Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016

Kazalo

316. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 1074.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF), 23. člena Zakona o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo UPB1, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014, 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 10. redni seji dne 27. 1. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Javno dobro preneha obstajati pri naslednjih nepremičninah: parc. št. 2030/6 in 2048/2, obe k.o. 2171 – Dovje, parc. št. 885/155 k.o. 2169 – Kranjska Gora in parc. št. 902/4, k.o. 2644 – Višelnica II.
II. 
Nepremičnine parc. št. 2030/6 in 2048/2, obe k.o. 2171 – Dovje, parc. št. 885/155 k.o. 2169 – Kranjska Gora in parc. št. 902/4 k.o. 2644 – Višelnica II, postanejo last Občine Kranjska Gora.
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Kranjska Gora, dne 28. januarja 2016
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.