Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

2824. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj, stran 9145.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. in 117. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 15. redni seji dne 29. 9. 2016 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Črnomelj 
1. člen 
V Statutu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) se v prvem odstavku 9. člena beseda »zakoni« črta in nadomesti z besedilom »veljavno zakonodajo«, beseda »urejajo« pa se nadomesti z »ureja«.
2. člen 
V tretjem odstavku 18. člena se črta besedilo »brez posebnega pooblastila«.
3. člen 
V sedmem odstavku 20. člena se za besedo sveta vejica nadomesti s piko in črta besedilo »predsedniku nadzornega odbora in direktorju občinske uprave«.
Osmi odstavek se spremni tako, da glasi:
»Predsedniki komisij in odborov občinskega sveta so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.«
4. člen 
V drugem odstavku 21. člena se pred besedo »četrtina« doda beseda »najmanj«.
V petem odstavku se črta besedilo »in direktor občinske uprave«, beseda »poročata« pa se nadomesti z »poroča«.
5. člen 
V 28. členu se za besedami »v celoti na« doda beseda »obrazložen«.
6. člen 
V drugem odstavku 29. člena se črta besedilo »drugega tretjega odstavka«.
7. člen 
V prvem odstavku 40. člena se za besedama »finančnega načrta« postavi pika, ostalo besedilo do konca stavka pa se briše. Dodata se novo besedilo, ki glasi »Z letnim nadzornim programom in njegovimi dopolnitvami in spremembami mora nadzorni odbor seznaniti občinski svet in župana ter ga objavi na spletni stani Občine Črnomelj. Predlog finančnega načrta predloži nadzorni odbor županu v postopku priprave predloga občinskega proračuna.«
Črtata se drugi in šesti odstavek, dosedanji tretji, četrti in peti odstavek, postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
V novem drugem odstavku se besedna zveza »nadzorni program« zamenja z »letni nadzorni program« v ustreznih sklonih. Zadnji trije stavki v tem odstavku se črtajo.
8. člen 
Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da po novem glasi:
»Član nadzornega odbora se izloči iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti ali vzbujajo videz nasprotja interesov. Odločitev o izločitvi sporoči predsedniku nadzornega odbora pisno.«
V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da glasi: »Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi kateri koli drugi član nadzornega odbora ali nadzorovana oseba.«
9. člen 
V drugem odstavku 44. člena se doda še en stavek, ki glasi: »Dokončno poročilo, ki je bilo izkazano vročeno nadzorovani osebi, se objavi na spletni strani Občine Črnomelj.«
10. člen 
V prvem odstavku 47. člena se prvi stavek črta in nadomesti z »Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi.«.
Črta se drugi odstavek. Dosedanji tretji odstavek postane drugi.
Nov drugi odstavek se spremeni tako, da po novem glasi:
»Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora na seje občinskega sveta, ko je na dnevnem redu obravnava poročila nadzornega odbora.«.
11. člen 
V 49. členu se črtajo prvi, drugi in tretji odstavek, dosedanji četrti in peti pa postaneta prvi in drugi odstavek.
12. člen 
Drugi odstavek 50. člena se črta. Dosedanji tretji postane drugi odstavek.
13. člen 
V 66. členu se v prvem odstavku črtata četrta in šesta alineja, dosedanje peta, sedma in osma, pa postanejo četrta, peta in šesta alineja.
Doda se tretji odstavek, ki glasi:
»Krajevne skupnosti izvajajo svoje naloge v skladu s področno zakonodajo in standardi, ki veljajo na posameznih področjih.«.
14. člen 
V petem odstavku 68. člena se spremeni prvi stavek, tako da po novem glasi: »Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev in delom v občinski upravi ureja zakon.«.
15. člen 
V osmem odstavku 69. člena se za besedo »uporablja« doda besedilo »statut občine in«.
16. člen 
Doda se nov prvi odstavek 73. člena, ki glasi:
»Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon.«. Dosedanji prvi do deveti odstavek, postanejo drugi do deseti odstavek.
17. člen 
130. člen se spremeni tako, da glasi:
»Nadzor državnih organov nad delom organov lokalne skupnosti se izvaja skladno z zakonom.«
18. člen 
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-8/2011
Črnomelj, dne 29. septembra 2016
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.