Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2000 z dne 20. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2000 z dne 20. 1. 2000

Kazalo

244. Odlok o ustanovitvi zavoda LPC Kozjansko, Lokalni pospeševalni center, stran 482.

Občinski svet občine Šentjur pri Celju je na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 5. člena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97) ter na podlagi 15. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99) na redni seji dne 20. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi zavoda LPC Kozjansko, Lokalni pospeševalni center
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Šentjur in Občina Dobje (v nadaljevanju besedila: ustanoviteljice) ustanavljajo zavod na področju pospeševanja razvoja gospodarstva – LPC Kozjansko, Lokalni pospeševalni center (v nadaljevanju besedila: LPC).
2. člen
Ta odlok določa:
– ime in sedež ustanoviteljic,
– ime, sedež in pravni status LPC,
– naloge in dejavnosti LPC,
– organe LPC,
– sredstva, ki so LPC zagotovljena za ustanovitev in začetek dela,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo LPC,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja,
– pravice, obveznosti in odgovornosti LPC v pravnem prometu, medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljev in LPC,
– odgovornost soustanoviteljev za obveznosti LPC,
– prenehanje LPC,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJIC
3. člen
Ustanoviteljice LPC Kozjansko, Lokalnega pospeševalnega centra sta Občina Šentjur in Občina Dobje. Kot polnopravni člani so lahko tudi druge zainteresirane občine, pravne in fizične osebe pod pogoji, ki jih določa statut.
III. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS LOKALNEGA POSPEŠEVALNEGA CENTRA
4. člen
Ime zavoda je: LPC Kozjansko, Lokalni pospeševalni center.
Skrajšano ime: LPC Kozjansko.
Sedež: Šentjur, Mestni trg 2.
5. člen
LPC je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določata zakon o zavodih in ta odlok.
IV. NALOGE IN DEJAVNOSTI LOKALNEGA POSPEŠEVALNEGA CENTRA
6. člen
LPC bo izvajal naslednje naloge:
– organiziranje lokalne razvojne koalicije – partnerstva in koordinacija aktivnosti pri pospeševanju socialno-ekonomskega razvoja celotnega območja predvsem na področju malega gospodarstva, turizma, kmetijstva in razvoja skupnosti,
– izvajanje programov, ki jih bodo na LPC prenesli Pospeševalni center za malo gospodarstvo RS, Zavod RS za zaposlovanje in drugi,
– koordiniranje aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih strategij in aktivno sodelovanje pri izdelavi širše regionalne razvojne strategije,
– organizacija in iskanje finančnih virov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
– razvijanje podjetniških pobud in ugodne klime za nastajanje razvojnih projektov,
– svetovanje in strokovna pomoč obstoječim in potencialnim podjetnikom,
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju raziskav in razvoja,
– svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
– aktiviranje in razvoj kadrov za razvojne naloge,
– sodelovanje pri aktivnostih prostorskega planiranja,
– izdelava pregleda razpoložljivih poslovnih prostorov, objektov in zemljišč primernih za razvoj gospodarstva,
– koordinacija in oblikovanje celovite turistične ponudbe območja ter vzpostavitev delovanja turistično informacijskega centra,
– informiranje in prenos informacij do vseh partnerjev.
Dejavnost LPC po standardni klasifikaciji dejavnosti je naslednja:
– K/ 75.13 – dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti,
– K/ 74.12 – računovodsko, davčno svetovanje,
– K/ 74.130 – raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/ 74.140 – podjetniško in poslovno svetovanje,
– K/ 74.400 – oglaševanje,
– K/ 74.810 – fotografska dejavnost,
– K/ 74.831 – prevajanje,
– K/ 74.832 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/ 74.833 – druga splošna tajniška opravila,
– K/ 74.841 – prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– K/ 74.843 – druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.,
– K/ 73.20 – Raziskovanje v družboslov., humanistiki,
– K/ 72.30 – obdelava podatkov,
– K/ 72.40 – dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami,
– K/ 71.33 – dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
– K/ 70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– O/ 91.11 – dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj,
– O/ 91.12 – dejavnost strokovnih združenj,
– DE/ 22.13 – izdajanje periodičnega glasila,
– DE/ 22.150 – drugo založništvo,
– DE/ 22.220 – drugo tiskarstvo,
– G/ 52.486 – trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– I/ 63.30 – storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
– M/ 80.422 – drugo izobraževanje, d.n.
V. ORGANI LOKALNEGA POSPEŠEVALNEGA CENTRA
7. člen
Organi LPC so:
– upravni odbor,
– direktor,
– strokovni svet.
8. člen
LPC upravlja upravni odbor, ki šteje sedem članov, s pristojnostmi določenimi z zakonom o zavodih in statutom LPC.
Upravni odbor LPC je sestavljen iz:
– treh predstavnikov ustanovitelja,
– treh predstavnikov polnopravnih članov kjer po enega predstavnika imenuje Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) – Območna zbornica Celje; enega člana, ki ga imenuje Območna obrtna zbornica Šentjur in enega člana, ki ga imenuje Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) – Območna enota Celje,
– enega predstavnika drugih polnopravnih članov oziroma zainteresirane javnosti.
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.
9. člen
Direktor predstavlja in zastopa LPC, organizira ter vodi delo in poslovanje ter je odgovoren za strokovnost in zakonitost zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem ustanoviteljev.
Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor mora imeti najmanj višjo izobrazbo, druge pogoje določa statut.
10. člen
LPC ima strokovni svet, ki je strokovni organ zavoda in lahko vključuje ustanovitelje, polnopravne člane oziroma zainteresirano javnost. Imenuje ga upravni odbor in šteje sedem članov. Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta se določijo s statutom ali pravili LPC v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Strokovni svet obravnava strokovna vprašanja s področja strokovnega dela, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil določenih v statutu LPC, določa strokovne podlage za program dela in razvoja LPC, daje upravnemu odboru in direktorju predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma statutom ali pravili LPC določene naloge.
11. člen
Podrobnejša določila o pristojnostih, postopku izvolitve oziroma imenovanja, trajanju mandata in načinu dela organov iz 7. člena tega odloka, določa statut LPC.
VI. AKTI LOKALNEGA POSPEŠEVALNEGA CENTRA
12. člen
Lokalni pospeševalni center ima statut, ki ga sprejme upravni odbor s soglasjem ustanoviteljev in pravila ter druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti upravnega odbora oziroma direktorja LPC.
VII. SREDSTVA ZA DELO
13. člen
Za ustanovitev in začetek dela Lokalnega pospeševalnega centra se zagotovijo sredstva iz proračuna Občine Šentjur in Občine Dobje ter sredstev iz državnih finančnih virov in drugih virov.
14. člen
LPC pridobiva sredstva za delo:
– iz sredstev, ki so pridobljena iz projektnih storitev in s prodajo storitev na trgu,
– iz proračuna ustanoviteljev na podlagi letnega programa dela in
– iz drugih zakonsko dopustnih virov.
15. člen
LPC odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
LPC samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljev.
Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti LPC subsidiarno in to le do višine sredstev, ki so v proračunu občin posameznega proračunskega leta namenjena za delovanje LPC.
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki LPC usmerja v razvoj dejavnosti na svojem področju.
O načinu pokrivanja morebitne izgube LPC, ki je ni mogoče pokriti iz sredstev LPC, odločajo ustanovitelji na osnovi predloga upravnega odbora.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
17. člen
Ustanovitelji imajo do LPC naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljajo skladnost planov in programov dela LPC,
– spremljajo in nadzirajo namembnost porabe sredstev ustanoviteljev,
– dajejo soglasje k statusnim spremembam ali spremembam dejavnosti,
– opravljajo druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
18. člen
Pravice in obveznosti LPC do ustanoviteljev:
– sodeluje pri pripravi predlogov razvojnih načrtov ustanoviteljev za razvoj dejavnosti, za katere je LPC ustanovljen,
– zagotavlja ustanoviteljem podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,
– najmanj enkrat na leto poroča ustanoviteljem o izvajanju programa in poslovnih rezultatih LPC,
– najkasneje do konca meseca novembra tekočega leta posreduje ustanoviteljem ovrednoten program dela za naslednje poslovno leto,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
IX. PRENEHANJE ZAVODA
19. člen
Ustanovitelji in polnopravni člani LPC lahko začnejo postopek za prenehanje oziroma statusne spremembe LPC v skladu z določili zakona o zavodih.
Ustanovitelji oziroma polnopravni člani imajo pravico do izstopa iz LPC ob koncu posameznega proračunskega leta oziroma pred sprejetjem programa dela za naslednje proračunsko leto pod pogoji:
– da podajo pisno izjavo o izstopu naslovljeno na upravni odbor najmanj 30 dni pred izstopom,
– da poravnajo svoje obveznosti za tekoče obračunsko leto.
S tem prenehajo medsebojne obveznosti ustanovitelja ali polnopravnega člana in LPC.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Do imenovanja direktorja LPC v skladu s tem odlokom opravlja funkcijo v. d. direktorja, vendar največ eno leto.
21. člen
V.d. direktorja sme v skladu s tem odlokom hkrati predložiti tudi imenovanje članov upravnega odbora in strokovnega sveta, vendar najkasneje v enem mesecu po imenovanju.
22. člen
V.d. direktorja lahko hkrati predlaga tudi statut, vendar najkasneje v enem mesecu po imenovanju upravnega odbora.
23. člen
Glede zadev, ki s tem odlokom niso posebej urejene, se neposredno uporabljajo določila zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96).
24. člen
Prvo sejo upravnega odbora skliče v.d. direktorja LPC najkasneje v petnajstih dneh po prejemu sklepov pristojnih organov o imenovanju oziroma o izvolitvi članov.
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 020-6/99-100
Šentjur, dne 20. decembra 1999.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti