Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1633. Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – Ritoznojčan, stran 5666.

  
Na podlagi šestega odstavka 7. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR in 111/13) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – Ritoznojčan 
1. člen 
(1) Ta pravilnik na podlagi potrjenega strokovnega elaborata »Ritoznojčan PTP, Elaborat o zaščiti« ureja podrobnejše pogoje za pridelavo in označevanje grozdja, mošta in vina, namenjenega pridelavi v vino Ritoznojčan s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (v nadaljnjem besedilu: Ritoznojčan PTP).
(2) Pridelava vin Ritoznojčan PTP obsega pridelavo grozdja in vina ter stekleničenje in označevanje vina.
2. člen 
Grozdje za vino Ritoznojčan PTP se prideluje znotraj vinorodnega ožjega okoliša Bistrica.
3. člen 
(1) Za pridelavo vina Ritoznojčan PTP mora biti gostota trsov na hektar površine vinograda, izračunana iz povprečnih razdalj sajenja v vrsti in med vrstami, večja od 4.000 trsov na hektar.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora biti za pridelavo vina Ritoznojčan PTP na terasiranih površinah, ki so nagnjene več kot 20 %, število trsov na hektar površine vinograda večje od 2.800 trsov na hektar.
4. člen 
(1) Sorte vinske trte, iz katerih se prideluje vinoRitoznojčan PTP, so:
– laški rizling,
– renski rizling,
– sauvignon,
– beli pinot,
– chardonnay,
– rumeni muškat,
– traminec,
– muškat ottonel,
– sivi pinot,
– šipon,
– rizvanec,
– kerner in
– zeleni silvanec.
(2) Za gojenje sort vinske trte iz prejšnjega odstavka se uporablja gojitvena oblika Guyot in izpeljanke iz te gojitvene oblike.
5. člen 
(1) Pridelek grozdja na hektar pri posamezni sorti vinske trte iz prejšnjega člena ne sme preseči 10 ton pri gostoti sajenja iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Na terasiranih površinah, kjer je gostota sajenja trsov manjša v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega pravilnika, pridelek grozdja na hektar pri posamezni sorti vinske trte iz prejšnjega člena ne sme preseči 8 ton.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je v posameznem letu količina pridelka lahko višja od navedenega za največ 20 %, vendar ne več, kot dovoljuje predpis, ki ureja pogoje za predelavo grozdja v vino.
6. člen 
Minimalne povprečne sladkorne stopnje grozdja, pretvorjene v naravni alkohol, so za pridelavo vina Ritoznojčan PTP naslednje:
– za sorte rumeni muškat, laški rizling, renski rizling, rizvanec: 9,5 vol. %;
– za sorto šipon: 9,0 vol. %;
– za sorte beli pinot, chardonnay, sauvignon, traminec, muškat ottonel, sivi pinot, kerner, zeleni silvanec: 10,0 vol. %.
7. člen 
(1) Vino Ritoznojčan PTP ima naslednjo sortno sestavo:
– laški rizling: od 35 do 60 %,
– renski rizling: od 15 do 25 %,
– sauvignon: od 5 do 10 %,
– ostale sorte iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika skupaj do največ 45 %, vendar delež posamezne sorte rumeni muškat, traminec ali muškat ottonel ne sme presegati 2 %.
(2) V postopku pridelave Ritoznojčana PTP se lahko sorte iz prejšnjega odstavka mešajo kot grozdje, mošt ali vino, vendar najpozneje pri drugem pretoku, po končani alkoholni fermentaciji.
8. člen 
(1) Grozdje za pridelavo vina Ritoznojčan PTP se pred stiskanjem razpeclja.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko grozdje stiska brez predhodnega razpecljanja, če se uporabljajo vakuumske ali pnevmatske stiskalnice.
(3) Po stiskanju grozdja pri pridelavi vina Ritoznojčan PTP se mošt razsluzi. Alkoholna fermentacija mora potekati enakomerno, pri temperaturi med 16 °C in 20 °C ob uporabi selekcioniranih vinskih kvasovk.
(4) Pri tehnologiji pridelave vin Ritoznojčan PTP ni dovoljeno:
– dodajanje kisline v mošt ali vino,
– dodajanje sorbične kisline ali sorbatov,
– izvajanje stabilizacije na tartarate z elektrolizo,
– obdelovanje s kationskimi izmenjevalci,
– toplo stekleničenje – pasterizacija.
(5) Vino Ritoznojčan PTP mora biti ustekleničeno po hladnem aseptičnem postopku.
9. člen 
Vsebnost snovi v vinu Ritoznojčan PTP je naslednja:
– dejanski alkohol: od 10,5 do 12,0 vol. %,
– naravni alkohol: najmanj 9,0 vol. %,
– titracijske kisline: od 5,5 do 7,5 g/l,
– ekstrakt brez sladkorja: najmanj 18 g/l,
– reducirajoči sladkor: od 4g/l do 12 g/l,
– pepel: najmanj 1,2 g/l,
– hlapne kisline: največ 1,0 g/l,
– SO2 skupni: največ 240 mg/l,
– SO2 prosti: največ 35 mg/l.
10. člen 
Ritoznojčan PTP je suho ali polsuho mirno belo vino rumenkaste barve z zelenkastimi odtenki, s prevladujočo primarno aromo v vinu zastopanih sort, svežega in harmoničnega okusa.
11. člen 
(1) Vino Ritoznojčan PTP je lahko v prometu le originalno polnjeno.
(2) Vino Ritoznojčan PTP se polni v steklenice ali v večjo embalažo v skladu s predpisom, ki ureja embalažo za kakovostna vina z zaščitenim geografskim poreklom. Steklenice morajo biti volumna do 1,5 l. Steklenice morajo biti zamašene z navojnimi zamaški ali zamaški iz plute.
(3) Vino Ritoznojčan PTP je lahko v prometu največ dve leti po trgatvi grozdja, iz katerega je pridelano.
12. člen 
(1) Preden gre vino z oznako Ritoznojčan PTP v promet, mora biti ocenjeno s strani pooblaščene organizacije za oceno vina, ki je imenovana v skladu z zakonom, ki ureja vino. Sestavni del ocene je vzorčenje vina. Vzorčenje opravi predstavnik pooblaščene organizacije za oceno vina.
(2) Pri organoleptični oceni mora vino Ritoznojčan PTP doseči najmanj 16,5 točke. Pokuševalci za organoleptično oceno vina morajo biti pred opravljanjem organoleptične ocene seznanjeni, da ocenjujejo vino, ki glede podatkov iz registra pridelovalcev grozdja in vina ter fizikalno kemične analize izpolnjuje pogoje, da bi ob ustrezni organoleptični oceni lahko nosilo naziv Ritoznojčan PTP.
13. člen 
(1) Dovoljeni oznaki geografskega porekla in kakovosti vina sta Ritoznojčan s priznanim tradicionalnim poimenovanjem ali Ritoznojčan PTP.
(2) Drugačne oznake geografskega porekla in kakovosti za vino Ritoznojčan PTP niso dovoljene. Uporaba imena Ritoznojčan brez oznake priznano tradicionalno poimenovanje ali PTP ni dovoljena.
14. člen 
Za ostale postopke pridelave grozdja, mošta in vina ter za označevanje in promet vina Ritoznojčan PTP, ki niso določeni s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo pridelavo, predelavo in promet kakovostnega vina z zaščitenim geografskim poreklom.
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-353/2014/17
Ljubljana, dne 23. maja 2016
EVA 2014-2330-0187
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano