Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

240. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016, stran 768.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 14. redni seji dne 21. 1. 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Šempeter - Vrtojba za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
Skupina / Podskupina kontov
Proračun leta 2016
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74)
7.428.130,69
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.393.590,00
70
DAVČNI PRIHODKI
3.946.608,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2.872.488,00
703 Davki na premoženje
814.720,00
704 Domači davki na blago in storitve
259.400,00
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.446.982,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.537.650,00
711 Takse in pristojbine
3.000,00
712 Denarne kazni
12.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
894.332,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
213.425,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
213.425,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
821.115,69
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
605.764,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
215.351,69
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.646.134,03
40
TEKOČI ODHODKI
2.507.650,03
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
695.489,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
97.438,03
402 Izdatki za blago in storitve
1.627.923,00
403 Plačila domačih obresti
70.000,00
409 Rezerve
16.800,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.355.625,00
410 Subvencije
286.700,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
335.700,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
239.262,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.493.963,00
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.654.600,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.654.600,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
128.259,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
30.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
98.259,00
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–218.003,34
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
34.203,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
34.203,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
34.203,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
24.838,89
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
24.838,89
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
24.838,89
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
9.364,11
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
129.493,00
50
ZADOLŽEVANJE
129.493,00
500 Domače zadolževanje
129.493,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
397.090,00
55
ODPLAČILA DOLGA
397.090,00
550 Odplačila domačega dolga
397.090,00
IX.
SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–476.236,23
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
–267.597,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII-IX.=-III.)
218.003,34
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
563.280,11
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konto.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da konto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti konto. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke, ki jo je sprejel občinski svet.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave državnega oziroma občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj, prihodki od požarne takse, najemnina za lokalno gospodarsko infrastrukturo, komunalni prispevek ter transferna sredstva iz državnega in evropskega proračuna za sofinanciranje posameznih projektov.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe in med konti iste proračunske postavke odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. O izvršenih prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu v zaključnemu računu proračuna in s polletno realizacijo proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna o polletni realizaciji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 0 evrov.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000,00 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 129.493,00 evrov. Občina se lahko zadolži za naslednjo investicijo: 040410 Odkup stavbe v centru Vrtojba za 100.000,00 evrov in 29.493,00 evrov v skladu z 56. členom ZIPRS1617.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 evrov.
11. člen 
(začasno financiranje v letu 2017) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-2/2016-16
Šempeter pri Gorici, dne 21. januarja 2016
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti