Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2684. Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2), stran 8773.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2)
Razglašam Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. julija 2016.
Št. 003-02-6/2016-3
Ljubljana, dne 7. oktobra 2016
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA DOHODKA (ZUKD-2)
1. člen
(vsebina zakona) 
Ta zakon ureja sistem ugotavljanja katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj za davčne namene in druge javne namene, določene z zakonom.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. katastrski dohodek je pavšalna ocena tržnega dohodka od dejavnosti kmetijstva in gozdarstva, ki bi ga bilo mogoče doseči s povprečno ravnijo pridelave kmetijskih in gozdarskih pridelkov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Republiki Sloveniji glede na njihovo proizvodno sposobnost;
2. pavšalna ocena dohodka na čebelji panj je pavšalna ocena tržnega dohodka od dejavnosti čebelarstva, ki bi ga bilo mogoče doseči s povprečno ravnijo reje čebel v Republiki Sloveniji;
3. kot kmetijska dejavnost se šteje dejavnost pod šifro skupin Standardne klasifikacije dejavnosti (Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, Statistični urad Republike Slovenije, Klasifikacije, št. 11, Ljubljana, 2010, ISSN 1408-9114, ISBN 978-961-239-156-0; v nadaljnjem besedilu: SKD) od 01.1 do 01.5, ki vključuje pridelavo kmetijskih pridelkov, ki so kot pridelki dejavnosti kmetijstva določeni s šiframi Klasifikacije proizvodov po dejavnostih (CPA 2008, Klasifikacija proizvodov po dejavnostih, Statistični urad Republike Slovenije, Klasifikacije, št. 12, Ljubljana, 2011, ISSN 1408-9114, ISBN 978-961-239-235-2; v nadaljnjem besedilu: KPPD) od 01.1 do 01.4, vključno s pripravo pridelkov za trg, kot so zlasti čiščenje, luščenje, sortiranje, zaščita pred kvarjenjem, razen zelenjadnic, sadik in okrasnih rastlin, intenzivne živinoreje kot reje živali, pretežno vezane na uporabo kmetijskih zemljišč ter čebelarstva in reje hišnih živali;
4. kot čebelarska dejavnost se šteje dejavnost pridelave pridelkov, ki so kot pridelki dejavnosti čebelarstva določeni s šifro KPPD klasifikacije proizvodov 01.49.2, vključno s pridelavo medu, satja, matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in strupa ter čebeljih matic;
5. kot gozdarska dejavnost se šteje dejavnost pod šifro skupin SKD 02.1 in 02.2, ki vključuje dejavnost gojenja gozda in pridobivanje gozdnih lesnih sortimentov, ki so kot pridelki gozdarstva določeni s šifro KPPD 02.2, vključno s pripravo lesnih sekancev iz lesa, pridobljenega neposredno v gozdu;
6. posebne kulture so zelenjadnice in zelišča v intenzivni pridelavi, za katero se šteje pridelava ene ali več zelenjadnic oziroma zelišč na isti površini v celotni rastni sezoni posameznega koledarskega leta, jagode na njivah, semena in sadike poljščin, zelenjadnic in zelišč, ki se pridelujejo v tleh na prostem ali v tunelih, in reja polžev na njivi;
7. kmetijsko zemljišče je zemljišče, ki je po predpisih o evidentiranju nepremičnin po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirano kot kmetijsko zemljišče;
8. gozdno zemljišče je zemljišče, ki je po predpisih o evidentiranju nepremičnin po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirano kot gozdno zemljišče;
9. boniteta zemljišča je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča, ki se v obliki bonitetnih točk za vsako kmetijsko in gozdno zemljišče vodi v zemljiškem katastru po predpisih o evidentiranju nepremičnin;
10. rastiščni koeficient je podatek o proizvodni sposobnosti gozda, določen v obliki točk rastiščnega koeficienta na podlagi predpisov o gozdovih, ki se v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin za vsako gozdno zemljišče vodi v registru nepremičnin;
11. območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi so območja, na katerih je zaradi okoljevarstvenih, naravovarstvenih in drugih javnih interesov skladno s predpisi omejena ali onemogočena pridelava. Območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi se določijo po mejah parcel;
12. ekonomski računi za kmetijstvo in gozdarstvo so statistične informacije o proizvodnji, dodani vrednosti, dohodku, investicijah ter zaposlenosti v kmetijstvu in gozdarstvu, ki jih letno pripravlja Statistični Urad Republike Slovenije kot satelitski račun nacionalnih računov.
