Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3505. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1I), stran 10116.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1I)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. novembra 2015.
Št. 003-02-9/2015-11
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1I)
1. člen
V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14) se v prvem odstavku 41. člena število »20« nadomesti s številom »22«.
V drugem odstavku se število »8,5« nadomesti s številom »9,5«.
2. člen 
Šesti in sedmi odstavek 77. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(6) Pri uvozu blaga se DDV plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev, razen če je kot plačnik DDV določen davčni zavezanec, ki je prejemnik blaga in je identificiran za namene DDV v Sloveniji. Davčni zavezanec izkaže obračunani DDV od uvoza blaga v obračunu DDV in plača DDV v roku iz prvega odstavka tega člena, če kot prejemnik blaga v trenutku uvoza davčnemu organu v carinski deklaraciji zagotovi vsaj naslednje informacije:
– svojo identifikacijsko številko za DDV, ki jo izda davčni organ v Sloveniji;
– davčno osnovo kot je določena v 38. členu tega zakona;
– stopnjo DDV;
– znesek DDV.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek prejemnik blaga, ki nima sedeža v Sloveniji in je identificiran za namene DDV v Sloveniji, izkaže obračunani DDV od uvoza blaga v obračunu DDV, če imenuje davčnega zastopnika, identificiranega za namene DDV v Sloveniji, ki je solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza blaga. Prejemnik blaga v carinski deklaraciji poleg podatkov iz prejšnjega odstavka navede tudi identifikacijsko številko za DDV davčnega zastopnika. Davčni organ vodi evidenco o teh davčnih zastopnikih, ki vsebuje naslednje podatke:
– naziv in identifikacijsko številko za namene DDV davčnega zastopnika;
– naziv, naslov, državo sedeža in identifikacijsko številko za namene DDV prejemnika blaga;
– registracijsko in identifikacijsko številko, ki je prejemniku blaga dodeljena v skladu s carinskimi predpisi (EORI številka);
– veljavnost pooblastila za zastopanje;
– veljavni transakcijski račun davčnega zastopnika.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Minister, pristojen za finance, predpiše podrobnejša pravila za izvajanje šestega in sedmega odstavka tega člena.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(1) Spremenjeni šesti in sedmi odstavek 77. člena zakona se uporabljata za uvoženo blago, za katerega je obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016.
(2) Do začetka uporabe spremenjenega šestega in sedmega odstavka 77. člena zakona se uporabljata šesti in sedmi odstavek 77. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14).
4. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 434-02/15-7/15
Ljubljana, dne 18. novembra 2015
EPA 765-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Bojana Muršič l.r.
Podpredsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti