Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

2812. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb, stran 9118.

  
Na podlagi 2. točke petega odstavka 4. člena, tretjega odstavka 8. člena, petega odstavka 64. člena, tretjega odstavka 78. člena, četrtega odstavka 81. člena in petega odstavka 87. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US in 79/12 – odl. US)izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb 
1. člen 
V Pravilniku o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 73/12 in 87/14) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Površina stavbe in površine delov stavbe se izračuna v skladu s standardom SIST ISO 9836 tako, da se glede načina meritev in določitve površin upoštevata točki 5.1.1.1 in 5.1.5, razen točke 5.1.5.2 v delu, ki določa razdelitev na način iz točke 5.1.3.1, in točke 5.1.5.5. Za določitev uporabne površine dela stavbe se upošteva točka 5.1.7.1.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
Šesti odstavek se črta.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se:
– druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– način izračuna uporabne površine dela stavbe.«;
– tretja alineja črta.
2. člen 
V četrtem odstavku 10. člena se v četrti alineji črta besedilo »in uporabna površina«.
3. člen 
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(etažni načrt) 
(1) V postopku izdelave elaborata se izdela etažni načrt v digitalni obliki.
(2) Etažni načrt se izdela za vsako etažo posebej. Etažni načrti se oštevilčijo s številko stavbe in številko etaže. Za vsako etažo se vodi podatek o poligonu etaže in višini etaže.
(3) V etažnem načrtu se prikažejo poligoni, ki pripadajo posameznemu delu stavbe. Del stavbe ima lahko več poligonov v eni ali več etažah. Poligoni se označijo s številko dela stavbe in številko etaže.
(4) Lomne točke poligona se evidentirajo s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu. Višina lomnih točk se določi kot nadmorska višina tal etaže. Koordinate se izrazijo v metrih (m) in zaokrožijo na dve decimalni mesti. Pri določitvi mej poligona se ne upošteva debeline sten. Meje poligona morajo biti evidentirane tako, da je razmerje površin poligonov v etažnem načrtu sorazmerno razmerju izmerjenih površin poligonov v posamezni etaži.
(5) Etažni načrti posameznih etaž morajo biti lokacijsko usklajeni med seboj ter s tlorisom stavbe.«.
4. člen 
V prvem odstavku 11. člena se v četrti alineji besedilo »načrt etaže« nadomesti z besedilom »etažni načrt«, v šesti alineji pa se črta beseda »uporabna«.
V drugem odstavku se črta beseda »uporabna«, besedilo »načrt etaže« pa se nadomesti z besedilom »etažni načrt«.
V tretjem odstavku se besedilo »načrt etaže« nadomesti z besedilom »etažni načrt«.
5. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen 
(obrazec K-3: etažni načrt) 
Obrazec K-3: etažni načrt je izris etažnega načrta.«.
6. člen 
V 16. členu se črta besedilo »in uporabni površini«.
7. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen 
(obrazec K-5: prostori in površina) 
(1) V obrazec K-5: prostori in površina se vpišejo podatki o vrsti in površini prostorov ter površina dela stavbe.
(2) Obrazec K-5: prostori in površina se lahko izdela tudi kot skica prostorov po etažah. V skico prostorov se vpišejo podatki o vrsti in površini prostorov. Obrazec K-5: prostori in površina mora v tem primeru vsebovati tudi podatek o površini dela stavbe.«.
8. člen 
Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Podatki registra nepremičnin iz prejšnjega odstavka so v elaborat vključeni na naslednji način:
– v primeru vpisa stavbe v kataster stavb se na obrazcu K-0: ovitek elaborata napiše podpisana izjava geodetskega podjetja ali projektanta, da so podatki o stavbi in delih stavb evidentirani v register nepremičnin;
– v primeru vpisa spremembe podatkov katastra stavb so podatki registra nepremičnin v digitalni obliki sestavni del elaborata, ki se izdela v digitalni obliki.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Podatki na obrazcu za evidentiranje podatkov v register nepremičnin, ki ga podpiše lastnik, odgovorni geodet ali odgovorni projektant, so lahko sestavni del elaborata, ki se izdela na papirju.«.
9. člen 
V prvem odstavku 21. člena se v 1. točki v četrti alineji besedilo »načrt etaže« nadomesti z besedilom »etažni načrt«, v šesti alineji pa se črta beseda »uporabna«.
10. člen 
V drugem odstavku 22. člena se besedilo »načrt etaže« nadomesti z besedilom »etažni načrt«, beseda »uporabni« pa se črta.
11. člen 
V četrtem odstavku 24. člena se besedilo »načrt etaže« nadomesti z besedilom »etažni načrt«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Elaborat za spremembo površine dela stavbe mora vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata, obrazec K-4: podatki o delih stavbe, K-5: prostori in površina in zapisnik o obravnavi. Če se spremenijo samo površina prostorov in vrste prostorov, lahko elaborat za spremembo površine dela stavbe vsebuje obrazec K-0: ovitek elaborata, K-5: prostori in površina in zapisnik o obravnavi.«.
V osmem odstavku se besedilo »načrt etaže« nadomesti z besedilom »etažni načrt«, besedilo »in uporabni površini« in beseda »uporabna« pa se črtata.
12. člen 
V drugem odstavku 26. člena se besedilo »načrt etaže« nadomesti z besedilom »etažni načrt«, beseda »uporabni« pa se črta.
13. člen 
Prvi in drugi odstavek 28. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Podatek o dejanski rabi dela stavbe, podatek o vrsti prostorov, podatek o površini prostorov, podatek o številu etaž, podatek o pritlični etaži ali podatek o številki etaže se lahko spremeni tudi na podlagi vlagateljeve zahteve za spremembo podatka katastra stavb.
(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora biti priložen izpolnjen obrazec K-5: prostori in površina ali obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe. V primeru spremembe podatka o številu etaž, podatka o številki etaže ali podatka o številki pritlične etaže mora biti zahtevi priložen prerez stavbe z označenimi etažami. V primeru spremembe podatka o vrsti prostorov, ali podatka o površini prostorov mora biti zahtevi priložen obrazec K-5: prostori in površina v obliki skice prostorov.«.
14. člen 
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
(izdelava etažnih načrtov v prehodnem obdobju) 
(1) Etažni načrt iz novega 10.a člena pravilnika se do objave spremenjenega izmenjevalnega formata za izdelavo elaborata v digitalni obliki v skladu s petim odstavkom 10. člena Pravilnika o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 73/12 in 87/14) izdela na obrazcu K-3: etažni načrt iz spremenjene priloge pravilnika.
(2) Etažni načrt iz prejšnjega odstavka se izdela za vsako etažo posebej. Na njem se prikažeta prerez stavbe in tloris etaže.
(3) V prerezu stavbe iz prejšnjega odstavka se etaža, za katero je izdelan etažni načrt, posebej označi.
(4) Na etažnem načrtu iz prvega odstavka tega člena se prikažejo deli stavbe, ki se označijo s številkami delov stavbe. Na etažnem načrtu mora biti označena smer proti severu in navedeno merilo, v katerem je etažni načrt izdelan. Etažni načrt se izdela v enakih merilih kot tloris stavbe. V etažnem načrtu, v katerem so vhodi v stavbo, se le-ti označijo.
16. člen 
(vektorizacija načrtov etaž vpisanih stavb) 
(1) Za stavbe, ki so do uveljavitve tega pravilnika vpisane v kataster stavb, in za stavbe, za katere so etažni načrti izdelani v skladu s prejšnjim členom, se ne glede na določbe novega 10.a člena pravilnika po objavi spremenjenega izmenjevalnega formata za izdelavo elaborata v digitalni obliki iz prvega odstavka prejšnjega člena etažni načrt iz novega 10.a člena pravilnika lahko izdela z vektorizacijo obstoječih načrtov etaž oziroma vektorizacijo etažnih načrtov iz prejšnjega člena.
(2) Etažni načrt iz prejšnjega odstavka se izdela za celo stavbo, razen v primeru sprememb podatkov o stavbi, ko se etažni načrt izdela za posamezno etažo.
(3) Če etažni načrt iz prvega odstavka tega člena z vektorizacijo načrtov izdela geodetska uprava, o tako izdelanem etažnem načrtu lastnikov delov stavb ne obvešča.
17. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Ta pravilnik se začne uporabljati z dnem prilagoditve informacijskega sistema katastra stavb določbam tega pravilnika.
(2) Minister, pristojen za evidentiranje nepremičnin, objavi datum prilagoditve informacijskega sistema katastra stavb iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-151/2016
Ljubljana, dne 19. oktobra 2016
EVA 2016-2550-0051
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost