Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3616. Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav, stran 10428.

  
Na podlagi drugega odstavka 31. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa najnižjo strokovno izobrazbo in delovne izkušnje delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav ter program strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja, ki ju morajo opraviti delavci, da se zagotavlja varnost in zanesljivost obratovanja energetskih naprav ter učinkovita raba energije.
2. člen 
(opravljanje del in nalog) 
Dela in naloge upravljanja energetskih naprav, za katere je s tem pravilnikom predpisana strokovna usposobljenost in preizkus znanja, lahko opravljajo delavci le po usposobitvi in uspešno opravljenem preizkusu znanja po tem pravilniku.
3. člen 
(upravljanje drugih energetskih naprav) 
Delavci, ki upravljajo in vzdržujejo energetske naprave, za katere s tem pravilnikom ni predpisana strokovna usposobitev in preizkus znanja, lahko opravljajo taka dela in naloge le, če so bili poučeni z navodili za tehnično pravilno in varno obratovanje, tehničnimi predpisi o tovrstnih napravah in z ukrepi za učinkovito rabo energije.
II. DELA IN NALOGE 
4. člen
(upravljavci energetskih naprav) 
Delavci, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav, za katere se s tem pravilnikom predpisuje strokovno usposabljanje in preizkus znanja, so:
1. tehnični vodja energetskega objekta, ki opravlja dela in naloge: vodenje obratovanja in vzdrževanja energetskega objekta ter skrb za organizacijo dela v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina,
2. vodja obratovanja energetskega objekta, ki opravlja dela in naloge: vodenje obratovanja postrojev in naprav v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina,
3. vodja energetike, ki opravlja dela in naloge: vodenje obratovanja energetskih naprav, priprave vode, evidence in analize porabe energije ter izvajanje ukrepov učinkovitega ravnanja z energijo v organizacijah, katerih osnovna dejavnost ni proizvodnja, prenos ali razdelitev energije in imajo energetske naprave s skupno močjo nad 30 MW,
4. vodja energetskih naprav, ki opravlja dela in naloge: vodenje obratovanja in vzdrževanja energetskih naprav, priprave vode, evidence in analize porabe energije ter izvajanje ukrepov učinkovitega ravnanja z energijo v organizacijah, katerih osnovna dejavnost ni proizvodnja, prenos ali razdelitev energije in imajo energetske naprave s skupno močjo nad 5 MW ali imajo tlačne posode, katerih skupna akumulirana tlačna energija presega 5 MJ,
5. dispečer v elektroenergetskem sistemu, ki opravlja dela in naloge: vodenje postopka pri obratovanju elektroenergetskega sistema ali njegovega dela, vodenje evidence in analize proizvodnje in porabe električne energije ter skrb za nemoteno obratovanje postrojev in v primeru potreb izvajanja redukcij,
6. dispečer v plinovodnem sistemu, ki opravlja dela in naloge: vodenje postopka pri transportu in razdeljevanju plina, vodenje evidence in analize transporta in porabe plina ter skrb za nemoteno dobavo in redukcij v primerih, ko je to potrebno,
7. dispečer v daljinskem ogrevanju, ki opravlja dela in naloge: vodenje postopka pri daljinskem ogrevanju, vodenje evidence in analize transporta in porabe toplote ter skrb za nemoteno dobavo in izvajanje redukcij v primerih, ko je to potrebno,
8. stikalničar v elektroenergetskem sistemu, ki opravlja dela in naloge: upravljanje postrojev in naprav v stikališču elektroenergetskega sistema, upravljanje energetskih naprav za proizvodnjo električne energije in jezovih naprav, vzbujanje generatorja in sinhronizacija z električnim omrežjem,
9. upravljavec parne turbine, ki opravlja dela in naloge: upravljanje parne turbine in naprav za soproizvodnjo toplotne in električne energije s parno turbino ali parnim motorjem ali OCR procesom, katere nazivna moč presega 500 kW,
10. upravljavec plinske turbine, ki opravlja dela in naloge: upravljanje plinske turbine in naprav za soproizvodnjo toplotne in električne energije s plinsko turbino ali kombiniranim plinsko-parnim procesom, katere nazivna moč presega 500 kW,
11. upravljavec kotlovskih naprav, ki opravlja dela in naloge: upravljanje parnega ali vročevodnega kotla vseh vrst, katerega nazivna toplotna moč presega 20 MW,
12. upravljavec male elektrarne, ki opravlja dela in naloge: upravljanje male hidroelektrarne, foto voltaične elektrarne, elektrarne na biomaso ali bioplin, geotermalne elektrarne ali vetrne elektrarne, katerih nazivna moč presega 300 kW,
13. stikalničar v industriji, ki opravlja dela in naloge: upravljanje stikalnih naprav in postrojev v industrijskem stikališču, transformatorskih naprav in motorjev z notranjim zgorevanjem, ki služijo samo za proizvodnjo električne energije,
14. upravljavec kotla, ki opravlja dela in naloge: upravljanje parnega ali vročevodnega kotla vseh vrst, katerega nazivna toplotna moč presega 500 kW,
15. upravljavec industrijskih peči, ki opravlja dela in naloge: upravljanje industrijskih peči s plinskimi ali oljnimi gorilniki ali gorilniki za trdna goriva ali prah in postrojev za proizvodnjo tehničnih in drugih plinov, katerih nazivna toplotna moč presega 300 kW,
16. upravljavec batnih motorjev, ki opravlja dela in naloge: upravljanje stabilnih motorjev z notranjim zgorevanjem in naprav za soproizvodnjo toplotne in električne energije z batnim motorjem z notranjim ali zunanjim zgorevanjem (Stirlingov motor), katerih skupna nazivna moč presega 300 kW),
17. upravljavec kompresorskih in hladilnih naprav, ki opravlja dela in naloge: upravljanje kompresorjev in hladilnih naprav, katerih skupna nazivna moč presega 300 kW,
18. upravljavec črpalnih naprav, ki opravlja dela in naloge: upravljanje črpalk oziroma naprav za črpanje, katerih skupna nazivna moč presega 300 kW,
19. upravljavec plinovodnih naprav, ki opravlja dela in naloge: upravljanje in vzdrževanje plinovodov, merilno-regulacijskih, regulacijskih, merilnih in kompresorskih postaj na teh plinovodih,
20. upravljavec centralnega ogrevanja, ki opravlja dela in naloge: upravljanje toplovodnih in termooljnih kotlov za centralno ogrevanje, katerih skupna nazivna toplotna moč presega 300 kW,
21. upravljavec klimatizacije in prezračevanja, ki opravlja dela in naloge: upravljanje naprav za klimatizacijo, prezračevanje in odsesavanje, katerih skupna nazivna moč presega 300 kW,
22. upravljavec priprave vode, ki opravlja dela in naloge: upravljanje postrojev in naprav za pripravo delno ali popolno demineralizacijo vode, katere nazivna zmogljivost presega 15 m3/h,
23. polnilec tehničnih plinov, ki opravlja dela in naloge: polnjenje premičnih in stabilnih tlačnih posod s tehničnimi in drugimi plini.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEL IN NALOG 
5. člen
(tehnični vodja energetskega objekta) 
Dela in naloge tehničnega vodje energetskega objekta lahko opravlja:
1. delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
6. člen 
(vodja obratovanja energetskega objekta) 
Dela in naloge vodje obratovanja energetskega objekta lahko opravlja:
1. delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
3. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj osmimi leti delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
7. člen 
(vodja energetike) 
Dela in naloge vodje energetike lahko opravlja:
1. delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja, ali
2. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
3. delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, s področja kemije, metalurgije ali rudarstva, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
8. člen 
(vodja energetskih naprav) 
Dela in naloge vodje energetskih naprav lahko opravlja:
1. delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja, ali
2. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
3. delavec, ki je najmanj deset let opravljal dela in naloge upravljavca parne ali plinske turbine, stikalničarja v industriji, upravljavca kotlovskih naprav, upravljavca kotla, upravljavca motorjev z notranjim zgorevanjem ali upravljavca plinovodnih naprav, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
9. člen 
(dispečer v elektroenergetskem sistemu) 
Dela in naloge dispečerja v elektroenergetskem sistemu lahko opravlja:
1. delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
10. člen 
(dispečer v plinovodnem sistemu) 
Dela in naloge dispečerja v plinovodnem sistemu lahko opravlja:
1. delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
11. člen 
(dispečer v daljinskem ogrevanju) 
Dela in naloge dispečerja v daljinskem ogrevanju lahko opravlja:
1. delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja strojništva ali mehatronike, z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
12. člen 
(stikalničar v elektroenergetskem sistemu) 
Dela in naloge stikalničarja v elektroenergetskem sistemu lahko opravlja:
1. delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja elektrotehnike, strojništva ali mehatronike, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko, strojništvo ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
13. člen 
(upravljavec male elektrarne) 
Dela in naloge upravljavca male elektrarne lahko opravlja:
1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko, strojništvo ali mehatroniko z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za naravoslovje ali tehniko z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
3. delavec z nižjo strokovno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
14. člen 
(upravljavec parne ali plinske turbine) 
Dela in naloge upravljavca parne ali plinske turbine lahko opravlja:
1. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
15. člen 
(upravljavec kotlovskih naprav) 
Dela in naloge upravljavca kotlovskih naprav lahko opravlja:
1. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
16. člen 
(stikalničar v industriji) 
Dela in naloge stikalničarja v industriji lahko opravlja:
1. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
3. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj osem leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
4. delavec s pridobljeno strokovno usposobitvijo za upravljavca parne turbine, upravljavca plinske turbine, upravljavca kotlovskih naprav, upravljavca kotla ali upravljavca motorja z notranjim zgorevanjem, ki je ta dela opravljal najmanj dve leti, in ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
17. člen
(upravljavec kotla) 
Dela in naloge upravljavca kotla lahko opravlja:
1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo ali elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
18. člen 
(upravljavec industrijske peči) 
Dela in naloge upravljavca industrijske peči lahko opravlja:
1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko, metalurgijo, kemijo, rudarstvo ali gradbeništvo z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko, metalurgijo, rudarstvo ali gradbeništvo z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
19. člen 
(upravljavec batnih motorjev) 
Dela in naloge upravljavca batnih motorjev lahko opravlja:
1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
20. člen 
(upravljavec kompresorskih in hladilnih naprav) 
Dela in naloge upravljavca kompresorskih in hladilnih naprav lahko opravlja:
1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
21. člen 
(upravljavec črpalnih naprav) 
Dela in naloge upravljavec črpalnih naprav lahko opravlja:
1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko, rudarstvo ali mehatroniko z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko, rudarstvo ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
22. člen 
(upravljavec plinovodnih naprav) 
Dela in naloge upravljavca plinovodnih naprav lahko opravlja:
1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
23. člen 
(upravljavec centralnega ogrevanja) 
Dela in naloge upravljavca centralnega ogrevanja lahko opravlja:
1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za lesarstvo, gradbeništvo, kemijo, metalurgijo, rudarstvo ali kmetijstvo z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
3. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo ali elektrotehniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
24. člen 
(upravljavec klimatizacije in prezračevanja) 
Dela in naloge upravljavca klimatizacije in prezračevanja lahko opravlja:
1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za lesarstvo, gradbeništvo, kemijo, metalurgijo, rudarstvo ali kmetijstvo z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
3. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo ali elektrotehniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
25. člen 
(upravljavec priprave vode) 
Dela in naloge upravljavca priprave vode lahko opravlja:
1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za kemijo, strojništvo ali elektrotehniko z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za kemijo z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
26. člen 
(polnilec tehničnih plinov) 
Dela in naloge polnilca tehničnih plinov lahko opravlja:
1. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko, rudarstvo, gradbeništvo, promet, trgovino ali kemijo z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
2. delavec z izpolnjeno osnovnošolsko obveznostjo, starejši od 18 let, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
IV. STROKOVNO USPOSABLJANJE 
27. člen
(strokovno usposabljanje) 
Za opravljanje del in nalog, za katere je s tem pravilnikom predpisano opravljanje preizkusa znanja, je potrebno teoretično in praktično strokovno usposabljanje z namenom pridobivanja in izpopolnjevanja strokovnih znanj za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti obratovanja energetskih naprav ter učinkovite rabe energije.
28. člen 
(praktično usposabljanje) 
(1) Delavci, ki neposredno upravljajo energetske naprave iz 5. do 23. točke 4. člena tega pravilnika, se praktično usposabljajo na energetskih napravah v svoji ali v drugi organizaciji, ki ima take energetske naprave.
(2) Praktično usposabljanje poteka najmanj tri mesece za delavce iz 5. do 11. točke 4. člena in dva meseca za delavce iz 12. do 23. točke 4. člena tega pravilnika.
29. člen 
(mentor praktičnega usposabljanja) 
V času praktičnega usposabljanja delavci opravljajo prakso oziroma dela in naloge upravljanja energetske naprave pod nadzorstvom mentorja. Mentor za praktično usposabljanje je lahko delavec, ki je že strokovno usposobljen za upravljanje take energetske naprave v skladu s tem pravilnikom in ima o tem predpisana dokazila.
30. člen 
(program strokovnega usposabljanja) 
(1) Program strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za delavce, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav je določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Program teoretičnega strokovnega usposabljanja po tem pravilniku obsega splošni in posebni del.
31. člen 
(spremembe in dopolnitve programa) 
Komisija za preizkus znanja delavcev za upravljanje energetskih naprav (v nadaljnjem besedilu: komisija) enkrat letno pregleda posebni del programa strokovnega usposabljanja iz prejšnjega člena tega pravilnika in predlaga ministru, pristojnem za energijo, da ga po potrebi dopolni ali spremeni.
V. PREIZKUSI ZNANJA 
32. člen
(komisija) 
(1) Strokovna usposobljenost delavcev, ki opravljajo dela in naloge določene s tem pravilnikom se ugotavlja s preizkusom znanja.
(2) Preizkus znanja izvaja komisija, ki jo imenuje minister. Komisija ima predsednika, namestnika predsednika in tri člane. Komisija je sklepčna, če je navzoč predsednik ali namestnik predsednika in vsaj dva člana.
(3) Minister imenuje tudi potrebno število izpraševalcev za teoretični del preizkusa znanja.
(4) Preizkus znanja neposredno opravljajo izpraševalci, ki jih za posamezen preizkus znanja določi predsednik komisije. Predsednik komisije imenuje po enega izpraševalca na predmet za posamezni rok preizkusa znanja.
(5) Delo komisije poteka po poslovniku, ki ga sprejme komisija.
33. člen 
(potek preizkusa znanja) 
(1) O poteku preizkusa znanja se vodi zapisnik, ki ga podpišejo navzoči predsednik, namestnik predsednika in člani komisije ter izpraševalci na preizkusu znanja.
(2) Končni uspeh preizkusa znanja ugotovi komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Rezultate preizkusa znanja objavi predsednik komisije takoj po končanem preizkusu.
34. člen 
(pravica ugovora) 
(1) Delavec, ki se ne strinja z oceno komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene poda ugovor pri komisiji. Ugovor se zapiše v zapisnik o poteku preizkusa znanja.
(2) O ugovoru odloči komisija, ki po potrebi takoj izvede dodaten preizkus znanja.
35. člen 
(opravljanje posebnega dela preizkusa znanja) 
Delavec, ki opravlja preizkus znanja za druga dela in naloge, kot se prijavlja, in ima o tem potrdilo, ki ni starejše od dveh let, opravlja preizkus znanja, na katerega se je prijavil, samo iz posebnega dela programa oziroma iz predmetov, iz katerih preizkusa znanja še ni opravil.
36. člen 
(ponovno opravljanje preizkusa znanja) 
(1) Delavec lahko preizkus znanja ponavlja dvakrat. Če preizkusa znanja ne opravi pozitivno pri enem ali dveh predmetih, ponavlja le ta predmet ali predmeta.
(2) Če tudi tretjič preizkus znanja ni opravljen pozitivno, se mora delavec pred ponovnim opravljanjem preizkusa znanja ponovno strokovno usposabljati, kot določa ta pravilnik za prvi preizkus znanja.
(3) Delavec, ki se na preizkus znanja prijavlja ponovno, mora komisiji posredovati prijavo najkasneje v roku treh mesecev od dneva neuspešnega opravljanja preizkusa znanja. Če prijave ne posreduje, se šteje, da ponovnega preizkusa znanja ne želi opravljati.
37. člen 
(odstop od preizkusa znanja) 
(1) Če delavec brez upravičenega razloga ob določenem času ne pride na preizkus znanja ali če odstopi, ko ga je že pričel opravljati, se šteje, da je preizkus opravljen neuspešno.
(2) Upravičeni razlogi iz prejšnjega odstavka so:
– bolezen kandidata, ali hujša bolezen družinskega člana kandidata,
– službena odsotnost,
– izredni dogodek v družinskem krogu (npr. smrt družinskega člana, rojstvo otroka, požar).
38. člen 
(izdaja potrdila) 
(1) Delavcu, ki je preizkus znanja uspešno opravil, se izda potrdilo o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav, ki ga podpiše predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.
(2) Potrdilo se izroči delavcu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je preizkus znanja opravil.
(3) Potrdilo o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav velja 5 let od njegove izdaje.
39. člen 
(administrativne in organizacijske naloge za komisijo) 
(1) Administrativne, organizacijske in druge naloge za komisijo opravlja pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki jo izbere minister v skladu z določbami tega pravilnika med najmanj tremi izvajalci, ki jih minister povabi k oddaji ponudbe.
(2) V 30 dneh po ministrovi izbiri izvajalca administrativnih, organizacijskih in drugih nalog za komisijo se razmerja med ministrstvom, pristojnim za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in izvajalcem uredijo v pogodbi.
(3) Administrativne, organizacijske in druge naloge za komisijo obsegajo:
– zagotavljanje prostorov in potrebne opreme za delo komisije, opravljanje preizkusov znanja in opravljanje administrativnih, organizacijskih in drugih pomožnih nalog za komisijo;
– zagotavljanje finančnih sredstev za delo komisije in izpraševalcev iz plačil delavcev, ki opravljajo preizkus znanja;
– administrativne in organizacijske naloge v zvezi s pripravo preizkusov znanja ter njihovo izvedbo;
– administrativne in organizacijske naloge v zvezi z ugovori na oceno in ponovno oceno preizkusa znanja;
– administrativne in organizacijske naloge v zvezi z izdajo potrdil in vodenjem potrebnih evidenc za komisijo;
– administrativne in organizacijske naloge v zvezi s sejami komisije in njenim delovanjem;
– potrebne naloge v zvezi z zagotavljanjem delovanja komisije (varovanje, vzdrževanje in čiščenje prostorov, skrb za nemoten potek preizkusov znanja, vodenje računovodstva v zvezi s plačili preizkusov znanja in obračunom nadomestil za delo komisije).
(4) Minister lahko odvzame izvajalcu pravico opravljati administrativne, organizacijske in druge pomožne naloge za komisijo, če izvajalec krši ta pravilnik ali druge predpise.
(5) Administrativne, organizacijske in druge pomožne naloge za komisijo se financirajo iz plačila za preizkus znanja, ki ga plačuje za posamezen preizkus znanja delodajalec delavca oziroma kandidat sam, ki opravlja preizkus znanja, najkasneje do začetka opravljanja preizkusa znanja. Višina plačila se določi s pogodbo iz drugega odstavka tega člena in se lahko spremeni le v skladu s pogodbo.
(6) V primeru, da na javno povabilo iz prvega odstavka ne prispe nobena ponudba oziroma noben od ponudnikov ne izpolnjuje pogojev, minister do izbire novega izvajalca podeli pravico izvajanja nalog iz prvega odstavka tega člena izvajalcu, ki je te naloge opravljal do sedaj.
40. člen 
(pogoji za izvajalca) 
(1) Kandidat za izvajalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora ustrezne prostore za delo komisije in opravljanje preizkusov znanja;
– imeti mora ustrezno število usposobljenih ljudi za zagotavljanje administrativnih, organizacijskih in drugih pomožnih nalog;
– poslovati mora nepretrgano najmanj 5 let pred objavo javnega razpisa;
– kandidati in osebe, ki so pooblaščene za zastopanje izvajalca ne smejo biti v kazenskem postopku ali pravnomočno obsojene na zaporno kazen, če kazen še ni bila izbrisana;
– imeti mora poravnane vse dospele obveznosti v zvezi z javnimi dajatvami.
(2) Podrobneje se pogoji iz prejšnjega odstavka določijo v razpisni dokumentaciji javnega povabila za izbiro izvajalca.
(3) Pogoje iz prvega odstavka tega člena mora izvajalec izpolnjevati ves čas, ko ima pravico opravljati administrativne, organizacijske in druge pomožne naloge za komisijo.
41. člen 
(merila za izbor izvajalca) 
(1) Merila za izbor izvajalca so naslednja:
– vrsta in število referenc, opredeljenih kot opravljanje enakih ali istovrstnih nalog za strokovne izpite, ki so po obsegu in zahtevnosti podobni preizkusom znanja po tem pravilniku;
– višina predvidenega plačila za posamezen preizkus znanja;
– obseg in kvaliteta prostorov (npr. površina, število sob in drugih prostorov, starost, opremljenost).
(2) Podrobneje se merila iz prejšnjega odstavka določijo v razpisni dokumentaciji javnega povabila za izbiro izvajalca tako, da vsak od njih prispeva h končni oceni kandidata za izvajalca enak delež točk.
42. člen 
(vrste preizkusov znanja) 
Preizkusi znanja so:
– prvi preizkus, ki ga delavci opravljajo pred začetkom opravljanja del in nalog upravljanja energetskih naprav in ki takih del še niso opravljali in
– občasni preizkus znanja, ki ga morajo delavci opraviti skladno z 48. členom tega pravilnika.
43. člen 
(roki opravljanja preizkusov znanja) 
(1) Preizkusi znanja, ki so določeni s tem pravilnikom se opravljajo v rednih in izrednih rokih. Redni roki se določijo in objavijo za vsako leto posebej in se opravljajo vsak mesec najmanj enkrat, razen julija in avgusta. Razpis rednih rokov preizkusa znanja objavi organizacija iz 39. člena tega pravilnika na svoji spletni strani.
(2) Po potrebi in na željo posameznega podjetja, druge pravne osebe ali kandidatov se lahko določi tudi izredni rok preizkusa znanja, ki se organizira na sedežu ali izven sedeža komisije. Upravičenost izrednega preizkusa znanja za najmanj 15 kandidatov presoja komisija.
(3) Stroške izrednega preizkusa znanja nosi prosilec, ki je zaprosil za tak preizkus.
1. Prvi preizkus znanja
44. člen
(obveznost opravljanja prvega preizkusa znanja) 
(1) Prvi preizkus znanja lahko opravljajo le delavci, ki izpolnjujejo s tem pravilnikom za posamezna dela in naloge upravljanja energetskih naprav predpisane pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj ter so končali strokovno usposabljanje po tem pravilniku.
(2) Izpolnjevanje teh pogojev ugotavlja komisija pred prvim preizkusom znanja in v primeru, da prijavljeni delavec ne izpolnjuje pogojev, le-tega o tem obvesti.
(3) O ugovoru delavca zoper ugotovitve komisije o izpolnjevanju pogojev odloči minister.
45. člen 
(obseg prvega preizkusa znanja) 
(1) Prvi preizkus znanja obsega teoretični in praktični del.
(2) Teoretični del preizkusa znanja obsega snov iz Programa usposabljanja in preizkusa znanja, ki je sestavni del tega pravilnika in se izvaja ustno.
(3) Praktični del preizkusa znanja opravljajo delavci iz 5. do 23. točke 4. člena tega pravilnika in obsega: storitev in zagovor opravljene storitve za vsako posamezno energetsko napravo. Storitev obsega ravnanje pri zagonu, obratovanju in zaustavitvi naprav in ukrepe ob izrednih primerih, ukrepe za varnost obratovanja ter ukrepe za učinkovito rabo energije. Izpraševalec praktičnega dela preizkusa znanja je mentor, ki po opravljenem praktičnem usposabljanju kandidatu posreduje poročilo z oceno tega usposabljanja.
(4) Komisija lahko preveri verodostojnost poročila mentorja iz prejšnjega odstavka.
46. člen 
(ocenjevanje pri prvem preizkusu znanja) 
(1) Delavec pri prvem preizkusu znanja ustno odgovarja pri vsakem predmetu na tri vprašanja, ki jih postavi izpraševalec. Izpraševalci odgovore ocenjujejo z oceno od 1 do 10. Za pozitivno oceno se štejejo ocene od 6 do 10.
(2) Preizkus znanja iz posameznega predmeta je opravljen pozitivno, če kandidat pozitivno odgovori na vsaj dve vprašanji. Če je odgovor pozitiven samo na eno vprašanje, dobi kandidat dodatno vprašanje, in če je odgovor na dodatno vprašanje pozitiven, je ta predmet ocenjen pozitivno z oceno 6.
47. člen 
(prijava na prvi preizkus znanja) 
(1) Prijava komisiji za opravljanje prvega preizkusa znanja mora vsebovati:
– potrebne podatke o prijavitelju in kandidatu, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev za opravljanje prvega preizkusa znanja,
– navedbo del in nalog, za katere želi opravljati prvi preizkus znanja,
– izmed določenih rokov izbrani kraj in čas opravljanja preizkusa znanja,
– podpis delavca, ki želi opravljati preizkus znanja in podpis odgovorne osebe delodajalca, če je plačnik preizkusa znanja delodajalec.
(2) Prijavi je treba priložiti dokazila o strokovni in drugi izobrazbi, potrdila o delovnih izkušnjah in poročilo mentorja o praktičnem usposabljanju za kandidate, ki morajo biti tudi praktično usposobljeni.
2. Občasni preizkus znanja
48. člen 
(obveznost opravljanja občasnega preizkusa znanja) 
(1) Delavci, ki so pridobili strokovno usposobljenost po tem pravilniku in uspešno opravili prvi preizkus znanja po tem pravilniku, morajo vsakih pet let preverjati teoretično usposobljenost z občasnim preizkusom znanja.
(2) Preizkus znanja iz prejšnjega odstavka se opravlja pred komisijo.
49. člen 
(obseg občasnega preizkusa znanja) 
(1) Občasni preizkus znanja obsega snov iz programa strokovnega usposabljanja, ki je podan v prilogi k temu pravilniku. Občasni preizkus znanja se opravlja pisno s testi.
(2) Delavec dobi pri občasnem preizkusu znanja testno polo z vprašanji iz splošnega in posebnega dela programa strokovnega usposabljanja. Testna pola vsebuje za vsak predmet tri vprašanja z enim pravilnim in dvema nepravilnima odgovoroma.
(3) Testne pole z vprašanji in odgovori za vsak predmet iz predpisanega programa strokovnega usposabljanja za posamezna dela in naloge iz 4. člena tega pravilnika, ki jih predlagajo z odločbo ministra imenovani izpraševalci, za komisijo pripravi organizacija, ki opravlja administrativne in organizacijske naloge, in jih v potrditev predloži komisiji.
50. člen 
(ocenjevanje pri občasnem preizkusu znanja) 
Komisija ocenjuje posamezne odgovore z oceno »pravilen« ali »+« ali »nepravilen« ali »-«. Preizkus znanja iz posameznega predmeta je uspešen, če sta pravilna odgovora vsaj na dve vprašanji. V primeru, ko je odgovor pravilen samo na eno ali nobeno vprašanje, se šteje, da je preizkus znanja iz tega predmeta neuspešen.
51. člen 
(prijava na občasni preizkus znanja) 
(1) Prijava komisiji za opravljanje občasnega preizkusa znanja mora vsebovati:
– potrebne podatke o prijavitelju in kandidatu, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev za opravljanje občasnega preizkusa znanja,
– navedbo del in nalog za katere želi opravljati občasni preizkus znanja,
– izmed določenih rokov izbrani kraj in čas opravljanja preizkusa znanja,
– podpis delavca, ki želi opravljati preizkus znanja in podpis odgovorne osebe delodajalca, če je plačnik preizkusa znanja delodajalec.
(2) Prijavi mora biti priloženo potrdilo o opravljenem prvem preizkusu znanja za opravljanje del in nalog po tem pravilniku oziroma podatki na podlagi katerih je mogoče ugotoviti izpolnjevanje predpisanih pogojev.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
52. člen
(priznavanje preizkusov znanja) 
(1) Delavcem, ki so se strokovno usposobili za opravljanje del in nalog upravljanja energetskih naprav in opravili preizkus znanja po Pravilniku o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 41/09, 49/10 in 3/11) in imajo o tem veljavno potrdilo, se prizna strokovna usposobljenost in opravljen preizkus znanja tudi po tem pravilniku.
(2) Strokovna usposobljenost in opravljen preizkus znanja po tem pravilniku se prizna delavcem, ki so opravili preizkus znanja za dela in naloge upravljanja energetskih naprav iz 4. člena Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 41/09, 49/10 in 3/11), in sicer:
– delavcu z opravljenim preizkusom znanja za vodjo priprave vode se prizna strokovna usposobljenost in preizkus znanja za vodjo energetike oziroma vodjo energetskih naprav;
– delavcu z opravljenim preizkusom znanja za upravljavca kogeneracijskega postrojenja se prizna strokovna usposobljenost in preizkus znanja za upravljavca parne turbine, če je upravljal naprave za soproizvodnjo toplotne in električne energije s parno turbino, za upravljavca plinske turbine, če je upravljal naprave za soproizvodnjo toplotne in električne energije s plinski turbino ali kombiniranim plinsko-parnim procesom in za upravljavca batnih motorjev, če je upravljal naprave za soproizvodnjo toplotne in električne energije z batnim motorjem;
– delavcu z opravljenim preizkusom znanja za upravljavca plinskih naprav se prizna strokovna usposobljenost in preizkus znanja za upravljavca industrijskih peči;
– delavcu, ki se je do uveljavitve tega pravilnika strokovno usposabljal za upravljanje in vzdrževanje naprav za zemeljski plin po sprejetih programih v svoji organizaciji, se prizna strokovna usposobitev za upravljavca plinovodnih naprav tudi po tem pravilniku.
53. člen 
(prehodno delovanje) 
(1) Komisija in izpraševalci, imenovani z odločbo št. 360-137/2006-2 z dne 26. 11. 2007 in odločbo 360-137/2006-3 z dne 3. 2. 2011, nadaljujejo z delom po tem pravilniku.
(2) Izvajalec iz 39. člena tega pravilnika mora biti imenovan v enem letu od uveljavitve tega pravilnika. Do določitve izvajalca iz 39. člena tega pravilnika, opravlja strokovne in administrativne naloge za komisijo organizacija, določena z odločbo ministra za gospodarstvo št. 360-13712006-2 z dne 26. 11. 2007.
54. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 41/09, 49/10, 3/11 in 17/14 EZ-1).
55. člen 
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2015/20
Ljubljana, dne 28. oktobra 2015
EVA 2015-2430-0003
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti