Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016

Kazalo

758. Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij, stran 2606.

  
Na podlagi 4. točke prvega odstavka 93. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 v nadaljevanju ZBan-2) in 13. člena ter prvega odstavka 31. člena v povezavi s 55. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o poročanju monetarnih finančnih institucij 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Splošno) 
(1) Ta sklep določa obveznost poročanja podatkov monetarnih finančnih institucij Banki Slovenije v skladu z zahtevami Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in drugimi potrebami Banke Slovenije, vključno s potrebami nadzora bančnega poslovanja in analize finančne stabilnosti.
(2) S tem sklepom se podrobneje določajo obveznosti poročanja monetarnih finančnih institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 1071/2013 ECB z dne 24. septembra 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (prenovitev) (ECB/2013/33), Uredbo (EU) št. 1375/2014 ECB z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33) o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2014/51), Uredbo (EU) št. 1072/2013 ECB z dne 24. septembra 2013 o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (prenovitev) (ECB/2013/34), Uredbo ECB z dne 8. julija 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1072/2013 (ECB/2013/34) o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (ECB/2014/30), Smernico ECB z dne 4. aprila 2014 o denarni in finančni statistiki (prenovitev) (ECB/2014/15), Smernico ECB (EU) 2015/571 z dne 6. novembra 2014 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2014/43), Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 1606/2002/ES z dne 19. junija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov in Uredbo Komisije št. 1126/2008/ES z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 1606/2002/ES.
2. OBVEZNIKI POROČANJA IN OBVEZNOST POROČANJA 
2. člen 
(Obvezniki poročanja) 
(1) Obvezniki poročanja v skladu s tem sklepom so monetarne finančne institucije (MFI), ki za namene poročanja obsegajo naslednje institucije oziroma opravljajo dejavnosti:
– banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev;
– podružnice bank tretjih držav, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev;
– hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev;
– družbe za izdajo elektronskega denarja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja pridobijo dovoljenje Banke Slovenije in katerih glavna dejavnost je finančno posredništvo v obliki izdajanja elektronskega denarja;
– družbe za izdajo elektronskega denarja držav članic Evropske unije, ki so pooblaščene opravljati storitve izdaje elektronskega denarja in katerih glavna dejavnost je finančno posredništvo v obliki izdajanja elektronskega denarja;
– podružnice družb za izdajo elektronskega denarja tretjih držav, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije in katerih glavna dejavnost je finančno posredništvo v obliki izdajanja elektronskega denarja.
(2) Med obveznike poročanja po tem sklepu ne sodijo skladi denarnega trga, ki so opredeljeni kot tisti vzajemni skladi, katerih točke so po likvidnosti bližnji substituti za vloge in, ki investirajo predvsem v instrumente denarnega trga in/ali v delnice/točke skladov denarnega trga in/ali v druge prenosne dolžniške instrumente s preostalo zapadlostjo do vključno enega leta in/ali v bančne vloge in/ali dosegajo stopnjo donosa, ki se približuje obrestnim meram instrumentov denarnega trga. Tako opredeljeni skladi denarnega trga so obvezniki poročanja na podlagi Sklepa o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 51/08, 97/08 in 79/11).
3. člen 
(Obveznost poročanja podatkov) 
Obvezniki poročanja iz 2. člena tega sklepa morajo zagotavljati podatke o:
– knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami (poročilo BS1S), ki vključujejo finančne informacije v zvezi z računovodskimi izkazi in podrobnejše podatke iz pogodb o sklenjenih poslih s komitenti na nivoju posameznega posla in/ali komitenta, po stanju konec vsakega meseca;
– parametrih v zvezi s kreditnim tveganjem (poročilo BS1K), ki vključujejo parametre iz Smernic Banke Slovenije, ki urejajo izračun stopnje neplačila in stopnje izgube, v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente in prevzetimi/pogojnimi zunajbilančnimi obveznostmi ter v zvezi z dolžniki po teh instrumentih, po stanju konec vsakega četrtletja;
– dogodkih v zvezi z dolžniki iz finančnih instrumentov (poročilo BDOG), nastalih v referenčnem mesecu, ki niso vključeni že v poročilo BS1S;
– bilanci prevrednotenj s transakcijami (poročilo BS1V), ki vključuje podatke o prevrednotenjih finančnih instrumentov in transakcijah v zvezi s finančnimi instrumenti, izvršenih v referenčnem mesecu.
4. člen 
(Izdaja navodila) 
Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje tega sklepa, ki se objavi na javni spletni strani Banke Slovenije.
3. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(Prenehanje veljavnosti predpisa) 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 96/15).
(2) Obvezniki poročanja posredujejo poročila vključno za avgust 2016 še v skladu s Sklepom o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 50/15).
6. člen 
(Veljavnost sklepa) 
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Banka prva poročila po tem sklepu posreduje v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 15. marca 2016 iz 4. člena tega sklepa.
Ljubljana, dne 15. marca 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti