Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3674. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Žirovnica, stran 10577.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95, 93/07 – UPB2, 26/14), 4. in 17. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica na 8. seji dne 26. 11. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Žirovnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih pristojni organ občine izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski obrat) na območju Občine Žirovnica, razloge za preklic soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času, izjemno podaljšanje obratovalnega časa ter nadzor nad obratovanjem v podaljšanem obratovalnem času.
II. OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU 
2. člen 
Gostinski obrat lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če gostinec za to pridobi pisno soglasje pristojnega organa občine, ki o tem odloča na podlagi meril, sprejetih s tem pravilnikom.
3. člen 
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu in na način, ki ga določa veljavni državni pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
Gostinec določi podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata samostojno in v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas za vsako tako enoto posebej.
4. člen 
Podaljšan obratovalni čas pomeni obratovanje gostinskega obrata izven rednega obratovalnega časa, ki ga določa veljavni državni pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
Gostinski obrati na območju Občine Žirovnica, ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih in izletniške kmetije na stanovanjskih območjih, imajo redni obratovalni čas med 6. uro in 22. uro.
Gostincu se izda soglasje k podaljšanem obratovalnemu času glede na vrsto gostinskega obrata kot sledi:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije najdlje do 1. ure naslednjega dne, petek in soboto do 4. ure naslednjega dne, gostinski vrtovi najdlje do 24. ure
– slaščičarne, okrepčevalnice najdlje do 24. ure
– bari najdlje do 4. ure naslednjega dne.
5. člen 
Pristojni organ občine mora pri izdaji soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času upoštevati:
– potrebe gostov in značilnosti območja, kjer se nahaja gostinski obrat,
– potrebe po razvoju turizma v občini,
– vključevanje gostinskega obrata v kulturne in športne programe,
– število pritožb oziroma kršitev javnega reda in miru, posredovanj policije in inšpekcijskih služb,
– vrsto gostinskega obrata,
– lokacijo gostinskega obrata.
6. člen 
Pristojni organ občine poda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata v obliki pisnega soglasja, ki je priloga obrazcu prijave obratovalnega časa. V soglasju so navedeni pogoji za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času. Soglasje se izda za vsako posamezno koledarsko leto in velja do konca leta, za katero se izda.
Pred izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času pristojni organ občine zaprosi tržno inšpekcijo in policijo za posredovanje podatkov o morebitnih kršitvah obratovalnega časa gostinskega obrata, ki je zaprosil za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
V primeru, da gostinec prvič zaprosi za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata, se soglasje izda brez preverjanja pri tržni inšpekciji in policiji.
Če pristojni organ občine oceni, da je za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času potrebno dodatno zagotoviti ustrezne pogoje (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija svetlobe, dostop do lokala in drugo), soglasja za obratovanje v podaljšanem času ne izda do izpolnitve pogojev, ne glede na določbe ostalih členov pravilnika.
7. člen 
Obratovalni čas gostinskega obrata se začne, ko gostje lahko vstopijo v gostinski obrat, oziroma ko gostinec začne za goste opravljati gostinske storitve, konča pa se, ko gostje ne morejo več vstopati v gostinski obrat, oziroma ko gostinec preneha za goste opravljati gostinske storitve.
Gostje, ki so ob koncu obratovalnega časa še v gostinskem obratu, ga morajo zapustiti najkasneje v 30 minutah, če se v gostinskem obratu streže enostavne jedi, pijače in napitke, oziroma najkasneje v 60 minutah, če se v gostinskem obratu streže tudi zahtevnejše jedi (restavracije, gostilne).
8. člen 
Pristojni organ občine lahko zavrne izdajo pozitivnega soglasja k podaljšanju obratovalnega časa, če so podani naslednji razlogi:
– da je policija posredovala trikrat v šestmesečnem obdobju veljavnosti soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času zaradi kršenja javnega reda in miru ali tržna inšpekcija zaradi kršenja obratovalnega časa, kar se dokazuje s pravnomočno odločbo,
– utemeljenih pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih sosedov zaradi kaljenja nočnega miru,
– da je iz zapisnika tržnega inšpektorja, policista ali občinskega nadzora razvidno, da je gostinec trikrat prekoračil podaljšani obratovalni čas v koledarskem letu, za katerega je bilo izdano zadnje soglasje,
– da gostinec ne skrbi za nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata,
– v drugih utemeljenih primerih, ko to narekuje javni interes.
Pritožba občanov zoper obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata se lahko upošteva v primeru, če je podana s strani najmanj treh sosedov, kolikor se gostinski obrat nahaja v samostojnem objektu ali stanovanjski hiši v stanovanjskem naselju. Podpisniki pritožbe morajo imeti na lokaciji, kjer se nahaja gostinski obrat, stalno ali začasno prebivališče. Pritožba se vloži pisno na naslov Občine Žirovnica.
III. PREKLIC SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU 
9. člen 
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se gostinskemu obratu lahko takoj prekliče oziroma podaljšani obratovalni čas skrajša iz kateregakoli razloga iz 8. člena tega pravilnika.
10. člen 
V primeru preklica soglasja na podlagi 9. člena tega pravilnika je gostincu odvzeta možnost pridobitve soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za dobo 6 mesecev od preklica.
IV. ENODNEVNO IZJEMNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA 
11. člen 
Pristojni organ občine lahko posameznemu gostincu na podlagi veljavnega državnega pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, izda soglasje za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata, in sicer najdlje do 4. ure naslednjega dne.
Soglasje iz prejšnjega odstavka tega člena se gostincu izda v primeru, kadar se v gostinskem obratu odvijajo različne prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, različna srečanja, degustacije idr.) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, športne prireditve idr.). V primeru, da se prireditev izvaja izven gostinskega obrata in je ozvočena, mora gostinec vlogi za izjemno podaljšanje obratovalnega časa priložiti tudi potrdilo pristojne policijske postaje o priglasitvi javnega shoda oziroma javne prireditve.
Dan pred praznikom se lahko uporablja petkov oziroma sobotni obratovalni čas.
12. člen 
Gostincu se lahko odobri izjemno podaljšanje obratovalnega časa največ šestkrat letno. Za vsako izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata mora gostinec zaprositi z vlogo.
13. člen 
Gostinec mora za izdajo odločbe o izjemnem podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata zaprositi vsaj 5 dni pred prireditvijo, v vlogi pa mora natančno navesti vzrok za izjemno podaljšanje obratovalnega časa.
14. člen 
V primeru pritožb, kršitev javnega reda in miru ali posredovanja policije ali tržne inšpekcije v času obratovanja v izjemnem podaljšanem obratovalnem času, je gostincu odvzeta možnost, da pridobi soglasje za obratovanje v izjemnem podaljšanem obratovalnem času za dobo 6 mesecev od zadnjega izjemnega podaljšanja obratovalnega časa.
V. NADZOR 
15. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljata občinski inšpektor in občinski redar.
VI. KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Za ostala vprašanja v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov, ki niso opredeljena s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določila veljavnega državnega pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 24/06).
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-0003/2006
Žirovnica, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost