, živali, premoženja in kulturne dediščine ob poplavah in nesrečah na vodi;
– sodelujejo pri opravljanju nujnih zaščitnih in drugih del zaradi preprečitve in ublažitve posledic nesreč.
5. Enote kinologov z reševalnimi psi:
– iščejo, rešujejo in dajejo pomoč preživelim v ruševinah;
– iščejo pogrešane v naravnem okolju.
6. Enote za postavitev zasilnih prebivališč:
– postavljajo začasna prebivališča za ogrožene prebivalce;
– sodelujejo pri zagotavljanju življenjskih razmer v začasnih prebivališčih.
7. Stacionariji in nastanitvene enote Rdečega križa Slovenije:
– oskrbujejo in negujejo poškodovane in obolele;
– oskrbujejo in negujejo skupine posebno ogroženih prebivalcev (nosečnice, matere z otroki, invalidi, starejše osebe idr.).
8. Ekipe radioamaterjev:
– sodelujejo pri organiziranju omrežja radijskih zvez ob naravni ali drugi nesreči;
– sodelujejo pri zagotavljanju zvez organom lokalne skupnosti, ki vodijo zaščito, reševanje in pomoč.
10. člen
(1) Enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij se za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči iz prejšnjega člena organizirajo glede na ogroženost oziroma vrsto in obseg nalog.
(2) Gasilske enote gasilskih društev se organizirajo na podlagi meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki so v prilogi in so sestavni del te uredbe.
(3) Gorska reševalna služba se organizira kot državna javna služba, ki vključuje do 430 reševalcev različnih specialnosti v 17 postajah gorske reševalne službe.
(4) Jamarska reševalna služba se organizira kot državna javna služba, ki vključuje do 45 jamarskih reševalcev različnih specialnosti in do 8 jamarjev-potapljačev.
(5) Enote potapljačev se organizirajo v Ljubljanski, Gorenjski, Severnoprimorski, Obalni, Vzhodnoštajerski, Zahodnoštajerski, Pomurski, Podravski, Zasavski, Posavski in Dolenjski regiji, in sicer po en oddelek v vsaki regiji. Enote potapljačev se lahko glede na ogroženost organizirajo tudi v lokalnih skupnostih.
(6) Enote kinologov z reševalnimi psi se organizirajo v Ljubljanski in Gorenjski regiji po dve ekipi ter v Severnoprimorski, Obalni, Vzhodnoštajerski, Zahodnoštajerski, Pomurski, Podravski, Zasavski in Dolenjski regiji po ena ekipa. Enote kinologov se lahko glede na ogroženost organizirajo tudi v lokalnih skupnostih.
(7) Enote za postavitev začasnih prebivališč se določijo v okviru obstoječe organiziranosti Zveze tabornikov Slovenije in Združenja Slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, in sicer v Ljubljanski regiji en oddelek in ena ekipa, v Vzhodnoštajerski in Obalni regiji po dve ekipi ter v Gorenjski, Notranjski, Severnoprimorski, Koroški, Zahodnoštajerski, Podravski, Pomurski in Dolenjski regiji po ena ekipa. Enote tabornikov in skavtov se lahko glede na ogroženost organizirajo tudi v lokalnih skupnostih.
(8) Stacionariji Rdečega križa Slovenije se organizirajo v Vzhodnoštajerski regiji, nastanitvene enote Rdečega križa Slovenije pa v Ljubljanski, Severnoprimorski in Dolenjski regiji.
(9) Ekipe radioamaterjev se lahko organizirajo v lokalnih skupnostih in delujejo v okviru služb za podporo.
3. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
11. člen
(1) Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju države, posameznih regij in lokalnih skupnosti se določijo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije s področja gradbeništva, energetike, prometa in zvez, komunalnega gospodarstva, vodnega gospodarstva, preskrbe z živili in življenjskimi potrebščinami, varstva okolja, zdravstvenega varstva ljudi in živali, otroškega varstva, socialnega varstva in varstva kulturne dediščine, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva.
(2) Gospodarske družbe, zavode in druge organizacije določi za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka na območju države in posameznih regij s sklepom Vlada Republike Slovenije oziroma župan za opravljanje nalog na območju lokalne skupnosti. S sklepom se določijo tudi vrsta, obseg in način izvajanja nalog.
(3) Za gospodarske in negospodarske javne službe se opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči kot obvezen del njihove dejavnosti praviloma uredi v aktu, ki ureja njihovo dejavnost.
12. člen
Poklicne gasilske enote se organizirajo na podlagi meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki so v prilogi in so sestavni del te uredbe.
13. člen
(1) Naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu ter druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena opravljajo:
– Javni zavod za požarno, reševalno in tehnično službo Celje,
– Javni zavod za gašenje in reševanje Gasilska brigada Koper,
– Gasilski zavod Ravne na Koroškem,
– Javni zavod Gasilsko reševalna služba Kranj,
– Poklicna gasilska enota Krško,
– Javni zavod Gasilska brigada Ljubljana,
– Zavod za gasilsko in reševalno službo Maribor,
– Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota,
– Gasilsko-reševalni center Novo mesto,
– Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica,
– Prostovoljno gasilsko društvo Postojna,
– Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj,
– Gasilski zavod Trbovlje,
– Prostovoljno gasilsko društvo Črnomelj,
– Prostovoljno gasilsko društvo Mesto-Rudnik Idrija,
– Gasilsko reševalni center Ajdovščina,
– Prostovoljno gasilsko društvo Bled,
– Prostovoljno gasilsko društvo Bovec,
– Prostovoljno gasilsko društvo Cerknica,
– Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona,
– Prostovoljno gasilsko društvo Ilirska Bistrica,
– Poklicno gasilski reševalni servis-ŽJ Jesenice,
– Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik,
– Prostovoljno gasilsko društvo Kočevje,
– Prostovoljno gasilsko društvo Litija,
– Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer,
– Poklicna industrijska gasilska enota Nafta Lendava,
– Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi,
– Prostovoljno gasilsko društvo Ribnica,
– Prostovoljno gasilsko društvo Steklarna “Boris Kidrič” Rogaška Slatina,
– Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica,
– Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana,
– Prostovoljno gasilsko društvo Slovenska Bistrica,
– Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka,
– Prostovoljno gasilsko društvo Tolmin,
– Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje,
– Prostovoljno gasilsko društvo Velenje.
(2) Določene naloge zaščite in reševanja ob ekoloških in drugih nesrečah na morju opravlja Gasilska brigada Koper.
(3) Gasilske enote iz prvega odstavka tega člena opravljajo naloge zaščite in reševanja na območju, za katero so ustanovljene, ter na širšem območju, kadar so poklicane na intervencijo.
(4) Opravljanje nalog iz prvega odstavka tega člena se sofinancira s sredstvi proračuna Republike Slovenije glede na:
– gostoto prometa na območju delovanja posamezne gasilske enote,
– ogroženost območja zaradi nevarnih snovi,
– število intervencij,
– potrebe po dodatni opremi.
(5) V vsaki regiji se gasilska enota najvišje kategorije določi za osrednjo gasilsko enoto v regiji, ki je namenjena tudi opravljanju drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči širšega pomena ob naravnih in drugih nesrečah.
14. člen
Za opravljanje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah se pri posameznih gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah organizirajo oziroma uporabijo:
– mobilna bolnišnica pri Kliničnem centru Ljubljana,
– enota za identifikacijo mrtvih pri Medicinski fakulteti v Ljubljani,
– enota za higiensko-epidemiološko delo pri Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije,
– mobilna enota za meteorologijo in hidrologijo pri Hidrometeorološkem zavodu Slovenije,
– ekološki laboratorij z mobilno enoto pri Inštitutu Jožef Stefan Ljubljana,
– mobilna enota ekološkega laboratorija pri Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor,
– služba za zaščito in reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah na morju pri Gasilski brigadi Koper ter Hidru Koper,
– enota za zaščito in reševanje ob nesrečah s klorom ter drugimi jedkimi snovmi pri Tovarni kemičnih izdelkov Hrastnik,
– enota za reševanje ob rudniških nesrečah pri Rudniku lignita Velenje.
15. člen
Državna enota za hitre reševalne intervencije ob naravnih in drugih nesrečah se oblikuje iz državnih enot in služb Civilne zaščite ter enot, služb in drugih operativnih sestav društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge širšega pomena.
III. MERILA ZA OPREMLJANJE
1. Civilna zaščita
16. člen
(1) Merila za opremljanje Civilne zaščite obsegajo vrsto, količino, način uporabe, najkrajši rok trajanja ter pogoje hrambe in vzdrževanja opreme in sredstev za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
(2) Merila za opremljanje Civilne zaščite predpiše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
17. člen
Enote in službe Civilne zaščite popolnjujejo njihovi ustanovitelji z opremo in sredstvi, ki morajo biti standardizirana in tipizirana. Manjkajoča oprema in sredstva se zagotavljajo na podlagi materialne dolžnosti.
2. Enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij
18. člen
