Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2016 z dne 26. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2016 z dne 26. 8. 2016

Kazalo

2467. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica, stran 8273.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave Snežnika, št. 4/06), na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) ter na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) dajem
P O P R A V E K 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica 
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica (Uradni listu RS, št. 30/16) se popravijo napake tako, da se:
1. v prvem odstavku 4. člena za 4. točko doda nova 5. točka z vsebino: »dopolnilna dejavnost je s kmetijstvom oziroma gozdarstvom povezana dejavnost, ki se opravlja na kmetiji in omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih članov in poleg tega tudi kulinarika, nudenje prenočitev in druge storitvene dejavnosti, ki niso vezane na kmetijo;«;
2. v prvem odstavku 4. člena se črtata 5. in 7. točka; ostale točke se preštevilčijo;
3. v 6. točki prvega odstavka 4. člena se besedilo: »stanovanjskih stavb, ki obsegajo do dve stanovanjski enoti v stavbi na enem zemljišču, namenjenem gradnji;« nadomesti z »eno in dvostanovanjskih stavb«;
4. tretji odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi: »Parcele ali deli parcel, ki niso vključeni v EUP, so pa po evidenci zemljiškega katastra na ozemlju Občine Ilirska Bistrica, se priključi najbljižjim EUP.«;
5. v zadnji alineji šestega odstavka 76. člena se črta besedilo: »brez grafične oznake«;
6. v drugi alineji drugega odstavka 80. člena se črta besedilo: »in pomembnejših nestanovanjskih objektih«;
7. v petnajsti alineji tretjega odstavka 90. člena se črta besedilo »prostornine do vključno 0,0 m3 za«; beseda »zbiralnike« se nadomesti z »zbiralnik«;
8. prva alineja sedmega odstavka 92. člena se črta; v peti alineji se beseda »skladno« nadomesti s »smiselno«;
9. črta se enajsti odstavek 96. člena;
10. v tretjem odstavku 97. in 98. člena se črta beseda »stavbno«;
11. v drugi alineji četrtega odstavka 165. člena se beseda »severni« nadomesti z besedo »južni«;
12. v četrtem odstavku 171. člena se črta besedilo »/1«;
13. v četrti alineji drugega odstavka 195. člena se besedilo »O3« nadomesti z »O4«;
14. v tretjem odstavku 238. člena se besedilo »MO01/1, MO01/2, MO01/3« nadomesti z »MO02«;
15. črta se prva alineja četrtega odstavka 272. člena.
Št. 3500-1/2006
Ilirska Bistrica, dne 28. julija 2016
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost