Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

4392. Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije, stran 14010.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o revidiranju – ZRev-2 (Uradni list RS, št. 65/08), 54. in 73. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), tretjega odstavka 41.a člena Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 79/09), šestega odstavka 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 6/06) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji 11. decembra 2015 sprejel
E N O T N I  K O N T N I  O K V I R 
za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije
RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA
00 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
V tej skupini se izkazujejo dobro ime, odloženi stroški razvijanja, premoženjske in druge pravice, druga neopredmetena sredstva, popravek njihove vrednosti in oslabitev njihove vrednosti ter dolgoročne aktivne časovne razmejitve.
01 – Naložbene nepremičnine
V tej skupini se izkazujejo naložbene nepremičnine, vključno z naložbenimi nepremičninami v gradnji in izdelavi, popravek njihove vrednosti in oslabitev njihove vrednosti.
02 – Nepremičnine
V tej skupini se izkazujejo zemljišča, zgradbe in nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi posebej glede na izbrani model vrednotenja. Posebej se izkazujejo vlaganja v nepremičnine v tuji lasti.
03 – Popravek in oslabitev vrednosti nepremičnin
V tej skupini se izkazuje popravek vrednosti nepremičnin. Posebej se izkazujeta popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja ter oslabitev vrednosti zemljišč in zgradb.
04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
V tej skupini se izkazujejo oprema in nadomestni deli, drobni inventar, biološka sredstva, druga opredmetena osnovna sredstva, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi. Posebej se izkazujejo umetniška dela in drugi predmeti kulturne in/ali zgodovinske vrednosti, ki se ne amortizirajo.
05 – Popravek in oslabitev vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
V tej skupini se izkazuje popravek vrednosti opreme in nadomestnih delov, drobnega inventarja, bioloških sredstev in drugih opredmetenih osnovnih sredstev zaradi amortiziranja. Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti opreme in nadomestnih delov ter drugih opredmetenih osnovnih sredstev.
06 – Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
V tej skupini se izkazujejo dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže ter druge dolgoročne kapitalske naložbe, in sicer posebej razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti, posebej razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ter posebej razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala oziroma lastnega vira sredstev. Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb.
07 – Dana dolgoročna posojila in terjatve za nevplačani vpoklicani kapital
V tej skupini se izkazujejo dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb in z odkupom obveznic, dolgoročne terjatve za nevplačani vpoklicani kapital, dolgoročne terjatve iz finančnega najema ter dani dolgoročni depoziti. Dana dolgoročna posojila, ki zapadejo v plačilo v letu dni po datumu bilance stanja, se v bilanci stanja prenesejo med kratkoročne finančne naložbe. Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti danih dolgoročnih posojil.
08 – Dolgoročne poslovne terjatve
V tej skupini se izkazujejo dani dolgoročni blagovni in potrošniški krediti, dani dolgoročni predujmi in varščine ter druge dolgoročne poslovne terjatve. Dolgoročne poslovne terjatve, ki zapadejo v plačilo v letu dni po datumu bilance stanja, se v bilanci stanja izkazujejo kot kratkoročne terjatve. Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti dolgoročnih poslovnih terjatev.
09 – Odložene terjatve za davek
V tej skupini se izkazujejo odložene terjatve za davek iz odbitnih začasnih razlik, iz neizrabljenih davčnih izgub, prenesenih v naslednja davčna obdobja, ter iz davčnih dobropisov, prenesenih v naslednja davčna obdobja.
RAZRED 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, IN KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni papirji
V tej skupini se izkazujejo denarna sredstva (bankovci in kovanci) v blagajni, prejeti čeki, netvegani takoj udenarljivi dolžniški vrednostni papirji (v skladu s SRS 7) in denar na poti. Domača in tuja denarna sredstva v blagajni se izkazujejo posebej. Izdani čeki se izkazujejo kot odbitna postavka.
11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah
V tej skupini se izkazuje dobroimetje na računih pri bankah in drugih finančnih inštitucijah. Dobroimetje na računih se razčlenjuje na takoj razpoložljiva denarna sredstva in na tista, ki so vezana na odpoklic. Posebej se izkazuje dobroimetje v domači in tuji valuti. Posebej se izkazujejo tudi denarna sredstva na posebnih računih oziroma za posebne namene.
12 – Kratkoročne terjatve do kupcev
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje sredstev. Posebej se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev v državi in tujini. V njej se izkazujejo tudi dani kratkoročni blagovni in potrošniški krediti. Posebej se izkazujejo tudi kratkoročne terjatve za nezaračunano blago in storitve. Posebej se izkazuje tudi oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev.