(1) Društva in druge nevladne organizacije, razen gasilskih društev, določijo merila za opremljanje svojih enot, služb in drugih operativnih sestav v soglasju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
(2) Z merili iz prejšnjega odstavka se določijo vrsta, količina, način uporabe in vzdrževanja ter najkrajši rok trajanja opreme in sredstev za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
(3) Oprema in sredstva za opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestav društev in drugih nevladnih organizacij, ki se kupujejo s sredstvi proračuna Republike Slovenije in proračunov lokalnih skupnosti, morajo biti standardizirana in tipizirana.
3. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
19. člen
(1) Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči z razpoložljivo opremo in sredstvi.
(2) Morebitno dodatno opremo in sredstva za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki morajo biti standardizirana in tipizirana, zagotavljajo lokalne skupnosti, za naloge širšega pomena pa pristojni državni organi.
IV. MERILA ZA USPOSABLJANJE
1. Civilna zaščita
20. člen
(1) Usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite organizirajo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in uprave za obrambo, lokalne skupnosti ter gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki organizirajo Civilno zaščito.
(2) Izvajalce programov usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite določijo organizatorji.
21. člen
(1) Programe usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite izvajajo Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije, Zavod za gasilsko-reševalno dejavnost Sežana ter izobraževalne organizacije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite lahko izvajajo tudi pristojni državni organi in organi lokalnih skupnosti, če za ta namen izpolnijo predpisane pogoje.
(2) Usposabljanja poveljnikov Civilne zaščite Republike Slovenije, regij in občin, štabov Civilne zaščite Republike Slovenije, regij in občin, enot in služb Civilne zaščite ter regijskih in določenih občinskih enot in služb Civilne zaščite izvaja Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije, uvajalna, temeljna in dopolnilna usposabljanja pripadnikov enot za prvo pomoč pa Rdeči križ Slovenije v skladu z zakonom.
(3) Dopolnilna usposabljanja pripadnikov enot in služb Civilne zaščite, razen enot za prvo pomoč, praviloma izvajajo poveljniki oziroma vodje teh enot in služb.
2. Enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij
22. člen
Društva in druge nevladne organizacije so dolžne organizirati in izvajati usposabljanje članov svojih enot, služb in drugih operativnih sestav za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na podlagi predpisanih programov usposabljanja.
23. člen
(1) Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije izvaja usposabljanje enot, služb in drugih operativnih sestav iz prejšnjega člena za opravljanje določenih, predvsem najzahtevnejših nalog zaščite, reševanja in pomoči.
(2) Če društva in druge nevladne organizacije izvajajo programe usposabljanja v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije, veljajo zanje enaki pogoji kot za uporabnike sredstev proračuna Republike Slovenije.
3. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
24. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije organizirajo in izvajajo predvsem dopolnilno usposabljanje vodilnega osebja in drugih izvajalcev nalog zaščite, reševanja in pomoči. Če to usposabljanje izvajajo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije, veljajo zanje pogoji iz prejšnjega člena.
V. KONČNI DOLOČBI
25. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, prenehajo veljati:
– pravilnik o najnižjem številu gasilcev, ki jih mora imeti gasilska enota, minimalni tehnični opremi gasilske enote ter osebni in skupni varovalni opremi gasilcev (Uradni list SRS, št. 25/78),
– sklep o ustanovitvi republiških specializiranih enot za zaščito in reševanje (št. 8-04/92-7/1-8 z dne 12. 3. 1992),
– odredba o imenovanju in nalogah poverjenikov za civilno zaščito (Uradni list RS, št. 23/92),
– odredba o ustanavljanju in organiziranju enot za prvo pomoč civilne zaščite (Uradni list RS, št. 56/92),
– sklep o izvajanju zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi in nesrečah v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 35/93),
– navodilo za organiziranje štabov, enot in služb civilne zaščite (Uradni list RS, št. 39/93).
26. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 800-03/96-9/1-8
Ljubljana, dne 14. marca 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
PRILOGA

   MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE GASILSKIH ENOT

         I. RAZVRSTITEV GASILSKIH ENOT

Gasilske enote (v nadaljnjem besedilu: GE) se razvrstijo v
posamezne kategorije glede na potrebno število gasilcev in
tehnično opremljenost. Število gasilcev in tehnična opremljenost
za posamezno kategorijo GE se določita na podlagi požarne
ogroženosti ter drugih značilnosti območja delovanja GE (v
nadaljnjem besedilu: operativno območje GE).

a) Teritorialne GE

Teritorialne GE posameznih kategorij morajo glede števila
gasilcev, gasilskih vozil in opreme izpolnjevati te pogoje:

_________________________________________________________________

        Najmanjše število
Kategorije GE                Pripadajoča gasilska
        Prostovoljnih  Poklicnih  vozila in oprema
        gasilcev    gasilcev
_________________________________________________________________

GE I. Kategorije    15       GV-1, (PMB), (GVV-1),
                    (GVV-2),(prikolica za
                    gozdne požare)*
_________________________________________________________________

GE II. kategorije    23       GV-1, (GV-2), (GVV-1),
                    (GVC-16/25),
                    (GVC-16/24), (GVC-16/15),
                    (VGP- 1)*, (PL)**
_________________________________________________________________

GE III. kategorije   32       GV-2, (GVV-2),
                    (GVC-16/15),
                    GVC-16/24, (GVC-24/50),
                    (VGP-1)*, (VGP-2), (PL)**
_________________________________________________________________

GE IV. kategorije    42       GV-2,
                    GVC-16/15,
                    GVC-24/50,
                    (VGP-1)*, (VGP-2),
                    PL,
                    HTV
_________________________________________________________________

GE V. Kategorije    32   10   PV-1,
                    GV-2, GVC-16/25,
                    GVC-24/50,
                    (VGP-1)*, (VGP-2),
                     ALK,
                    TRV-1
_________________________________________________________________

GE VI. kategorije        28   PV-1,
                    GVC-16/25,
                    GVC-16/24,
                    GVC-24/50,
                    VGP-1, (VGP 2),
                    ALK,
                    TV-2-D
_________________________________________________________________

GE VII. kategorije  Število gasilcev  Oprema po posebnih
merilih
           po posebnih merilih
_________________________________________________________________

GE I., II., III. in IV. kategorije se organizirajo kot
prostovoljne enote. GE V. kategorije se organizirajo kot
prostovoljne enote s poklicnim jedrom, ki ga sestavlja najmanj 10
poklicnih gasilcev. GE VI. in VII. kategorije se organizirajo kot
poklicne enote.

V vsaki lokalni skupnosti se GE najvišje kategorije določi za
osrednjo GE, ki je namenjena reševanju v posebno zahtevnih
razmerah ob naravnih in drugih nesrečah. Za osrednjo GE se s
soglasjem Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje
lahko določi tudi industrijsko GE, ki izpolnjuje ustrezne pogoje.

GE III. kategorije mora biti organizirana tako, da je sposobna za
odhod na intervencijo najkasneje v petih minutah od znaka za
alarm.

V lokalnih skupnostih, kjer ni GE V., VI. ali VII. kategorije, se
v okviru osrednje GE lahko organizira stalno dežurstvo ali
dosegljivost gasilcev, če je to potrebno zaradi posebnih
nevarnosti in velikega števila intervencij.

Za GE VII. kategorije se število poklicnih gasilcev, vozila in
oprema določijo na podlagi posebne študije, upoštevajoč pravila
stroke, večletne statistične podatke o gasilskih in drugih
intervencijah ter izkušnje o delovanju enote.

V lokalni skupnosti, kjer obstaja GE VI. ali VII. kategorije, se
vse enote, ki so od nje oddaljene manj kot petnajst minut vožnje
z gasilskim vozilom, praviloma razvrstijo v I. kategorijo. Druge
enote na območju lokalne skupnosti pa se razvrstijo v ustrezne
kategorije na podlagi teh meril.

Vsak gasilec mora imeti osebno zaščitno opremo, ki ga varuje pred
vročino, mrazom, vlago in poškodbami pri delu. Minimalna oprema
gasilca obsega predpisano uniformo, gasilsko čelado, delovni pas,
zaščitne rokavice in zaščitno obutev.

Vsaka GE mora imeti tudi minimalno zaščitno in drugo opremo za
zaščito telesa oziroma delov telesa pred nevarnimi snovmi in
zaščito dihal ter za delo na višini in v drugih posebnih delovnih
razmerah.

Vsaka GE glede na ogroženost njenega operativnega območja določi
tudi dodatno gasilsko opremo in sredstva za gašenje in reševanje.

Določbe o minimalni in dodatni opremi teritorialnih enotah
veljajo tudi za industrijske enote.

b) Industrijske GE

Industrijske GE posameznih kategorij morajo izpolnjevati
naslednje pogoje glede števila gasilcev, gasilskih vozil in
opreme:

_________________________________________________________________

        Najmanjše število
Kategorije GE                Pripadajoča gasilska
        Prostovoljnih  Poklicnih  vozila in oprema
        gasilcev    gasilcev
_________________________________________________________________

GE I. kategorije    15       GV-1, (GVV-1), (PMB)

_________________________________________________________________

GE II. kategorije    23       GV-2, (GVV-2)
_________________________________________________________________

GE III. kategorije   22   10   GV-1, (GVV-2),
                    GVC-16/15, (GVC-16/24),
                    PS
_________________________________________________________________

GE IV. kategorije        22   GV-2,
                    GVC-16/15, (GVC-16/24),
                    GVS-V,
                    (PL)**
_________________________________________________________________

Industrijske GE I. in II. kategorije se organizirajo kot
prostovoljne enote. Industrijske GE III. kategorije se
organizirajo kot prostovoljne enote s poklicnim jedrom, ki ga
sestavlja najmanj 10 gasilcev (po dva na izmeno), industrijske GE
IV. kategorije pa kot poklicne enote.


      II. MERILA ZA RAZVRŠČANJE TERITORIALNIH GE

Kategorije teritorialnih GE se določijo na podlagi skupnega
števila točk glede na:

- število prebivalcev v posameznem naselju ali skupini naselij na
 operativnem območju GE,

- tipe naselij na operativnem območju GE,

- deleže gozdnih površin na operativnem območju GE,

- površino požarne ogroženosti gozdov na operativnem območju GE,
 in sicer:
_________________________________________________________________

Število točk  Kategorije GE      Vrste GE
_________________________________________________________________

do 5      GE I. kategorije    prostovoljna GE

6- 9      GE II. kategorije    prostovoljna GE

10-13      GE III. kategorije   prostovoljna GE

14-17      GE IV. kategorije    prostovoljna GE

18- 21     GE V. kategorije    prostovoljna GE
        s poklicnim jedrom

22-25      GE VI. kategorije    poklicna GE

nad 26     GE VII. kategorije   poklicna GE

    a) Točkovanje naselij glede na število prebivalcev

Posameznim skupinam naselij pripada naslednje število točk:

_________________________________________________________________

Naselja po številu prebivalcev Število točk
_________________________________________________________________

do 200                 1

201-800                 2

801-1500                3

1501-2500                4

2501-3500                5

3501-5000                6

5001-10 000               7

10 001-15 000              8

15 001-20 000              9

20 001-30 000              10

30 001-50 000              11

50 001-100 000             12

nad 100 001               13
_________________________________________________________________

Osrednji teritorialni GE se prišteje dodatna točka, če je v
naselju na njenem operativnem območju več kot 80 % vseh
prebivalcev v občini.

      b) Točkovanje naselij glede na njihov tip

Posameznim tipom naselij pripada naslednje število točk:

_________________________________________________________________

Tipi naselij              Število točk
_________________________________________________________________

Običajno naselje brez
storitvenih, oskrbovalnih in
proizvodnih dejavnosti             1

Naselje lokalnega pomena s pretežno
razpršeno poselitvijo, z dejavnostmi
za oskrbo prebivalstva, nepopolno
osnovno šolo in manjšimi obratovalnicami    2

Manjše občinsko središče, manjše
industrijsko središče ali turistično
naselje s popolno osnovno šolo, zdravstvenim
domom ali zdravstveno postajo,
pošto in banko                 3

Občinsko središče, kjer je poleg dejavnosti
iz prejšnjega odstavka tudi policijska
postaja, sodišče, srednja šola,
hotel in kino                  5

Središče mestne občine z dejavnostmi
širšega pomena, srednjo šolo z več
programi, manjšo bolnišnico, okrožnim
sodiščem ter blagovnico             7

Geografsko, industrijsko in kulturno
središče s širšim gravitacijskim območjem,
ki ima bolnišnico, visoko šolo
ali fakulteto, okrožno sodišče, kulturne
ustanove (gledališče, muzej, arhiv) ter
telekomunikacijsko središče           9

Glavno središče države z razvitimi oskrbnimi
dejavnostmi, industrijo, univerzo
in drugimi ustanovami              11
_________________________________________________________________

     c) Točkovanje gozdov glede na delež gozda na
           operativnem območju GE

Točkovna vrednost gozdov glede na delež gozda na operativnem
območju GE se določi po naslednjih merilih:
_________________________________________________________________

Delež gozdnih površin           Število točk
na operativnem območju GE
_________________________________________________________________

od 20 do 50 % gozdnih površin (ali do
20 % gozdnih površin v submediteranskem
delu države)                  2

nad 50% gozdnih površin (ali od 20 do 50%
gozdnih površin v submediteranskem
delu države)                  3

nad 50% gozdnih površin v submediteranskem
delu države                   4
_________________________________________________________________

    č) Točkovanje gozdov glede na stopnjo ogroženosti

Pri točkovanju požarne ogroženosti gozdov se upošteva oceno
ogroženosti slovenskih gozdov, ki jo je izdelal Zavod za gozdove
Slovenije. Pri tem se upošteva površina gozdov posamezne stopnje
ogroženosti glede na celotno površino gozdov na operativnem
območju GE. Število točk se določi na podlagi seštevka točk iz
posamezne stopnje ogroženosti po naslednjih merilih:
_________________________________________________________________

                Število točk
        _________________________________________________

Delež ogroženih zelo velika  velika   srednja   majhna
gozdov     ogroženost  ogroženost ogroženost  ogroženost
_________________________________________________________________

od 2 do 20 %    3      2      1      0

od 20 do 50 %    4      3      2      1

od 50 do 80 %    5      4      3      2

nad 80 %      8      6      4      2
_________________________________________________________________

  d) Skupno število točk glede na delež in ogroženost gozdov

Skupno število točk na podlagi točkovanja gozdov glede na delež
gozda na operativnem območju GE in požarno ogroženost gozdov se
pretvori v dodatne točke po naslednjih merilih:
_________________________________________________________________

Število točk iz vseh  Pripadajoče število
točkovanj gozdov    dodatnih točk
_________________________________________________________________

do 7              1

8-9               2

10-11              3

nad 12             4
_________________________________________________________________

Dodatne točke po merilih za gozdove se praviloma prištejejo
teritorialni GE najvišje kategorije v občini oziroma GE, ki
zagotavlja najboljšo intervencijsko pripravljenost. Druge GE, na
katerih operativnem območju so požarno ogroženi gozdovi, se
opremijo z dodatno opremo za gašenje gozdnih požarov.


      III. MERILA ZA RAZVRŠČANJE INDUSTRIJSKIH GE

Kategorije industrijskih GE, ki jih na podlagi zakona ustanovijo
gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, se določijo na
podlagi skupnega števila točk glede na:

- tehnološki proces,

- število zaposlenih,

- površino ozemlja, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti,
 ter

- oddaljenost industrijskega obrata od najbližje teritorialne GE
 VI. ali VII. kategorije in sicer:
_________________________________________________________________

Število točk  Kategorije GE  Vrste GE
_________________________________________________________________

do 6  GE I. kategorije    prostovoljna GE

7-9   GE II. kategorije    prostovoljna GE

10-13  GE III. kategorije   prostovoljna GE
                s poklicnim jedrom

nad 13 GE IV. kategorije    poklicna
_________________________________________________________________

    a) Točkovanje glede na vrsto tehnološkega procesa

Posameznim tehnološkim procesom pripada naslednje število točk:

_________________________________________________________________

Vrste tehnološkega procesa       Število točk
_________________________________________________________________

- kovinsko predelovalna industrija;
 predelava negorljivih materialov       1

- lesna, papirna, tekstilna in druga po
 požarni ogroženosti podobna industrija    2

- proizvodnja in predelava plastičnih mas
 ter druga kemična industrija         3

- proizvodnja in skladiščenje smodnika,
 vnetljivih tekočin in plinov ter       4

- proizvodnja električne energije z uporabo
 jedrske energije
_________________________________________________________________

      b) Točkovanje glede na število zaposlenih

Glede na število zaposlenih pripada GE naslednje število točk:
_________________________________________________________________

Število zaposlenih           Število točk
_________________________________________________________________

do 250                     1

251-500                     2

501-800                     3

nad 800                     4
_________________________________________________________________

       c) Točkovanje glede na površino ozemlja

Glede na površino ozemlja, ki se uporablja za opravljanje
industrijske ali druge požarno tvegane dejavnosti, pripada GE
naslednje število točk:

_________________________________________________________________

Površina ozemlja v ha          Število točk
_________________________________________________________________
do 1                      1

1-2                       2

2-5 (na posamezni lokaciji ali na
   več lokacijah, ki so med seboj
   oddaljene manj kot 2 km)          3

nad 5                      4
_________________________________________________________________


       č) Točkovanje glede na oddaljenost GE

Glede na oddaljenost industrijskega obrata od najbližje
teritorialne GE VI. ali VII. kategorije pripada GE naslednje
število točk:
_________________________________________________________________

Oddaljenost v km            Število točk
_________________________________________________________________

do 5                      1

5- 10                      2

11-15                      3

nad 15                     4
_________________________________________________________________

LEGENDA:

PMB       Priklopnik s prenosno motorno brizgalno
GV-1      Manjše gasilsko vozilo
GV-2      Večje gasilsko vozilo
GVV-1      Manjše gasilsko vozilo z vodo
GVV-2      Večje gasilsko vozilo z vodo
GVC-16/15    Gasilsko vozilo s cisterno
GVC-16/25    Gasilsko vozilo s cisterno
GVC-16/25    Gasilsko vozilo s cisterno
GVC-24/50    Gasilsko vozilo s cisterno
PV-1      Manjše poveljniško vozilo
VGP-1      Malo gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov
VGP-2      Večje gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov
PL       Priklopnik lestev
PS       Priklopnik z gasilnim prahom
AL       Gasilska avtolestev brez košare
ALK       Gasilska avtolestev s košaro
HTV       Hitro tehnično vozilo
TV-1      Malo tehnično vozilo
TV-2-D     Večje tehnično vozilo z dvigalom
GVS-V      Gasilsko vozilo s prahom in vodo
( )       Alternativna oprema
*        Dodatna oprema GE na območju velike požarne
        ogroženosti gozdov
**       Dodatna oprema teritorialnih in industrijskih GE
        na operativnem območju, kjer so visoki
        objekti (P + 2)

AAA Zlata odličnost