Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1995 z dne 22. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1995 z dne 22. 9. 1995

Kazalo

2564. Pravilnik o zdravniški tarifi, stran 4276.

Na podlagi 26. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 65/94, in sklepa 24. redne skupščine Zdravniške zbornice Slovenije, z dne 22. 4. 1995 in 10. 6. 1995, se sprejme
P R A V I L N I K
o zdravniški tarifi
A) SPLOŠNI DEL
1. člen
Ta tarifa določa način vrednotenja in obračunavanja zdravniških storitev in povračilo izdatkov za naročnika v zvezi z izvajanjem zdravniških storitev.
2. člen
Zdravniške storitve, ki se obravnavajo po pravilniku o zdravniški tarifi, so vsa opravila, ki jih zdravnik opravi za naročnika na podlagi naročila, na podlagi pooblastilnega razmerja ali po uradni dolžnosti.
Stroški izvajanja zdravniških storitev so skupna cena zdravstvenih storitev in izdatkov, ki jih ima zdravnik v zvezi z izvajanjem zdravniških storitev.
3. člen
Cene zdravniških storitev so v tej tarifi določene s številom točk.
Cena zdravniške storitve se ugotovi tako, da se vsota točk za vsa posamezna opravila pomnoži z vrednostjo točke.
Naročnik je dolžan plačati zdravniku storitev po tarifi, ki velja v času, ko je zdravnik delo opravil, pri čemer se upošteva vrednost točke, veljavne v času plačila.
4. člen
Storitve po tej tarifi se vrednotijo po naslednjih elementih:
– odgovornost in tveganje za opravilo oziroma celotno storitev in stopnja strokovne zahtevnosti,
– posebno strokovno znanje s področja medicinskih in nemedicinskih strok; uporaba tujega jezika,
– specialistično znanje,
– čas, ki je potreben za izvedbo posamezne storitve.
5. člen
Za posebna strokovna znanja iz izvenmedicinskih področij in za uporabo tujega jezika se tarifne postavke zvišajo za 100%.
Za uporabo specialističnega znanja se tarifne postavke zvišajo za 50%.
6. člen
Vrednost točke znaša ob sprejemu tarife 82 SIT.
Vrednost točke se spreminja glede na rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko, ali glede na rast povprečne plače v Republiki Sloveniji. Sprememba vrednosti točke je možna le v primeru, da rast cen življenjskih potrebščin ali rast povprečne plače v Republiki Sloveniji v času od zadnjega zvišanja znašata več kot 10%.
Izvršilni odbor Zdravniške zbornice Slovenije odloča, upoštevaje merila iz prejšnjega odstavka tega člena, o spremembi vrednosti točke. V drugem odstavku 6. člena se upošteva ugodnejše spreminjanje vplivanja na rast cen življenjskih stroškov v korist zdravnika.
Nova vrednost točke velja naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Dogovor o plačilu storitev mora biti sklenjen v pisni obliki, oziroma mora biti naročnik predhodno seznanjen s cenikom.
8. člen
Cena za opravila, ki jih je dolžan zdravnik opraviti ob dela prostih dnevih (prazniki, sobote in nedelje) na željo oziroma zahtevo naročnika, se poviša za 100%.
Cena za opravila, ki jih je dolžan zdravnik opraviti za naročnika v nočnem času, med 20. in 7. uro zjutraj, se poviša za 100%.
9. člen
Zdravnik ima pravico do povračila izdatkov za potne stroške, dnevnice, za prenočevanje, če so ti izdatki v zvezi z delom, ki ga opravi za naročnika.
Zdravnik ima pravico do povračila izdatkov za prevoz in sicer na vlakih za vozovnico I. razreda, na ladjah za vozovnico I. razreda, za vozovnico na letalu in za spalni voz v vlaku oziroma za kabino na ladji, če opravi potovanje ponoči.
Zdravnik ima pravico do plačila kilometrine za uporabo osebnega avta, če potuje na razdalji do 400 km v eno smer.
Dnevnica za odsotnost iz kraja zdravnikove ambulante oziroma klinike znaša:
– za čas od 6 do 8 ur                   1,74%
– za čas od 8 do 12 ur                   2,50%
– za čas nad 12 ur                     5,00%
povprečne bruto mesečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle 3 mesece.
Kilometrina za uporabo osebnega avtomobila znaša 30% cene za en liter neosvinčenega bencina v času, ko naročnik plača storitev.
Za potovanja v tujino ima zdravnik pravico do nadomestil kot delavci državnih organov Republike Slovenije.
10. člen
Naročnik je dolžan povrniti zdravniku tudi izdatke za ptt storitve, za obrazce, za fotokopiranje popisov bolezni ter dokumentacije in podobne izdatke. Te izdatke lahko obračuna zdravnik v dejanski višini ali v pavšalu 2% od skupne cene storitve.
11. člen
Zdravnik lahko po lastni presoji naročniku opravi storitev brezplačno.
12. člen
Izvršilni odbor Zdravniške zbornice Slovenije daje pojasnila in obvezne razlage o uporabi te tarife.
B) TARIFA
Posamezne zdravniške storitve se točkujejo po naslednjih tarifnih postavkah:
I. IZDELAVA MEDICINSKE EKSPERTIZE ZA KAZENSKE ZADEVE
Tarifa št. 1
(na izvedenca, ki je potreben v postopku)
1. Študij spisa
– neobsežnega                      50 točk
– obsežnega                       100 točk
– zelo obsežnega                    200 točk
2. Zbiranje medicinske dokumentacije
– enostavno                       50 točk
– zapleteno                       100 točk
3. Študij medicinske dokumentacije
– neobsežne                       50 točk
– obsežne                        100 točk
– zelo obsežne                     150 točk

4. Klinični pregled preiskovanca200 točk
5. Kvalifikacija vsake poškodbe, bolezen-skega stanja
  ali zdravstveno pomembnih značil-nosti osebe     50 točk
6. Kvalifikacija vseh poškodb, bolezenskihstanj ali 
  zdravstveno pomembnih značilnosti osebeskupaj     50 točk
7. Opredelitev mehanizma poškodbe 50 točk
8. Posebne zahteve sodišča, opredeljene v odredbi  50-100 točk
II. IZDELAVA MEDICINSKE EKSPERTIZE ZA ODŠKODNINSKE ZADEVE
Tarifa št. 2
(na izvedenca, ki je potreben v postopku)
1. Študij spisa
– neobsežnega                      70 točk
– obsežnega                       120 točk
– zelo obsežnega                    250 točk
2. Zbiranje medicinske dokumentacije
– enostavno                       100 točk
– zapleteno                       200 točk
3. Študij medicinske dokumentacije
– neobsežne                       100 točk
– obsežne                        200 točk
– zelo obsežne                     300 točk

4. Klinični pregled preiskovanca250 točk
5. Kvalifikacija vsake poškodbe, bolezen-skega 
  stanja ali zdravstveno pomembnih značilnostiosebe   50 točk
6. Kvalifikacija vseh poškodb, bolezenskihstanj ali
  zdravstveno pomembnih značilnosti osebeskupaj    100 točk
7. Opredelitev mehanizma poškodbe 70 točk

III. IZDELAVA OBVESTILA O TELESNI POŠKODBI ZA ORGANE PREGONA
Tarifa št. 3
1. Ocena stopnje telesne poškodbe iz
 obstoječedokumentacije, kliničnega pregleda in izpolnitev 
 ustreznega obrazca                   61 točk
IV. IZDELAVA ZDRAVNIŠKE OCENE O STOPNJI TELESNE OKVARE
Tarifa št. 4
1. Pregled obstoječe medicinske dokumentacije      50 točk
2. Klinični pregled100 točk
3. Opis stanja in izdelava ocene o stopnji 
  telesneokvare                    300 točk
V. ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO
Tarifa št. 5
1. Pregled dokumentacije, bolnika ter opis stanja    200 točk
VI. ZDRAVNIŠKO POTRDILO
Tarifa št. 6
1. Opis in ocena stanja                 37 točk
VII. MRLIŠKI OGLED
Tarifa št. 7
1. Navadni mrliški ogled                 90 točk
2. Mrliški ogled na zahtevo organov pregona s pisnim
 poročilom                       160 točk
VIII. PREDAVANJA IN IZPITI
Tarifa št. 8
1. Predavanja na visoki šoli: za vsako uro
  predavanja so plačane še tri ure priprav, kar
  skupaj znese za efektivno uro predavanja       170 točk
2. Predavanja na višji šoli: za vsako uro predavanja
  sta plačani še dve uri priprav, kar skupaj znese
  za efektivno uro predavanja             128 točk
3. Predavanja na srednji šoli: za vsako uro
  predavanja je plačana še ena ura priprav, kar
  skupaj znese za efektivno uro predavanja       85 točk
4. Predavanja na osnovni stopnji: za vsako uro
  predavanja je plačana še ena ura priprav, kar
  skupaj znese za efektivno uro predavanja       85 točk
5. Strokovni izpit:
  predsednik komisije                 240 točk
  član komisije                    240 točk
  zapisnikar                      180 točk
6. Specialistični izpit:
  predsednik komisije                 366 točk
  član komisije                    366 točk
  zapisnikar                      240 točk
7. Vaje na visoki šoli: 1 ura              80 točk
8. Vaje na višji šoli: 1 ura               60 točk
IX. ZDRAVNIŠKI NADZOR NA ŠPORTNIH IN DRUŽABNIH PRIREDITVAH
Tarifa št. 9
1. Zdravniški nadzor na letovanjih za predšolske 
  in šolske otroke – tekoči dan prisotnosti
  zdravnika (hrana in bivanje na račun naročnika)   320 točk
2. Zdravniški nadzor na športnih prireditvah na
  državnem nivoju – ura prisotnosti          100 točk
3. Zdravniški nadzor na športnih prireditvah
  na mednarodnem nivoju – ura prisotnosti       180 tošk
4. Zdravniški nadzor na družabnih prireditvah
– ura prisotnosti zdravnika               80 točk
5. Zdravniški nadzor na športnih objektih in terenih
– ura prisotnosti zdravnika               80 točk
X. IZDELAVA ZDRAVNIŠKEGA SPRIČE-VALA ZA NABORNIKE
Tarifa št. 10
1. Zdravniški pregled nabornika             50 točk
2. Izdelava spričevala za nabornika           30 točk
XI. PRIPRAVLJENOST ZDRAVNIKA NA OBJEKTIH, KI
  ZAHTEVAJO PRISOT-NOST ZDRAVNIKA PREDPISANO Z
  USTREZNIM ZAKONOM
Tarifa št.11
1. Ura prisotnosti zdravnika               40 točk
13. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v glasilu Zdravniške zbornice Slovenije in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. marca 1995.
Predsednik
Zdravniške zbornice Slovenije
prim. Kurt Kancler, dr. med l. r.

AAA Zlata odličnost