Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2328. Odlok o ustanovitvi javnih podjetij, stran 3799.

Na podlagi 6. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94) ter v skladu s 25. in 28. členom zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), je občinski svet Mestne občine Celje v skladu s 53. členom statuta Mestne občine Celje dne 31. julija 1995 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnih podjetij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S sprejemom tega odloka Mestna občina Celje ustanovi tri javna podjetja za izvajanje gospodarske javne službe na naslednjih področjih:
– oskrba s pitno vodo
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
– ravnanje in odlaganje komunalnih odpadkov z javno snago
– čiščenje javnih površin
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
– oskrba naselij s plinom in
– oskrba naselij s toplotno energijo.
2. člen
Na podlagi tega odloka bodo izdelani akti o ustanovitvi družb v skladu z zakonom.
Akti o ustanovitvi začno veljati, ko jih podpiše župan Mestne občine Celje.
Akt o ustanovitvi družb mora vsebovati določila, ki bodo zagotavljala učinkovitejše in cenejše gospodarjenje, kot ga dosega sedanje enovito podjetje.
II. FIRMA IN SEDEŽ
3. člen
Javna podjetja poslujejo z naslednjo firmo:
a) Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. s skrajšano firmo : JP Vodovod – kanalizacija, d.o.o.
Sedež družbe je: Lava 2 a, Celje
b) Javno podjetje Javne naprave, d.o.o. s skrajšano firmo: JP Javne naprave, d.o.o.
Sedež družbe je: Teharska cesta 49, Celje
c) Javno podjetje Energetika, d.o.o. s skrajšano firmo: JP Energetika, d.o.o.
Sedež družbe je: Škapinova ul. 1, Celje
4. člen
Javna podjetja imajo žig pravokotne oblike z grafičnim simbolom in izpisano polno firmo. Podrobneje določi obliko žiga nadzorni svet družbe.
III. DEJAVNOST
5. člen
Javna podjetja opravljajo naslednje dejavnosti s področja gospodarskih javnih služb:
a) Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o.
– oskrba s pitno vodo
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselji s požarno vodo v javni rabi.
b) Javno podjetje Javne naprave, d.o.o.
– zbiranje, odvoz, reciklaža, obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov
– javna snaga in čiščenje javnih površin
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.
c) Javno podjetje Energetika, d.o.o.
– oskrba naselij s plinom in
– oskrba naselij s toplotno energijo.
6. člen
Zaradi racionalnejšega in ekonomičnejšega izvajanja gospodarskih javnih služb opravljajo vsa podjetja še naslednje dejavnosti:
– vzdrževanje omrežja infrastrukturnih objektov in naprav, črpališč, čistilnih naprav, mernoregulacijskih postaj kotlarn in toplotnih podpostaj
– izvajanje priključitve na javno omrežje infrastrukturnih objektov in naprav
– izdelava in vzdrževanje opreme za izvajanje gospodarskih javnih služb
– izvajanje inženiringa pri izgradnji objektov ter projektiranje objektov komunalne rabe
– druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarskih javnih služb.
7. člen
Po posebnem pooblastilu komunalne direkcije mestne občine, izvajajo podjetja še naslednje dejavnosti:
– izvajanje določenih nalog na razvoju, načrtovanju in pospeševanju gospodarskih javnih služb
– inženiring na področju investicij in gospodarjenja z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb.
– naloge na podlagi javnih pooblastil (določanje pogojev in dajanje soglasij in dovoljenj za posege v prostor in za priključitev na infrastrukturne objekte).
Vse dejavnosti iz 5., 6. in 7. člena tega odloka se v akte o ustanovitvi vpišejo tudi z navedbo ustrezne šifre in besedila v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti.
IV. USTANOVITELJ
8. člen
Ustanovitelj vseh treh javnih podjetij je Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje. Do sprejema drugačne odločitve je Mestna občina Celje njihov edini ustanovitelj.
Ustanoviteljske pravice izvršuje občinski svet Mestne občine Celje, razen pristojnosti določenih s tem odlokom, ki jih imata župan Mestne občine Celje in komunalna direkcija kot pooblaščenca ustanovitelja.
9. člen
Javna podjetja se ustanovijo za nedoločen čas.
V. OSNOVNI KAPITAL
10. člen
Osnovni kapital vsakega javnega podjetja znaša 1,500.000 SIT.
Ustanovitelj Mestna občina Celje, zagotovi za vsako podjetje osnovni vložek 1,500.000 SIT v denarju.
Poslovni delež na podlagi osnovnega vložka pripada Mestni občini Celje.
11. člen
Objekte in naprave namenjene izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave) ter vsa osnovna in obratna sredstva, potrebna za začetek poslovanja podjetij, zagotovi ustanovitelj.
Po prevzemu vseh nujnih funkcij za delovanje novih javnih podjetij, se vsa potrebna sredstva, ki so v prehodnem obdobju zakupljena, vložijo kot stvarni vložek Mestne občine Celje v ta javna podjetja ter se s tem dokapitalizirajo.
VI. UPRAVLJANJE JAVNIH PODJETIJ
12. člen
Ustanovitelj na seji občinskega sveta Mestne občine Celje odloča o vprašanjih, ki po zakonu, tem odloku ter aktu o ustanovitvi sodijo v njegovo pristojnost. To so zlasti naslednja vprašanja:
– o povečanju osnovnega kapitala ob razširitvi poslovanja družb ali zaradi drugih gospodarskih razlogov.
V tem primeru ima Mestna občina Celje prednostno pravico vplačil tako, da ostane njen delež nasproti osnovnemu kapitalu nespremenjen.
– o vključitvi drugih družbenikov v družbe
– o znižanju osnovnega kapitala
– potrjuje letne programe in finančne načrte ter zaključne račune družb
– odloča o delitvi in uporabi dobička in o kritju izgub
– odloča o spremembah in dopolnitvah aktov o ustanovitvi podjetij razen zadev o katerih odloča župan mestne občine
– na predlog župana, imenuje in razrešuje člane nadzornih svetov družb ter imenuje in razrešuje poslovodje – direktorje
– daje soglasja k najemanju kreditov
– o drugih vprašanjih o katerih odloča ustanovitelj pa niso po pooblastilu iz tega odloka izrecno prenesena na župana ali komunalno direkcijo
– o spremembah dejavnosti javnih podjetij, razen, če gre za dopolnilne dejavnosti o katerih odloča župan.
13. člen
Župan mestne občine, kot pooblaščenec v imenu ustanovitelja, samostojno odloča o naslednjih vprašanjih:
– o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem
– o spremembi sedeža
– o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin oziroma gospodarskih javnih služb
– o nagradah za delo članov nadzornih svetov.
14. člen
Komunalna direkcija, kot pooblaščenec v imenu ustanovitelja, samostojno odloča o naslednjih vprašanjih:
– o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij
– o imenovanju revizorjev
– o splošnih pogojih poslovanja
– sprejema program za obvladovanje kakovosti poslovanja.
15. člen
Sklepi ustanovitelja, ki jih sprejema občinski svet Mestne občine Celje in sklepi ustanovitelja, ki jih kot pooblaščenca sprejemata župan mestne občine in komunalna direkcija, se vpisujejo v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar.
16. člen
V vsakem javnem podjetju se formirajo naslednji organi:
– nadzorni svet
– direktor.
17. člen
Nadzorni svet vsakega podjetja šteje sedem članov, ki so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
18. člen
V vsakem nadzornem svetu sta, dokler tako določa zakon, dva člana predstavnika delavcev, štirje člani predstavniki ustanovitelja in en član iz vrst uporabnikov storitev gospodarske javne službe, ki se izvaja v posameznem podjetju.
Člane nadzornega sveta – predstavnike delavcev, izvoli svet delavcev v skladu z zakonom.
Člane nadzornega sveta – predstavnike ustanovitelja in člana iz vrst uporabnikov imenuje občinski svet Mestne občine Celje.
19. člen
Nadzorni svet, v vsakem podjetju, se mora konstituirati najkasneje v desetih dneh po izvolitvi vseh članov. Konstituira se z izvolitvijo predsednika in namestnika, ki morata biti predstavnika ustanovitelja.
20. člen
Sklep o imenovanju in predčasnem odpoklicu predstavnikov ustanovitelja mora biti sprejet z večino določeno s statutom mestne občine, pogoje in način imenovanja ter odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovnikom.
Če članu nadzornega sveta preneha mandat, se najkasneje v 2 mesecih izvedejo nadomestne volitve.
21. člen
Nadzorni svet v vsakem podjetju ima predvsem naslednje pristojnosti:
– sprejema plane in programe dela in razvoja ter akte družbe (interna pravila), razen če ni z zakonom ali tem odlokom drugače predpisano
– izdaja navodila in smernice za delo direktorja
– nadzira pravilno in pravočasno izdelavo računovodskih izkazov (bilanc stanja in bilanc uspeha)
– sodeluje pri sprejemanju sklepov ustanovitelja preko predsednika in/ali namestnika
– odloča o vseh zadevah, za katere po zakonu ali določbah tega odloka ni pristojen drug organ družbe
– nadzoruje vodenje poslov družbe
– imenuje delovna telesa (komisije ipd.) in določa njihove pristojnosti
– sprejema poslovnik o svojem delu
– izvaja druge pristojnosti v skladu z zakonom, tem odlokom in sklepi ustanovitelja.
22. člen
Nadzorni svet v posameznem podjetju odloča o zadevah iz svoje pristojnosti na sejah. Za sklepčnost zasedanja je potrebna prisotnost vsaj štirih članov.
Za veljavno sprejemanje sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov. Glasuje se javno, če predsednik ali člani ob posebnih priložnostih ne predlagajo sprejem sklepa, da se glasuje tajno.
23. člen
Vsak član nadzornega sveta ima en glas. V primeru neodločenega izida glasovanja velja odločitev za katero je glasoval predsednik nadzornega sveta.
Sodelovanje pri odločanju je možno tudi tako, da se oddajo glasovi s pomočjo pisem, telefonsko, s faxom ali na drug podoben način, vendar le, če temu ne nasprotuje noben na zasedanju prisoten član.
24. člen
Na predlog direktorja, so člani nadzornega sveta upravičeni do nagrade za svoje delo in do povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi s pripravami in udeležbo na seji sveta.
25. člen
Direktor javnega podjetja na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa.
Direktor vsakega od treh javnih podjetij zastopa družbo z omejitvami. Potrebno je soglasje občinskega sveta, za sprejem naslednjih odločitev ali sklenitev naslednjih pravnih poslov:
– nakup, prodaja ali obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni že izrecno opredeljeno v letnem gospodarskem načrtu
– najemanje posojil.
Direktor mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za sprejem naslednjih odločitev ali sklenitev naslednjih pravnih poslov:
– izvajanje investicij, izven tistih določenih v gospodarskem načrtu
– dajanje posojil ali poroštev
– sklepanje najemnih ali zakupnih pogodb sklenjenih za več kot šest mesecev
– sklepanje koorperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto
– podeljevanje vsebinsko ali časovno neomejenih pooblastil
– spreminjanje organizacijske zgradbe družbe.
26. člen
Direktor je lahko oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje določene z zakonom in naslednje posebne pogoje:
– da ima visokošolsko ali višješolsko izobrazbo tehnične, ekonomske ali pravne smeri
– da ima vsaj pet let prakse na področju poslovodenja
– da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.
27. člen
Direktorja posameznega podjetja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa. Postopek izbire in imenovanja direktorja določajo statuti podjetij.
Mandat direktorja traja štiri leta ter je po izteku mandata lahko ponovno imenovan.
Ustanovitelj lahko imenuje direktorja posameznega podjetja tudi za določen čas.
28. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno zahtevo
– če so bili zaradi izvajanja akta ali sklepa, ki ga je predlagal, kršeni interesi mestne občine ali je bila povzročena škoda
– če je prekoračil pooblastila
– če ustanovitelj ni sprejel letnega poročila
– če je kršil pravila o prepovedi konkurence ali poslovni skrivnosti
– če so nastopili tehtni razlogi zaradi katerih je ustanovitelj izgubil zaupanje (negativna gibanja v poslovanju, kršitev dobrih poslovnih običajev, povzročanje sporov, ipd.)
– iz drugih utemeljenih razlogov.
29. člen
Vse podrobnosti v zvezi s pogoji dela direktorjev se uredijo v managerskih pogodbah.
VII. JAVNA POOBLASTILA
30. člen
Javna podjetja lahko izvajajo javna pooblastila, ki so jim dana z odloki in z drugimi splošnimi akti, ki urejajo posamezno gospodarsko javno službo.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNIH PODJETIJ V PRAVNEM PROMETU
31. člen
Premoženje javnih podjetij je v pravnem prometu.
32. člen
Javna podjetja odgovarjajo za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
Infrastrukturni objekti in naprave ne morejo biti predmet izvršbe in se ne morejo uvrstiti v stečajno maso.
IX. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNIH PODJETIJ IN LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZ
33. člen
Prihodke ustvarjajo javna podjetja iz naslednjih virov:
– izvirni prihodki ustvarjeni s prodajo proizvodov in storitev gospodarskih javnih služb
– sredstva iz republiškega proračuna za sofinanciranje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb
– sredstva občinskega proračuna za sofinanciranje obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb
– prispevki
– drugi viri.
34. člen
Direktorji podjetij so dolžni pripraviti letni računovodski izkaz skladno s predpisi, poslovno poročilo in predlog o delitvi dobička oziroma pokrivanju izgube.
Predloge direktorjev preizkusijo nadzorni sveti podjetij, preden se posredujejo ustanovitelju.
Obvezna je revizija letnega računovodskega izkaza. Izbor pooblaščenega revizorja opravi komunalna direkcija.
35. člen
Ustanovitelj ne more sprejeti sklepa o delitvi dobička, če ni bil izdelan in sprejet program za obvladovanje kakovosti poslovanja iz prvega odstavka 39. člena.
36. člen
Ugotavljanje dobička poteka skladno s predpisi in s sprejeto poslovno politiko podjetij.
37. člen
Izgubo javnih podjetij, ki bi nastala zaradi enostransko sprejetih sklepov ustanovitelja in njegovega vpliva na poslovanje, pa jih ustanovitelj na opozorila nadzornih svetov ni bil pripravljen spremeniti, pokriva ustanovitelj.
X. STRATEŠKI RAZVOJ IN POSLOVNA POLITIKA
38. člen
Za zagotavljanje načrtnega dolgoročnega in stabilnega razvoja določajo podjetja lastno strategijo razvoja in letne gospodarske načrte. Ti dokumenti in odločitve temeljijo na analizi stanja v podjetju in v okolju, upoštevaje sodobne trende na področju razvoja tehnike in tehnologije opravljanja komunalnih storitev oz. gospodarskih javnih služb ter možnosti trga. V ta namen se družbe povezujejo s sorodnimi organizacijami v zbornico izvajalcev gospodarskih javnih služb in s strokovnimi in znanstvenimi institucijami.
39. člen
Vsaka družba mora izdelati program za obvladovanje kakovosti poslovanja in opravljanja storitev gospodarskih javnih služb.
S programom določi metode in sredstva kontrole kakovosti storitev, način zbiranja pritožb, pohval in predlogov uporabnikov storitev ter odpravljanja pomanjkljivosti, način in roke za obveščanje uporabnikov, način obvladovanja stroškov poslovanja in vzpodbujanja inovativnosti v funkciji kvalitete in ekonomičnosti poslovanja in drugo, kar je za kakovost opravljanja dejavnosti pomembno. Program sprejme ustanovitelj.
XI. SPLOŠNI AKTI
40. člen
Nadzorni svet posameznega javnega podjetja sprejme statut javnega podjetja, v katerem se podrobneje uredijo zlasti notranja organizacija in delovanje javnega podjetja, postopek imenovanja direktorja, delovanje in odločanje organov in druga vprašanja.
Ustanovitelj, nadzorni svet ali direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne akte.
Statut in splošni akti iz prvega in drugega odstavka tega člena na smejo biti v nasprotju s tem odlokom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Za direktorje javnih podjetij se, do konstituiranja organov podjetij in izvedbe razpisa oziroma največ za eno leto, imenujejo:
a) Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., mag. Marko Cvikl
b) Javno podjetje Javne naprave, d.o.o., inž. Ivo Čerič
c) Javno podjetje Energetika, d.o.o., dipl. inž. Janez Peterman.
Direktorji javnih podjetij morajo poskrbeti za izvedbo postopka vpisa družb v sodni register, konstituiranje organov, vzpostavitev organizacijske zgradbe in vseh potrebnih prvin za začetek dela podjetij (kadri, sredstva, informatika, ....), vse v skladu z elaborati o ustanovitvi in organiziranju javnih podjetij. Resursi potrebni za delo posameznega podjetja se morajo zagotavljati iz obstoječega JP Komunala Celje. Morebitne izjeme je potrebno v elaboratu natančno določiti in obrazložiti. Elaborat sprejema organ, ki ga določi občinski svet. Podjetja morajo začeti z rednim delom najkasneje v 60 dneh po vpisu v sodni register.
42. člen
Organi družb se morajo konstituirati najkasneje v 30 dneh po vpisu družb v sodni register.
43. člen
Za urejanje razmerij v družbah in med družbami in okoljem, se poleg določb tega odloka in aktov o ustanovitvi, neposredno uporabljata tudi zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94).
44. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenje.
Celje, dne 31. julija 1995.
Predsednik
občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti