Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3141. Uredba o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, stran 8747.

  
Na podlagi 117. člena in šestega odstavka 121.b člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
1. člen 
V Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in 62/10 – ZUPJS) se v 13.a členu za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Dejanska tržna najemnina (DTN) je izražena v eur/m² in se izračuna po naslednji formuli:
DTN = N/PS,
pri čemer je:
N = najemnina iz najemne pogodbe;
PS = površina stanovanja iz najemne pogodbe.
Subvencija iz prvega odstavka tega člena se izračuna po naslednjih formulah:
a) (PTN – PNN) X PPS = subvencija k plačilu tržne najemnine ali
b) (DTN – PNN) X PPS = subvencija k plačilu tržne najemnine,
pri čemer je:
– PTN: priznana tržna najemnina iz 8. člena Pravilnika o podrobnejših pogoji, merilih in postopku za dodelitev subvencij mladim družinam za najem tržnih stanovanj (Uradni list RS, št. 66/07 in 40/12 – ZUJF);
– PNN: priznana neprofitna najemnina iz tretjega odstavka 121.b člena zakona;
– PPS: primerna površina stanovanja iz 14. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14);
– DTN: dejanska tržna najemnina iz prejšnjega odstavka.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Postopki, začeti pred začetkom uporabe te uredbe, se končajo v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in 62/10 – ZUPJS).
3. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2016.
Št. 00719-37/2015
Ljubljana, dne 22. oktobra 2015
EVA 2015-2550-0136
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina