Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1995 z dne 4. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1995 z dne 4. 8. 1995

Kazalo

2171. Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa, stran 3535.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o hrupu zaradi cestnega ali železniškega prometa
1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z varstvom pred hrupom zaradi cestnega ali železniškega prometa in sicer:
– mejne vrednosti ravni hrupa zaradi posameznega vira hrupa zaradi cestnega in železniškega prometa (v nadaljevanju: mejne ravni za vir hrupa),
– način izračuna dnevne ravni hrupa L(d) in nočne ravni hrupa L(n) ,
– ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje čezmernega hrupa kot posledice cestnega ali železniškega prometa.
Za vprašanja o hrupu v naravnem in življenjskem okolju kot posledici cestnega ali železniškega prometa, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
2. člen
Posamezni vir hrupa (v nadaljevanju: vir hrupa) je nova ali rekonstruirana avtocesta in priključna cesta, magistralna, regionalna in lokalna cesta ter hitra proga, glavna proga I. in II. reda in regionalna železniška proga.
Rekonstruirana cesta ali proga iz prejšnjega odstavka je tudi razširitev obstoječe ceste z enim ali več vozišči ali dograditev enega ali več vzporednih železniških tirov.
3. člen
Mejne dnevne in nočne ravni hrupa za posamezni vir hrupa v območju naravnega in življenjskega okolja so določene v tabeli 1.
Tabela 1.
----------------------------------------------------------------
Območje naravnega        Mejne ravni za vir hrupa (dBA)
ali življenjskega okolja  nočna raven L(n)  dnevna raven L(d)
----------------------------------------------------------------
IV. območje               59          69
III. območje               54          64
II. območje               49          59
I. območje                44          54
----------------------------------------------------------------
4. člen
Obremenitev območja s hrupom zaradi cestnega ali železniškega prometa se ugotavlja z izračunom dnevne ravni hrupa za časovno obdobje dneva od 6. do 22. ure in nočne ravni hrupa za časovno obdobje dneva od 22. do 6. ure.
Dnevna in nočna raven hrupa iz prejšnjega odstavka zaradi cestnega prometa se izračunata na način, določen v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
Dnevna in nočna raven hrupa iz prvega odstavka tega člena zaradi železniškega prometa se izračunata na način, določen v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen
Vir hrupa povzroča na kraju hrupa čezmerno obremenitev s hrupom, če dnevna ali nočna raven hrupa presega mejno raven za vir hrupa, določeno v tabeli 1 v 3. členu te uredbe.
6. člen
Pri virih hrupa, katerih ni mogoče ločiti od za hrup občutljivih območij, mora investitor, lastnik ali upravljavec vira hrupa za preprečitev čezmerne obremenitve s hrupom zagotoviti naslednje ukrepe:
– vgradnjo manj hrupnih obrabnih plasti vozišča ali manj hrupnih izvedb tirov ali druge tehnične ukrepe za zmanjševanje emisij hrupa zaradi prometa,
– gradnjo okrovov ali pregrad ob prometnicah ali druge tehnične ukrepe za preprečevanje širjenja hrupa zaradi cestnega ali železniškega prometa.
7. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek gospodarska družba ali druga pravna oseba, ki stori prekršek:
– če ne zagotovi ukrepov za preprečitev čezmerne obremenitve s hrupom iz 6. člena te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba gospodarske družbe ali druge pravne osebe.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-04/95-2/1-8
Ljubljana, dne 13. julija 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik