Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016

Kazalo

806. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, stran 2706.

  
Na podlagi 4. in 5. člena Zakona o javnih skladih (ZJS-1, Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 19. člena Statuta Mestne občina Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. 12. 2015, na podlagi 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2006 in 24/2010) Občinski svet Občine Brda na seji dne 23. 2. 2016, na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14 in 93/14) Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na seji dne 3. 2. 2016 na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na seji dne 17. 12. 2015, na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07) Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne 14. 1. 2016, na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – UPB) Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na seji dne 2. 2. 2016
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške 
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Uradne objave št. 14/03) se 1. do vključno 27. člen črtajo in nadomestijo z novimi 1. do 39. členom, ki se glasijo:
»I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) S tem odlokom ustanoviteljice Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Šempeter - Vrtojba, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Kanal ob Soči in Občina Renče - Vogrsko ustanavljajo Javni sklad malega gospodarstva Goriške (v nadaljevanju: Sklad), urejajo medsebojne pravice in obveznosti, pravni status, razmerja med ustanoviteljicami in Skladom ter organizacijo, delovanje in financiranje Sklada.
(2) Pravice in odgovornosti ustanoviteljic izvršujejo mestni svet in občinski sveti.
2. člen 
Sklad je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z zakonom in tem ustanovitvenim aktom.
3. člen 
(1) Javni sklad malega gospodarstva Goriške je ustanovljen z namenom izboljšanja dostopa do finančnih sredstev za različne razvojne projekte mikro, malih in srednjih podjetij ter kmetijskih gospodarstev. Sklad izvaja finančne spodbude v obliki:
– ugodnih neposrednih in posrednih posojil za razvojne projekte podjetij in kmetijskih gospodarstev;
– garancij oziroma poroštev za najete kredite za razvojne projekte podjetij in kmetijskih gospodarstev;
– subvencij obrestnih mer, stroškov kreditiranja in stroškov garancij;
– subvencij za razvojne projekte podjetij in kmetijskih gospodarstev;
– drugih oblik spodbud in pomoči skladno s predpisi.
(2) Sklad sme dodeljevati sredstva in druge spodbude samo na podlagi javnega razpisa.
(3) Sklad mora pri dodeljevanju finančnih spodbud upoštevati predpise za državne pomoči.
II. FIRMA IN SEDEŽ SKLADA 
4. člen
(1) Firma sklada je: Javni sklad malega gospodarstva Goriške – sklad za finančne vzpodbude razvoja.
(2) Skrajšana firma sklada je: Javni sklad malega gospodarstva Goriške.
(3) Sedež sklada je: Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
5. člen 
Sklad ima svoj pečat okrogle oblike. Na pečatu je napis Javni sklad malega gospodarstva Goriške.
6. člen 
Uskladitev sklada po tem odloku se vpiše v sodni register. Sklad pridobi pravno sposobnost z dnem vpisa v sodni register.
III. DEJAVNOST 
7. člen 
Dejavnosti Sklada so:
84.130 urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
70.220 drugo podjetniško in poslovno svetovanje
64.920 drugo kreditiranje
64.300 dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov.
IV. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJIC IN ORGANI SKLADA 
8. člen
Ustanoviteljice imajo naslednje pristojnosti:
– določijo namen za katerega je Sklad ustanovljen,
– sprejmejo poslovno politiko in dajejo soglasje k splošnim pogojem poslovanja,
– odločajo o povečanju in zmanjšanju kapitala Sklada,
– sprejemajo poslovni in finančni načrt ter letno poročilo Sklada,
– odločajo o uporabi presežka prihodkov nad odhodki Sklada in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki Sklada,
– dajejo soglasje k sprejetju drugega premoženja od drugih oseb oziroma novih pristopnih ustanoviteljev in k skupnim projektom Sklada z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami,
– imenujejo in razrešujejo člane oziroma članice nadzornega sveta (v nadaljevanju: člani nadzornega sveta) in direktorja Sklada,
– na predlog nadzornega sveta imenujejo revizorja,
– odločajo o prenehanju in likvidaciji Sklada,
– odločajo o pogojih pristopa in izstopu ustanoviteljic Sklada,
– odločajo o odsvojitvi dela namenskega premoženja v primeru izstopa občine ustanoviteljice,
– odločajo o drugih zadevah skladno z zakonom in tem ustanovitvenim aktom.
9. člen 
(1) Organa Sklada sta nadzorni svet in direktor oziroma direktorica (v nadaljevanju: direktor).
(2) Sklad ima lahko tudi strokovne organe in komisije, ki jih imenuje nadzorni svet Sklada. V aktu o imenovanju nadzorni svet določi vsaj število članov strokovnega organa ali komisije, njegove naloge ter čas trajanja mandata.
10. člen 
(1) Nadzorni svet ima 8 članov, in sicer:
– tri predstavnike Mestne občine Nova Gorica
– po en predstavnik ostalih občin ustanoviteljic.
(2) V primeru pristopa novih občin k Skladu, se število članov Nadzornega sveta lahko poveča za 1 člana na občino pristopnico.
(3) Člana nadzornega sveta iz posamezne občine ustanoviteljice imenujejo in razrešujejo občine ustanoviteljice, vsaka skladno s svojimi akti. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, zaposlene v Skladu in druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost je po zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu.
(4) Nadzorni svet je veljavno konstituiran, ko so imenovani vsi njegovi člani in se sestane na sklepčni seji. Člani nadzornega sveta morajo na svoji prvi seji, ki jo skliče direktor oziroma, če Sklad v tem času nima direktorja, župan ustanoviteljice Mestne občine Nova Gorica, vodi pa jo najstarejši član nadzornega sveta, izmed sebe izvoliti predsednika oziroma predsednico nadzornega sveta (v nadaljevanju: predsednik nadzornega sveta) in namestnika oziroma namestnico nadzornega sveta (v nadaljevanju: namestnik predsednika). Namestnik predsednika v odsotnosti predsednika nadzornega sveta vodi seje z enakimi pooblastili, pravicami in odgovornostmi, kot jih ima predsednik nadzornega sveta.
(5) Predsednik nadzornega sveta je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh članov nadzornega sveta. Namestnik predsednika nadzornega sveta je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh članov nadzornega sveta. Pri volitvah predsednika in namestnika predsednika ima tudi predsedujoči samo en glas.
(6) Če noben član nadzornega sveta na seji ne dobi zadostnega števila glasov za izvolitev za predsednika oziroma za namestnika predsednika, mora direktor Sklada oziroma, če Sklad v tem času nima direktorja, predsedujoči seji, o tem v roku 24 ur po zaključku seje pisno obvestiti ustanoviteljice Sklada. Ustanoviteljice Sklada morajo v 30 dneh od prejema obvestila o neizvolitvi predsednika oziroma namestnika predsednika imenovati nove člane vsaka skladno s svojimi akti.
11. člen 
Nadzorni svet:
– skrbi, da Sklad deluje skladno z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen;
– pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo Sklada;
– sprejme splošne pogoje poslovanja Sklada;
– daje mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih oseb in k predlogom partnerskih projektov z domačimi in tujimi pravnimi osebami;
– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja Sklada;
– po potrebi sprejema druge splošne akte;
– daje soglasje direktorju k notranji organizaciji Sklada;
– sestavi pisna poročila ustanoviteljicam, v katerih zavzame stališče do poslovnega in finančnega načrta ter poslovnega poročila Sklada;
– predlaga način razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki Sklada;
– predlaga imenovanje revizorja;
– na zahtevo ustanoviteljic pripravi poročilo o posameznih poslih Sklada;
– opravlja druge naloge po tem ustanovitvenem aktu in zakonu.
12. člen 
(1) Nadzorni svet zaseda po potrebi, vendar najmanj štirikrat v enem poslovnem letu.
(2) Seje nadzornega sveta praviloma sklicuje predsednik nadzornega sveta. Sejo nadzornega sveta skliče direktor Sklada, če to zahtevata najmanj dva člana nadzornega sveta.
(3) Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov.
(4) Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Če je izid neodločen, odloči glas osebe, ki je vodila sejo.
13. člen 
(1) Člani nadzornega sveta so dolžni pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
(2) Vsaj en član nadzornega sveta mora biti usposobljen za računovodsko ali finančno področje, vsaj en član pa za pravno področje.
(3) Člani nadzornega sveta ustanoviteljicam odgovarjajo za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnjevanja ali kršitve njihovih pristojnosti oziroma obveznosti.
(4) Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin ter povračil drugih stroškov skladno z Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih.
14. člen 
Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen:
– če poda pisno odstopno izjavo,
– če ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka,
– če je zamenjal zaposlitev oziroma je začel opravljati funkcijo ali dejavnost, ki je nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu,
– če kot predsednik nadzornega sveta pred prenehanjem mandata oziroma odpovednega roka direktorja Sklada ne izvede vseh predpisanih postopkov za imenovanje novega direktorja Sklada.
15. člen 
(1) Sklad ima direktorja, ki ga imenujejo in razrešujejo ustanoviteljice na predlog nadzornega sveta Sklada. Nadzorni svet oblikuje predlog za imenovanje direktorja na podlagi javnega natečaja.
(2) Direktor predstavlja in zastopa Sklad.
(3) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje Sklada.
(4) Za skrbnost in odgovornost direktorja Sklada ter odškodninsko odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.
16. člen 
(1) Ustanoviteljice imenujejo direktorja za dobo največ štirih let. Po poteku mandata ustanoviteljice lahko na podlagi javnega natečaja isto osebo ponovno imenujejo za direktorja Sklada.
(2) Ustanoviteljice lahko za direktorja imenujejo osebo:
– ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ki ima vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti,
– ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.
(3) Vsak član nadzornega sveta ali oseba, ki izkaže pravni interes, lahko na sodišču poda predlog za odpoklic direktorja Sklada, če meni, da direktor na dan imenovanja ni izpolnjeval pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena. Sodišče mora odločiti o predlogu v roku 30 dni od prejema.
17. člen 
(1) Direktor ima naslednje pristojnosti:
– pripravlja finančni načrt, poslovni načrt in poslovno poročilo o delu Sklada,
– daje navodila in smernice za delo delavcem Sklada,
– predlaga nadzornemu svetu splošne pogoje poslovanja,
– sprejema in izdaja sklepe in odločbe o posamičnih zadevah iz pristojnosti Sklada,
– predlaga ukrepe ter obravnava vprašanja, ki se nanašajo na delovanje Sklada,
– skrbi, da Sklad posluje v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi,
– lahko po potrebi imenuje delovna telesa za posamezne naloge,
– po potrebi sprejema splošne akte v zvezi z delovanjem Sklada
(2) O pritožbah zoper sklepe in odločbe iz četrte alineje prejšnjega odstavka tega člena odloča župan tiste občine ustanoviteljice, katere občan je pritožnik.
18. člen 
Direktor je lahko predčasno razrešen:
– če poda pisno odstopno izjavo,
– če ustanoviteljice ne sprejmejo letnega poročila Sklada, ker menijo, da so navedbe direktorja v letnem poročilu netočne ali zavajajoče oziroma dajejo napačno sliko stanja Sklada, te domneve pa potrdi Računsko sodišče ali pooblaščeni revizor, ki ga posebej za ta namen imenujejo ustanoviteljice,
– če ni izpolnjeval obveznosti, ki mu jih nalagata zakon in ta odlok, ali ni izpolnil cilja oziroma ciljev, določenih v poslovnem in finančnem načrtu Sklada.
19. člen 
(1) Če direktor umre, postane poslovno nesposoben ali je razrešen iz krivdnih razlogov, opravlja njegovo funkcijo do imenovanja novega direktorja predsednik nadzornega sveta ali član nadzornega sveta, ki ga za to pooblastijo ustanoviteljice, vendar najdlje 90 dni. V času, ko član nadzornega sveta opravlja funkcijo direktorja, mu miruje članstvo v nadzornem svetu.
(2) Če direktor poda odstopno izjavo ali mu poteče mandat, mora predsednik nadzornega sveta izvesti vse postopke za imenovanje novega direktorja najmanj 90 dni pred potekom odpovednega roka oziroma mandata direktorja Sklada.
(3) Če se na javni natečaj za direktorja nihče ne prijavi, če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran oziroma imenovan, ali če direktorju predčasno preneha mandat iz razlogov, ki niso navedeni v prvem ali drugem odstavku tega člena, pooblastijo ustanoviteljice predsednika nadzornega sveta ali člana nadzornega sveta za opravljanja funkcije direktorja za čas do imenovanja novega direktorja, vendar za največ 90 dni. V tem času pooblaščencu miruje članstvo v nadzornem svetu.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena je predsednik nadzornega sveta dolžan nemudoma sprožiti postopke, ki so potrebni za imenovanje novega direktorja.
V. NAMENSKO PREMOŽENJE IN KAPITAL SKLADA 
20. člen
(1) Namensko premoženje je premoženje, ki ga ustanoviteljice namenijo za doseganje namena sklada.
(2) Vrednost namenskega premoženja in kapitala Sklada po stanju na dan 31. 12. 1999 je znašala 469.201.067,00 SIT.
(3) Občine ustanoviteljice so do 31. 12. 2014 v namensko premoženje prispevale naslednje deleže, ki zneskovno predstavljajo:
Mestna občina Nova Gorica
53,81 %
2.631.243,56 EUR
Občina Brda
9,03 %
443.818,77 EUR
Občina Miren - Kostanjevica
8,56 %
418.314,07 EUR
Občina Šempeter - Vrtojba
11,94 %
583.887,02 EUR
Občina Kanal ob Soči
9,34 %
456.508,48 EUR
Občina Renče - Vogrsko
7,27 %
355.625,77 EUR
SKUPAJ
100,00 %
4.889.424,67 EUR
(4) Namensko premoženje in kapital Sklada, kakor tudi povečanje in zmanjšanje namenskega premoženja in kapitala Sklada, se vpiše v sodni register.
(5) Vložki občin ustanoviteljic se v računovodskih listinah izkazujejo v nominalnih zneskih.
(6) Sklad upravlja in razpolaga z namenskim premoženjem samo v skladu z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen.
21. člen 
(1) Predmet namenskega premoženja Sklada ob ustanovitvi je premoženje občin ustanoviteljic Sklada v denarju.
(2) Povečanje namenskega premoženja se zagotavlja:
1. iz proračunov občin ustanoviteljic,
2. iz državnih virov,
3. iz sredstev drugih lokalnih skupnosti,
4. iz drugih nepovratnih virov.
(3) Občine ustanoviteljice so dolžne vplačevati svoj delež v povečanje namenskega premoženja Sklada, v skladu s potrjenim finančnim načrtom, za kar Sklad in posamezna občina ustanoviteljica skleneta posebno pogodbo.
VI. SREDSTVA ZA DELO SKLADA 
22. člen 
(1) Sredstva za delo sklada so:
– denarna sredstva za izplačilo plač zaposlenih ter drugih stroškov, povezanih z delom zaposlenih in za izplačilo sejnin in drugih povračil članom nadzornega sveta
– denarna sredstva za kritje stroškov pisarniškega materiala, stroškov storitev in drugega drobnega inventarja
– oprema, poslovni prostor in obratovalni stroški.
(2) Mestna občina Nova Gorica kot soustanoviteljica Sklada zagotavlja Skladu prostore in opremo, potrebne za delo Sklada, za kar se sklene pogodba o prenosu premoženja v brezplačno uporabo, kjer Mestna občina Nova Gorica in Sklad uredita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s prenosom premoženja v uporabo.
(3) Sredstva za delo iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena se zagotavljajo na način, določen v 30. in 32. členu tega odloka.
23. člen 
Direktor, strokovno in administrativno osebje so delavci Sklada.
VII. POSLOVANJE JAVNEGA SKLADA 
24. člen
Sklad posluje skladno s poslovno politiko za naslednje srednjeročno obdobje, ki jo na predlog direktorja in na podlagi mnenja nadzornega sveta sprejmejo ustanoviteljice.
25. člen 
(1) Sklad ima splošne pogoje poslovanja s katerimi določa:
– merila za določitev upravičencev do spodbud
– pogoje za pridobitev spodbud
– obseg spodbud, ki jih lahko prejme posamezni upravičenec
– medsebojne pravice in obveznosti Sklada in upravičenca
– postopke za izbor upravičencev in podeljevanje spodbud.
(2) Splošne pogoje poslovanja, ki jih na predlog direktorja sprejme nadzorni svet, ustanoviteljice pa dajo nanje soglasje, mora sklad objaviti na svojih spletnih straneh.
26. člen 
(1) Sklad mora namensko premoženje upravljati tako, da ohranja vrednost tega premoženja in v skladu z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen in kot dober gospodarstvenik.
(2) Sklad odgovarja upnikom z vsem svojim premoženjem.
(3) Ustanoviteljice za obveznosti Sklada ne odgovarjajo.
27. člen 
(1) Likvidnostni presežki Sklada so prosta denarna sredstva, ki jih bo Sklad prej kot v enem letu porabil za izvajanje svojega namena.
(2) Sklad mora svoje likvidnostne presežke nalagati pri upravljavcu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa skladno s predpisi, ki urejajo javne finance.
28. člen 
(1) Sklad za dodeljene finančne spodbude, na podlagi katerih nastane terjatev Sklada oziroma potencialna obveznost Sklada iz naslova izdanega poroštva, oblikuje rezervacije za kritje morebitnih izgub zaradi kreditnih tveganj.
(2) Za oblikovanje rezervacij se smiselno uporabljajo predpisi Banke Slovenije, ki veljajo za banke.
29. člen 
Sklad se sme zadolžiti samo zaradi izvajanja namena zaradi katerega je bil ustanovljen, če je tako določeno v finančnem načrtu, ki so ga sprejele ustanoviteljice in skladno z ZJS-1 in Zakonom o javnih financah.
VIII. FINANCIRANJE SKLADA IN RAZPOREJANJE REZULTATA IZ POSLOVANJA 
30. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki Sklada, ugotovljen v računovodskih izkazih Sklada za preteklo poslovno leto, se najprej nameni za financiranje delovanja Sklada v tekočem poslovnem letu. Morebitni preostanek presežka prihodkov nad odhodki lahko ustanovitelji razporedijo za povečanje namenskega premoženja in kapitala Sklada ali ga pustijo nerazporejenega.
(2) Če presežek prihodkov nad odhodki javnega sklada ne zadostuje za financiranje delovanja Sklada v tekočem poslovnem letu, se za pokrivanje primanjkljaja najprej uporabi morebitni nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Če tega ni, ustanoviteljice zagotovijo manjkajoča sredstva iz svojih proračunov ali sprejmejo sklep o zmanjšanju kapitala Sklada.
(3) Nakazilo sredstev za financiranje delovanja Sklada je prihodek Sklada.
31. člen 
(1) Sklad v svojih računovodskih izkazih ne sme izkazovati nepokritega presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.
(2) Presežek odhodkov nad prihodki iz poslovanja Sklada v preteklem poslovnem letu se najprej pokriva iz nerazporejenih presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let. Če teh ni ali pa ne zadostujejo, se ustanoviteljice lahko odločijo, da za ugotovljeni presežek odhodkov nad prihodki zmanjšajo kapital Sklada ali pa presežek odhodkov nad prihodki pokrijejo iz svojih proračunov.
32. člen 
(1) Sredstva za delo Sklada ustanoviteljice zagotavljajo mesečno na podlagi zahtevka v skladu s finančnim načrtom Sklada. Ustanoviteljice Sklada bodo sredstva za delo sklada zagotavljale sorazmerno z ugotovljenim namenskim premoženjem posamezne občine ustanoviteljice vpisanim v sodni register, za kar Sklad in posamezna občina ustanoviteljica skleneta posebno pogodbo.
(2) V primeru začasnega financiranja občin ustanoviteljic, se sredstva za plače zaposlenih in materialne stroške iz prve in druge alineje 22. člena tega odloka zagotavljajo na podlagi pogodbe o začasnem financiranju, sklenjene med občinami ustanoviteljicami in Skladom.
IX. POSLOVNE KNJIGE, POSLOVNA POROČILA, REVIDIRANJE IN NADZOR 
33. člen
Sklad vodi poslovne knjige, pripravlja letna poročila in knjigovodske listine ter vrednoti knjigovodske postavke na podlagi določb zakona, ki ureja računovodstvo javnega sektorja, če ZJS-1 ne določa drugače.
34. člen 
Sklad mora organizirati notranje revidiranje skladno z Zakonom o javnih financah.
35. člen 
(1) Nadzor nad delom in poslovanjem Sklada opravljajo mestni oziroma občinski sveti.
(2) Vsak član mestnega oziroma občinskega sveta občin ustanoviteljic lahko od direktorja ali nadzornega sveta zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Direktor oziroma predsednik nadzornega sveta nato pošlje zahtevane podatke občinskemu oziroma mestnemu svetu kot organu.
(3) Vsak mestni oziroma občinski svet lahko na podlagi prejetih informacij predlaga ustreznemu inšpekcijskemu organu inšpekcijski nadzor nad Skladom.
X. TRAJANJE IN PRENEHANJE SKLADA 
36. člen
Sklad je ustanovljen za nedoločen čas.
37. člen 
(1) Sklad preneha:
– z izpolnitvijo namena, zaradi katerega je bil ustanovljen
– če se združi z enim ali več javnih skladov v novo pravno osebo
– če se pripoji k drugi pravni osebi javnega prava
– če postane Sklad insolventen
– če tako odločijo ustanoviteljice.
(2) V primerih iz prve in pete alineje prejšnjega odstavka tega člena se postopek prenehanja Sklada začne s sklepom o prenehanju Sklada in začetku likvidacije, ki ga sprejmejo ustanoviteljice.
(3) V primerih iz druge in tretje alineje prejšnjega prvega odstavka tega člena sklad z združitvijo ali pripojitvijo preneha, ne da bi bila prej opravljena njegova likvidacija.
(4) Sklep o prenehanju Sklada je veljavno sprejet, če ga sprejmejo ustanoviteljice, ki imajo v namenskem premoženju in kapitalu Sklada skupaj najmanj 75 % delež.
(5) V primeru iz četrte alineje prvega odstavka tega člena lahko predlog za prenehanje Sklada pri sodišču vložijo vsi upniki, ki imajo do Sklada zapadle neporavnane terjatve v višini najmanj 10 % kapitala Sklada.
38. člen 
(1) Posamezna občina ustanoviteljica lahko izstopi iz Sklada, pri čemer se nominalni delež njenih vloženih sredstev v Skladu spremeni v dolgoročno obveznost Sklada.
(2) Občina ustanoviteljica mora o svoji nameri glede izstopa pismeno s sklepom obvestiti ostale občine ustanoviteljice in nadzorni svet najmanj 3 mesece pred iztekom koledarskega leta, s katerim želi izstopiti iz Sklada.
(3) O rokih, pogojih in načinu poravnave dolgoročnih obveznosti iz prvega odstavka tega člena se ostale občine ustanoviteljice, Sklad in občina ustanoviteljica, ki izstopa iz Sklada, dogovorita s posebno pogodbo.
39. člen 
(1) V sklad lahko pristopijo tudi nove občine in država po predhodnem sklepu občin ustanoviteljic Sklada in ob izpolnjevanju pristopnih pogojev, ki so navedeni v tem členu.
(2) Pristopni pogoji za občine so:
1. teritorialna pripadnost (sosednje občine in občine iz statistične regije Severna Primorska)
2. pismeno obvestilo nadzornemu svetu o odločitvi občine, da vstopa v javni sklad najmanj 3 mesece pred začetkom koledarskega leta, s katerim želi postati soustanoviteljica sklada
3. vplačilo:
– pristopnine v višini sorazmernega nominalnega zneska namenskega premoženja občin ustanoviteljic vplačanega v letu pred pristopom, preračunanim na osnovi nominalnega zneska vseh ustanoviteljic na prebivalca
– tekoče letne obveznosti vseh občin ustanoviteljic, kar pomeni sorazmerni del vplačila za namensko premoženje in za delovanje sklada za tekoče leto.
(3) Občina, ki pristopa k Skladu, je v 30 dneh po prejemu sklepa občin ustanoviteljic Sklada, da sprejemajo novo občino kot soustanoviteljico, dolžna vplačati sorazmerni delež.«.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
2. člen
(1) Postopki, ki so potrebni, da zaposleni pri ustanoviteljici Mestni občini Nova Gorica, postanejo zaposleni na Skladu, se izvedejo v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(2) V primeru prenehanja delovanja Sklada prevzame Mestna občina Nova Gorica zaposlene, ki so bili na dan uveljavitve tega odloka že zaposleni v Mestni občini Nova Gorica. Tem zaposlenim se ne sme poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli na Skladu.
3. člen 
(1) Po ustanovitvi pokrajin se bo Sklad skladno z naslednjimi sklepi: Sklep Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, št. 414-10/2003, z dne 18. 6. 2009, Sklep Občinskega sveta Občine Brda, št. 0145-0004/2009-3, z dne 15. 7. 2009, Sklep Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, št. 01302-05/09-20, z dne 4. 6. 2009, Sklep Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica, št. 014-0055/2009-3, z dne 9. 6. 2009, Sklep Občinskega sveta Občine Renče - Vogrsko, št. 00701-20/2009-1, z dne 16. 6. 2009, Sklep Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba, št. 01101-5/2009-22, z dne 28. 5. 2009, združil s sorodnimi občinskimi skladi na nivoju pokrajine oziroma statusno preoblikoval.
(2) Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice in stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma drugem uradnem glasilu občin ustanoviteljic.
Št. 007-8/2015-8
Nova Gorica, dne 17. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Matej Arčon l.r.
Št. 0145-08/2015-05
Dobrovo v Brdih, dne 23. februarja 2016
Župan 
Občine Brda 
Franc Mužič l.r.
Št. 007-2/2011-4
Miren, dne 3. februarja 2016
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.
Št. 01101-24/2015-3
Šempeter pri Gorici, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.
Št. 90000-0012/2015-14
Kanal, dne 14. januarja 2016
Župan 
Občine Kanal ob Soči 
Andrej Maffi l.r.
Št. 00701-1/2016-1
Bukovica, dne 2. februarja 2016
Župan 
Občine Renče - Vogrsko 
Aleš Bucik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti