Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2689. Pravilnik o vrstah začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, stran 8792.

  
Na podlagi devetega odstavka 3.č člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrico za obrambo
P R A V I L N I K 
o vrstah začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
1. člen 
(vsebina) 
S tem pravilnikom so natančneje določene vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
2. člen 
(vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe) 
Začasne ureditve za potrebe obrambe so ureditve, ki niso stalne in so potrebne v primeru vojnega ali izrednega stanja, ter ureditve, ki so v miru potrebne za usposabljanje, in sicer:
a) ureditve, ki se izvedejo z namenom zaklanjanja, oviranja in usmerjanja vojaških premikov, postavitve komunikacijskih sistemov, sistemov nadzora zračnega prostora in ureditve ognjenih položajev;
b) postavitve mobilnih vojaških bolnišnic, poveljniških mest, operativnih centrov in logističnih oskrbovalnih mest;
c) ureditve tabornih in drugih ureditev za namestitev vojske;
č) ureditve za razmestitev vojske, oborožitve in vojaške opreme;
d) vzletno-pristajalne steze in vzletišča za potrebe obrambe;
e) vadbeni objekti za potrebe usposabljanja v miru;
f) ureditve, potrebne za izvedbo vaje v času njenega izvajanja, in
g) druge podobne ureditve za potrebe obrambe.
3. člen 
(vrste začasnih ureditev za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
Začasne ureditve za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so ureditve, ki niso stalne in so potrebne v primerunaravnih in drugih nesreč, če so ogroženi zdravje ali življenje ljudi, premoženje, živali, kulturna dediščina oziroma okolje, ter ureditve, ki so potrebne za izvajanje vaj in usposabljanje, in sicer:
a) površine za pokop ljudi;
b) površine za pokop živali;
c) površine za deponijo ruševin, zemljin, naplavin, poškodovanega drevja ali drugega materiala;
č) površine za evakuacijo;
d) površine za začasno nastanitev;
e) površine za sprejem in oskrbo;
f) površine za dekontaminacijo ljudi, živali in drugih dobrin;
g) ureditve, potrebne za postavitve komunikacijskihsistemov;
h) vadbeni objekti, potrebni za izvedbo vaj in usposabljanj, in
i) ureditve, potrebne med izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-129/2016
Ljubljana, dne 21. septembra 2016
EVA 2016-2330-0118
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
Soglašam! 
Andreja Katič l.r.
ministrica 
za obrambo