Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1995 z dne 23. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1995 z dne 23. 6. 1995

Kazalo

1679. Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona, stran 2553.

Na podlagi statutarnega sklepa Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 3/95) je Občinski svet Gornja Radgona na seji dne 15. 6. 1995 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona.
Sredstva za pospeševanje razvoja se pridobivajo v okviru rednih letnih sredstev občinskega proračuna in bančnih sredstev LB Pomurske banke.
2. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
1. Samozaposlovanje
2. Razširitev poslovanja
3. Ustanavljanje oziroma soustanavljanje družb, katerih ustanovitev bo imela pomembnejšo korist lokalnega pomena
Prosilci lahko vložijo prošnjo le za enega od navedenih namenov.
3. člen
Sredstva lahko pridobijo:
1. Samostojni podjetniki posamezniki,
2. Družbe v zasebni lasti,
3. Pravne osebe, ki se uvrščajo med malo gospodarstvo in so v zasebni lasti,
4. Zasebniki, ki opravljajo dejavnost s področja javnih zavodov.
Prosilci iz 1. in 3. točke 2. člena tega pravilnika se morajo zaposliti v roku enega leta od sklenitve posojilne pogodbe.
Prosilci iz 2. točke 2. člena tega pravilnika morajo ob vložitvi prošnje biti v rednem delovnem razmerju v svojem podjetju.
Prosilci iz 2. člena tega pravilnika morajo biti v rednem delovnem razmerju po odobritvi kredita najmanj enako dobo kot bodo vračali kredit.
4. člen
Sedež obratovalnice oziroma družbe in kraj investicije morata biti na območju občine Gornja Radgona.
5. člen
Sredstva se prednostno dodelijo prosilcem, ki poleg pogojev, ki jih zahteva LB Pomurska banka ter ta pravilnik, v največji meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki v občini (KS, kraju) niso razvite,
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene kapacitete in ustvarjajo možnost zaposlitve za nedoločen čas,
– razširjajo in odpirajo nova delovna mesta v obstoječih proizvodnih in storitvenih dejavnostih,
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki zagotavljajo sodoben tehnološki in ekološko neoporečen delovni proces,
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki so izvozno usmerjene ali nadomeščajo uvoz.
6. člen
Občinski svet Gornja Radgona sprejme sklep o razpisu za pridobivanje sredstev in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Občinski svet ob vsakem razpisu določi razmerje delitve sredstev po posamezni kategoriji.
7. člen
Sklep o razpisu za pridobivanje sredstev mora vsebovati:
– nakupni znesek sredstev,
– namene, za katere se sredstva lahko pridobijo,
– opredelitev upravičencev za pridobivanje sredstev,
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati,
– rok za vložitev prošnje, ki ne sme biti krajši od petnajst dni od dneva objave,
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– navedbo, kaj mora prošnja vsebovati,
– navedbo mesta za vložitev prošnje.
8. člen
Prošnja za razpis mora poleg osnovnih podatkov (navedba prosilca, višina zaprošenih sredstev, namen pridobivanja sredstev) vsebovati:
a) poslovni načrt,
b) dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti za prosilce iz 3. člena tega pravilnika,
c) dokazilo glede namena pridobitev sredstev pri razširitvi poslovanja:
– kupoprodajno pogodbo za nakup poslovnih prostorov,
– predračun ali kupoprodajno pogodbo za nakup opreme ali generalno popravilo opreme,
– gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del za gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov,
– pogodbo za večji posel, ki pomeni trajnejšo razširitev poslovanja,
– predračun za projekte, ko gre za obsežnejšo novo dejavnost,
d) dokazilo, da je občan, ki vlaga prošnjo za namen samozaposlitve opravil tečaj iz osnovnega znanja o podjetništvu.
9. člen
Odplačilni pogoji posojilojemalca so:
– doba vračanja posojila je 3,5 let, vključno z enoletnim moratorijem,
– višino obrestne mere ob razpisu določi Občinski svet občine Gornja Radgona v skladu z dogovorom z LB Pomursko banko.
10. člen
Prošnja za dodelitev posojila se posreduje oddelku za gospodarstvo in družbene dejavnosti, ki preveri popolnost prošenj.
Strokovno finančna dela opravlja LB Pomurska banka PE Gornja Radgona.
11. člen
Predlog sklepa o dodelitvi posojila pripravi LB Pomurska banka PE Gornja Radgona.
12. člen
Sklep o dodelitvi posojila sprejme komisija za dodelitev posojil, ki jo imenuje Občinski svet občine Gornja Radgona na predlog župana.
Komisija šteje 5 članov in jo sestavljajo:
– 2 predstavnika občinskega sveta
– 3 predstavniki LB Pomurske banke
Komisija je dolžna seznaniti občinski svet o dodelitvi posojil.
13. člen
Sklep o dodelitvi posojila mora biti sprejet najkasneje v roku petinštirideset dni od objave razpisa.
Sklep se posreduje prosilcem najkasneje v roku osem dni po sprejemu in je dokončen.
14. člen
Po pridobitvi sredstev sklene posojilojemalec v skladu z določbami tega pravilnika posojilno pogodbo z LB Pomursko banko.
Posojilna pogodba poleg obveznih določb vsebuje še:
– obveznost posojilojemalca, da bo posojilo porabil namensko,
– rok, v katerem se mora posojilojemalec zaposliti,
– določbo, da se delovno razmerje sklene za nedoločen čas oziroma da delovno razmerje traja najmanj toliko časa, dokler traja doba vračanja posojila,
– določbo, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe, vrne posojilo ali neodplačani del posojila z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku trideset dni od dneva ugotovitve neizpolnitve obveznosti,
– določbo, da je obveznost, ki izhaja iz posojilne pogodbe možno prenesti na zakonca ali ožjega družinskega člana oziroma partnerja obratovalnice, v primeru smrti ali pri odvzemu opravilne sposobnosti posojilojemalca na dediča oziroma pravnega naslednika,
– določbo, da posojilojemalec za opravljanje storitev iz naslova posojilne pogodbe banki poravna nadomestilo v skladu s sklepom o tarifi nadomestil za storitve banke,
– določbo, glede zavarovanja kredita, katera se izvrši preko banke,
– da je posojilojemalec komintent LB Pomurske banke,
– da je posojilojemalec dolžan podpisati posojilno pogodbo v petnajstih dneh po prejetem sklepu o dodelitvi posojila,
– da se posojilojemalcu, kolikor v petnajstih dneh od podpisa posojilne pogodbe le-tega ne koristi, možnost koriščenja odvzame.
Izvajanje posojilih pogodb opravlja LB Pomurska banka na podlagi ustrezne pogodbe, ki jo v imenu Občine Gornja Radgona sklene župan.
15. člen
Namensko porabo sredstev iz posojilne pogodbe preverja Oddelek za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Gornja Radgona in LB Pomurska banka.
16. člen
Posojilojemalci, ki pridobijo sredstva za namen samozaposlitve, nimajo več ponovne možnosti pridobitve sredstev za namen samozaposlitve.
Za isti projekt po pridobitvi sredstev za namen razširitve poslovanja lahko posojilojemalec pridobi sredstva le enkrat oziroma ne prej, preden ne odplača prejšnjega posojila.
17. člen
Z dnem pravnomočnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrtništva in podjetništva v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 71/93).
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-12/95
Gornja Radgona, dne 16. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti