Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2016 z dne 26. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2016 z dne 26. 8. 2016

Kazalo

2463. Pravilnik o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov operaterjev in drugih izvajalcev energetskih dejavnosti, stran 8266.

  
Na podlagi petega odstavka 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov operaterjev in drugih izvajalcev energetskih dejavnosti 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa metodologijo za izdelavo razvojnih načrtov operaterjev in drugih izvajalcev energetskih dejavnosti.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:
– »ENTSO-E« je evropsko omrežje sistemskih operaterjev;
– »ENTSO-G« je evropsko omrežje operaterjev prenosnih sistemov;
– »obdobje predhodnega razvojnega načrta« je obdobje, ki ga obravnava razvojni načrt istega operaterja oziroma izvajalca energetske dejavnosti, ki je zadnji prejel soglasje ministra v skladu s 30. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15).
II. RAZVOJNI NAČRT ZA PRENOSNO OMREŽJE ZEMELJSKEGA PLINA 
3. člen 
(analiza in napoved porabe zemeljskega plina) 
(1) Operater prenosnega sistema analizira in napove porabo zemeljskega plina v prenosnem sistemu, pri čemer upošteva:
– porabo zemeljskega plina za naslednje panoge oziroma sektorje: industrija, gospodinjstva, proizvodnja električne energije, soproizvodnja toplote in električne energije in za vse panoge in sektorje skupaj;
– napovedi porabe zemeljskega plina za panoge oziroma sektorje iz prejšnje alineje in skupno porabo zemeljskega plina, z različicami porab zemeljskega plina v državi, upoštevajoč podatke, ki jih operater prenosnega sistema pridobi z anketami pri uporabnikih sistema in iz lokalnih energetskih konceptov.
(2) Glede na načrtovane porabe operater prenosnega sistema analizira potrebne zmogljivosti za prenos zemeljskega plina za končne odjemalce v državi in možnosti pokrivanja porabe zemeljskega plina v državi.
(3) Operater prenosnega sistema uporabi podatke iz analiz glede porabe in potrebnih zmogljivosti zemeljskega plina v prenosnem sistemu kot podlago za pripravo razvojnega načrta.
4. člen 
(analiza in napoved prenosa zemeljskega plina preko prenosnega sistema) 
(1) Operater prenosnega sistema analizira in napove prenos zemeljskega plina preko slovenskega prenosnega sistema, pri čemer upošteva:
– stanje prenosnega sistema v okviru povezav znotraj ENTSO-G;
– različice razvoja porab zemeljskega plina v regiji Slovenija, Italija, Avstrija, Madžarska in Romunija glede na sprejete različice v ENTSO-G;
– možnosti prenosa zemeljskega plina preko prenosnega sistema na trge v okviru ENTSO-G.
(2) Na podlagi analize iz prejšnjega odstavka operater prenosnega sistema oceni potrebne prenosne zmogljivosti.
5. člen 
(zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom, interoperabilnost in potrebna infrastruktura) 
(1) Operater prenosnega sistema na podlagi uredbe Evropske Unije, ki ureja ukrepe za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom, analizira prenosni sistem zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, in sicer kako ustreza napovedim iz 3. in 4. člena tega pravilnika.
(2) Na osnovi analize iz prejšnjega odstavka operater prenosnega sistema v razvojnem načrtu oceni razvoj infrastrukture.
6. člen 
(razvojne potrebe prenosnega sistema) 
(1) Operater prenosnega sistema analizira stanje prenosnega sistema in oceni možnosti uvajanja:
– sistemov daljinskega vodenja in sistema nadzora;
– merilnih sistemov in sistemov analize kakovosti zemeljskega plina;
– trgovalnih osnov za trženje prenosnih zmogljivosti, platform za spremljanje obratovanja sistemov ter platform za transakcije na trgu;
– sistemov vzdrževanja;
– inteligentnih omrežnih storitev.
(2) Na osnovi analiz iz prejšnjega odstavka operater prenosnega sistema v razvojnem načrtu opredeli razvoj potrebne infrastrukture za prenos zemeljskega plina.
7. člen 
(opredelitev glavne infrastrukture za prenos zemeljskega plina) 
(1) Operater prenosnega sistema na podlagi analize iz 4. člena tega pravilnika v razvojnem načrtu opredeli infrastrukturo za prenos zemeljskega plina, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti za zanesljivo oskrbo z zemeljskim plinom.
(2) Operater prenosnega sistema na podlagi analize iz 5. člena tega pravilnika v razvojnem načrtu opredeli infrastrukturo za prenos zemeljskega plina, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti za varno delovanje omrežij.
(3) Operater prenosnega sistema na podlagi analize iz 6. člena tega pravilnika opredeli v razvojnem načrtu infrastrukturo za prenos zemeljskega plina, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti za prilagajanje nadaljnjemu razvoju prenosnega sistema za zemeljski plin.
8. člen 
(ocena možnosti) 
Operater prenosnega sistema oceni potrebne ukrepe za povečanje učinkovitosti prenosa zemeljskega plina in interoperabilnosti prenosa zemeljskega plina, pri čemer upošteva uredbo Evropske Unije, ki ureja ukrepe za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom.
9. člen 
(časovna dinamika in finančno ovrednotenje načrtovanih investicij in dejanskih ukrepov) 
Operater prenosnega sistema v skladu z opredeljeno glavno infrastrukturo iz 7. člena tega pravilnika opredeli časovno dinamiko in potrebna finančna sredstva za izvedbo načrtovanih investicij in ukrepov.
III. RAZVOJNI NAČRT DISTRIBUCIJSKEGA OPERATERJA 
10. člen 
(kriteriji načrtovanja) 
Pri pripravi razvojnega načrta distribucijskega operaterja se uporabijo kriteriji načrtovanja distribucijskega omrežja, ki so določeni v sistemskih obratovalnih navodili za distribucijsko omrežje glede obremenitve distribucijskega omrežja, zanesljivega in varnega obratovanja ter kakovosti obratovanja distribucijskega omrežja.
11. člen 
(analiza predhodnega obdobja) 
(1) Distribucijski operater analizira obdobje predhodnega razvojnega načrta na distribucijskem omrežju električne energije in obstoječe razmere, pri čemer upošteva:
– odjem električne energije iz distribucijskega omrežja v Republiki Sloveniji;
– prevzem električne energije v distribucijsko omrežje Republike Slovenije;
– stanje distribucijskega omrežja;
– obratovalne značilnosti omrežja;
– kakovost obratovanja distribucijskega omrežja in oskrbe odjemalcev;
– realizacijo investicij iz predhodnih razvojnih načrtov.
(2) Analiza iz prejšnjega odstavka predstavlja izhodišče za načrtovanje distribucijskega omrežja električne energije.
12. člen 
(analiza napovedi porabe električne energije in električne moči) 
Distribucijski operater napove porabo električne energije in potrebno električno moč, pri čemer upošteva:
– dolgoročne študije razvoja potreb po električni energiji in moči za posamezno distribucijsko območje v Republiki Sloveniji;
– podatke Statističnega urada Republike Slovenije;
– lastne podatke, podatke sistemskega operaterja, proizvajalcev in odjemalcev, priključenih na distribucijsko omrežje o porabi električne energije in potrebni električni moči.
13. člen 
(načrt investicij) 
(1) Distribucijski operater pripravi načrt investicijskih vlaganj v elektrodistribucijsko infrastrukturo za območje celotne države, pri čemer upošteva:
– dolgoročne študije razvoja elektrodistribucijskega omrežja za posamezno distribucijsko območje v državi;
– razvojni načrt sistemskega operaterja;
– kriterije načrtovanja iz 10. člena tega pravilnika;
– lastne podatke o potrebni električni energiji in potrebni moči na priključnih mestih, podatke o električni energiji in moči na priključnih mestih sistemskega operaterja, odjemalcev in proizvajalcev priključenih na distribucijsko omrežje.
(2) Načrt investicijskih vlaganj v elektrodistribucijsko infrastrukturo iz prejšnjega odstavka vključuje investicije v sisteme informacijske in komunikacijske tehnologije, pametna omrežja, investicije na področju obratovanja in druge investicije v okviru razvojnih usmeritev distribucijskega operaterja.
14. člen 
(časovna dinamika in finančno ovrednotenje) 
(1) Distribucijski operater na podlagi izračunov opredeli časovno dinamiko izgradnje načrtovanih investicij ali rekonstrukcij.
(2) Na podlagi izdelanih tehničnih analiz in finančnega ovrednotenja distribucijski operater izbere tehnično in ekonomsko najustreznejšo rešitev.
IV. RAZVOJNI NAČRT SISTEMSKEGA OPERATERJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
15. člen 
(analiza razmer) 
(1) Sistemski operater analizira razmere v prenosnem sistemu, pri čemer upošteva:
– prevzem električne energije iz prenosnega omrežja v Republiki Sloveniji;
– oddajo električne energije v prenosno omrežje Republike Slovenije;
– izmenjave električne energije in izkoriščenost prenosnih zmogljivosti;
– stanje prenosnega omrežja;
– realizacijo investicij iz predhodnih razvojnih načrtov.
(2) Sistemski operater analizo iz prejšnjega odstavka uporabi kot izhodišče za načrtovanje prenosnega omrežja v razvojnem načrtu.
16. člen 
(zbiranje vhodnih podatkov za napoved porabe električne energije in električne moči) 
Sistemski operater pri pripravi napovedi porabe in prevzema električne energije in električne moči v elektroenergetskem omrežju upošteva:
– podatke Statističnega urada Republike Slovenije;
– podatke o električni moči in električni energiji po virih, odjemalcih in priključnih mestih na prenosnem omrežju, pridobljenih na osnovi anket, ki jih sistemski operater pošilja uporabnikom elektroenergetskega sistema.
17. člen 
(analiza variantnih napovedi električne moči in porabe električne energije) 
(1) Sistemski operater na podlagi pridobljenih podatkov iz 15. in prejšnjega člena tega pravilnika pripravi napoved porabe električne energije in električne moči, pri čemer upošteva:
– dokumente ENTSO-E za izdelavo posameznih vizij razvoja;
– lastno oceno pričakovanega prihodnjega gospodarskega razvoja.
(2) Sistemski operater v razvojnem načrtu izdela več različic napovedi porabe električne energije in električne moči za različna časovna obdobja.
18. člen 
(izvajanje analiz pokrivanja porabe s proizvodnimi viri in zadostnost proizvodnih virov) 
(1) Sistemski operater na podlagi pridobljenih podatkov iz 15. in 16. člena tega pravilnika ter različic napovedi porabe električne energije iz prejšnjega člena izdela oceno pokrivanja porabe električne energije s proizvodnimi viri po posameznih scenarijih ter izdela oceno zadostnosti proizvodnih virov.
(2) Sistemski operater izdela oceno izmenjav električne energije s tujino ter oceno prihodnjih in manjkajočih rezerv električne moči v prenosnem elektroenergetskem sistemu za zagotovitev sistemskih storitev.
19. člen 
(izvajanje analiz in tehničnih izračunov za ocenitev potreb po prenosnih zmogljivostih) 
(1) Sistemski operater za izvedbo tehničnih analiz in ocene potreb po prenosnih zmogljivostih izdela modele elektroenergetskega sistema, pri čemer upošteva razpoložljive obratovalne podatke prenosnega elektroenergetskega sistema, tehnične parametre posameznih elementov elektroenergetskega sistema in izmenjave podatkov med člani v okviru ENTSO-E ter podatke, pridobljene na podlagi 15. in 16. člena tega pravilnika.
(2) Sistemski operater izdela več različic analiz, ki se razlikujejo po obsegu, potrebnih sredstvih in tehničnih rešitvah, in tehničnih izračunov za desetletno obdobje in določi prenosno elektroenergetsko infrastrukturo, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti za zanesljivo oskrbo z električno energijo.
20. člen 
(izvajanje ekonomskega vrednotenja) 
(1) Sistemski operater na podlagi izračunov iz prejšnjega člena opredeli časovno dinamiko izgradnje ali rekonstrukcije posameznih načrtovanih investicij. Načrtovane investicije sistemski operater v razvojnem načrtu ovrednoti.
(2) Na podlagi izdelanih tehničnih analiz in finančnega ovrednotenja sistemski operater izbere tehnično in ekonomsko najustreznejšo rešitev.
21. člen 
(ostale investicije sistemskega operaterja) 
Sistemski operater v razvojni načrt vključi investicije v sekundarne sisteme, sisteme informacijske in komunikacijske tehnologije, pametna omrežja, investicije na področju obratovanja in ostale investicije v okviru svojih razvojnih usmeritev.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
22. člen 
(prehodna določba) 
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za razvojne načrte, dane v soglasje ministru pred uveljavitvijo tega pravilnika.
23. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-509/2015
Ljubljana, dne 17. avgusta 2016
EVA 2015-2430-0112
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti