Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016

Kazalo

337. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2016, stran 1110.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14, 93/15) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 15. redni seji dne 3. 2. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 12/15) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.039.386
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.858.040
70
DAVČNI PRIHODKI
3.080.778
700 Davki na dohodek in dobiček
2.580.934
703 Davki na premoženje
353.742
704 Domači davki na blago in storitve
146.002
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
777.262
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
584.070
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
5.000
714 Drugi nedavčni prihodki
184.192
72
KAPITALSKI PRIHODKI
773.235
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
199.300
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
573.935
73
PREJETE DONACIJE
94.620
730 Prejete donacije iz domačih virov
94.620
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
228.727
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
228.727
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
84.764
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
84.764
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.050.063
40
TEKOČI ODHODKI
1.442.617
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
405.660
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
60.897
402 Izdatki za blago in storitve
940.480
403 Plačila domačih obresti
20.000
409 Rezerve
15.580
41
TEKOČI TRANSFERI
1.650.910
410 Subvencije
42.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
987.100
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
169.886
413 Drugi tekoči domači transferi
451.924
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.881.138
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.881.138
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
75.398
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor. 
61.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
14.398
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–10.677
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
116.540
50
ZADOLŽEVANJE
116.540
500 Domače zadolževanje
116.540
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
133.333
55
ODPLAČILA DOLGA
133.333
550 Odplačila domačega dolga
133.333
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–27.470
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–16.793
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
10.677
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta
27.470
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
2. člen 
Drugi odstavek 4. člena se črta.
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva, ki jih krajevne skupnosti prejmejo iz proračuna so dodeljena za delovanje, za splošno komunalno dejavnost in za tekoče vzdrževanje.«
Za tretjim odstavkom 4. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Občina nameni za sredstva navedena v zgornjem tretjem odstavku 2,8 % od nakazane dohodnine preteklega ali predpreteklega leta.«
3. člen 
Na koncu prvega odstavka 9. člena se doda stavek, ki se glasi: »Izločanje v rezerve se ustavi, ko rezerve občine dosežejo višino 1,5 % prejemkov proračuna.«
4. člen 
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina se bo na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 zadolžila za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov, in sicer za sofinanciranje projekta »Izgradnja vrtca Bilje« v višini 116.540,00 EUR na postavki 19001060.«
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2015
Miren, dne 3. februarja 2016
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost