Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3611. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2F), stran 10389.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2015.
Št. 003-02-9/2015-19
Ljubljana, dne 2. decembra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-2F)
1. člen
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13) se za 11. točko 3. člena dodata novi 11.a in 11.b točka, ki se glasita:
»11.a »finančna integracija« je sofinanciranje iste prevozne storitve iz naslova združevanja finančnih sredstev;
11.b »fizična integracija« je povezanost različnih sistemov in podsistemov javnega potniškega prometa kot tudi povezanost s posebnimi linijskimi prevozi potnikov, avtotaksi prevozi, stalnimi izvenlinijskimi prevozi in prevozi na klic;«.
Za 12. točko se doda nova 12.a točka, ki se glasi:
»12.a »integrirana linija« je medsebojno povezan sistem finančne, fizične, tarifne oziroma upravljavske integracije javnega, posebnega in drugega prevoza potnikov;«.
28. točka se črta.
Za 37. točko se doda nova 37.a točka, ki se glasi:
»37.a »prevoz na klic« je napredna oblika javnega prevoza do največ osem potnikov in se izvaja na območjih, na katerih ni organiziranega javnega prevoza potnikov, oziroma na območjih z nižjim povpraševanjem po storitvah javnega prevoza potnikov;«.
47.a točka se spremeni tako, da se glasi:
»47.a »stalni izvenlinijski prevoz – shuttle prevoz« je prevoz med dvema točkama, ki ne vsebuje ponavljajočih se elementov obstoječega javnega linijskega prevoza potnikov, namenjen izključno uporabi letaliških storitev potnika. V ta namen potnik vstopi oziroma izstopi na letališču;«.
Za 47.b točko se doda nova 47.c točka, ki se glasi:
»47.c »tarifna integracija« je uvedba enotnega tarifnega sistema, ki za enako raven kakovosti prevozne storitve določa enako ceno;«.
49.b točka se spremeni tako, da se glasi:
»49.b »upravljavska integracija« je povezanost posameznih med seboj usklajenih voznih redov, ki se izvajajo v obliki iste prevozne storitve oziroma enotnega voznega reda;«.
Za 49.b točko se doda nova 49.c točka, ki se glasi:
»49.c »vlagatelj« je dijak, udeleženec izobraževanja odraslih ali študent, ki pred nakupom subvencionirane mesečne vozovnice izpolni vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice;«.
2. člen 
V 15. členu se na koncu dvanajste alineje pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
»– evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje prevoza na klic.«.
3. člen 
Osmi in deveti odstavek 16. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(8) V registru posebnih linijskih prevozov potnikov se vodijo naslednji podatki:
– firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, davčna številka, matična številka in sedež prevoznika, pri samostojnem podjetniku posamezniku pa tudi njegovo osebno ime, EMŠO in stalno prebivališče;
– podatki o liniji, voznem redu, daljinarju in itinerarju linij;
– podatki o številu in vrsti potnikov;
– podatki o izvajanju, financiranju in trajanju sklenjene pogodbe;
– podatki o podizvajalcih;
– številka in veljavnost izdanega dovoljenja.
(9) V evidenci izdanih dovoljenj za opravljanje linijskih prevozov potnikov v mednarodnem cestnem prometu in evidenci izdanih dovoljenj za opravljanje prevoza na klic se vodijo naslednji podatki:
– firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, davčna številka, matična številka in sedež prevoznika, pri samostojnem podjetniku posamezniku pa tudi njegovo osebno ime, EMŠO in stalno prebivališče;
– podatki o liniji in voznem redu;
– številka in veljavnost izdanega dovoljenja;
– podatki o podizvajalcih ali podizvajalkah.«.
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) V evidenci subvencije prevoza se za namen uveljavljanja pravic upravičencev in izvajalcev ter nadzora nad izvajalci subvencioniranega prevoza vodijo naslednji podatki upravičenca do subvencioniranega prevoza:
– ime in priimek, stalno ali začasno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti) in EMŠO;
– status upravičenca v obdobju koriščenja subvencije prevoza;
– bivališče med izobraževanjem (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti) in podatki o bivanju v dijaškem oziroma študentskem domu;
– ime in priimek, naslov (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti) in EMŠO zakonitega zastopnika;
– ime, naslov in matična številka vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma visokošolskega zavoda;
– ime, evidenčna številka in naslov lokacije izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa;
– podatki o praktičnem izobraževanju: naziv in naslov organizacije, kjer se izvaja praktično izobraževanje, obdobje in število dni opravljanja praktičnega izobraževanja v tednu;
– vrsta subvencionirane vozovnice (mesečna vozovnica, vozovnica za deset voženj na mesec);
– razdalja od kraja bivanja do kraja izobraževanja;
– seznam relacij od kraja bivanja do kraja izobraževanja (izvajalec prevoza, ime vstopne in izstopne postaje oziroma postajališča, smer vožnje, vrsta prometa, kilometrska razdalja za posamezno relacijo);
– seznam izdanih vozovnic (izvajalec prevoza (naziv izvajalca, davčna številka, matična številka, šifra in sedež izvajalca), relacija (vstopna in izstopna postaja, smer potovanja), vrsta vozovnice, številka izdane vozovnice, datum izdaje vozovnice, obdobje veljavnosti vozovnice, polna cena vozovnice, cena vozovnice, ki jo plača upravičenec, višina subvencije, do katere je upravičen izvajalec).«.
4. člen 
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Evidence in registri iz 15. člena tega zakona se vodijo kot centralna informatizirana zbirka. Ministrstvo pridobi podatke, navedene v prejšnjem členu, na podlagi elektronske povezave iz evidenc in registrov, ki jih vodijo ministrstvo, organ JPP, Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: finančna uprava), ministrstvo, pristojno za javno upravo, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, policija, sodni register, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izdajatelj licenc, organi, pristojni za inšpekcijski nadzor nad cestnim prometom, in pravni subjekti, ki so vključeni v sistem financiranja integriranih linij.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ministrstvo, pristojno za promet, za namene odločanja o pravici vlagatelja do subvencioniranega prevoza poveže Evidenco subvencij prevoza s Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja ter Evidenčnim in informacijskim sistemom visokega šolstva v Republiki Sloveniji, ki ju vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje, tako, da na podlagi podatka o EMŠO vlagatelja pridobi naslednje njegove osebne podatke:
– ime in priimek,
– status v obdobju koriščenja subvencije prevoza,
– stalno ali začasno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti, za naslove v tujini pa država in podatki o prebivališču),
– ime, naslov in matična številka vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma visokošolskega zavoda,
– ime, naslov in evidenčna številka vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa;
– podatek o tem, ali upravičenec biva v dijaškem oziroma študentskem domu, ter podatek o koriščenju subvencioniranega bivanja študentov;
– podatek o starosti upravičenca ob prvem vpisu v javno veljavni izobraževalni ali študijski program.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ministrstvo, pristojno za izobraževanje, na podlagi podatkov, ki jih vodi v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja ter Evidenčnem in informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji, posreduje ministrstvu, pristojnemu za promet, podatke o statusu vlagatelja v obdobju koriščenja prevoza.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Podatki v evidencah iz prejšnjega člena se hranijo:
– v evidenci iz prve alineje 15. člena tega zakona deset let po roku, do katerega velja licenca Skupnosti ali izvod licence;
– v evidenci iz druge in tretje alineje 15. člena tega zakona šest let po koncu aktivnosti voznika oziroma po poteku veljavnosti zadnje registracije vozila;
– v evidenci iz četrte alineje 15. člena tega zakona pet let po koncu opravljanja prevozov za lastne potrebe;
– v evidenci iz pete alineje 15. člena tega zakona za zadnjih pet let;
– v evidenci iz šeste in sedme alineje 15. člena tega zakona dve leti po poteku veljavnosti potrdila oziroma dovoljenja;
– v evidenci iz osme alineje 15. člena tega zakona za zadnji dve leti;
– v evidenci iz devete alineje 15. člena tega zakona pet let po vpisu v evidenco, potem se anonimizirajo;
– v evidenci iz enajste, dvanajste in trinajste alineje 15. člena tega zakona pet let po koncu opravljanja prevozov.«.
Dosedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo sedmi, osmi in deveti odstavek.
5. člen 
V prvem odstavku 20. člena se na koncu točke d) pika nadomesti z vejico, za njo pa se dodata novi točki e) in f), ki se glasita:
»e) imeti poravnane davčne obveznosti in prispevke za socialno varnost, pri čemer se pogoj iz te točke ugotavlja ob pridobitvi in obnovi licence,
f) izpolnjevati pogoje v zvezi z zahtevo glede sedeža, kot to določa 5. člen Uredbe 1071/2009/EU.«.
6. člen 
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če izdajatelj licence sam ali na podlagi poročil pristojnih inšpekcijskih služb, policije ali finančne uprave ugotovi, da je prevoznik v zadnjih dveh letih ponavljajoče več kot dvakrat kršil predpise iz drugega odstavka 21. člena tega zakona, mu glede na resnost kršitve in ob upoštevanju skupnega števila izvodov licenc začasno odvzame licenco oziroma začasno odvzame posamezen izvod licence. Pri tem se upoštevajo kršitve, za katere je bil prevoznik pravnomočno kaznovan.«.
7. člen 
Prvi odstavek 32.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za potrebe vodenja nacionalnega elektronskega registra se od inšpekcijskih služb, policije ali finančne uprave pridobijo podatki o podjetjih in upravljavcih prevoza s sedežem v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah ter kršitvah predpisov s področij navedenih v točki b) prvega odstavka 6. člena Uredbe 1071/2009/ES. Pri tem se upoštevajo kršitve, za katere je postopek pravnomočno končan.«.
8. člen 
V prvem odstavku 33. člena se sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pri opravljanju linijskih prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu kopijo veljavnega voznega reda za linijo, na kateri takrat opravlja prevoz, oziroma možnost njegovega izpisa;«.
Dodajo se nove osma, deveta, deseta in enajsta alineja, ki se glasijo:
»– pri opravljanju stalnih izvenlinijskih prevozov dovoljenje lokalne skupnosti, potrjen cenik in obrazec za izvajanje stalnega izvenlinijskega prevoza;
– pri opravljanju občasnega prevoza potnikov pisno ali elektronsko dokazilo o občasnem prevozu potnikov, iz katerega so razvidni podatki iz drugega odstavka 55. člena tega zakona, oziroma možnost njegovega izpisa;
– pri opravljanju posebnega linijskega prevoza potnikov v primeru prevoza drugih vrst potnikov, ki niso določeni v prvem odstavku 54. člena zakona, in v primeru prevozov, namenjenih isti skupini javnosti, kot linijski prevoz, dovoljenje organa JPP;
– pri opravljanju prevoza na klic v primeru izvajanja in financiranja prevoza na klic s strani lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti, kopijo dovoljenja organa JPP.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Voznik mora na zahtevo pristojnega inšpektorja, pooblaščene uradne osebe finančne uprave ali policista oziroma policistke (v nadaljnjem besedilu: policist) izročiti dokumente iz tega člena na vpogled.«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
9. člen 
Tretji odstavek 42.e člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Podatke iz evidence o izdanih osebnih izkaznicah lahko uporabljajo delavci izdajatelja za opravljanje nalog s svojega delovnega področja, uporabljajo pa jih lahko tudi policisti, pooblaščene uradne osebe finančne uprave, prometni inšpektorji ter delavci ministrstva, pristojnega za promet, če gre za izvrševanje z zakonom določenih nalog.«.
10. člen 
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»44. člen
(vrste prevoza potnikov) 
Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu se opravlja kot javni linijski prevoz, posebni linijski prevoz, stalni izvenlinijski prevoz, prevoz na klic, občasni prevoz, avtotaksi prevoz in kot posebna oblika prevoza.«.
11. člen 
V petem odstavku 45. člena se beseda »največ« nadomesti z besedo »najmanj«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Voznik prevoznika mora v mejah razpoložljivih mest v vozilu skladno s predpisi o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, voznim redom in splošnimi prevoznimi pogoji sprejeti v prevoz vsako osebo in njeno osebno prtljago ter voziti po voznem redu in ustavljati izključno na avtobusnih postajah in avtobusnih postajališčih, ki so določena z voznim redom.«.
12. člen 
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»48. člen
(integrirana linija) 
Storitve javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu se lahko izvajajo v obliki integriranih linij javnega, posebnega oziroma drugega prevoza potnikov. Integracija linij se lahko izvaja na podlagi finančne, fizične, tarifne oziroma upravljavske integracije posameznih prevoznih storitev.«.
13. člen 
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»49. člen
(prekinitev in opustitev prevoza na liniji) 
(1) Voznik mora pri opravljanju linijskih prevozov imeti v vozilu kopijo veljavnega voznega reda za linijo, na kateri takrat opravlja prevoz, oziroma možnost njegovega izpisa.
(2) Prevoznik ne sme prekiniti ali opustiti nobenega prevoza, določenega z voznim redom.
(3) Izjemoma sme biti na posamezni liniji ali delu linije prevoz začasno prekinjen ali opuščen zaradi nepredvidenih ali predvidenih dogodkov, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti in katerih posledic ni mogoče odvrniti.
(4) O prekinitvi ali opustitvi prevoza iz prejšnjega odstavka mora prevoznik obvestiti javnost po sredstvih javnega obveščanja takoj, ko nastopijo okoliščine, ki so povzročile prekinitev oziroma opustitev, hkrati pa tudi pripadajoče avtobusne postaje, avtobusna postajališča in organ JPP.
(5) Če je prevoznik opustil opravljanje prevoza na posamezni registrirani liniji ali delu linije, katerega izvajanje je pridobil s koncesijo, se mu koncesija za to linijo odvzame in podeli drugemu prevozniku. Šteje se, da je prevoznik opustil opravljanje prevoza na posamezni registrirani liniji ali delu linije, če najmanj dvakrat v koledarskem letu o tem ni obvestil koncedenta ali pa je brez razlogov po nepredvidenih ali predvidenih dogodkih opustil prevoz na posamezni registrirani liniji ali delu linije. Za enkratno opustitev opravljanja prevoza šteje prva opustitev prevoza na registrirani liniji ali delu linije.«.
14. člen 
Drugi in tretji odstavek 50. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Vlada Republike Slovenije določi s koncesijskim aktom koncesijske linije, vrsto, obseg in način usklajevanja voznih redov znotraj koledarskega leta, daljinar, način opravljanja, način financiranja, pogoje za njihovo zagotavljanje, standarde dostopnosti do javnega linijskega prevoza, prevozne cene, kakovost prevoznih storitev, pogoje za izvajanje in financiranje integriranih linij ter druge sestavine koncesijskega akta v skladu s tem zakonom.
(3) Organ JPP pred podelitvijo koncesij določi potrebe po prevozih (vozne rede), med koledarskim letom pa jih največ štirikrat na leto s spremembami voznega reda tega uskladi z dejanskimi potrebami po prevozih.«.
15. člen 
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»53. člen
(mestni linijski prevoz potnikov) 
(1) Organizacijo in način izvajanja mestnega linijskega prevoza potnikov lahko občina določi kot gospodarsko javno službo.
(2) Mestni linijski prevoz potnikov se opravlja znotraj naselja občine oziroma meja občine, le izjemoma in v manjšem obsegu pa lahko tudi s sosednjimi naselji oziroma občinami, če je to potrebno zaradi dnevne migracije ljudi v večje mesto in če občina za to pridobi dovoljenje organa JPP.
(3) Pri izdaji dovoljenja mora ministrstvo upoštevati naslednji merili:
– časovno in krajevno dostopnost medkrajevnega linijskega prevoza potnikov;
– vpliv na gospodarnost poslovanja obstoječih linij prevoznika, ki izvaja medkrajevni linijski prevoz potnikov na tem območju.
(4) Pri urejanju mestnih linijskih prevozov potnikov in določanju gospodarske javne službe občina upošteva zlasti:
– obseg dnevne migracije in velikost gravitacijskega območja;
– soodvisnost medkrajevnega linijskega prevoza potnikov in mestnega linijskega prevoza potnikov;
– povezanost mestnega linijskega prevoza potnikov z drugimi vrstami prometa;
– zagotovitev dostopa in prostora za invalidske vozičke na avtobusih mestnega linijskega prevoza potnikov.
(5) Sredstva za opravljanje mestnega linijskega prevoza potnikov se zagotavljajo s prodajo prevoznih storitev in iz proračuna občine.
(6) Mestni linijski prevoz potnikov v mestnih občinah, ki imajo več kot 100.000 prebivalcev, se obvezno opravlja kot lokalna gospodarska javna služba.
(7) Izvajalec mestnega linijskega prevoza potnikov lahko na določenih linijah in v določenih obdobjih zaradi manjšega števila potnikov opravi prevoze z vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev, lahko tudi na podlagi organiziranja prevozov na klic ali na podlagi pogodbenega razmerja z avtotaksi prevozniki.«.
16. člen 
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»54. člen
(opredelitev) 
(1) Posebni linijski prevoz potnikov je prevoz določene kategorije potnikov, ki se zaradi časovne in prostorske posebnosti prevoza izvaja ločeno od sistema javnega potniškega prevoza potnikov. S posebnim linijskim prevozom potnikov se opravlja prevoz delavcev med domom in službo, prevoz šoloobveznih otrok, dijakov in študentov do izobraževalne ustanove in nazaj, prevoz oseb s posebnimi potrebami do zavodov in nazaj ter prevoz vojakov in vojakinj ter njihovih družin med domom in vojašnico.
(2) Storitve posebnega linijskega prevoza potnikov lahko izjemoma poleg potnikov iz prejšnjega odstavka, pod pogojem zadostne zmogljivosti vozila, uporabljajo tudi drugi potniki, če se tako s pogodbo dogovorita naročnik in izvajalec prevoza.
(3) Za opravljanje prevozov iz prejšnjega odstavka in organizacijo prevozov, namenjenih isti skupini javnosti kot linijski prevoz, mora prevoznik pridobiti dovoljenje organa JPP. Pri izdaji dovoljenja mora organ JPP upoštevati naslednja merila:
– časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega prevoza;
– posebne pogoje potovanja za posamezno kategorijo uporabnikov prevoza;
– vpliv na gospodarnost poslovanja prevoznika, ki izvaja javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu na tem območju.
(4) Posebni linijski prevoz potnikov se izvaja na podlagi sklenjene pisne pogodbe med organizatorjem in prevoznikom, pri čemer je organizator prevoza lokalna skupnost ali pravna oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost. Seznam potnikov je obvezni sestavni del pogodbe.
(5) Prevoznik mora v osmih dneh od sklenitve pogodbe iz prejšnjega odstavka o sklenitvi pogodbe obvestiti ministrstvo, ki vodi register posebnih linijskih prevozov.
(6) Minister, pristojen za promet, predpiše način, postopek in vrsto podatkov za priglasitev posebnih linijskih prevozov potnikov.«.
17. člen 
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»55. člen
(opredelitev) 
(1) Občasni prevoz potnikov v cestnem prometu je prevoz vnaprej določene skupine potnikov, sestavljene na pobudo stranke ali samega prevoznika, ki se prevaža v skladu z dokazilom o občasnem prevozu potnikov. Občasni prevoz ne sme vsebovati ponavljajočih se elementov linijskega oziroma posebnega linijskega prevoza, kot so relacija, čas odhoda in prihoda ter mesto vstopanja in izstopanja potnikov. Prevozi niso namenjeni vsakodnevni, ponavljajoči se migraciji iste javnosti kot linijski prevozi.
(2) Dokazilo o občasnem prevozu potnikov vsebuje vsaj naslednje podatke:
– vrsto prevoza;
– glavni opis prevoza (pobudnik prevoza, namen prevoza, predvidena relacija prevoza, predvideno trajanje prevoza, predvideni datum ter ura odhoda in prihoda, predvideno število potnikov ter predvideno število prevoženih kilometrov);
– zadevnega prevoznika ali zadevne prevoznike.
(3) Dokazilo o občasnem prevozu potnikov se mora na sedežu prevoznika hraniti dve leti od opravljenega občasnega prevoza.«.
18. člen 
57.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»57.a člen 
(stalni izvenlinijski prevoz – shuttle prevoz) 
(1) Prevozi potnikov v obliki stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov se lahko izvajajo samo z letališč oziroma na letališča. Izvaja jih prevoznik, ki ima licenco ali licenco Skupnosti za prevoz oseb in dovoljenje lokalne skupnosti, na območju katere je letališče.
(2) Prevozi se izvajajo z osebnimi vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev in morajo imeti na vidnem mestu oznako vrste prevoza in cenik prevoza.
(3) Voznik prevoznika mora imeti v vozilu obrazec za izvajanje stalnega izvenlinijskega prevoza. Vsebino obrazca predpiše minister, pristojen za promet.
(4) Obrazec za izvajanje stalnega izvenlinijskega prevoza se mora na sedežu prevoznika hraniti dve leti od opravljenega stalnega izvenlinijskega prevoza.
(5) Izvajalci stalnega izvenlinijskega prevoza obvestijo potnike o vrsti prevoza s svetlobno tablo na strehi vozila, natančneje s črnim napisom na roza svetlobni tabli z oznako »SHUTTLE«.«.
19. člen 
Za 57.a členom se dodata naslov novega podpoglavja 1.1.6. in 57.b člen, ki se glasita:
»1.1.6. Prevoz na klic 
57.b člen 
(prevoz na klic) 
(1) Prevoz na klic se izvaja v okviru gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko na podlagi dovoljenja organa JPP, izdanega na predlog samoupravne lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti, prevoz na klic izvaja in financira lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti, ki na svojem območju podeli koncesijo za izvajanje prevoza na klic, ali ga izvaja v okviru lokalne gospodarske javne službe.
(3) Pri izdaji dovoljenja mora organ JPP upoštevati naslednja merila:
– časovno in krajevno dostopnost ter povezljivost prevoza na klic in javnega linijskega prevoza potnikov;
– posebne pogoje potovanja za posamezno kategorijo uporabnikov prevoza;
– vpliv na gospodarnost poslovanja prevoznika, ki izvaja javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu na tem območju;
– obseg dnevne migracije in velikost gravitacijskega območja.
(4) Prevoz na klic se lahko izvaja po vnaprej določenem voznem redu, za katerega velja režim »prevoz na klic«, in se izvede izključno ob izpolnjenem pogoju predhodne najave prevoza s strani potencialnega potnika ali pa po prilagodljivem voznem redu, kjer se čas in relacija vožnje oblikujeta glede na prevozno potrebo potnika.«.
20. člen 
V prvem odstavku 62. člena se beseda »direkcija« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
21. člen 
V prvi alineji drugega odstavka 63. člena se za besedo »liniji« doda besedilo »tako, da potnik pri trajanju potovanja lahko samo vstopi ali samo izstopi na avtobusnih postajah oziroma avtobusnih postajališčih znotraj Republike Slovenije;«.
22. člen 
V prvem odstavku 64. člena se črta šesta alineja.
Dosedanja sedma alineja postane šesta alineja.
23. člen 
V prvem odstavku 73. člena se besedilo »Uredbo Komisije 2121/98/ES« nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (EU) št. 361/2014«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če domači prevoznik opravlja prevoze iz prejšnjega odstavka v obliki kabotaže, mora voditi potniško spremnico iz 1. in 4. člena Uredbe Komisije (EU) št. 361/2014 v obliki mesečnega poročila o opravljenih prevozih in ga predložiti ministrstvu na njegovo zahtevo.«.
24. člen 
V prvem odstavku 74. člena se besedilo »Uredbo Komisije 2121/98/ES« nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (EU) št. 361/2014«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če domači prevoznik opravlja občasne prevoze na območju Skupnosti v obliki kabotaže, mora za te prevoze voditi potniško spremnico iz 1. in 4. člena Uredbe Komisije (EU) št. 361/2014 v obliki mesečnega poročila o opravljenih prevozih in ga predložiti ministrstvu na njegovo zahtevo.«.
25. člen 
V prvem odstavku 76. člena se besedilo »Uredbo Komisije 2121/98/ES« nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (EU) št. 361/2014«.
V četrtem odstavku se besedilo »Knjige potniških spremnic« nadomesti z besedama »Potniške spremnice«.
26. člen 
V drugem odstavku 86. člena se za besedo »prevoznikov« črtata vejica in besedilo »in CEMT dovolilnice«.
27. člen 
Prva alineja 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– ima licenco oziroma dovoljenje Skupnosti, ki mu dovoljuje mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu, in razpolaga z vsaj enim tovornim vozilom, za katerega ima izdan veljaven izvod licence,«.
28. člen 
V drugem odstavku 90. člena se črta besedilo »in na oglasni deski delivca«.
V četrtem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Delivec mora letni načrt dodelitve dovolilnic in dovolilnic CEMT prevoznikom določiti najpozneje do 15. novembra tekočega leta.«.
29. člen 
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»94. člen
(prenosi letnega načrta in prenosi dovolilnic) 
(1) Prenos dovolilnic med prevozniki je dovoljen. O prenosu dovolilnic med prevoznikoma odloči delivec na podlagi vloge prevoznika, ki dovolilnico prenaša, in prevoznika, ki bo dovolilnico prejel. Odobritev prenosa označi v svojem informacijskem sistemu in na vlogi za prenos v obliki zaznamka. Če prenos dovolilnic delivec zavrne, o tem izda odločbo. Prevoznik, ki bo dovolilnico prejel, mora izpolnjevati pogoje iz 88. člena tega zakona. Dovolilnico mora uporabiti prevoznik, ki je kot uporabnik naveden na dovolilnici. Uporabljena dovolilnica se šteje v naslednji letni načrt tistemu prevozniku, ki je dovolilnico pravilno uporabil in vrnil, ne glede na to, komu je bila dodeljena.
(2) Prenos celotnega ali delnega načrta dodelitve dovolilnic na drugega domačega prevoznika je dovoljen. Delivec o tem odloči z odločbo. Prenos je dovoljen pri delnem ali celotnem prenosu voznega parka na novega uporabnika.
(3) Dovoljen je tudi prenos ali zamenjava vrste dovolilnic CEMT med prevoznikoma.
(4) Prevoznik, ki prenaša letni načrt ali dovolilnico CEMT, in prevoznik, ki bo načrt ali dovolilnico CEMT pridobil, morata skleniti pisno pogodbo, v kateri mora biti obvezno navedeno, da se prevoznik, ki načrt ali dovolilnico CEMT prenaša v celoti, odpoveduje vsem pravicam, ki jih je do tedaj imel na račun določenega letnega načrta delitve dovolilnic in uporabe dovolilnice CEMT. Pogodbo predložita skupaj z vlogo za prenos načrta ali dovolilnice CEMT delivcu.
(5) Delivec odloči o prenosu načrta ali dovolilnice CEMT z odločbo. Prenosi načrtov so dovoljeni samo na domače prevoznike, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev dovolilnic iz 88. člena tega zakona. Dovolilnica CEMT, ki jo je prevoznik prenesel na drugega prevoznika ali zamenjal z drugim prevoznikom v tekočem letu, se pri točkovanju upošteva tako, da se šteje skupno število opravljenih prevozov, ki sta jih opravila oba prevoznika, iz 95. člena tega zakona.«.
30. člen 
Četrti odstavek 95. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Prevoznik mora vožnje, ki v dnevniku niso potrjene s pečatom nadzornih organov, dokazati s prevozno listino (CMR).«.
31. člen 
Na koncu prvega odstavka 108. člena se doda besedilo »Kabotaže z vozili, ki imajo poleg voznikovega največ osem sedežev, ni dovoljeno izvajati.«.
32. člen 
Na koncu prvega odstavka 109. člena se doda besedilo »Kabotaže z vozili največje dovoljene mase do 3,5 t ni dovoljeno izvajati.«.
33. člen 
114.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»114.b člen 
(upravičenec do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice) 
(1) Upravičenec do subvencioniranega prevoza (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) po tem zakonu je vlagatelj, ki ima bivališče najmanj dva km oddaljeno od kraja izobraževanja in se izobražuje po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih, s statusom:
– dijaka do 27. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisal v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja;
– udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela;
– študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisal v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje,
in v Republiki Sloveniji ali tujini ni:
– v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti;
– vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu;
– poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.
(2) Pogoj oddaljenosti dveh km od bivališča do kraja izobraževanja je določen z razdaljo med krajem bivanja in krajem izobraževanja. Razdalja med krajem bivanja in krajem izobraževanja pomeni najkrajšo razdaljo od naslova nepremičnine, v kateri upravičenec biva, do naslova nepremičnine, v kateri se upravičenec izobražuje.
(3) Do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice imajo pravico upravičenci, ki med izobraževanjem dnevno potujejo od kraja stalnega ali začasnega prebivališča oziroma naslova bivanja med izobraževanjem do kraja izobraževanja in nazaj.
(4) Med krajem stalnega ali začasnega prebivališča do naslova bivanja med izobraževanjem pripada upravičencu izključno vozovnica za deset voženj na mesec.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima upravičenec iz tretjega odstavka tega člena pravico do nakupa subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec, kadar za navedeno relacijo ne potrebuje mesečne vozovnice.
(6) Upravičenec, ki je zlorabil pravico do subvencioniranega prevoza, izgubi to pravico za tekoče šolsko oziroma študijsko leto. Za zlorabo pravice do subvencioniranega prevoza se štejejo:
– nakup dveh ali več vozovnic za isto relacijo oziroma za del relacije;
– ponarejanje dokumentov glede upravičenosti;
– ponarejanje vozovnice;
– uporaba vozovnice z neresničnimi podatki;
– navajanje neresničnih podatkov.
(7) Upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik mora v primeru kršitve iz prejšnjega odstavka na podlagi odločbe ministrstva vrniti neupravičeno obogatitev v višini zneska subvencije na mesečni ravni, za vsak posamezni mesec kršitve.
(8) Postopek in način vračila subvencije iz prejšnjega odstavka podrobneje predpiše minister, pristojen za promet.«.
34. člen 
Prvi in drugi odstavek 114.c člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Upravičenec ima pravico do nakupa subvencionirane vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v cestnem prometu in železniškem prevozu, razen v mestnem linijskem prevozu potnikov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek ima upravičenec pravico do nakupa subvencionirane vozovnice tudi za mestni linijski prevoz potnikov tako, kot je to določeno s pogodbo med upravljavcem mestnega linijskega prevoza potnikov in ministrstvom, pristojnim za promet.«.
35. člen 
114.č člen se spremeni tako, da se glasi:
»114.č člen 
(obdobje koriščenja subvencioniranega prevoza) 
(1) Za dijake in udeležence izobraževanja odraslih se subvencionirajo prevozi v obdobju od 1. septembra do 30. junija tekočega šolskega leta oziroma za študente od 1. oktobra do 30. junija tekočega študijskega leta.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima upravičenec s statusom študenta v obdobjih od 1. septembra do 30. septembra in 1. julija do 31. julija tekočega šolskega leta pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj.
(3) Upravičenec se odloči za nakup mesečne, polletne ali letne vozovnice. Polletna vozovnica za dijaka se izda za obdobji od 1. septembra do 31. januarja in od 1. februarja do 30. junija oziroma letna vozovnica za obdobje od 1. septembra do 30. junija tekočega šolskega leta. Polletna vozovnica za študenta za obdobji od 1. oktobra do 31. januarja in od 1. februarja do 30. junija, letna vozovnica pa za obdobje od 1. oktobra do 30. junija tekočega študijskega leta. Polletna vozovnica za udeleženca izobraževanja odraslih se izda za obdobje od 1. septembra do 31. januarja oziroma od 1. oktobra do 31. januarja in od 1. februarja do 30. junija, letna vozovnica pa za obdobje od 1. septembra do 30. junija oziroma od 1. oktobra do 30. junija tekočega šolskega leta.
(4) Subvencionirana vozovnica velja za obdobje, za katero je izdana, in velja še do konca prvega delovnega dne v naslednjem mesecu.«.
36. člen 
V drugem odstavku 114.d člena se črtata besedi »mesečne« in »največ«.
V tretjem odstavku se črta beseda »mesečne«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Način in metodologijo izračuna polne cene subvencionirane vozovnice in cene, ki jo plača upravičenec, ter razrede oddaljenosti predpiše minister, pristojen za promet, v soglasju z ministroma, pristojnima za izobraževanje ter delo in socialne zadeve.«.
37. člen 
Četrta alineja prvega odstavka 117. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– tržni inšpektorat in finančna uprava izvajata nadzor nad izvrševanjem določb 57. člena tega zakona, ki določa uporabo taksimetra. Tržni inšpektorat nadzira, ali je v vozilu vgrajen taksimeter pregledan v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje. Finančna uprava nadzira, ali se vgrajeni taksimeter uporablja v skladu z določbami 57. člena tega zakona, razen v delu, za katerega je pristojen tržni inšpektorat;«.
Za četrto alinejo se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– občinski oziroma medobčinski inšpektorat izvaja nadzor nad izvrševanjem določbe drugega odstavka 57.b člena tega zakona.«.
38. člen 
Četrti odstavek 118. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pregled vozila pomeni pregled prevoznega sredstva in blaga, ki se vozi v ali na njem. V primeru pregleda blaga, ki se vozi v prevoznem sredstvu in je obeleženo s carinskimi oznakami, je treba obvestiti finančno upravo.«.
39. člen 
Prvi odstavek 124. člena se spremeni tako, da glasi:
»(1) Z globo od 4.000 do 8.000 eurov se kaznuje za prekršek domača ali tuja pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali posameznik, ki opravi ali opravlja prevoz potnikov ali blaga v notranjem ali mednarodnem cestnem prometu:
– brez licence (19. člen),
– v nasprotju z izdano licenco (19. člen),
– brez veljavne licence Skupnosti (4. člen Uredbe 1072/2009/ES),
– v nasprotju z izdano licenco Skupnosti (4. člen Uredbe 1072/2009/ES),
– brez veljavne licence Skupnosti (4. člen Uredbe 1073/2009/ES),
– v nasprotju z izdano licenco Skupnosti (4. člen Uredbe 1073/2009/ES),
– brez potrdila za prevoze za lastne potrebe (peti odstavek 5. člena Uredbe 1073/2009/ES).«.
V napovednem besedilu drugega odstavka se besedilo »1.000 do 2.000« nadomesti z besedilom »2.000 do 4.000«, v sedmi alineji pa se beseda »voznike« nadomesti z besedilom »prevoze za lastne potrebe«.
40. člen 
125. člen se spremeni tako, da se glasi:
»125. člen
(prekrški) 
(1) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek tuja pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali posameznik, ki:
1. na območju Republike Slovenije izvaja ali izvede kabotažo v nasprotju s 108. in 109. členom tega zakona;
2. opravlja ali opravi mednarodni prevoz blaga brez dovolilnice (102., 103. in 104. člen).
(2) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje voznik tuje pravne oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
41. člen 
V prvem odstavku 127. člena se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. opravlja stalne izvenlinijske prevoze – shuttle prevoze v nasprotju z določbami prvega do četrtega odstavka 57.a člena tega zakona;«.
Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. uporablja najeta motorna vozila za prevoz blaga v nasprotju z določbami 33.a in 107. člena tega zakona.«.
42. člen 
V prvem odstavku 128. člena se v 7. točki beseda »direkcije« nadomesti z besedo »ministrstva«.
Na koncu 10. točke se pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se dodajo nove 11., 12., 13. in 14. točka, ki se glasijo:
»11. pri opravljanju linijskih prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu nima kopije veljavnega voznega reda za linijo, na kateri takrat opravlja prevoz, oziroma možnosti njegovega izpisa (prvi odstavek 49. člena);
12. pri opravljanju občasnega prevoza potnikov nima dokazila o občasnem prevozu potnikov (drugi odstavek 55. člena);
13. pri opravljanju posebnega linijskega prevoza potnikov nima dovoljenja organa JPP (tretji odstavek 54. člena);
14. pri opravljanju prevoza na klic nima dovoljenja organa JPP (drugi in tretji odstavek 57.b člena).«.
43. člen 
Prvi odstavek 130. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 420 do 850 eurov se kaznuje za prekršek domača pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če vozila, ki se uporabljajo za prevoze v cestnem prometu, nimajo oznak in opreme, kot so določene s predpisom, izdanim na podlagi tega zakona (peti odstavek 33. člena in peti odstavek 57.a člena).«.
44. člen 
V 2. točki 131. člena se besedi »carinskega organa« nadomestita z besedilom »pooblaščene uradne osebe finančne uprave«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4.če ustavlja ali ustavi zunaj mest postankov, ki so določeni v voznem redu, ali nima s seboj voznega reda ali vozi v nasprotju z voznim redom (45. in 49. člen);«.
45. člen 
131.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»131.b člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 1.750 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki opravlja samostojno dejavnost, ki ravna v nasprotju s predpisanim načinom:
– poročanja in postopkom izvajanja subvencioniranega prevoza (114.e člen);
– obračunavanja najkrajše razdalje med avtobusnima postajališčema in razreda oddaljenosti (114.c člen);
– obračunavanja subvencije (114.d člen).
(2) Z globo od 400 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
46. člen 
Za 131.b členom se doda nov 131.c člen, ki se glasi:
»131.c člen 
(prekršek) 
(1) Z globo od 400 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne izvaja rednega usposabljanja v skladu s tretjim odstavkom 41. člena tega zakona in v skladu s predpisom, izdanim na podlagi 43. člena tega zakona.
(2) Z globo od 400 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
47. člen 
(1) Koncesije, podeljene v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01 in 63/04), veljavne do 31. decembra 2015, na podlagi katerih se ob uveljavitvi tega zakona izvaja gospodarska javna služba javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, se podaljšajo za obdobje do podelitve koncesije na podlagi javnega razpisa, vendar najpozneje do 2. decembra 2019.
(2) Za podaljšanje koncesij iz prejšnjega odstavka se izda odločba o podaljšanju koncesijskega razmerja, za vsako leto podaljšanja pa se sklene aneks h koncesijski pogodbi.
48. člen 
(1) Minister, pristojen za promet, izda predpis iz šestega odstavka 54. člena zakona najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Do izdaje predpisa iz prejšnjega odstavka se posebni linijski prevozi opravljajo skladno z določbami 54. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13).
49. člen 
(1) Minister, pristojen za promet, izda predpis iz tretjega odstavka 57.a člena zakona najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Do izdaje predpisa iz prejšnjega odstavka se stalni izvenlinijski prevozi – shuttle prevozi izvajajo skladno z določbami 57.a člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13).
50. člen 
(1) Minister, pristojen za promet, izda predpis iz osmega odstavka 114.b člena zakona najkasneje do 1. septembra 2016.
(2) Do izdaje predpisa iz prejšnjega odstavka se subvencioniranje prevoza dijakov in študentov zagotavlja v skladu z določbami Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13).
51. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/15-80/17
Ljubljana, dne 24. novembra 2015
EPA 794-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost