Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

3993. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, stran 12945.

  
Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega in tretjega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) in za izvrševanje drugega odstavka 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu 
1. člen 
V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14 in 93/14) se za drugim odstavkom 2. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Plačniki davka – fizične osebe, ki izplačujejo dohodke iz zaposlitve kot delodajalci po zakonu, ki ureja delovna razmerja, če so rezidenti Republike Slovenije, predložijo obračun davčnih odtegljajev na obrazcu Obračun davčnega odtegljaja za zaposlene pri delodajalcih – fizičnih osebah, ki je Priloga 3 in sestavni del tega pravilnika, izpolnjenem v skladu z navodilom, ki je Priloga 4 in sestavni del tega pravilnika.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »117/06« nadomesti z besedilom » št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15«.
2. člen 
V 3. členu se za besedilom »Plačnik davka« dodata vejica in besedilo »ki opravlja dejavnost,«.
3. člen 
V Prilogi 1 se v poglavju A. Prikaz zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino podatkov, v točki 1.1.3 III. Osnove za izračun prispevkov delodajalcev za socialno varnost, opis polja 314 spremeni tako, da se glasi:
»314 Osnova za prispevke – zaposleni po ZIUPTDSV in zaposleni po ZIUPTD
Vpiše se osnova za prispevke delavcev, mlajših od 30 let, za katere delodajalec po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (Uradni list RS, št. 63/13 in 95/14; v nadaljnjem besedilu: ZIUPTDSV) uveljavlja oprostitev plačila prispevkov.
Vpiše se tudi osnova za prispevke delavcev, starejših od 55 let, za katere delodajalec po Zakonu o interventnem ukrepu na področju trga dela (Uradni list RS, št. 90/15; v nadaljnjem besedilu: ZIUPTD) uveljavlja oprostitev plačila prispevkov.
Podatek je že vključen v zaporedni številki 301 ali 302. Od te osnove se prispevki delodajalcev samo obračunajo, ne pa tudi plačajo. Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec obračunani.«.
V poglavju B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino predloženih podatkov, se v točki 1.1 Podatki, ki jih za posameznega davčnega zavezanca – prejemnika dohodka oziroma zavarovanca izplačevalci sporočajo ob vsakem izplačilu, opis polja A022 spremeni tako, da se glasi:
»A022 delavec, za katerega delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov po ZIUPTDSV ali po ZIUPTD.«.
V delu Podatki, potrebni za oblikovanje prijave o osnovah ter sprememb teh podatkov za osebe v delovnem razmerju, se v drugem odstavku beseda »rubriko« nadomesti z besedo »polje«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V polje Obdobje zavarovanja se vpiše podatek o obdobju, za katerega se predlaga obrazec REK-1 upoštevajoč obdobje vključenosti v zavarovanje posameznega zavarovanca. Če je v obdobju, za katerega se predlaga obrazec REK-1, pri zavarovancu bila izvedena sprememba prijave v zavarovanje, se podatki poročajo ločeno za obdobje pred in po spremembi prijave v zavarovanje.«.
V opisu polja M01 Plača in nadomestila plače, se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se število ur, obdobje in znesek plače ter nadomestila plače, razen nadomestil plač po tretji alineji prvega odstavka 32. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), ki se vpisujejo v polje M02.«.
V sedmem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»V polje M01 se vpišejo tudi podatki o izplačilu božičnice in trinajste plače, če je izplačilo odvisno od prisotnosti zavarovanca na delu.«, v drugem stavku pa se beseda »rubriko« nadomesti z besedo »polje«.
V devetem odstavku se beseda »rubriko« nadomesti z besedo »polje«.
V desetem odstavku se besedi »rubriko« in »postavko« nadomestita z besedo »polje«.
V opisu polja M02 Nadomestilo plače po tretji alineji prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2, se v drugem odstavku beseda »rubriko« nadomesti z besedo »polje«.
V tretjem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Vpiše se število ur, leto osnove ter obdobje.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V polje obdobje se vpiše obdobje, za katerega se predlaga obrazec REK-1. Če je za zavarovanca v obdobju, za katerega se predlaga obrazec REK-1, treba upoštevati različni leti osnove, se pripadajoče ure in leto osnove vpišejo v posamezne vrstice (primer: če je zavarovanec bolniško odsoten z dela od novembra leta 2016 in se vrne v službo 10. februarja 2017, 20. februarja pa je ponovno bolniško odsoten iz drugega razloga, je treba v obračunu upoštevati dve različni leti osnove, in sicer pri obračunu za mesec januar in do 10. februarja se vpišejo ure nadomestila za to obdobje in leto osnove 2015, od 20. februarja dalje se v obrazcu REK-1 sporočijo ure nadomestila za to obdobje in leto osnove 2016).«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če se poročajo podatki za zavarovanca, ki v skladu z veljavnimi predpisi pri delodajalcu, kjer je v rednem delovnem razmerju do polnega delovnega časa, opravlja tudi dopolnilno delo, na istem REK obrazcu, je potrebno ure nadomestila plače in leto osnove, ki se poroča za obdobje dopolnilnega dela, poročati v ločeni vrstici upoštevajoč obdobje opravljanja dopolnilnega dela.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se beseda »rubriko« nadomesti z besedo »polje«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»V polje M02 se ne vpisujejo ure, ko so zavarovanci na poklicni rehabilitaciji po prvem in tretjem odstavku 80. člena ZPIZ-2 in so vključeni v obvezno zavarovanje s podlago zavarovanja 084 (osebe na prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji med delovnim razmerjem).«.
V opisu polja M03 Plača – nadure, se beseda »rubrike« nadomesti z besedo »polja«.
V opisu polja M04 Plača – dopolnilno delo (147. člen ZDR-1), se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se število ur dopolnilnega dela, obdobje in znesek plačila za opravljene ure dopolnilnega dela po ZDR-1. Število ur dopolnilnega dela za posamezni teden v skladu z določbami ZDR-1 ne sme presegati 8 ur oziroma tretjine polnega delovnega časa, če se dopolnilno delo opravlja po prej veljavnih predpisih o delovnih razmerjih (47. člen ZDR-90). Podatki o dopolnilnem delu se ne vključujejo v podatke iz polja M01.«.
V drugem odstavku se beseda »rubrike« nadomesti z besedo »polja«.
V opisu polja M05 Povračila stroškov v zvezi z delom in osnova za prispevke iz naslova drugih dohodkov, se v drugem odstavku beseda »rubrika« v različnih sklonih nadomesti z besedo »polje« v ustreznem sklonu.
V opisu polja M06 Letni sklad ur, se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se letni sklad ur zavezanca, ki ustreza tedenskemu številu ur polnega delovnega časa zavezanca in obdobje. Letni sklad ur se izračuna glede na dejansko število delovnih dni v letu, za katerega oziroma znotraj katerega se oddaja obrazec REK-1. Pri polnem delovnem čas 40 ur na teden letni sklad ur zavezanca ne sme biti manjši od 2080 ur oziroma večji od 2120 ur. V primeru polnega delovnega časa 36 ur na teden letni sklad ur zavezanca ne sme biti manjši od 1872 ur. Letni sklad ur se vedno vpiše v številu ur, ki ustreza celemu koledarskemu letu. Praviloma se letni sklad ur ne spreminja in bo zavezanec v vsak obrazec REK-1 za posameznega zavarovanca vedno vpisal enak letni sklad ur.«.
V opisu polja M07 Neplačana odsotnost, se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se število ur neplačane odsotnosti, obdobje in osnova, od katere so bili za to obdobje obračunani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.«.
V opisu polja M09 Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem, se v drugem, tretjem in četrtem odstavku beseda »rubriko« nadomesti z besedo »polje«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zavarovalna doba se šteje s povečanjem tudi v času začasne zadržanosti od dela po predpisih o zdravstvenem zavarovanju oziroma odsotnosti od dela po zakonu, ki ureja starševsko varstvo, če je bil zavarovanec v tem času razporejen na takem delovnem mestu in je delodajalec obračunal prispevke za zavarovalno dobo s povečanjem.«.
V opisu polja M10 Sezonsko delo, se beseda »rubrika« v različnih sklonih nadomesti z besedo »polje« v ustreznem sklonu.
4. člen 
Za Prilogo 2 se dodata novi Priloga 3 in Priloga 4, ki sta sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 007-862/2015/17
Ljubljana, dne 22. decembra 2015
EVA 2015-1611-0166
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost