Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3658. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 12673.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
1. člen 
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15) se v prvem odstavku 11. člena črta drugi stavek.
2. člen 
V prvem odstavku 15. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročne terjatve iz naslova unovčenih poroštev.«.
3. člen 
Za drugim odstavkom 40. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Med druge zaloge se uvrščajo tudi tečajni in priložnostni (zbirateljski in spominski) kovanci v lasti Republike Slovenije, po nominalni vrednosti.«.
4. člen 
V Prilogi I Enotni kontni načrt, se v okviru skupine kontov 37 DRUGE ZALOGE odpre nova podskupina kontov, ki se glasi:
»372 – ZALOGE KOVANCEV V LASTI RS«.
Naziva podkontov 402934 ter 402944 se spremenita tako, da se glasita:
»402934 – Plačila storitev Finančni upravi RS
402944 – Dajatve na področju odmernih odločb FURS«.
Naziv podskupine kontov 741 – PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE se spremeni tako, da se glasi:
»741 – PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV«.
Naziv konta 7411 se spremeni tako, da se glasi:
»7411 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike«.
V okviru konta 7411 se doda nov podkonto, ki se glasi:
»741101 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 – 2020«.
V okviru konta 7412 se dodajo novi podkonti, ki se glasijo:
»741201 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 – 2020
741202 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz Pobude za zaposlovanje mladih (YEI) za obdobje 2014 – 2020
741203 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014 – 2020«.
V okviru konta 7413 se doda nov podkonto, ki se glasi:
»741301 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 – 2020«.
V okviru konta 7414 se doda nov podkonto, ki se glasi:
»741401 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU za obdobje 2014 – 2020«.
Naziv konta 7417 se spremeni tako, da se glasi:
»7417 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav«.
V okviru konta 7417 se dodata nova podkonta, ki se glasita:
»741701 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Švicarskega prispevka
741702 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP«.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se že za pripravo letnega poročila za leto 2016.
Ne glede na prejšnji odstavek se novi podkonti 741101, 741201, 741202, 741203, 741301, 741401, 741701 in 741702 začnejo uporabljati s 1. januarjem 2017.
Št. 007-802/2016
Ljubljana, dne 20. decembra 2016
EVA 2016-1611-0023
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance