Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1995 z dne 10. 11. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1995 z dne 10. 11. 1995

Kazalo

2960. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/93), stran 4993.

A N E K S
h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 34/93)
1. člen
V skladu z dogovorom med Vlado Republike Slovenije in sindikati negospodarskih dejavnosti Slovenije o postopnem približevanju izhodiščne plače v negospodarskih dejavnostih izhodiščni plači v gospodarstvu in določbo prvega odstavka 4.2.3. IV. poglavja socialnega sporazuma za leto 1995 se približevanje izvede tako, da se zaposlenim v vseh tarifnih skupinah, v katerih so zmnožki izhodiščne plače za I. tarifni razred (količnik 1,00) po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in količnika najnižjega plačilnega razreda v tarifni skupini nižji od izhodiščne plače po splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo v isti tarifni skupini, prizna dodatek na tarifno skupino.
2. člen
Dodatek na tarifno skupino pripada zaposlenim, ki so razporejeni na delovna mesta v tarifnih skupinah I-IV.
Višina dodatka, izražena v količniku (količnik 1,00), znaša za:
– I. tarifno skupino – 0,15,
– II. tarifno skupino – 0,13,
– III. tarifno skupino – 0,11,
– IV. tarifno skupino – 0,07.
3. člen
Izhodiščna plača za I. tarifni razred (količnik 1,00) za četrto trimesečje 1995 se določi tako, da se izhodiščna plača za oktober 1995, izračunana v skladu z eskalacijsko lestvico za leto 1995, poveča za 300 SIT in znaša 33.500 SIT.
4. člen
Izhodiščna plača za I. tarifni razred (količnik 1,00) za prvo trimesečje 1996 se določi tako, da se izhodiščna plača za zadnje trimesečje leta 1995 poveča v skladu z eskalacijsko lestvico za leto 1995.
Izhodiščna plača iz prejšnjega odstavka se za naslednja trimesečja usklajuje po enaki eskalacijski lestvici kot v letu 1995 oziroma po enaki eskalacijski lestvici, kot velja za gospodarstvo, če je ta ugodnejša. Tako določena izhodiščna plača se poveča s 1. aprilom 1996 za 500 SIT in s 1. oktobrom 1996 še za 500 SIT.
5. člen
Spremeni se določba 1. točke 40. člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti tako, da se glasi:
“Delavcu pripada regres za letni dopust v višini, dogovorjeni z vsakoletnim aneksom h kolektivni pogodbi.
Regres se lahko izplača v dveh delih, vendar v celoti najkasneje do konca meseca julija tekočega leta.”
6. člen
Regres za letni dopust za leto 1996 je dvakratni znesek izhodiščne plače za I. tarifni razred (količnik 1,00) v mesecu, v katerem se izplačuje regres. Če se regres izplača v dveh delih, se prvi del šteje kot akontacija, višina regresa pa je odvisna od višine izhodiščne plače v mesecu, v katerem se izplača drugi del regresa.
7. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Določbe 1., 2. in 3. člena se uporabljajo od 1. oktobra 1995 dalje, določbe drugih členov pa od 1. januarja 1996 dalje.
Št. 121-03-006/94-03
Ljubljana, dne 24. oktobra 1995.
Podpisniki
Vlada Republike Slovenije
Rina Klinar l. r.
Za sindikate:
Sindikat vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije
Franci Zupan l. r.
Sindikat delavcev v kulturi Slovenije
Doro Hvalica l. r.
Sindikat državnih in družbenih
organov Slovenije
Drago Ščernjavič l. r.
Sindikat carinikov Slovenije
Vojko Škapin l. r.
Policijski sindikat Slovenije
Maks Rakuša l. r.
Sindikat poklicnih gasilcev Slovenije
Miloš Mikolič l. r.
Konfederacija sindikatov delavcev
zavodov Slovenije
Brane Omerzu l. r.
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Alenka Šau l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 25. 10. 1995 pod zap. št. 40/3 in št. spisa 121-03-006/94-02.

AAA Zlata odličnost