Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

1073. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2015, stran 3725.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica na 10. seji dne 31. 3. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Žirovnica za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del, ter načrt razvojnih programov.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žirovnica za leto 2015.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2015 izkazuje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.038.169
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.109.255
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
2.685.093
700 Davki na dohodek in dobiček
2.200.875
703 Davki na premoženje
413.221
704 Domači davki na blago in storitve
70.921
706 Drugi davki
75
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)
424.162
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
325.903
711 Takse in pristojbine
4.319
712 Globe in druge denarne kazni
7.980
714 Drugi nedavčni prihodki
85.960
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
112.227
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
112.222
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
816.687
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
213.207
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
603.480
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.947.369
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
926.694
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
234.587
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
35.404
402 Izdatki za blago in storitve
651.288
403 Plačila domačih obresti
415
409 Rezerve
5.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.213.383
410 Subvencije
26.221
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
611.919
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
236.919
413 Drugi tekoči domači transferi
338.325
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.703.443
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.703.443
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
103.849
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
5.493
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
98.356
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–909.200
III./1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–914.170
III./2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
969.178
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
7
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
7
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
7
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V) 
–7
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
20.591
55
ODPLAČILA DOLGA
20.591
550 Odplačila kreditov poslovnim bankam
20.591
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–929.797
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–20.591
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
909.200
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.125.429
4. člen 
Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki, po zaključnem računu proračuna za leto 2015 v višini 929.797 EUR, se bo kril iz sredstev na računih proračuna.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 410-0002/2016
Žirovnica, dne 31. marca 2016
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.
 

AAA Zlata odličnost