3. člen 
(pristojnosti) 
(1) Katastrski dohodek in pavšalno oceno dohodka na čebelji panj ugotavlja ministrstvo, pristojno za finance (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
(2) Naloge pristojnega organa glede ugotavljanja katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj so:
1. pridobivanje podatkov iz ekonomskih računov za kmetijstvo in gozdarstvo o vrednosti proizvodnje po posameznih pridelkih ali skupinah pridelkov ter o vmesni potrošnji in potrošnji stalnega kapitala;
2. pridobivanje podatkov o površini in številu bonitetnih točk oziroma rastiščnem koeficientu za zemljišča pod posamezno vrsto dejanske rabe oziroma posamezno vrsto podrobnejše dejanske rabe od Geodetske uprave Republike Slovenije;
3. določitev vrednosti proizvodnje po posameznih pridelkih oziroma skupinah pridelkov;
4. določitev vpliva bonitete in rastiščnega koeficienta na katastrski dohodek;
5. določitev vpliva omejitev za območja s posebnim režimom za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi na katastrski dohodek;
6. vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje podatkov ekonomskih računov za kmetijstvo in gozdarstvo, ki se uporabijo za ugotavljanje katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj;
7. priprava predloga izračunov zneskov katastrskega dohodka na hektar kmetijskega in gozdnega zemljišča glede na vrsto dejanske rabe oziroma podrobnejše dejanske rabe in boniteto zemljišča oziroma rastiščni koeficient (v nadaljnjem besedilu: priprava lestvic katastrskega dohodka) in predloga izračuna pavšalne ocene dohodka na čebelji panj;
8. druge naloge, povezane z ugotavljanjem katastrskega dohodka, in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj.
(3) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, je pristojno za:
1. določitev območij s posebnim režimom za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi;
2. posredovanje podatkov o območjih s posebnim režimom za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi, določenih s predpisom vlade na podlagi tega zakona, Geodetski upravi Republike Slovenije za evidentiranje v zemljiškem katastru.
(4) Geodetska uprava Republike Slovenije je pristojna za:
1. vodenje podatkov v zemljiškem katastru o podrobnejši vrsti dejanske rabe kmetijskih zemljišč in o območjih posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi;
2. pripisovanje katastrskega dohodka kmetijskim in gozdnim zemljiščem v zemljiškem katastru.
4. člen 
(podrobnejša vrsta dejanske rabe kmetijskih zemljišč) 
Za namene tega zakona se v zemljiškem katastru za kmetijska zemljišča evidentirajo tudi naslednje vrste podrobnejše dejanske rabe na podlagi evidence dejanske rabe in na način, določen s predpisi, ki urejajo kmetijstvo:
1. hmeljišče (šifra dejanske rabe 1160),
2. trajne rastline na njivskih površinah (šifra dejanske rabe 1180),
3. vinograd (šifra dejanske rabe 1211),
4. matičnjak (šifra dejanske rabe 1212),
5. intenzivni sadovnjak (šifra dejanske rabe 1221),
6. oljčnik (šifra dejanske rabe 1230),
7. ostali trajni nasadi (šifra dejanske rabe 1240),
8. plantaža gozdnega drevja (šifra dejanske rabe 1420).
5. člen 
(pridelki in skupine pridelkov) 
Za namene tega zakona se za določitev vrednosti proizvodnje, ki pripada posamezni vrsti dejanske rabe, ali podrobnejše dejanske rabe kmetijskih zemljišč upoštevajo naslednji pridelki ali skupine pridelkov iz ekonomskega računa za kmetijstvo ali ekonomskega računa za gozdarstvo:
1. za kmetijsko zemljišče brez evidentirane podrobnejše dejanske rabe: žita (šifra ekonomskega računa za kmetijstvo 01000), industrijske rastline razen hmelja (šifra ekonomskega računa za kmetijstvo 02000 razen šifre 02920), krompir (šifra ekonomskega računa za kmetijstvo 05000), drugi rastlinski pridelki (šifra ekonomskega računa za kmetijstvo 09000), 30 % svežega sadja in pridelki živinoreje razen 50 % vrednosti proizvodnje od prireje prašičev ter vrednosti proizvodnje od prireje perutnine in jajc ter drugih živalskih proizvodov (šifra ekonomskega računa za kmetijstvo 13000 in 30 % zneska pod šifro ekonomskega računa za kmetijstvo 06100, razen 50 % od zneska pod šifro 11200, ter vrednosti proizvodnje pod šiframi 11500, 12200 in 12930 – med),
2. za hmeljišče: hmelj (šifra ekonomskega računa za kmetijstvo 02920),
3. za vinograd: grozdje (šifra ekonomskega računa za kmetijstvo 06400),
4. za intenzivni sadovnjak in ostale trajne nasade: 60 % svežega sadja (60 % zneska pod šifro ekonomskega računa za kmetijstvo 06100),
5. za oljčnik: oljčno olje,
6. za gozdno zemljišče: gozdarski proizvodi brez stoječega lesa iz ekonomskega računa za gozdarstvo.
6. člen 
(metodologija izračuna katastrskega dohodka) 
(1) Katastrski dohodek se izračuna kot razlika med tržno vrednostjo možne pridelave (v nadaljnjem besedilu: tržni prihodek) in stroški.
(2) Tržni prihodek se za posamezno vrsto dejanske rabe zemljišč določi kot povprečna vrednost proizvodnje v proizvajalčevih cenah iz ekonomskega računa po zadnjih znanih podatkih za zadnjih pet let pred letom ugotavljanja katastrskega dohodka, za posamezne vrste pridelave, ki pripadajo posamezni vrsti zemljišč v skladu s prejšnjim členom.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se tržni prihodek za vinograd določi kot povprečna vrednost proizvodnje grozdja v proizvajalčevih cenah iz ekonomskega računa po zadnjih znanih podatkih za zadnjih pet let pred letom ugotavljanja katastrskega dohodka, ki se jo korigira glede na celoten obseg pridelka grozdja v Republiki Sloveniji tako, da se jo poveča za 3,3-krat.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se tržni prihodek za oljčnik določi kot prihodek od proizvodnje oljčnega olja in se izračuna kot povprečna vrednost proizvodnje oljk v proizvajalčevih cenah iz ekonomskega računa po zadnjih znanih podatkih za zadnjih pet let pred letom ugotavljanja katastrskega dohodka (šifra ekonomskega računa za kmetijstvo 06500), povečana za dvakrat.
(5) Stroški vključujejo vmesno potrošnjo in potrošnjo stalnega kapitala.
(6) Za kmetijska zemljišča znašajo stroški 90 % tržnega prihodka.
(7) Za gozdna zemljišča znašajo stroški 80 % tržnega prihodka.
7. člen 
(določitev katastrskega dohodka na hektar zemljišča – določitev lestvic katastrskega dohodka) 
(1) Katastrski dohodek se izračuna na hektar površine posamezne vrste dejanske rabe zemljišča tako, da se katastrski dohodek, ugotovljen v skladu s prejšnjim členom, deli s skupnim številom hektarjev posamezne vrste rabe zemljišč, evidentiranim v zemljiškem katastru na dan 15. marca leta, v katerem se katastrski dohodek ugotavlja in znesek korigira glede na boniteto oziroma rastiščni koeficient zemljišča. Znesek katastrskega dohodka se korigira za vse posamezne vrste dejanske rabe glede na boniteto, razen za gozdna zemljišča, za katera se polovica katastrskega dohodka korigira glede na boniteto in polovica glede na rastiščni koeficient zemljišča.
(2) Korekcija katastrskega dohodka glede na bonitetne točke se izvede tako, da se bonitetne točke porazdeli v skupine desetih točk in za vsako skupino pod povprečnim razredom bonitetnih točk katastrski dohodek zmanjša za določen odstotek in za vsako skupino nad povprečnim razredom bonitetnih točk katastrski dohodek poveča za določen odstotek.
(3) Korekcija katastrskega dohodka glede na točke rastiščnega koeficienta se izvede tako, da se točke rastiščnega koeficienta porazdeli v skupine dveh točk in za vsako skupino pod povprečnim razredom rastiščnega koeficienta katastrski dohodek zmanjša za določen odstotek in za vsako skupino nad povprečnim razredom rastiščnega koeficienta katastrski dohodek poveča za določen odstotek.
(4) Odstotek povečanja ali zmanjšana katastrskega dohodka zaradi vpliva bonitetnih točk oziroma točk rastiščnega koeficienta se določi tako, da ostane skupni katastrski dohodek vseh zemljišč posamezne vrste rabe nespremenjen.
(5) Pristojni organ izdela lestvico katastrskega dohodka ločeno za kmetijska in gozdna zemljišča.
8. člen 
(določitev katastrskega dohodka za trajne kulture na njivah, matičnjak, plantažo gozdnega drevja, posebne kulture in vino) 
(1) Katastrski dohodek se za trajne kulture na njivah, za matičnjak in za plantažo gozdnega drevja določi enako kot za kmetijska zemljišča brez evidentirane podrobnejše dejanske rabe.
(2) Katastrski dohodek posebnih kultur se določi kot dodatni katastrski dohodek v višini 1,3 katastrskega dohodka intenzivnega sadovnjaka in ostalih trajnih nasadov z boniteto med 51 in 60.
(3) Katastrski dohodek vina se določi kot dodatni katastrski dohodek v višini dvakratnika katastrskega dohodka vinograda z boniteto med 51 in 60.
(4) Podatek o dodatnem katastrskem dohodku posebnih kultur iz drugega odstavka tega člena in podatek o dodatnem katastrskem dohodku vina iz prejšnjega odstavka se ne vodita v zemljiškem katastru.
9. člen 
(določitev vpliva območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi) 
(1) Vpliv območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi se določi v odstotkih zmanjšanja katastrskega dohodka za posamezno vrsto dejanske rabe zemljišča tako, da se upoštevajo omejitve v pridelavi znotraj posameznega območja in obseg njihovega vpliva na možnost doseganja dohodka.
(2) Pristojni organ izdela preglednico z odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka po vrstah rabe zemljišč ter vrstah območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi.
10. člen 
(pripis katastrskega dohodka na hektar zemljišča) 
(1) Katastrski dohodek, določen v skladu s 7. členom tega zakona, se pripisuje vsakemu kmetijskemu in gozdnemu zemljišču glede na njegovo površino, vrsto dejanske rabe in boniteto zemljišča oziroma rastiščni koeficient, kot se vodi v zemljiškem katastru.
(2) Za zemljišča znotraj območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi se katastrski dohodek zmanjša za odstotek zmanjšanja dohodka zaradi omejitev intenzivnosti pridelave, ki se določi na podlagi ocene odstotka zmanjšanja dohodka, kot je določen v preglednici iz drugega odstavka 9. člena tega zakona.
11. člen 
(metodologija izračuna pavšalne ocene dohodka na čebelji panj) 
(1) Skupna pavšalna ocena dohodka na čebelji panj se izračuna kot razlika med tržnim prihodkom in stroški.
(2) Tržni prihodek se določi kot povprečna vrednost proizvodnje medu (šifra ekonomskega računa 12930) v proizvajalčevih cenah po zadnjih znanih podatkih za zadnjih pet let pred letom ugotavljanja pavšalne ocene dohodka na čebelji panj, kot jo izkazujejo podatki ekonomskega računa za kmetijstvo.
(3) Stroški vključujejo vmesno potrošnjo in potrošnjo stalnega kapitala.
(4) Za čebelje panje znašajo stroški 80 % tržnega prihodka.
(5) Pavšalna ocena na čebelji panj se izračuna tako, da se skupna ocena pavšalnega dohodka na čebelji panj deli s številom čebeljih panjev, evidentiranih v registru čebelnjakov pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, na dan 15. aprila leta, v katerem se ugotavlja pavšalna ocena na čebelji panj.
12. člen 
(postopek ugotavljanja) 
(1) Pristojni organ vsaka tri leta do 15. aprila tekočega leta ob upoštevanju podatkov iz ekonomskih računov za kmetijstvo in gozdarstvo po zadnjih znanih podatkih za zadnjih pet let pred letom ugotavljanja katastrskega dohodka, podatkov iz zemljiškega katastra in podatkov iz registra čebelnjakov, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo in gozdarstvo, pripravi predlog lestvic katastrskega dohodka, predlog odstotkov zmanjšanja katastrskega dohodka po vrstah rabe zemljišč in vrstah območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi ter predlog pavšalne ocene dohodka na čebelji panj.
(2) Vlada na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka določi lestvice katastrskega dohodka, odstotke zmanjšanja katastrskega dohodka po vrstah dejanske rabe zemljišč in vrstah območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi in pavšalno oceno dohodka na čebelji panj in jih najpozneje do 30. junija leta v katerem prejme predlog iz prejšnjega odstavka, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Katastrski dohodek in pavšalna ocena dohodka na čebelji panj, ugotovljena v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, se začneta pripisovati kmetijskim in gozdnim zemljiščem oziroma čebeljim panjem s 1. januarjem leta po letu objave lestvic katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj. Katastrski dohodek se zemljiščem v zemljiškem katastru pripisuje ob vsaki spremembi podatka o parceli, ki ima vpliv na pripis katastrskega dohodka.
(4) Geodetska uprava Republike Slovenije zagotavlja vpogled v trenutne podatke o višini katastrskega dohodka za kmetijska in gozdna zemljišča. Najpozneje do 20. septembra tekočega leta Geodetska uprava Republike Slovenije zagotovi tudi vpogled v podatke o katastrskem dohodku, izračunanem po lestvicah katastrskega dohodka za naslednje leto.
13. člen 
(evidentiranje podrobnejše vrste dejanske rabe) 
Podrobnejša vrsta dejanske rabe kmetijskih zemljišč se za namene tega zakona evidentira v zemljiškem katastru v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, in predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
14. člen 
(evidentiranje območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi) 
Območja posebnih režimov za kmetijsko dejavnost in gospodarjenje z gozdovi Geodetska uprava Republike Slovenije evidentira v zemljiškem katastru na podlagi podatkov o parcelah, ki se uvrščajo v posamezno območje posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi, ki jih Geodetski upravi Republike Slovenije posreduje ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo najkasneje pet dni po uveljavitvi predpisa iz drugega odstavka 12. člena tega zakona.
15. člen 
(pridobivanje podatkov za ugotavljanje katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj) 
(1) Podatke o parcelah, ki se uvrstijo v območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi, ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, pridobi od upravljavcev podatkov.
(2) Podatke iz ekonomskih računov za kmetijstvo in gozdarstvo pristojni organ pridobi na podlagi javno objavljenih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(prvo ugotavljanje) 
(1) Vlada na podlagi predloga lestvic katastrskega dohodka, predloga odstotkov zmanjšanja katastrskega dohodka po vrstah dejanske rabe zemljišč in vrstah območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi in predloga pavšalne ocene dohodka na čebelji panj, ki ga pristojni organ, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo in gozdarstvo, pripravi najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona, prvič določi katastrski dohodek in pavšalno oceno dohodka na čebelji panj po tem zakonu najpozneje do 1. septembra 2016.
(2) Ne glede na določbo četrtega odstavka 12. člena tega zakona Geodetska uprava Republike Slovenije zagotovi vpogled v podatke o katastrskem dohodku za leto 2017 najpozneje do 10. oktobra 2016.
(3) V letu 2017 se katastrski dohodek in pavšalna ocena dohodka na čebelji panj pripišeta v vrednosti 40 %, v letu 2018 v vrednosti 55 % in v letu 2019 v vrednosti 75 % katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj, ugotovljenega na podlagi tega zakona.
17. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporaba) 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 9/11, 47/12, 55/13 in 41/14);
– Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj za leto 2014 (Uradni list RS, št. 71/13);
– Uredba o določitvi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj (Uradni list RS, št. 71/13).
(2) Določbe predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo za določanje katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj ter postopke v zvezi s tako ugotovljenim dohodkom, ki zajema tudi leto 2016.
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-05/16-4/38
Ljubljana, dne 12. julija 2016
EPA 1253-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti