Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1995 z dne 28. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1995 z dne 28. 7. 1995

Kazalo

2129. Odlok o grbu in zastavi Občine Bohinj, stran 3453.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), drugega odstavka 5. člena in 75. člena statuta Občine Bohinj (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 5/95) je Občinski svet občine Bohinj, na 8. redni seji dne 15. 7. 1995 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Bohinj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Bohinj ter njun način uporabe.
2. člen
Grb in zastava Občine Bohinj se smeta uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni s tem odlokom.
3. člen
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega odloka.
4. člen
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z grbom ali zastavo Republike Slovenije, morata biti grb in zastava Republike Slovenije postavljena na častno mesto.
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih, ki se odvijajo na območju Občine Bohinj, postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z zastavami drugih slovenskih občin, tujimi zastavami, oziroma skupaj z drugimi znamenji, morata biti postavljena na častno mesto, če ni s tem odlokom drugače določeno.
5. člen
Grba ali zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grba ali zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Bohinj.
6. člen
Grba, zastave ali njenih sestavnih delov se ne sme zavarovati ali uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga ali storitev.
II. GRB
7. člen
Grb občine se uporablja:
1. v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih občinskih organov;
2. v prostorih in na poslopju sedeža Občine Bohinj;
3. na svečanih sejah občinskega sveta;
4. na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporabljajo župan, podžupan, tajnik občine, predsednik in člani občinskega sveta;
5. v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa odlok.
8. člen
Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se Občina Bohinj predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov;
2. na neprometnih znakih, ki označujejo območje Občine Bohinj;
3. na poslopjih, v katerih so uradni prostori krajevnih skupnosti;
4. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju z odlokom.
9. člen
Če se grb Občine Bohinj uporablja poleg drugega grba mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani; izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine, grba tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstvanika druge slovenske občine, tuje države ali občine.
Če se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma znakoma, mora biti grb Občine Bohinj na sredini.
Če se grb uporablja skupaj z več drugimi grbi ali drugimi podobnimi znamenji je grb Občine Bohinj:
1. če so grbi in znamenja razvrščeni v krogu - v sredini kroga;
2. če so grbi in znamenja razvrščeni v polkrogu - v sredini polkroga;
3. če so grbi in znamenja razvrščeni v koloni - na čelu kolone;
4. če so grbi in znamenja razvrščeni v vrsti - na prvem mestu, oziroma gledano od spredaj, na levi strani;
5. če so grbi in znamenja razvrščeni v skupine - na čelu skupine.
Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka veljajo samo kadar gre za uporabo grba Občine Bohinj in drugih grbov na območju Občine Bohinj in se ta ne uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije.
Če se grb Občine Bohinj uporablja obenem z grbom Republike Slovenije, se grba uporabljata na način, ki ga določa zakon o grbu in zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi. (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
III. ZASTAVA
10. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju, kjer je sedež Občine Bohinj.
Zastava se izobesi ob prazniku Občine Bohinj. V tem primeru se zastava izobesi na poslopjih v katerih so prostori krajevnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih. Zastava je izobešena ves čas praznika.
11. člen
Zastava je lahko izobešena:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se Občina Bohinj predstavlja, oziroma katerih se udeležuje v skladu s pravili in običaji takšnih shodov;
2. ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije;
3. v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.
12. člen
Če je zastava Občine Bohinj izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani; izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastav druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma tuje občine ali države.
Če je zastava Občine Bohinj izobešena skupaj z dvema ali več drugimi zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Bohinj postavljen pred drogovi teh zastav.
Če je zastava izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti zastava Občine Bohinj v sredini.
Če je zastava Občine Bohinj izobešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Bohinj:
1. če so zastave razvrščene v krogu - v sredini kroga;
2. če so zastave razvrščene v polkrogu - v sredini polkroga;
3. če so zastave razvrščene v koloni - na čelu kolone;
4. če so zastave razvrščene v vrsti - na 1. mestu, oziroma gledano od spredaj, na levi strani;
5. če so zastave razvrščene v skupini - na čelu skupine.
Določbe 1., 2. in 3. odstavka tega člena veljajo le v primeru, da se zastave izobešajo na območju Občine Bohinj in se zastava Občine Bohinj ne izobeša obenem z zastavo Republike Slovenije.
Če je zastava Občine Bohinj izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona, ki ureja grb in zastavo Republike Slovenije.
13. člen
Če je zastava izobešena na drogu horizontalno, morata biti barvi zastave razporejeni tako, da je zgoraj bela in spodaj modra barva.
Če je zastava izobešena na drogu vertikalno, morata biti barvi zastave, gledano od spredaj, razporejeni tako, da je bela barva na levi, modra pa na desni strani.
IV. NADZORSTVO
14. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje komunalno redarska služba Občine Bohinj.
Izvajanje določbe drugega odstavka 5. člena tega odloka nadzoruje tudi policija.
Izvajanje določbe 6. člena tega odloka nadzoruje pristojni organ tržne inšpekcije.
V. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom (2. člen);
2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek, 5. člena);
3. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Občine Bohinj (drugi odstavek, 5. člena);
4. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model ali vzorec ter za označevanje blaga ali storitev grb ali zastavo ali njune sestavne dele (6. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok prenehajo, za območje Občine Bohinj, veljati določbe odloka o grbu Občine Radovljica (Uradni list RS, št. 25/92 in 31/93).
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 001-7/95
Bohinjska Bistrica, dne 15. julija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost