Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016

Kazalo

790. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 463/2 in parc. št. 477/4 vse k.o. 1804 – Češnjice, stran 2658.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) ter 2. in 21. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 12. redni seji dne 7. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 463/2 in parc. št. 477/4 vse k.o. 1804 – Češnjice
I. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi zemljišče:
– parc. št. 463/2 v izmeri 20 m2, k.o. 1804 – Češnjice,
– parc. št. 477/4 v izmeri 4 m2, k.o. 1804 – Češnjice.
II. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34406-0012/2004-15
Ivančna Gorica, dne 7. marca 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.