Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

2831. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ivančna Gorica, stran 9159.

  
Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)v povezavi z 2. členom Uredbe o notranji organizaciji, sistematizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16 in 58/16) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 16. redni seji dne 5. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ivančna Gorica 
1. člen 
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/11) se v 8. členu dodata novi dvanajsta in trinajsta alinea, ki se glasita:
»– skrbi za pripravo in arhiviranje zapisnikov občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine,
– skrbi za pridobitev in pripravo odgovorov na vprašanja svetnikov in občanov,«.
Dosedanja dvanajsta alinea postane štirinajsta alinea.
2. člen 
9. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»9. člen 
(oddelek za upravno pravne, družbene in gospodarske zadeve) 
Oddelek pripravlja strokovne podlage, daje pobude za sprejemanje in uresničevanje aktov občine in pripravlja predloge aktov občine s svojega delovnega področja, zagotavlja izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občine.
Oddelek za upravno pravne, družbene in gospodarske zadeve:
– opravlja pravno svetovalne naloge za organe občine in občinsko upravo,
– izvaja operativne naloge v zvezi z razpolaganjem, upravljanjem in gospodarjenjem z občinskim premoženjem,
– sodeluje oziroma spremlja delo inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– opravlja naloge v zvezi z volitvami, referendumi in imenovanji za celotno občino,
– skrbi za pripravo in arhiviranje zapisnikov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine,
– organizira in izvaja strokovna in administrativna opravila za izvajanje nalog ožjih delov lokalne skupnosti,
– spremlja delo krajevnih skupnosti in skrbi za njihovo zakonito delovanje,
– organizira informacijski sistem s področja dela ožjih delov lokalne skupnosti,
– pripravlja in usklajuje programe na področju družbenih dejavnosti,
– skrbi za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti občine v zavodih oziroma drugih organizacijskih oblikah na področju družbenih dejavnosti,
– opravlja naloge v zvezi z delovanjem javnih zavodov,
– spremlja delovanje neprofitnih organizacij, ustanov in društev v skladu z občinskimi akti,
– izvaja naloge na področju predšolske vzgoje, izobraževanja odraslih in na področju starejših oseb,
– izvaja naloge s socialnega področja (regresiranja oskrbnin v zavodih, pomoči na domu, osebne pomoči in enkratne in izredne občinske denarne pomoči),
– usklajuje in vodi dejavnosti s področja javnih del,
– vodi register stanovanj ter izvaja operativne naloge v zvezi z razpolaganjem, upravljanjem in gospodarjenjem s poslovnimi prostori in stanovanji v lasti občine,
– spremlja stanovanjsko problematiko v občini in izvaja subvencioniranje stanarin,
– izvaja naloge pri zagotavljanju prevoza osnovnošolcev in ugotavlja upravičenost do brezplačnih prevozov osnovnošolcev,
– zagotavlja pogoje za izvajanje ljubiteljske in profesionalne kulture,
– izvaja naloge s področja naravne in kulturne dediščine,
– zagotavlja pogoje za izvajanje raziskovalne dejavnosti mladih,
– zagotavlja pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa mladih,
– zagotavlja pogoje za izvajanje interesne in redne športne vadbe,
– skrbi za osnovno zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov, skrbi za izvajanje nalog mrliško ogledne službe, deratizacij, skrbi za programe za promocijo zdravja in preventive,
– vodi in spremlja koncesije s svojega delovnega področja,
– opravlja operativne naloge v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj gospodarstva, razvojem in pospeševanjem malega gospodarstva, obrti, turizma, trgovine, podjetništva in ostalih gospodarskih dejavnosti,
– opravlja operativne naloge v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva in razvoja podeželja,
– vodi javne razpise za dodeljevanje sredstev na področju turizma, kmetijstva, kulture in drugih društev,
– opravlja druge naloge z delovnega področja oddelka.«
3. člen 
10. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»10. člen 
(oddelek za urejanje prostora in varovanje okolja) 
Oddelek pripravlja strokovne podlage, izvaja investicijske dejavnosti občine, daje pobude za sprejemanje in uresničevanje aktov občine in pripravlja predloge aktov občine s svojega delovnega področja ter zagotavlja izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občin.
Oddelek za urejanje prostora in varovanje okolja:
– sodeluje pri usmerjanju prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni,
– sodeluje pri predpisovanju podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju občine,
– sodeluje pri načrtovanju prostorskih ureditev na območju občine, vodi postopke sprejemanja prostorskih aktov,
– sodeluje pri izvajanju prostorskih ukrepov za uresničevanje prostorskih aktov,
– spremlja stanje na področju urejanja prostora in skrbi za zakonitost v prostoru,
– pripravlja programe opremljanja stavbnih zemljišč,
– predlaga uveljavljanje predkupne pravice občine,
– vodi zbirke prostorskih podatkov ter hrani prostorske akte in zagotavlja javno dostopnost do prostorskih aktov,
– opravlja postopke za plačilo komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in komunalne takse,
– izdaja potrdila, soglasja in dovoljenja s svojega področja delovanja,
– pripravlja in usklajuje stanovanjski program občine,
– opravlja naloge v zvezi z oglaševanjem, plakatiranjem ter namestitvijo oglaševalnih tabel,
– koordinira delo ožjih delov lokalnih skupnosti na področju urejanja prostora,
– opravlja druge naloge z delovnega področja oddelka.«.
4. člen 
V 11. členu se šesta alinea spremeni, tako da se glasi:
»– skrbi za investicije v objekte in druge predmete v lasti občine,«
Dodajo se nove sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alinea, ki se glasijo:
»– opravlja vse naloge v zvezi s prometno signalizacijo in prometno opremo,
– koordinira delo ožjih delov lokalne skupnosti na svojem področju,
– sodeluje pri opravljanju nalog s področja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč,
– vodi zbirke za omrežje in objekte gospodarske javne infrastrukture,«.
Dosedanja sedemnajsta alinea postane enaindvajseta alinea.
5. člen 
V 12. členu se doda nova trinajsta alinea, ki se glasi:
»– koordinira delo ožjih delov lokalne skupnosti na svojem področju,«.
Dosedanja trinajsta alinea postane štirinajsta alinea.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Župan v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka uskladi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Ivančna Gorica.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2011-2
Ivančna Gorica, dne 5. oktobra 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.