13 – Dani kratkoročni predujmi in varščine
V tej skupini se izkazujejo kratkoročni predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, zaloge in še ne opravljene storitve, drugi dani kratkoročni predujmi pa tudi dani preplačila in kratkoročne varščine. Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti danih kratkoročnih predujmov in varščin. Dani kratkoročni predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo.
14 – Kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve do izvoznikov, kratkoročne terjatve iz uvoza za tuj račun, kratkoročne terjatve iz komisijske in konsignacijske prodaje ter druge kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun. Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti teh terjatev.
15 – Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve za obresti, kratkoročne terjatve za dividende in druge deleže v dobičku ter druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki. Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti teh terjatev. Posebej se izkazujejo tudi kratkoročne terjatve do pravnih in fizičnih oseb v državi in tujini.
16 – Druge kratkoročne terjatve
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve za odbitni DDV, kratkoročne terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb, vključno z davkom, plačanim v tujini, druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij ter ostale kratkoročne terjatve. Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti teh terjatev.
V tej skupini samostojni podjetniki posamezniki ločeno izkazujejo kratkoročne terjatve za dohodnino od dohodka iz dejavnosti, vključno z davkom, plačanim v tujini.
17 – Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže ter druge kratkoročne finančne naložbe, in sicer posebej razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti, posebej razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ter posebej razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala oziroma lastnega vira sredstev. Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti kratkoročnih finančnih naložb.
18 – Kratkoročna posojila in kratkoročne terjatve za nevplačani kapital
V tej skupini se izkazujejo kratkoročna posojila, kratkoročni depoziti v bankah in drugih finančnih organizacijah, prejete menice in kratkoročne terjatve do financerjev za nevplačani vpoklicani kapital. Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti kratkoročnih posojil.
19 – Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
V tej skupini se izkazujejo za največ leto dni vnaprej plačani stroški in prihodki, ki niso mogli biti zaračunani v obračunskem obdobju, na katero se nanašajo. V tej skupini se izkazujejo tudi vrednotnice in DDV od dobljenih predujmov.
RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
21 – Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev
V tej skupini se izkazujejo obveznosti, vključene v skupino (skupine) za odtujitev.
22 – Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi in tujini ter kratkoročni blagovni krediti, prejeti v državi in tujini. Posebej se izkazujejo tudi kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve.
23 – Prejeti kratkoročni predujmi in varščine
V tej skupini se izkazujejo vnaprejšnja prejeta plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov.
24 – Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti iz izvoza za tuj račun, kratkoročne obveznosti do uvoznikov, kratkoročne obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje ter druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun.
25 – Kratkoročne obveznosti za plače
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti za plače, nadomestila plač in drugi prejemki iz delovnega razmerja ter z njimi povezani prispevki in davki. V tej skupini se izkazujejo tudi obveznosti za prispevke, ki bremenijo izplačevalca v zvezi s temi obveznostmi.
26 – Obveznosti do državnih in drugih inštitucij
V tej skupini se izkazujejo obveznosti za obračunani DDV, DDV od uvoženega blaga, carino, davek od dohodkov, obveznosti za davčni odtegljaj ter druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij.
V tej skupini samostojni podjetniki posamezniki izkazujejo obveznosti za dohodnino od dohodka iz dejavnosti.
V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročne obveznosti za prispevke za socialno varnost samostojnih podjetnikov posameznikov.
27 – Kratkoročne finančne obveznosti
V tej skupini se izkazujejo dobljena kratkoročna posojila ter izdani kratkoročni vrednostni papirji. Posebej se izkazujejo kratkoročne obveznosti do bank ter drugih pravnih in fizičnih oseb, posebej v državi in tujini, ter obveznosti iz vplačila kapitala do vpisa v sodni register.
28 – Druge kratkoročne obveznosti
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti za obresti, kratkoročne menične obveznosti, obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestili plač zaposlenim ter ostale kratkoročne poslovne obveznosti.
29 – Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
V tej skupini se izkazujejo za največ leto dni vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki in plačani prihodki, ki se nanašajo na naslednje obračunsko obdobje. Posebej se izkazuje DDV od danih predujmov.
