Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2016 z dne 26. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2016 z dne 26. 8. 2016

Kazalo

2435. Pravilnik o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice, stran 8239.

  
Za izvrševanje 31., 31.a in 34. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik podrobneje ureja dokazila, ki jih vlagatelj priloži vlogi za dodelitev štipendije za deficitarne poklice (v nadaljnjem besedilu: štipendija), način izračuna povprečne ocene, razvrstitev vlog in postopek v zvezi s spremembo izobraževalnega programa.
2. člen 
(vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice) 
(1) Če je posebni pogoj javnega razpisa uspeh oziroma povprečna ocena, vlagatelj k vlogi za dodelitev štipendije priloži dokazilo o šolskem uspehu.
(2) Za dokazilo o šolskem uspehu šteje spričevalo oziroma obvestilo o uspehu, iz katerega so razvidne končne ocene vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole oziroma končne ocene vseh predmetov preteklega šolskega leta glede na šolsko leto, za katerega se uveljavlja štipendija.
(3) Skupna povprečna ocena se izračuna iz vseh ocen na dokazilu iz prejšnjega odstavka na dve decimalni številki, dodatno pa je možno kot razmejitveno merilo izračunati tudi povprečno oceno posameznih predmetov, kar se določi z javnim razpisom.
(4) Če so ocene iz dokazila iz drugega odstavka tega člena pridobljene v tujini in jih ni mogoče enačiti oziroma primerjati z ocenami, kot jih urejajo predpisi Republike Slovenije s področja šolstva, vlagatelj predloži uradno potrdilo pristojne ustanove o načinu ocenjevanja, na katerem ta navede vse možne ocene, vse pozitivne ocene in razpon posamezne ocene, če ta ni linearen. Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljnjem besedilu: sklad) na podlagi tega potrdila in dokazila o uspehu posamezno oceno pretvori v slovenski ocenjevalni sistem in izračuna povprečno oceno v skladu s tem členom. Iz potrdila mora biti tudi razvidno, kateri predmeti vlagatelja so obvezni in kateri izbirni.
(5) Vlagatelj, ki štipendijo uveljavlja na podlagi statusa iz druge do šeste alineje 12. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16), vlogi priloži tudi dokazila, s katerimi dokazuje ta status.
(6) Vlagatelj, ki uveljavlja pravico do štipendije za izobraževanje na izobraževalnih programih z italijanskim učnim jezikom ali v dvojezičnih programih, opredeljenih v javnem razpisu, izkaže status pripadnika manjšine italijanske ali madžarske narodne skupnosti s potrdilom občinske samoupravne narodne skupnosti pripadnikov italijanske narodne skupnosti ali občinske madžarske samoupravne narodne skupnosti.
3. člen 
(razvrstitev vlog) 
(1) Če prejete vloge vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje, presegajo skupno višino razpisanih sredstev, se vloge vlagateljev razvrstijo po razmejitvenih merilih, določenih v javnem razpisu, pri čemer se štipendija dodeli bolje uvrščenim vlagateljem do porabe sredstev. Vlagateljem, ki bi bili glede na še razpoložljiva sredstva javnega razpisa upravičeni do preostanka razpoložljivih sredstev, se dodeli štipendija v celotnem znesku.
(2) Če se sredstva za javni razpis zagotavljajo iz sredstev evropske kohezijske politike, se z javnim razpisom določi višina sredstev za posamezno kohezijsko regijo glede na kraj stalnega bivališča vlagatelja. Po porabi sredstev za posamezno kohezijsko regijo se sredstva za ostale vlagatelje iz te regije zagotovijo iz proračunskega sklada ministrstva, pristojnega za delo, oziroma proračuna Republike Slovenije. Vir sredstev za posameznega vlagatelja se določi glede na stalno prebivališče ob dodelitvi štipendije.
4. člen 
(sprememba izobraževalnega programa) 
(1) Štipendist, ki želi spremeniti izobraževalni program, o tem predhodno obvesti sklad. Sklad izda pisno soglasje k spremembi izobraževalnega programa, če se namerava štipendist prepisati na program, ki je v javnem razpisu, na podlagi katerega je štipendist prejel štipendijo, opredeljen kot deficitaren. V soglasju sklad štipendista opozori na spremembe z vidika štipendijskega razmerja (nadaljnje prejemanje štipendije, mirovanje, prenehanje itd.). Izdano soglasje štipendista ne zavezuje k spremembi izobraževalnega programa. Če se namerava štipendist prepisati na program, ki ni deficitaren, sklad zavrne izdajo soglasja k prepisu in štipendista opozori, da mu bo v primeru prepisa na program, ki ni deficitaren, štipendijsko razmerje prenehalo.
(2) Če štipendist ni uspešno zaključil letnika predhodnega deficitarnega programa in se po izdanem soglasju sklada vpiše v isti letnik drugega programa, ki je v javnem razpisu, na podlagi katerega je pridobil štipendijo, opredeljen kot deficitaren, mu štipendijsko razmerje v tekočem šolskem oziroma študijskem letu miruje. Štipendist najkasneje zadnji dan mirovanja skladu predloži dokazilo o uspešnem zaključku letnika novega izobraževalnega programa.
5. člen 
(ureditev dosedanjih razmerij) 
Ta pravilnik se glede nadaljnjega prejemanja štipendije in spremembe izobraževalnega programa uporablja tudi za štipendiste, ki ob njegovi uveljavitvi že prejemajo štipendijo.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-12/2016
Ljubljana, dne 18. avgusta 2016
EVA 2016-2611-0053
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti