Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2573. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, stran 8482.

  
Na podlagi tretjega odstavka 357. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) minister za infrastrukturo v soglasju z ministrico za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 
1. člen 
V Pravilniku o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/15) se v prvem odstavku 3. člena 9. točka spremeni tako, da se glasi:
»9. porabniški delež je delež stroškov za toploto oziroma gorivo, ki se nanaša na merjeni del toplote za ogrevanje oziroma za pripravo tople vode posameznega dela stavbe, vsota končnih porabniških deležev pa znaša 1;«.
V 13. točki se črta beseda »porabniških«.
Na koncu 16. točke se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova, 17. točka, ki se glasi:
»17. ogrevana površina posameznega dela stavbe (v nadaljnjem besedilu: ogrevana površina) je zaprta in ogrevana neto tlorisna površina posameznega dela stavbe, določena na osnovi standarda SIST ISO 9836, razen neogrevanih kleti, garaž, balkonov, lož in teras.«.
2. člen 
V prvem odstavku 4. člena se besedi »tipu delilnikov« nadomesti z besedilom »tipu delilnikov, o izvajalcu delitve«.
V drugi alinei tretjega odstavka se črta besedilo »glede na njihove potrebe po toploti«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Upravnik oziroma lastniki, če stavba nima upravnika, izvajalcu delitve in izvajalcu obračuna za posamezne dele stavbe posredujejo podatke o številu oseb, o ogrevanih površinah, o višinah in celotnih toplotnih izgubah iz 15. člena tega pravilnika.«.
3. člen 
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »11., 12., 13., 14. in 15. člena« nadomesti z besedilom »11., 12., 13., 15., 18. in 19. člena«.
V tretjem odstavku se besedilo »11., 12., 13., 14. in 15. člena« nadomesti z besedilom »11., 12., 13., 14. in 19. člena«.
4. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(določitev osnovnih porabniških deležev na podlagi delilnikov) 
(1) Osnovni porabniški delež je razmerje med indicirano porabljeno toploto posameznega dela stavbe in seštevkom indicirane porabljene toplote vseh posameznih delov stavbe, ločeno za ogrevanje in za pripravo tople vode.
(2) Indicirana porabljena toplota posameznega dela stavbe se določi na podlagi razlike odčitkov delilnikov na koncu in začetku obračunskega obdobja.«.
5. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
(določitev porabniških deležev za pripravo tople vode na podlagi delilnikov) 
Porabniški deleži za pripravo tople vode posameznega dela stavbe na podlagi delilnikov se izračunajo s preračunom osnovnih porabniških deležev iz prejšnjega člena na število uporabnikov, za katere so na voljo odčitki z delilnikov za stanovanjske dele stavbe, oziroma na ogrevano površino, za katero so na voljo odčitki z delilnikov za poslovne dele stavbe, po enačbi:
Slika 1 za posamezni stanovanjski del
oziroma
 
 
Slika 2 za posamezni poslovni del,
pri čemer je:
– di:
porabniški delež i-tega posameznega dela stavbe za pripravo tople vode,
– do,i:
osnovni porabniški delež i-tega posameznega dela stavbe, določen v 13. členu,
– ∑Nd:
vsota števila uporabnikov tistih stanovanjskih delov stavbe, za katere so na voljo odčitki z delilnikov,
– ∑Ad:
vsota ogrevane površine tistih poslovnih delov stavbe, za katere so na voljo odčitki z delilnikov (m2),
– ∑N:
vsota števila uporabnikov vseh stanovanjskih delov stavbe,
– ∑A:
vsota ogrevanih površin vseh poslovnih delov stavb (m2).«.
6. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen 
(korekcija osnovnih porabniških deležev zaradi vpliva lege in določitev porabniških deležev za ogrevanje na podlagi delilnikov) 
(1) Osnovni porabniški deleži posameznih delov stavbe za ogrevanje, določeni na način iz 13. člena tega pravilnika, se korigirajo s korekturnimi faktorji zaradi izenačitve vpliva lege posameznih delov v stavbi, po enačbi:
Slika 3,
pri čemer je:
– dk,i:
korigirani porabniški delež i-tega posameznega dela stavbe za ogrevanje,
– do,i:
osnovni porabniški delež posameznega dela stavbe, določen v 13. členu,
– ki:
korekturni faktor i-tega posameznega dela stavbe.
(2) Korekturni faktorji se določijo glede na celotne toplotne izgube posameznih delov stavbe, določene na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in predpisa, ki ureja podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice. Pri izračunu celotnih toplotnih izgub se za toplotne prehodnosti transparentnih delov elementov zunanje površine stavbe privzamejo največje dovoljene vrednosti, skladno s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. Privzame se naravno prezračevanje posameznih delov stavbe s stopnjo izmenjave zraka 0,50 h-1. Korekturni faktorji posameznih delov stavbe se izračunajo po enačbi:
Slika 4,
pri čemer je:
– QL,ref:
celotne toplotne izgube referenčnega dela stavbe, pri čemer je referenčni del stavbe tisti del stavbe, ki imanajmanjše celotne toplotne izgube na enoto ogrevane površine (kWh),
– Aref:
ogrevana površina referenčnega dela stavbe (m2),
– QL,i:
celotne toplotne izgube i-tega posameznega dela stavbe (kWh),
– Ai:
ogrevana površina i-tega posameznega dela stavbe (m2).
(3) Korekturni faktorji se ponovno določijo, če se izvedejo posegi na zunanjem ovoju stavbe, ki imajo vpliv na celotne toplotne izgube, določene na način iz prejšnjega odstavka.
(4) Porabniški deleži posameznih delov stavb za ogrevanje na podlagi delilnikov se izračunajo s preračunom korigiranih porabniških deležev iz prvega odstavka tega člena na ogrevano površino, za katero so na voljo odčitki z delilnikov, po enačbi:
Slika 5,
pri čemer je:
– di:
porabniški delež i-tega posameznega dela stavbe za ogrevanje,
– dk,i:
korigirani porabniški delež i-tega posameznega dela stavbe,
– ∑dk:
vsota korigiranih porabniških deležev iz prvega odstavka tega člena,
– ∑Ad:
vsota ogrevane površine tistih delov stavbe, za katere so na voljo odčitki z delilnikov (m2),
– ∑A:
vsota ogrevanih površin vseh delov stavbe (m2).«.
7. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen 
(omejitev porabniških deležev na podlagi delilnikov za ogrevanje) 
(1) Porabniški deleži za ogrevanje, določeni v četrtem odstavku 15. člena tega pravilnika, ki so nižji od 40 % deleža ogrevane površine, se zaradi zagotavljanja ustreznih bivalnih pogojev posameznega dela stavbe zvišajo na 40 % deleža ogrevane površine.
(2) Porabniški deleži za ogrevanje, določeni v četrtem odstavku 15. člena tega pravilnika, ki so višji od 300 % deleža ogrevane površine, se znižajo na 300 % deleža ogrevane površine.«.
8. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen 
(preračun porabniških deležev na končne porabniške deleže) 
Porabniški deleži posameznih delov stavb za ogrevanje, določeni v skladu z 11., 12., 15. in 18. členom tega pravilnika, ter porabniški deleži posameznih delov stavb za pripravo tople vode, določeni v skladu z 11., 12. in 14. členom tega pravilnika, se, ločeno za ogrevanje in pripravo tople vode, preračunajo na končne porabniške deleže, tako da je njihova vsota enaka 1, po enačbi:
Slika 6,
pri čemer je:
– dkon,i:
končni porabniški delež i-tega posameznega dela stavbe,
– di:
porabniški delež i-tega posameznega dela stavbe,
– ∑d:
vsota porabniških deležev vseh posameznih delov stavb.«.
9. člen 
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen 
(določitev korekturnih faktorjev) 
Ne glede na določbo drugega odstavka 15. člena pravilnika se lahko korekturni faktorji, določeni na podlagi Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 7/10 in 17/14 – EZ-1), uporabljajo še do 1. januarja 2025.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(korekturni faktorji in obračunska obdobja) 
(1) Šteje se, da so korekturni faktorji, ki so bili določeni na podlagi Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/15), skladni s spremenjenim drugim odstavkom 15. člena pravilnika.
(2) Pri obračunskih obdobjih, ki so se začela pred uveljavitvijo tega pravilnika, se spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo uporabljati s prvim naslednjim obračunskim obdobjem.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-209/2016/1
Ljubljana, dne 19. septembra 2016
EVA 2016-2430-0060
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 
Soglašam! 
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti