Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016

Kazalo

308. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015–2020, stran 1059.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 11. seji dne 28. 1. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015–2020
1. člen 
V 13. členu se spremenita prva in tretja alineja četrtega odstavka, ki spremenjeni pravilno glasita:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki se nanašajo na naložbo);
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku z izjemo namakalnih naprav.
2. člen 
V 13. členu se doda nova šesta alineja četrtega odstavka, ki glasi:
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov.
3. člen 
V 14. členu se doda nov peti odstavek, ki glasi:
Pomoč se ne dodeli ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določenih v Uredbi (EU) št. 1308/2013, tudi kadar se take prepovedi ali omejitve nanašajo le na podporo Unije, določeno v navedeni uredbi.
Dosedanji peti odstavek 14. člena postane šesti odstavek.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2015
Ilirska Bistrica, dne 28. januarja 2016
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.