RAZRED 3 – ZALOGE SUROVIN IN MATERIALA
30 – Obračun nabave surovin in materiala (tudi drobnega inventarja in embalaže)
V tej skupini se izkazuje oblikovanje nabavne vrednosti kupljenih surovin in materiala. V njej se izkazujejo poleg obračunane vrednosti še odvisni nabavni stroški, in sicer tako dajatve v okviru nabavne cene kot tudi neposredni izdatki za nabavo. Kadar se uporabljajo konti te skupine, se obračunana nabavna vrednost prek posebnega konta obračuna nabave prenese v zaloge surovin in materiala.
31 – Zaloge surovin in materiala
Ta skupina se razčleni na konte surovin in materiala v skladišču, dodelavi in predelavi ter na poti, nabavljenih polizdelkov in sestavnih delov, goriva in maziva v zalogi ter režijskega materiala. Pri vodenju zalog surovin in materiala po stalnih cenah se vodijo odmiki od stalnih cen na posebnem kontu odmikov.
32 – Zaloge drobnega inventarja in embalaže
V tej skupini se izkazujeta samo drobni inventar in embalaža. Razčlenjuje se na konte drobnega inventarja in embalaže v skladišču in uporabi. Pri vodenju zalog po stalnih cenah se vodijo odmiki od stalnih cen na posebnem kontu odmikov.
RAZRED 4 – STROŠKI
40 – Stroški materiala
V tej skupini se izkazujejo stroški surovin, materiala, kupljenih polizdelkov in vgradnih delov, pomožnega materiala, energije ter nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev, odpisi drobnega inventarja in embalaže, uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja zaradi ugotovljenih popisnih razlik, stroški pisarniškega materiala in strokovne literature ter drugi stroški materiala.
41 – Stroški storitev
V tej skupini se izkazujejo stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, stroški transportnih storitev in storitev v zvezi z vzdrževanjem, najemnine, povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom, stroški plačilnega prometa, bančnih storitev, stroški posla, zavarovalne premije, stroški intelektualnih in osebnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance, stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo organizacijo, ter stroški drugih storitev.
43 – Amortizacija
V tej skupini se izkazuje amortizacija neopredmetenih sredstev, zgradb, opreme in nadomestnih delov, drobnega inventarja in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Ločeno se izkazuje amortizacija naložbenih nepremičnin, vrednotenih po modelu nabavne vrednosti. Ločeno se izkazuje tudi amortizacija bioloških sredstev.
44 – Rezervacije
V tej skupini se izkazujejo rezervacije za stroške reorganizacije organizacije, dana jamstva, kočljive pogodbe ter rezervacije za pokrivanje drugih obveznosti iz preteklega poslovanja.
45 – Stroški obresti
V tej skupini se izkazujejo stroški obresti.
47 – Stroški dela
V tej skupini se izkazujejo plače zaposlenih, nadomestila plač zaposlenih, stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih, regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlenih, delodajalčevi prispevki in druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlenih ter nagrade vajencem skupaj z dajatvami, ki bremenijo organizacijo. Med stroški dela se izkazujejo tudi rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi in tudi vsa plačila poslovodstvu ne glede na pravno obliko pogodbenega razmerja.
48 – Drugi stroški
V tej skupini se izkazujejo dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov, izdatki za varstvo okolja, nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z dajatvami, štipendije dijakom in študentom ter ostali podobni stroški.
V tej skupini samostojni podjetniki posamezniki ločeno izkazujejo stroške prispevkov za socialno varnost in povračila stroškov samostojnim podjetnikom posameznikom.
Društva in invalidske organizacije v tej skupini izkazujejo tudi zneske dotacij, ki jih skladno z nameni, za katere so ustanovljene, odstopijo drugim društvom in drugim pravnim osebam.
49 – Prenos stroškov
Prek te skupine se prenašajo stroški iz razreda 4 v zaloge v razredu 6 oziroma neposredno v odhodke.
RAZRED 5 
Uporaba tega razreda je prosta.
RAZRED 6 – ZALOGE PROIZVODOV, STORITEV, BLAGA IN NEKRATKOROČNIH SREDSTEV (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO
60 – Nedokončane proizvodnja in storitve
V tej skupini se izkazujejo nedokončana proizvodnja in storitve, polizdelki, proizvodnja v dodelavi in predelavi ter odmiki od cen nedokončane proizvodnje in storitev.
61 – Zaloge pridelkov (pospravljenih) iz bioloških sredstev
V tej skupini kontov se izkazujejo vse zaloge vseh vrst pospravljenih pridelkov iz bioloških sredstev, izmerjenih po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, in tudi zaloge tistih (izredno redkih) pospravljenih pridelkov iz bioloških sredstev, katerih poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti.
63 – Proizvodi
V tej skupini se izkazujejo proizvodi v lastnem skladišču, tujem skladišču, na poti in v lastni prodajalni, vračunani DDV od proizvodov v prodajalni, proizvodi v dodelavi in predelavi ter odmiki od cen proizvodov. Ločeno se izkazujejo biološka sredstva za zakol in druga biološka sredstva, ki so zaloge.
65 – Obračun nabave blaga
V tej skupini se izkazujejo vrednost blaga po obračunih dobaviteljev, odvisni stroški nabave blaga in obračun nabave blaga.
66 – Zaloge blaga
V tej skupini se izkazujejo blago v lastnem skladišču, tujem skladišču, na poti in v lastni prodajalni, DDV, vračunan v zalogah blaga, ter vračunana razlika v cenah zalog blaga.
67 – Nekratkoročna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
V tej skupini se izkazujejo opredmetena osnovna sredstva, namenjena prodaji, naložbene nepremičnine, namenjene prodaji in vrednotene po modelu nabavne vrednosti, druga nekratkoročna sredstva, namenjena prodaji, ter sredstva denar ustvarjajočih enot ali njihovih delov, namenjena prodaji.
RAZRED 7 – ODHODKI IN PRIHODKI
Odhodki 
70 – Poslovni odhodki (I. različica izkaza poslovnega izida)
V tej skupini se izkazujejo vrednost prodanih poslovnih učinkov, vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev, nabavna vrednost prodanih materiala in blaga ter drugi poslovni odhodki.
71 – Poslovni odhodki (II. različica izkaza poslovnega izida)
V tej skupini se izkazujejo vrednost prodanih poslovnih učinkov, nabavna vrednost prodanih materiala in blaga, stroški prodajanja, stroški splošnih dejavnosti (nabave in uprave) ter drugi stroški, ki se ne zadržujejo v zalogah.
72 – Prevrednotovalni poslovni odhodki
V tej skupini se izkazujejo prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi, opredmetenimi osnovnimi sredstvi in naložbenimi nepremičninami, prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z zalogami, terjatvami in drugimi kratkoročnimi sredstvi, razen finančnih naložb, in prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s stroški dela.
74 – Finančni odhodki
V tej skupini se izkazujejo finančni odhodki tako iz posojil, izdanih obveznic in drugih finančnih obveznosti kot tudi iz poslovnih obveznosti in odprave pripoznanja finančnih naložb. Posebej se izkazujejo odhodki iz vrednotenja naložbenih nepremičnin in sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Med finančnimi odhodki se izkazujejo tudi negativne tečajne razlike, tako v zvezi s sredstvi kot z obveznostmi.
75 – Drugi odhodki
V tej skupini se izkazujejo denarne kazni in odškodnine, donacije in subvencije, dotacije in podobni odhodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki, ter ostali odhodki, ki niso povezani s poslovnim izidom.
Prihodki 
76 – Poslovni prihodki
V tej skupini se izkazujejo prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem in tujem trgu, prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem in tujem trgu, prihodki od odprave rezervacij, prihodki od poslovnih združitev (presežek iz prevrednotenja − slabo ime), drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni), ter prevrednotovalni poslovni prihodki. Prihodki iz najemnin, vključno z najemninami od naložbenih nepremičnin, se izkazujejo ločeno. Ločeno se izkazujejo tudi prihodki iz vrednotenja bioloških sredstev in pospravitve kmetijskih pridelkov.
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ločeno izkazujejo poslovne prihodke iz lastne dejavnosti in poslovne prihodke od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb. Slednje izkazujejo ločeno po vrstah in namenih, in sicer posebej prihodke iz proračunskih in drugih javnih sredstev ter posebej druge. Prav tako posebej izkazujejo prihodke, prejete za določen namen.
Društva in nepridobitne organizacije v tej skupini ločeno izkazujejo dotacije (dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev, dotacije fundacij, skladov in ustanov), donacije pravnih in fizičnih oseb, članarine in prispevke članov. Posebej se izkazujejo tudi prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov, ki jih izvajajo invalidske organizacije.
77 – Finančni prihodki
V tej skupini se izkazujejo finančni prihodki iz deležev in drugih naložb, posojil in poslovnih terjatev. Med finančniki prihodki se izkazujejo tudi prihodki iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po pošteni vrednosti in iz odtujitve takih naložbenih nepremičnin. Med finančnimi prihodki se izkazujejo tudi pozitivne tečajne razlike, tako v zvezi s sredstvi kot z obveznostmi.
78 – Drugi prihodki
V tej skupini se izkazujejo prihodki od subvencij, dotacij, odškodnin in kazni kakor tudi vsi ostali prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki.
79 – Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
V tej skupini se izkazujejo usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve.
RAZRED 8 – POSLOVNI IZID
80 – Poslovni izid pred obdavčitvijo
V tej skupini se izkazuje dobiček kot pozitivni poslovni izid ali izguba kot negativni poslovni izid.
V tej skupini kontov samostojni podjetniki posamezniki izkazujejo dohodek samostojnih podjetnikov posameznikov ali negativni poslovni izid.
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, društva in invalidske organizacije v tej skupini izkazujejo presežek prihodkov nad odhodki ali presežek odhodkov nad prihodki. V tej skupini izkazujejo tudi namensko razporejeni presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju presežka odhodkov v tem obračunskem obdobju, in presežek odhodkov iz prejšnjih let, ki se pokriva iz presežka prihodkov obračunskega obdobja.
81 – Razporeditev dobička in celotnega presežka prihodkov
V tej skupini se izkazujeta razporeditev dobička oziroma celotnega presežka prihodkov za davek od dohodka, za druge davke, ki niso izkazani v drugih postavkah, za prihodke (odhodke) iz naslova odloženega davka in za čisti dobiček poslovnega leta oziroma čisti presežek prihodkov.
82 – Razporeditev čistega dobička poslovnega leta oziroma čistega presežka prihodkov
V tej skupini se izkazujeta razporeditev čistega dobička oziroma čistega presežka prihodkov za kritje prenesenih izgub, za oblikovanje zakonskih rezerv, za oblikovanje rezerv za lastne delnice oziroma deleže, za oblikovanje statutarnih rezerv in za druge rezerve iz dobička ter neuporabljeni del čistega dobička poslovnega leta oziroma čistega presežka prihodkov.
89 – Čista izguba oziroma čisti presežek odhodkov in prenos čiste izgube oziroma čistega presežka odhodkov
V tej skupini se izkazujeta čista izguba tekočega leta oziroma presežek odhodkov in njun prenos.
RAZRED 9 – KAPITAL, DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN DOLGOROČNE REZERVACIJE
90 – Vpoklicani in začetni kapital ter ustanovitvene vloge
V tej skupini se izkazuje osnovni kapital družbe, ki je lahko delniški kapital, kapitalski deleži ali kapitalska vloga. Osnovni delniški kapital se izkazuje po vrstah delnic (prednostne, navadne). Posebej se izkazuje nevpoklicani kapital kot odbitna postavka.
V tej skupini kontov samostojni podjetniki posamezniki izkazujejo začetni kapital.
V tej skupini kontov zadruge izkazujejo nerazdeljivi zadružni kapital in deleže članov zadruge.
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, društva in invalidske organizacije v tej skupini kontov izkazujejo ustanovitveno vlogo in kasnejše vloge.
Društva in invalidske organizacije v bilanci stanja izkazujejo društveni sklad, ki zajema znesek ustanovitvene vloge in kasnejših vlog iz te skupine kontov, razporejeni čisti presežek prihodkov za določen namen (sklad) iz skupine kontov 92 in čisti nerazporejeni presežek prihodkov ali presežek odhodkov iz skupine kontov 93.
91 – Kapitalske rezerve in prenosi sredstev
V tej skupini se izkazujejo vplačila, ki presegajo najmanjše emisijske zneske delnic oziroma deležev, vplačila, ki presegajo knjigovodsko vrednost pri odtujitvi začasno odkupljenih lastnih delnic oziroma deležev, vplačila nad najmanjšim emisijskim zneskom, pridobljena z izdajo zamenljivih obveznic ali obveznic z delniško nakupno opcijo, vplačila družbenikov za pridobitev dodatnih pravic iz delnic oziroma deležev, druga vplačila družbenikov na podlagi statuta, zneski iz poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala in zneski zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic oziroma deležev, splošni prevrednotovalni popravek kapitala ter zneski učinkov iz potrjene prisilne poravnave.
V tej skupini kontov samostojni podjetniki posamezniki izkazujejo prenose stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti ter pritoke in odtoke med podjetjem in gospodinjstvom.
92 – Rezerve iz dobička oziroma razporejeni čisti presežek prihodkov
V tej skupini se izkazujejo zakonske rezerve, rezerve za lastne delnice oziroma lastne poslovne deleže, statutarne rezerve in druge rezerve iz dobička. Posebej se izkazujejo pridobljene lastne delnice oziroma lastni poslovni deleži kot odbitna postavka.
Zadruge v tej skupini ločeno izkazujejo prostovoljne zadružne rezerve in prostovoljne zadružne sklade.
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, društva in invalidske organizacije v tej skupini kontov izkazujejo tudi razporejeni čisti presežek prihodkov za določen namen (sklad).
93 – Čisti dobiček ali čista izguba oziroma nerazporejeni čisti presežek prihodkov ali čisti presežek odhodkov
V tej skupini se izkazujeta preneseni čisti dobiček oziroma prenesena čista izguba iz prejšnjih let in neuporabljeni del čistega dobička poslovnega leta oziroma čista izguba poslovnega leta.
V tej skupini kontov se izkazujejo dohodek samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma negativni poslovni izid samostojnih podjetnikov posameznikov.
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, društva in invalidske organizacije v tej skupini kontov izkazujejo tudi čisti nerazporejeni presežek prihodkov ali čisti presežek odhodkov.
94 – Revalorizacijske rezerve
V tej skupini se izkazujejo revalorizacijske rezerve iz prevrednotenja zemljišč in zgradb ter njihov popravek vrednosti za odložene obveznosti za davek.
95 – Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
V tej skupini se izkazujejo rezerve, nastale zaradi vrednotenja dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb po pošteni vrednosti, aktuarski dobički ali izgube od določenih zaslužkov in zneski dokazanega dobička ali dokazane izgube iz spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, ki ni del razmerja pri varovanju vrednosti.
Posebej se izkazuje popravek vrednosti rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti za odložene obveznosti za davek.
96 – Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
V tej skupini se izkazujejo rezervacije za stroške reorganizacije organizacije, za pokrivanje prihodnjih stroškov oziroma odhodkov zaradi razgradnje in/ali ponovne vzpostavitve prvotnega stanja ter druge podobne rezervacije, rezervacije za kočljive pogodbe, pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, za dana jamstva ter druge rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov. Posebej se izkazujejo prejete državne podpore, prejete donacije in druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve.
97 – Dolgoročne finančne obveznosti
V tej skupini se izkazujejo dolgoročna posojila, dobljena pri bankah, družbah in fizičnih osebah, ter dolgoročna posojila, dobljena na podlagi obveznic in menic, dolgoročni dolgovi iz finančnega najema ter druge dolgoročne finančne obveznosti. Iz dolgoročnih finančnih obveznosti se izključujejo zneski obveznosti, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni po datumu bilance stanja, in se v bilanci stanja izkazujejo med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi.
98 – Dolgoročne poslovne obveznosti
V tej skupini se izkazujejo dolgoročni krediti, dobljena na podlagi kreditnih pogodb, obveznosti iz dolgoročnih kreditov dobaviteljev v zvezi s kupljenimi blagom in storitvami, dobljenih v državi in tujini, odložene obveznosti za davek pa tudi dobljeni dolgoročni predujmi in varščine ter druge dolgoročne obveznosti. Iz dolgoročnih poslovnih obveznosti se izključujejo zneski obveznosti, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni po datumu bilance stanja, in se v bilanci stanja izkazujejo med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi.
99 – Zunajbilančni konti
V tej skupini se izkazujejo postavke, ki nimajo neposrednega učinka na velikost in sestavo sredstev in obveznosti do njihovih virov, prav tako pa tudi ne na prihodke, stroške ali odhodke, vendar so pomembne za predstavitev finančnega položaja.
Razčlenitev ni predpisana, niti dvomestni konti ne. Vedno je potreben par zunajbilančnih kontov.
KONSOLIDIRANJE 
Organizacije, katerih izkazi se vključujejo v konsolidirane računovodske izkaze, v posameznih skupinah kontov izkazujejo posebej razmerja do organizacij v skupini ter posebej do drugih pridruženih in skupaj obvladovanih organizacij v skladu z računovodskimi standardi.
VELJAVNOST 
Kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije je sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji 11. decembra 2015. K njemu sta dala soglasje minister, pristojen za finance, in minister, pristojen za gospodarstvo. Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2016, preostale organizacije pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.
Z njegovo uveljavitvijo preneha veljati Kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, nosilce kmečkih gospodinjstev, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije (Uradni list RS, št. 78/12).
Št. 5/15
Ljubljana, dne 11. decembra 2015
dr. Samo Javornik l.r.
Slovenski inštitut za revizijo 
Predsednik strokovnega sveta 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti