Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016

Kazalo

318. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva, stran 1074.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), 2., 3., 19., 20. in 21. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15), 4. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12 – popr., 112/13 in 74/15 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 8. (redni) seji dne 22. 1. 2016 sprejel
O D L O K 
o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva
I. UVODNA DOLOČILA 
1. člen
S tem odlokom Občina Lendava (v nadaljevanju: ustanoviteljica) preoblikuje javni zavod Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendvav javni zavod »Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva« (v nadaljevanju: zavod).
Občina Lendava je v letu 2013 ustanovila javni zavod Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju vključevanja mladih v aktivno preživljanja prostega časa, razvijanje kreativnosti in iniciativnosti mladih, medgeneracijsko sodelovanje ter vključevanje mladih v podjetniške iniciative v lokalnem okolju.
2. člen 
Namen preoblikovanja zavoda je spodbujanje razvoja turizma ter trženje lokalnih storitev in produktov preko lokalne turistične ponudbe, kakor tudi delovanje na področju razvojnih nalog regionalne strukturne politike in na področju pospeševanja podjetniškega ter gospodarskega razvoja občine in regije.
Prav tako je namen preoblikovanja javnega zavoda krepitev položaja mladih na trgu dela, spodbujanje podjetniške iniciative mladih in opravljanje strokovnih razvojnih nalog za lokalno razvojno partnerstvo.
II. NAZIV IN SEDEŽ ZAVODA TER LOKACIJA IZVAJANJA DEJAVNOSTI ZAVODA 
3. člen
Ime zavoda je: Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva.
Sedež zavoda je: Čentiba, Lendavska cesta 19, 9220 Lendava.
Sestavni del imena sta tudi znak in grafična oblika imena, ki sta natančno opredeljena v statutu zavoda.
Zavod izvaja svojo dejavnost na naslednji lokaciji:
– Kolesarski center Čentiba, Čentiba, Lendavska cesta 19, 9220 Lendava,
– zavod bo svojo dejavnost izvajal tudi na drugih lokacijah, ki jih bodo v ta namen zagotovili ustanovitelj ter projektni in pogodbeni partnerji zavoda.
III. USTANOVITELJICA 
4. člen
Ime in sedež ustanoviteljice: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
Ustanoviteljica prevzame s tem odlokom ustanoviteljske pravice in organizacijsko preoblikuje javni zavod Svet mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva ter uskladi njegovo delovanje z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
IV. DEJAVNOST ZAVODA 
5. člen
Osnovne dejavnosti zavoda, ki jih zavod izvaja v javnem interesu kot javno službo so:
– razvoj turističnih produktov ter raziskovanje in analiziranje trga,
– razvoj, organiziranje in trženje kolesarskega turističnega produkta,
– razvoj, organiziranje in trženje vinsko-turistične ceste,
– razvoj, organiziranje in trženje turistično-promocijskih prireditev,
– razvoj kakovosti in oblikovanje celovite turistične ponudbe območja v sodelovanju s turistično zvezo in nosilci razvoja turizma v občini,
– izobraževanje ter usposabljanje prebivalstva za potrebe razvoja turizma v sodelovanju s turistično zvezo in obrtno-podjetniško zbornico,
– zagotavljanje strokovne in informacijske podpore pri pripravi in izvajanju projektov,
– oblikovanje ter izvajanje razvojnih strategij in programov na področju turizma v sodelovanju z drugimi turističnimi dejavniki,
– oblikovanje in priprava dokumentacije za javne razpise,
– vodenje in izvajanje razvojnih projektov na področju turizma,
– promocija turistične ponudbe,
– informacijska turistična dejavnost v sodelovanju s turistično zvezo in nosilci turistične dejavnosti,
– trženje turistične ponudbe,
– razvoj in upravljanje turistične infrastrukture v sodelovanju z občino,
– razvoj in upravljanje javnih površin namenjenih turizmu v sodelovanju z občino,
– organizacija in izvajanje prireditev,
– oblikovanje in prodaja spominkov,
– oblikovanje in izdaja promocijsko informativnih tiskanih oziroma video gradiv,
– sodelovanje in usklajevanje aktivnosti s turističnimi društvi in zvezami društev,
– ozaveščanje, usposabljanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turizma in podjetništva,
– organizacija in izvajanje lokalne turistične vodniške službe,
– upravljanje z nepremičninami in premičninami,
– druge storitve, ki jih na turističnem območju nudijo turistom,
– izvajanje strokovnih opravil za lokalno razvojno koalicijo na podlagi javnih pooblastil in sklenjenih pogodb,
– izvajanje servisa za pridobivanje sredstev in kandidiranje na razpisih,
– priprava in izvedba razvojnih projektov in investicijske dokumentacije,
– razvijanje podjetniških pobud in ugodne klime za nastanek razvojnih projektov.
– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
– priprava dogovorov za razvoj regije,
– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
– sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
– prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,
– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem.
Tako je dejavnost zavoda tudi opravljanje splošnih razvojnih nalog v razvojni regiji in pospeševanje podjetniškega ter gospodarskega razvoja občine in regije. V ta namen lahko zavod pridobi naziv oziroma status RRA v skladu s predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Zavod opravlja v regiji tudi naslednje razvojne naloge države, ki se opravljajo v javnem interesu, če izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja skladni regionalni razvoj:
– izvajanje regijskih finančnih shem,
– izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,
– dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja ter
– izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi prisojnega ministrstva.
Javni zavod opravlja tudi naslednje naloge za ustanovitelja:
– sodelovanje in priprava projektov, sodelovanje pri postopkih javnih razpisov, naročil in javno zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
– sodelovanje pri pripravi razvojnih strategij ustanovitelja,
– obveščanje, splošno svetovanje, pomoč pri pripravi na razpise in izvedbi projektov ustanovitelja,
– usklajevanje, koordinacija projektov ustanovitelja in drugih javnih zavodov.
Zavod opravlja tudi druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti.
6. člen 
Osnovne dejavnosti zavoda iz 5. člena tega odloka so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti klasificirane in se navajajo kot:
G46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G47.630
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G47.650
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G47.782 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G47.789 
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.810 
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820 
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.890 
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.990 
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I55.201 
Počitniški domovi in letovišča
I55.202 
Turistične kmetije s sobami
I55.203 
Oddajanje zasebnih sob gostom
I55.204 
Planinski domovi in mladinska prenočišča
I55.209
Druge nastanitve za krajši čas
I55.300 
Dejavnost avtokampov, taborov
I55.900 
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I56.102 
Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.104 
Začasni gostinski obrati
I56.210 
Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290 
Druga oskrba z jedmi
I56.300 
Strežba pijač
J58.110 
Izdajanje knjig
J58.130 
Izdajanje časopisov
J58.140 
Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 
Drugo založništvo
J59.110 
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120 
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.130 
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.200 
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J62.030 
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090 
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110 
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 
Obratovanje spletnih portalov
J63.990 
Drugo informiranje
K64.990
Dejavnost finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
K64.990 
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
L68.200 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320 
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M70.210 
Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220 
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M71.129 
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
M72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73.110 
Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120 
Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200 
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.100 
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200 
Fotografska dejavnost
M74.300 
Prevajanje in tolmačenje
M74.900 
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.210 
Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.290 
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.330 
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N77.340 
Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
N77.390 
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N77.400 
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N79.110
Dejavnost potovalnih agencij
N79.120 
Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900 
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N82.110 
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.300 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.920 
Pakiranje
N82.990 
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O84.130 
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
P85.590 
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600 
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q88.910 
Dnevno varstvo otrok
R90.020 
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.040 
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.030 
Varstvo kulturne dediščine
R91.040 
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
R93.190
Druge športne dejavnosti
R93.210 
Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.299 
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S94.110 
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S94.120 
Dejavnost strokovnih združenj
S94.990 
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Zavod lahko spremeni dejavnost le ob soglasju ustanovitelja.
Med dejavnosti, ki jih zavod lahko opravlja sodi tudi prodaja na trgu, ki je tržna dejavnost. V to dejavnost se šteje tudi oddajanje prostora na prireditvah, oddajanje nepremičnin in premičnin, gostinska dejavnost, dejavnost trgovine, organizacija, izvedba programov in projektov za druge pravne in fizične osebe ter agencijska dejavnost.
V. ORGANIZACIJA ZAVODA 
7. člen
V okviru javnega zavoda delujejo naslednje notranje organizacijske enote:
– notranja organizacijska enota za izvajanje turističnih programov,
– notranja organizacijska enota za izvajanje razvojnih nalog.
Za vse organizacijske enote se finančno poslovanje vodi ločeno.
VI. ORGANI ZAVODA 
8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– programski svet.
Administrativna in druga strokovno tehnična opravila za organe zavoda se opravljajo znotraj zavoda v okviru organizacijske sheme ali v sodelovanju s turistično zvezo, ki povezuje lokalne turistične deležnike.
VII. SVET ZAVODA 
9. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 7 članov in ga sestavljajo:
– 4 predstavniki ustanoviteljice,
– 1 predstavnik delavcev zavoda,
– 2 predstavnika uporabnikov – zainteresirane javnosti.
Štiri predstavnike ustanovitelja izmed poznavalcev dejavnosti zavoda imenuje občinski svet ustanoviteljice.
Enega predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa statut zavoda.
Dva predstavnika uporabnikov – zainteresirane javnosti na predlog društev (1 predstavnik) in zvez društev (1 predstavnik), ki izvajajo turistično dejavnost imenuje župan občine.
10. člen 
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče župan ali po njegovem pooblastilu direktor zavoda. Na prvi seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov in veljavno odloča z večino glasov vseh prisotnih članov sveta.
Sklicevanje sej, vodenje in način odločanja na sejah se uredi v poslovniku o delu sveta zavoda.
11. člen 
Svet zavoda je konstituiran na 1. seji in lahko opravlja svoje delo, ko so imenovani vsaj štirje člani sveta zavoda.
12. člen 
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga na predlog ustanovitelja imenuje svet zavoda.
Člani sveta zavoda so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.
13. člen 
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom in drugimi akti, še naslednje naloge:
– nadzor zakonitosti dela in poslovanja zavoda,
– po predhodnem soglasju ustanovitelja sprejme statut zavoda,
– daje soglasju k aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– ob predhodnem soglasju ustanovitelja sprejme kadrovski načrt,
– sprejema druge splošne akte zavoda,
– sprejema strateški načrt zavoda s soglasjem ustanovitelja in programskega sveta,
– ob soglasju programskega sveta sprejema letni program dela, letni finančni načrt in letno poročilo zavoda o delu in poslovanju zavoda,
– sprejme načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– ob predhodnem soglasju ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja zavoda ter ocenjuje njegovo delo,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi direktorja po predhodnem soglasju župana občine,
– ustanovitelju predlaga spremembo dejavnosti,
– daje soglasje k cenam svojih storitev,
– na drugi stopnji odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v zavodu,
– po predhodnem soglasju ustanovitelja odloča o najemanju posojil,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
– daje soglasje k razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki in k načinu kritju morebitnega primanjkljaja.
14. člen 
Način dela sveta zavoda se določi s poslovnikom.
O vprašanjih, ki niso urejena s poslovnikom, odloča predsednik svet zavoda.
VIII. DIREKTOR 
15. člen
Direktor je poslovodni organ zavoda.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran ter odgovarja za zakonitost, gospodarnost in strokovnost dela zavoda.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanovitelju.
16. člen 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– ima delovne izkušnje na področju dejavnosti zavoda,
– ima organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s svojim preteklim delom,
– da aktivno obvlada slovenski jezik,
– da ima funkcionalno znanje madžarskega jezika,
– da aktivno obvlada angleški jezik.
Kandidat mora k prijavi predložiti:
– vizijo razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje,
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Direktorja imenuje svet zavoda z večino glasov vseh članov na podlagi javnega razpisa. Svet zavoda mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja. Če ustanovitelj ne odgovori v roku 60 dni po prejemu zahteve, se šteje, da je bilo podano pozitivno soglasje. Na podlagi akta o imenovanju direktorja podpiše z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Če se na javni razpis nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi. Za čas do izvolitve direktorja svet zavoda imenuje začasnega direktorja zavoda, vendar najdlje za eno leto.
Postopek javnega razpisa, pogoji, način imenovanja in razrešitve direktorja, se natančneje določijo s statutom zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je lahko ponovno imenovan.
17. člen 
Direktor ima naslednje pristojnosti:
– predstavlja, zastopa, načrtuje, organizira in vodi delo zavoda,
– pripravi statut zavoda,
– pripravi strateški načrt zavoda,
– pripravi program dela zavoda in finančni načrt,
– sprejme akt o organizaciji dela in o sistemizaciji delovnih mest,
– pripravi kadrovski načrt,
– pripravlja načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– sprejema merila, kriterije ter metodologijo za izbor programov in projektov, ki jih bo zavod izvajal,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– zagotavlja javnost dela zavoda,
– zagotavlja informiranost delavcev zavoda,
– izvršuje sklepe sveta zavoda,
– skrbi za trženje storitev zavoda in ob soglasju sveta zavoda določa cene storitev,
– skrbi za promocijo zavoda in za sodelovanje z drugimi zavodi,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine in druga delovna telesa za izvedbo določenih delovnih nalog,
– odgovarja za zakonitost in strokovno delo zavoda,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in ustanovitvenim aktom in statutom zavoda.
K aktu iz pete alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda, k aktom iz tretje, pete, šeste in sedme alineje pa daje predhodno soglasje še ustanovitelj. K aktom iz tretje in devete alineje daje soglasje programski svet.
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Direktor predstavlja in zastopa zavod v pravnem prometu samostojno, ne sme pa razpolagati z nepremičnim premoženjem, s katerim upravlja zavod brez soglasja ustanovitelja ter ne sme sklepati pravnih poslov v znesku nad 15.000,00 EUR, za katere je potreben sklep sveta zavoda.
IX. PROGRAMSKI SVET 
18. člen
Za obravnavanje vprašanj in predlaganje rešitev s področja strokovnega in programskega dela ima zavod programski svet.
Programski svet je kolegijski organ, ki ga sestavljajo strokovnjaki s področja dela zavoda in predstavniki zainteresirane javnosti.
Programski svet zavoda sestavlja 9 članov:
– 2 člana imenuje občinski svet s področja dejavnosti zavoda,
– 1 člana imenuje župan,
– 1 člana imenuje reprezentativna organizacija mladih na območju Občine Lendava,
– 1 člana imenuje turistična zveza, ki povezuje turistične deležnike na območju občine,
– 1 člana imenuje Obrtno-podjetniška zbornica Lendava,
– 1 člana imenuje Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava,
– 1 člana imenujejo Terme Lendava, kot nosilec turističnega razvoja v občini,
– 1 član je po svoji funkciji direktor zavoda.
Mandat članov programskega sveta zavoda traja 4 leta. Mandat članov sveta začne teči z dnem konstituiranja programskega sveta zavoda.
19. člen 
Član programskega sveta je lahko na predlog programskega sveta zavoda, sveta zavoda, župana, občinskega sveta ali direktorja zavoda razrešen oziroma odpoklican pred potekom mandata.
Mandat preneha tudi s smrtjo člana programskega sveta oziroma z izgubo poslovne sposobnosti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana se za čas do izteka mandata programskega sveta zavoda imenuje oziroma izvoli novega člana.
20. člen 
Programski svet vodi direktor zavoda, ki tudi sklicuje seje.
Programski svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh prisotnih članov programskega sveta zavoda. Programski svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
Programski svet podrobneje uredi svoje delovanje s poslovnikom.
21. člen 
Programski svet zavoda:
– daje soglasje k merilom, kriterijem ter metodologiji za izbor programov in projektov, ki jih bo zavod izvajal,
– daje soglasje k strateškemu načrtu zavoda,
– izvaja usklajevalno in koordinacijsko vlogo med nosilci turistične dejavnosti na območju občine,
– ima posvetovalno vlogo lokalne razvojne koalicije na področju turizma, podjetništva in vključevanja mladih na trg dela,
– daje mnenje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu,
– daje mnenje k spremembam programov in storitev,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju in svetu zavoda, mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje ter politiko zavoda,
– daje strokovne in druge pobude ter predloge v zvezi z programi zavoda.
X. JAVNA POOBLASTILA 
22. člen 
Zavod lahko s strani pristojnega ministrstva ali s strani občin, ob soglasju ustanovitelja pridobi javno pooblastilo za izvajanje razvojnih nalog.
Razvojne naloge lahko javni zavod opravlja v pogodbenem razmerju tudi za druge člane lokalne razvojne koalicije, obrtno-podjetniško zbornico, narodnostne organizacije in druge razvojne dejavnike.
XI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
23. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register, z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanoviteljice ne more razpolagati z nepremičnim premoženjem in sklepati pravnih poslov v znesku nad 15.000,00 EUR.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, ki jih ima v lasti.
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja ali projektnih in pogodbenih partnerjev.
Zavod premoženja, ki mu je dano v upravljanje, ne sme odtujiti ali obremeniti z obveznostmi zavoda.
XII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
24. člen
Za obveznosti zavoda ustanoviteljica ne odgovarja. Ustanoviteljica ne prevzema odgovornosti za kritje primanjkljajev iz poslovanja zavoda.
Občinski svet Občine Lendava ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k imenovanju direktorja,
– imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda in v programski svet zavoda,
– na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja,
– daje soglasje k statutu zavoda.
Župan ima v imenu ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda z usmeritvami ustanovitelja,
– daje soglasje k notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– daje soglasje h kadrovskem načrtu,
– imenuje predstavnike zainteresirane javnosti v svet zavoda in programski svet,
– daje soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu zavoda,
– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu opravljanje osnovne dejavnosti,
– opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo in opravljanje dejavnosti.
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
25. člen
Zavod ima statut, ki ga po predhodnem soglasju ustanovitelja sprejme svet zavoda.
S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja, pomembna za delo in poslovanje, v skladu s statutom in zakonom.
Druge splošne akte sprejema direktor zavoda samostojno, če statut za posamične splošne akte ne določa drugače.
XIV. SREDSTVA IN PREMOŽENJE ZAVODA 
26. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo na osnovi letnega programa dela:
– z lastnimi prihodki (plačila za blago in storitve),
– s proračunskimi sredstvi ustanovitelja,
– s sredstvi iz naslova javnih razpisov pristojnih ministrstev in drugih razpisov,
– z darili, volili in dotacijami,
– z drugimi viri.
XV. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRIMANJKLJAJA 
27. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari s povračilom za storitve, ki jih opravlja, ter z drugimi lastnimi prihodki.
Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke za vsako organizacijsko enoto, če so oblikovane, pri čemer mora zagotavljati preglednost svoje finančne in organizacijske strukture tako, da vodi ločene računovodske evidence za posamezno enoto. Način vodenja računovodskih evidenc in poslovnih knjig se določi z aktom o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah materialno finančnega poslovanja zavoda.
Sredstva, ki jih zavod prejme kot nadomestilo za izvajanje javne službe posamezne organizacijske enote, se ne smejo uporabiti za financiranje drugih dejavnosti.
28. člen 
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja na podlagi sanacijskega načrta odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
XVI. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA 
29. člen
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu, ali na podlagi odločitve ustanovitelja.
30. člen 
Na podlagi tega odloka je v. d. direktor javnega zavoda v roku 60 dni od dneva uveljavitve tega odloka dolžan izpeljati vse potrebne postopke za uskladitev statusno-pravne ureditve zavoda s tem odlokom in poskrbeti za vpis statusno-pravnih sprememb v sodni register ter pripraviti razpis za imenovanje direktorja.
XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
31. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda in akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najpozneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka. Z dnevom veljavnosti novega statuta zavoda preneha veljavnost dosedanjega statuta zavoda.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujejo z delom dosedanji v. d. direktor in zaposleni javnega zavoda Svet mladih Lendava, člani sveta zavoda in programskega sveta pa z delom nadaljujejo do konstituiranja novih organov. Svet zavoda in programski svet se morata konstituirati najkasneje v roku 60 dni od veljavnosti tega odloka.
32. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mlade – Svet mladih Lendava – Ifjusági Központ – fiatalok világa Lendva (Uradni list RS, št. 17/13 in 29/13).
33. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0010/2015-5
Lendava, dne 22. januarja 2016
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.