Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

2928. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-C), stran 9441.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-C) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. oktobra 2016.
Št. 003-02-7/2016-5
Ljubljana, dne 27. oktobra 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (ZPrCP-C) 
1. člen
V Zakonu o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 3. člena 13. točka spremeni tako, da se glasi:
»13. »kolo« je enosledno ali dvosledno vozilo, ki ga poganja voznik z lastno močjo ali kolo s pomožnim motorjem, ki je enosledno ali dvosledno vozilo s pedali, opremljeno s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo 0,25 kW, katerega moč se progresivno zmanjšuje in končno prekine, ko vozilo doseže hitrost 25 km/h ali prej, če kolesar preneha poganjati pedala;«.
2. člen 
V tretjem odstavku 17. člena se črta besedilo »kolesu s pomožnim motorjem,«.
3. člen 
Drugi in tretji odstavek 34. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka homologirane zaščitne motoristične čelade ni treba uporabljati vozniku in potniku na vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom, ki izpolnjuje pogoje, predpisane s posebnim predpisom, kadar uporabljata v vozilo vgrajeni zadrževalni sistem, voznik in potnik na mopedu, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, pa imata lahko namesto homologirane zaščitne motoristične čelade ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado.
(3) Voznik in potnik na kolesu morata imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek:
1. voznik ali potnik na kolesu, mopedu, lahkem štirikolesu, motornem kolesu, trikolesu ali štirikolesu brez zaprte kabine, ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali tretjega odstavka tega člena,
2. jahač, ki ravna v nasprotju z določbo četrtega odstavka tega člena,
3. starš, skrbnik, rejnik ali spremljevalec otroka, kadar otrok ravna v nasprotju z določbo prvega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena.«.
4. člen 
V 93. členu se spremeni naslov člena tako, da se glasi: »(pogoji za udeležbo koles v cestnem prometu)«.
Enajsti odstavek se črta.
V dosedanjem dvanajstem odstavku, ki postane enajsti odstavek, se besedilo »ali kolesu s pomožnim motorjem in v priklopnem vozilu, ki je dodano tema voziloma« nadomesti z besedilom »ali v priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu«.
5. člen 
95. člen se spremeni tako, da se glasi:
»95. člen 
(pogoji za udeležbo mopedov, motornih koles, trikoles, lahkih štirikoles in štirikoles v cestnem prometu) 
(1) Vozniki mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje.
(2) Vozniki mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, morajo voziti drug za drugim.
(3) Mopedu ali motornemu kolesu sme biti priklopljen lahki priklopnik za prtljago na največ dveh kolesih, ki ga vleče za seboj. Ta priklopnik ne sme biti širši od enega metra in mora biti pripet tako, da se ne more sam odpeti in da je zagotovljena njegova stabilnost.
(4) Voznik mopeda in motornega kolesa sme prevažati potnika samo, če je na vozilu za potnika vgrajen poseben sedež in stopalke za noge ali če ima stranski priklopnik. Potnik na mopedu in motornem kolesu mora imeti med vožnjo noge na stopalkah.
(5) Voznik mopeda, motornega kolesa, trikolesa, lahkega štirikolesa ali štirikolesa sme kot potnike voziti le osebe, starejše od 12 let.
(6) Voznik mopeda, motornega kolesa, trikolesa, lahkega štirikolesa ali štirikolesa ne sme voziti osebe, ki je očitno pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravili ali drugih psihoaktivnih snovi.
(7) Voznik mopeda in motornega kolesa se ne sme držati za drugo vozilo, prevažati, vleči ali potiskati predmetov, ki bi ga ovirali pri vožnji, ali potiskati oziroma vleči drugih udeležencev cestnega prometa.
(8) Voznik mopeda, mlajši od 16 let, ne sme prevažati potnika.
(9) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega ali osmega odstavka tega člena.
(10) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo šestega ali sedmega odstavka tega člena.«.
6. člen 
V petem odstavku 99. člena se za besedo »koles« doda besedilo »in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h,«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/16-29/28
Ljubljana, dne 19. oktobra 2016
EPA 1338-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti