Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016

Kazalo

312. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, stran 1064.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 15. redni seji dne 26. 1. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa postopek, upravičence, pogoje, kriterije in merila za vrednotenje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki jih sofinancira Občina Kočevje.
2. člen 
Predmet tega pravilnika je razdelitev sredstev, ki jih Občina Kočevje zagotavlja v občinskem proračunu za tekoče leto, namenjenih za humanitarne programe na področju socialnega in zdravstvenega varstva (v nadaljevanju: humanitarni programi).
Po tem pravilniku se sofinancirajo humanitarni programi, ki jih izvajajo organizacije v neposredno korist posameznikov z območja Občine Kočevje in so namenjeni zlasti:
– reševanju ogroženih ljudi in življenj,
– lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk in težav,
– izboljšanju socialnega položaja,
– krepitvi zdravja,
– preprečevanju poslabšanja socialnega položaja,
– preprečevanju poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kronično boleznijo,
– ustvarjanju možnosti za čimbolj kakovostno in samostojno življenje oseb s kronično boleznijo.
Humanitarni programi, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge proračunske postavke občinskega proračuna, niso predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika. Prav tako niso predmet sofinanciranja po tem pravilniku humanitarni programi, ki se v celoti financirajo iz državnega proračuna oziroma iz drugih javnih sredstev.
II. POSTOPEK 
3. člen 
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se ga objavi na krajevno običajen način.
Razpis se objavi najkasneje v 30 dneh od začetka veljavnosti proračuna Občine Kočevje za tekoče leto.
Za sofinanciranje humanitarnih programov na podlagi tega pravilnika lahko konkurirajo društva, zavodi ali ostale neprofitne organizacije, ki imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno dejavnost izvajanja humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva in jih izvajajo za posameznike z območja Občine Kočevje (za posameznike s stalnim prebivališčem v Občini Kočevje).
4. člen 
Sredstva se namenijo za sofinanciranje materialnih in programskih stroškov izvajalcev humanitarnih programov razen za:
– formalno izobraževanje,
– nakup in vzdrževanje nepremičnin in pohištvene opreme,
– materialne stroške, ki se navezujejo na pogostitve, reprezentance ali nakup reprezentančnih daril,
– investicije v prostore in nakup opreme izvajalcev programov.
5. člen 
Izvajalci humanitarnih programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so za opravljanje humanitarne dejavnosti registrirani vsaj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanega programa,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvajanje programa prijavljenega na razpis, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
– imajo zagotovljen vsaj 20 % delež sofinanciranja programa iz drugih virov,
– imajo poravnane vse obveznosti do Občine Kočevje.
6. člen 
Postopek javnega razpisa in dodelitev finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– sprejem sklepa o začetku postopka,
– priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov humanitarnih programov,
– imenovanje komisije za strokovno presojo in ocenjevanje humanitarnih programov ter pripravo predloga sofinanciranja,
– odpiranje prejetih vlog,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov in priprava predloga upravičencev do finančnih sredstev,
– izdaja odločb,
– sklepanje pogodb.
7. člen 
Župan s sklepom imenuje tričlansko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija) izmed zaposlenih v občinski upravi, ki pripravi vse potrebno za izvedbo postopka javnega razpisa.
Sklep o začetku postopka za izbiro humanitarnih programov, s katerim se določi datum objave in besedilo razpisa ter okvirna višina proračunskih sredstev, izda župan.
Župan lahko do izdaje odločbe iz šeste alineje 6. člena tega pravilnika s sklepom ustavi postopek javnega razpisa. Sklep mora biti objavljen na način, kot je bil objavljen javni razpis. O ustavitvi mora župan posebej obvestiti tudi vse, ki so se na javni razpis prijavili. Na zahtevo prijavitelja se mu vloga, ki je prispela na javni razpis, vrne.
8. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro humanitarnih programov, pri katerem bodo, v okviru razpoložljivih sredstev, sofinancirani vsi upravičeni prijavljeni programi, in sicer sorazmerno glede na število prejetih točk in vrednost točke,
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– kriteriji oziroma merila, po katerih se bo posamezen humanitarni program ocenjeval oziroma vrednotil,
– vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani prevzamejo razpisno dokumentacijo,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od enega meseca.
9. člen 
Vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka.
10. člen 
Odpiranje vlog ne poteka javno.
Pravočasno prispele in popolne prijave Komisija ovrednoti na podlagi meril za sofinanciranje humanitarnih programov, določenih v tem pravilniku.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav Komisija prijavitelje pozove k dopolnitvi prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, s sklepom, zoper katerega ni pritožbe, zavrže direktor občinske uprave.
11. člen 
Na podlagi predloga Komisije direktor občinske uprave o vsaki popolni vlogi, prispeli na javni razpis izda posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja, oziroma o zavrnitvi sofinanciranja posameznega humanitarnega programa. Direktor občinske uprave je na predlog Komisije vezan in ne sme sprejeti drugačne odločitve.
Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dopustna pritožba, in sicer v roku 8 dni po prejemu, o kateri odloča župan. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, postavljena za ocenjevanje vloge.
Pravnomočna odločba iz prvega odstavka tega člena je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju humanitarnih programov, ki jo sklene župan.
12. člen 
V pogodbi o sofinanciranju, ki jo župan sklene z izbranimi izvajalci humanitarnih programov se opredeli izbrani program, višina in namen sofinanciranja, roki za zagotovitev finančnih sredstev, pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev ter način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše v roku sedmih dni od prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje vloge za sofinanciranje.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PRIJAVLJENIH HUMANITARNIH PROGRAMOV 
13. člen 
Vrednost posameznega humanitarnega programa je izražena v točkah.
Določitev višine sofinanciranja je odvisna od skupnega števila točk vseh prijavljenih, višine sredstev, določenih v proračunu ter na tej podlagi določene vrednosti točke in števila zbranih točk posameznega prijavitelja.
Prijavitelj lahko prijavi največ dva programa.
14. člen 
Programi bodo ocenjeni v skladu z naslednjimi kriteriji in merili za sofinanciranje humanitarnih programov:
1. sedež organizacije,
2. dostopnost programa (lokacija izvajanja programa),
3. število uporabnikov programa, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kočevje in jim je program tudi namenjen,
4. programi pomoči, prireditve, obiski, srečanja in druge aktivnosti,
5. vključenost prostovoljcev v izvajanje programa (ta kriterij se bo upošteval samo pri prijaviteljih, ki so registrirani kot prostovoljska organizacija po Zakonu o prostovoljstvu).
1. SEDEŽ ORGANIZACIJE
Sedež organizacije oziroma podružnice v Občini Kočevje
100 točk
Sedež organizacije izven Občine Kočevje
0 točk
2. DOSTOPNOST PROGRAMA
Programa se v celoti izvaja na območju Občine Kočevje
100 točk
Program se delno izvaja na območju Občine Kočevje
40 točk
Program se v celoti izvaja izven območja Občine Kočevje
10 točk
3. ŠTEVILO UPORABNIKOV PROGRAMA, KI IMAJO STALNO PREBIVALIŠČE V OBČINI KOČEVJE IN JIM JE PROGRAM TUDI NAMENJEN
Do 10 uporabnikov
10 točk
Do 50 uporabnikov
40 točk
Do 100 uporabnikov
70 točk
Nad 100 uporabnikov
100 točk
4. PROGRAMI POMOČI, PRIREDITVE, OBISKI, SREČANJA IN DRUGE AKTIVNOSTI
4.1 Zbiranje in delitev pomoči v občini skozi celo leto (hrana, oblačila, obutev)
Do 1000 prebivalcev
40 točk
Od 1001 do 5000 prebivalcev
70 točk
Nad 5000 prebivalcev
100 točk
4.2 Programi obiskov in prevozov invalidov, ostarelih, oseb s posebnimi potrebami, otrok iz socialno ogroženih družin oziroma laična pomoč na domu
Do 30 obiskov oziroma prevozov letno
40 točk
Od 31 do 60 obiskov oziroma prevozov letno
70 točk
Nad 60 obiskov oziroma prevozov letno
100 točk
4.3 Organizacija in izvedba letovanj, ekskurzij, izletov, rekreativnih prireditev
Organizacija in izvedba letovanja, ekskurzije, izleta, rekreativne prireditve do 3x letno
40 točk
Organizacija in izvedba letovanja, ekskurzije, izleta, rekreativne prireditve več kot 3x letno
70 točk
4.4 Organizacija in izvedba svetovanj, srečanj skupin za samopomoč, klubske dejavnosti (ročne spretnosti, družabne igre, rekreacijska vadba itd.)
Redna srečanja 1x tedensko na območju Občine Kočevje
100 točk
Redna srečanja do 2x mesečno na območju Občine Kočevje
70 točk
Redna srečanja 1x tedensko izven območja Občine Kočevje
40 točk
Redna srečanja do 2x mesečno izven območja Občine Kočevje
10 točk
4.5 Organizacija in izvedba predavanj, delavnic na območju Občine Kočevje
Organizacija in izvedba vsaj 2 predavanj oziroma delavnic
40 točk
Organizacija in izvedba več kot 2 predavanji oziroma delavnici
70 točk
5. VKLJUČENOST PROSTOVOLJCEV V IZVAJANJE PROGRAMA 
(ta kriterij se bo upošteval samo pri prijaviteljih, ki so registrirani kot prostovoljska organizacija po Zakonu o prostovoljstvu)
Do 50 opravljenih ur prostovoljskega dela na leto
10 točk
Do 100 opravljenih ur prostovoljskega dela na leto
40 točk
Do 200 opravljenih ur prostovoljskega dela na leto
70 točk
Nad 500 opravljenih ur prostovoljskega dela na leto
100 točk
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-27/2015-3312
Kočevje, dne 26. januarja 2016
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.