Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

2806. Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana, stran 9045.

  
Na podlagi 8. člena in za izvrševanje 65. in 66. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) ter na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrico za zdravje
P R A V I L N I K 
o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik za izvajanje točke b) prvega odstavka 44. člena Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304 z dne 22. 11. 2011, str. 18), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L št. 327 z dne 11. 12. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1169/2011/EU), določa način označevanja živil v prometu:
– ki niso predpakirana,
– ki so pakirana na mestu prodaje na zahtevo končnega potrošnika in
– ki so predpakirana za neposredno prodajo.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za obrate javne prehrane.
2. člen 
(postopek informiranja in klavzula) 
(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
(2) Šteje se, da proizvodi, ki se zakonito tržijo v drugih državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter Turčije, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, izpolnjujejo zahteve iz tega zakona in se lahko dajo na trg, razen če je bil izpeljan postopek v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 21).
3. člen 
(izrazi) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
a) nosilec živilske dejavnosti je fizična ali pravna oseba, določena v 3. točki 3. člena Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 652 z dne 27. 6. 2014, str 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 178/2002/ES);
b) nepredpakirano živilo je živilo, ki se daje na trg v nepredpakirani obliki, živilo, ki je pakirano na prodajnem mestu na zahtevo potrošnika, ali živilo, ki je pakirano za neposredno prodajo;
c) živilo, pakirano za neposredno prodajo, je živilo, ki ga nosilec živilske dejavnosti zapakira brez prisotnosti kupca v enem izmed svojih obratov ter ga trži v okviru istega ali drugih svojih obratov;
č) obrat pomeni katerokoli poslovno enoto nosilca živilske dejavnosti v skladu s točko c) prvega odstavka 2. člena Uredbe (EU) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 579/2014 z dne 28. maja 2014 o odobritvi odstopanja od nekaterih določb Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004 v zvezi s prevozom tekočih olj in maščob po morju (UL L št. 160 z dne 29. 5. 2015, str. 14).
(2) Poleg izrazov, navedenih v prejšnjem odstavku, se za namen tega pravilnika uporabljajo tudi opredelitve pojmov iz 2. člena Uredbe 1169/2011/EU.
4. člen 
(obvezne informacije za nepredpakirana živila) 
(1) Na prodajnem mestu morajo biti za vsa nepredpakirana živila zagotovljene najmanj naslednje informacije:
a) ime živila v skladu s prvim do četrtim odstavkom 17. člena Uredbe 1169/2011/EU;
b) navedbe iz 2. točke dela A priloge VI Uredbe 1169/2011/EU za živila, ki so bila pred prodajo zamrznjena in se prodajajo kot odtajana;
c) ime ali naziv in naslov ali sedež nosilca živilske dejavnosti, ki je odgovoren za zagotovitev informacij o živilu, pod čigar imenom se živilo trži, ali v primeru uvoza iz tretje države naziv uvoznika na trg Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU);
č) država porekla ali kraj izvora za živila, za katera je to s posebnimi predpisi določeno, oziroma če bi izpustitev tega podatka lahko zavedla potrošnika glede dejanske države porekla ali kraja izvora. Kot država porekla ali kraj izvora se štejejo tudi druge navedbe podatkov, povezane z državo porekla ali krajem izvora, če so predpisane s posebnimi predpisi, kot je na primer država vzreje ali zakola živali;
d) kategorija oziroma razred živila, če sta predpisana s posebnimi predpisi;
e) datum uporabe v skladu s 24. členom in 2. točko pod a) in c) iz priloge X Uredbe 1169/2011/EU za živila, ki so z mikrobiološkega vidika hitro pokvarljiva;
f) podatki o alergenih iz priloge II Uredbe 1169/2011/EU navedeni na označbi na živilu, neposredno ob živilu, na katerega se nanašajo, ali v zbirni obliki na mestih, kjer so nepredpakirana živila predstavljena (npr. katalog); navedba alergenov ne sme biti prekrita z drugim besedilnim ali slikovnim materialom.
(2) Za živila, pakirana za neposredno prodajo, ki se tržijo v drugem obratu istega nosilca živilske dejavnosti, kot so bila zapakirana,morajo biti poleg podatkov iz prejšnjega odstavka navedeni tudi podatki o neto količini in datumu uporabe iz točke e) prejšnjega odstavka oziroma datumu minimalne trajnosti, če ne gre za živila, ki so z mikrobiološkega vidika hitro pokvarljiva. Izjema od navajanja podatka o neto količini so živila, ki se tržijo po kosih (npr. sendviči).
(3) Informacije, navedene v prvem in drugem odstavku tega člena, morajo biti v slovenskem jeziku in v pisni obliki nameščene na prodajnem mestu, na živilu ali neposredno ob živilu, na katero se nanašajo.
5. člen 
(prostovoljne informacije) 
Dodatne prostovoljne informacije v zvezi z nepredpakiranimi živili morajo biti navedene v skladu s V. poglavjem Uredbe 1169/2011/EU.
6. člen 
(prodaja na daljavo) 
(1) V primeru ponudbe nepredpakiranih živil za prodajo s sredstvi za komuniciranje na daljavo je treba zagotoviti informacije iz 4. člena tega pravilnika, razen podatkov iz točke e) prvega odstavka in podatkov iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika. Navedba informacije iz točke č) prvega odstavka 4. člena tega pravilnika je prostovoljna.
(2) Pred prodajo morajo biti informacije iz prejšnjega odstavka navedene na priloženem dokumentu za prodajo na daljavo ali jih je treba zagotoviti z drugimi ustreznimi sredstvi, ki jih jasno opredeli nosilec živilske dejavnosti brez dodatnih stroškov za potrošnika.
(3) Ob dobavi živila iz prvega odstavka tega člena mora nosilec živilske dejavnosti zagotoviti podatke iz točk č) in e) prvega odstavka in podatke iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
7. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporabe) 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana (Uradni list RS, št. 28/04, 10/05, 57/05, 115/06 in 45/08 – ZKme-1).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati devetnajsti odstavek 2. člena, tretja, četrta in peta alineja drugega odstavka 11. člena, četrta in peta alineja prvega odstavka 12. člena, tretja alineja prvega odstavka in drugi odstavek 14. člena in 16. člen Pravilnika o označevanju in kategorizaciji svinjskega mesa (Uradni list RS, št. 33/04, 10/05, 45/08 – ZKme-1 in 61/16).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 6. februarja 2017.
Št. 007-171/2015
Ljubljana, dne 12. oktobra 2016
EVA 2015-2330-0089
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 
Soglašam! 
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti