Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2000 z dne 23. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2000 z dne 23. 3. 2000

Kazalo

1141. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2000, stran 3385.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občine (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 10. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žalec za leto 2000
1. člen
S proračunom Občine Žalec za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Žalec v letu 2000.
2. člen
Proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
V SIT
I.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1.  Prihodki                        1.652,200.000
2.  Odhodki                        1.737,700.000
3.  Proračunski primanjkljaj (1–2)              85,500.000
II. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
4.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev    
                                     –
5.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev           –
6.  Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih
   deležev (4–5)                           –
III. RAČUN FINANCIRANJA
7.  Zadolževanje proračuna                  101,300.000
8.  Odplačila dolga                      24,200.000
9.  Neto zadolževanje (7–8)                  77,100.000
10.  Zmanjšanje sredstev na računih               8,400.000
3. člen
V proračunsko rezervo Občine Žalec se izloči 0,5% skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
4. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
5. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po natančnejših namenih.
6. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
7. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za izdatke za blago in storitve,
– sredstva za investicijske odhodke.
8. člen
Sredstva za delo uporabnikov se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnove za obračun plač, ki jih določi Vlada Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Kot sredstva za druge izdatke zaposlenim se dodeljujejo sredstva za prehrano med delom, prevoz na delo, regres za leti dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in druge namene po merilih, ki jih določi župan skladno z veljavno zakonodajo.
10. člen
Sredstva za izdatke za blago in storitve ter investicijske odhodke se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
11. člen
Mestna skupnost in krajevne skupnosti na območju Občine Žalec potrebujejo za sklepanje pravnih poslov nad zneskom 1,000.000 soglasje župana.
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah skladno s sprejetim proračunom. V primeru nujnih nalog, ki bi nastale med letom in v proračunu niso predvidene ter presegajo 1,000.000 SIT, mora o tem predhodno sklepati občinski svet.
12. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
Če se med letom ustanovi nov uporabnik, se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz splošne proračunske rezervacije.
Če se uporabnik med letom ukine, se neporabljena sredstva za njegovo delovanje prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo, oziroma na uporabnika, ki prevzame naloge ukinjenega uporabnika.
13. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojil iz prejšnjega odstavka odloča župan.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
15. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Žalec do višine 1,000.000 SIT v posameznem primeru;
– o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev do višine 1,000.000 SIT v posameznem primeru;
– o začasni vezavi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja.
O porabi sredstev in prometu s premoženjem župan obvešča občinski svet.
16. člen
Uporabniki so dolžni oddelku za finance predložiti predračune in finančne načrte za leto 2000 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka, zaključne račune za leto 1999 pa najpozneje do 29. februarja 2000.
17. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil.
18. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije, ki jih potrdi občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolževanju.
19. člen
Občina se lahko zadolžuje le v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
20. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
21. člen
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo.
O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2000.
Št. 40302/0001/2000
Žalec, dne 10. februarja 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.