Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

2832. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica, stran 9161.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 16. redni seji dne 5. 10. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica 
1. člen 
V Pravilniku o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/07, 46/12 in 47/13) se v 4. členu šesta alineja črta.
2. člen 
V 8. členu se deseta alineja črta.
3. člen 
13. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»13. člen 
Vrednotenje vlog za pridobitev štipendije za dijake in študente iz proračuna Občine Ivančna Gorica se opravi na podlagi naslednjih meril:
a) DOHODEK
Dohodkovni razred
Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače
Št. točk
1
do 18 %
80
2
nad 18 % do 30 %
70
3
nad 30 % do 36 %
60
4
nad 36 % do 42 %
50
5
nad 42 % do 53 %
40
6
nad 53 % do 64 %
30
7
nad 64 % do 82 %
20
8
nad 82 % do 99 %
10
9
nad 99 %
0
Dokazilo: Odločba o otroškem dodatku in/oziroma dohodninske odločbe vseh družinskih članov vlagateljevega gospodinjstva za zahtevano leto. Za družinske člane vlagatelja se po tem pravilniku štejejo osebe opredeljene v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
b) ŠTEVILO VZDRŽEVANIH OTROK V DRUŽINI
Št. otrok
Št. točk
1 otrok
1
2 otroka
2
3 otroci
3
4 otroci
4
5 otrok
5
nad 5 otrok
6
Dokazilo: Izjava o številu vzdrževanih otrok v družini ter njihovem statusu, potrdilo o družinski skupnosti naslovljenega na ime vlagatelja.
c) USPEH V PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU
Uspeh
Št. točk
dijaki: 2,00–2,50; študentje: 6,00–7,00
20
dijaki: 2,51–3,50; študentje: 7,01–8,00
40
dijaki: 3,51–4,50; študentje: 8,01–9,00
60
dijaki: 4,51–5,00; študentje: 9,01–9,50
80
študentje: 9,51–10,00
100
Dokazilo: Kopija spričevala oziroma potrdilo o opravljenih izpitih.
d) PRIZNANJA
Doseženi uspehi na izven šolskih dejavnostih, kot so izobraževanje, kultura, umetnost, šport itd., se točkujejo na naslednji način (upošteva se samo preteklo šolsko oziroma študijsko leto):
Za vsako doseženo priznanje
Št. točk
1. mesto oziroma zlato priznanje (ekipno ali posamično), doseženo na regijskem, državnem ali mednarodnem tekmovanju in primerljivo
12
2. mesto oziroma srebrno priznanje (ekipno ali posamično), doseženo na regijskem, državnem ali mednarodnem tekmovanju in primerljivo
9
3. mesto oziroma bronasto priznanje (ekipno ali posamično), doseženo na regijskem, državnem ali mednarodnem tekmovanju
6
nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki in primerljivo
3
Dokazilo: Kopija priznanj ali drugo dokazilo o doseženih uspehih. Točke se podelijo za vsako doseženo priznanje.
e) LETNIK
Letnik
Št. točk
1.
2
2.
4
3.
6
4. ali 1. letnik druge bolonjske stopnje
8
5. ali 2. letnik druge bolonjske stopnje
9
6.
10
Dokazilo: Potrdilo o vpisu.
f) KRAJ ŠOLANJA
Št. točk
Obiskujem šolo v Občini Ivančna Gorica
20
V občini ni programa šolanja, ki ga obiskujem
20
Dokazilo: Potrdilo o vpisu.«.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-0006/2007-4
Ivančna Gorica, dne 5. oktobra 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.