Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016

Kazalo

2537. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del), stran 8422.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del)
1. 
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del) (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OLN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OLN
Območje ureja Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del) (Uradni list RS, št. 11/06, 69/09 in 78/10).
Stavbni kompleks v času od izgradnje dalje ni v celoti prešel v uporabo, kar izrazito velja za del, kamor naj bi se umestile poslovne dejavnosti.
Namen sprememb in dopolnitev prostorskega akta je opredelitev dodatnih dopustnih dejavnosti oziroma vrst objektov v območju, s katerimi bi lahko programsko smiselno dopolnili programsko sliko objekta in širšega mestnega območja. Obenem se opredeli tudi pogoje zanje.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev OLN
Območje sprememb in dopolnitev OLN obravnava celotno območje OLN.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev OLN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.
Drugi udeleženci:
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovno rešitev pripravi izdelovalec sprememb in dopolnitev OLN, potrdita pa jo investitor in pripravljavec sprememb in dopolnitev OLN.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OLN 
Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OLN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev OLN je predviden eno leto po začetku priprave sprememb in dopolnitev OLN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OLN 
Pripravo sprememb in dopolnitev OLN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Objava in začetek veljavnosti 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-12/2016-6
Ljubljana, dne 18. avgusta 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.