Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3136. Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije, stran 8744.

  
Na podlagi tretjega odstavka 49. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
Ta uredba določa ukrepe in postopke za zagotovitev uvedbe in povezljivosti enotnega naprednega merilnega sistema električne energije na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: napredni merilni sistem).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomeni, kot izrazi, opredeljeni v 4. in 36. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14), poleg tega pa imajo posamezni izrazi naslednji pomen:
– »enoten informacijski sistem« je sistem za enoten dostop do merilnih podatkov in podatkov o kakovosti oskrbe iz merilnih centrov v Republiki Sloveniji, ki vključuje strojno in programsko opremo, potrebno za zbiranje, vodenje, obdelavo in sporočanje merilnih podatkov in podatkov o kakovosti oskrbe uporabnikom distribucijskega elektroenergetskega sistema glede na dodeljene pravice dostopa do teh podatkov;
– »DMS« je sistem, ki omogoča nadzor nad distribucijskim omrežjem ter njegovo učinkovito in zanesljivo upravljanje;
– »DSM« je sistem, ki vpliva na rabo ali proizvodnjo električne energije uporabnikov omrežja tako, da se znižujejo potrebe po ojačitvi omrežja zaradi porabe ali proizvodnje na strani uporabnikov omrežja;
– »DR« je sistem, ki vpliva na običajno rabo električne energije končnih uporabnikov glede na:
a) časovne spremembe cene električne energije;
b) spodbude za znižanje porabe ob višjih cenah električ- ne energije na veleprodajnih trgih z električno energijo;
c) stanje obremenjenosti elektroenergetskega sistema;
– električna bremena so objekti, naprave in omrežja, priključena na električno omrežje, ki električno energijo pretvarjajo v drugo energijo;
– »EMS« je sistem za upravljanje energije, ki s pomočjo programske in strojne opreme nadzira, meri in upravlja električna bremena;
– »merilni center« je center, ki vključuje strojno in programsko opremo, potrebno za zbiranje, vodenje, obdelavo in sporočanje podatkov naprednega merilnega sistema na posameznem območju distribucijskega sistema;
– »merilni podatki« so podatki o porabi oziroma proizvodnji električne energije, opremljeni s časovno znamko, ki nastajajo z merjenjem porabe oziroma proizvodnje v sistemskem števcu električne energije s 15-minutno frekvenco vzorčenja. Merilni podatki so tudi časovno agregirani diagrami porabe na raven ure, dneva, tedna, meseca oziroma validirani agregati merilnih podatkov za potrebe obračuna;
– »povezljivost« je sposobnost sistema za izmenjavo podatkov z drugimi sistemi različnih tipov ter sposobnost sistema za izmenljivost storitev, ki omogoča učinkovito skupno delovanje brez omejevanja funkcionalnosti;
– »proizvajalci« so proizvajalci električne energije, priključeni na distribucijski sistem;
– »sistemski števec« je naprava za merjenje električne energije pri uporabniku sistema.
3. člen 
(napredni merilni sistem) 
(1) Distribucijski operater uvede napredni merilni sistem za vse uporabnike sistema v Republiki Sloveniji.
(2) Napredni merilni sistem iz prejšnjega odstavka vključuje:
– sistemske števce pri uporabnikih sistema;
– komunikacijsko infrastrukturo, ki vključuje žične in brezžične povezave, ki omogočajo prenos podatkov od sistemskih števcev do merilnih centrov;
– merilne centre in
– enoten informacijski sistem.
II. NAPREDNI MERILNI SISTEM 
4. člen 
(zgradba naprednega merilnega sistema) 
Napredni merilni sistem je zgrajen tako, da je sistemski števec prek komunikacijske infrastrukture povezan s področnim merilnim centrom, področni merilni centri pa so prek komunikacijske infrastrukture povezani v enoten informacijski sistem.
5. člen 
(določitev tehničnih zahtev za napredni merilni sistem) 
Distribucijski operater v sistemskih obratovalnih navodilih distribucijskega sistema določi tehnične zahteve za delovanje in povezljivost naprednega merilnega sistema, ki omogoča obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema z uporabo sistemov DMS, DSM, DR, EMS.
III. POSTOPEK UVEDBE MERILNEGA SISTEMA 
6. člen 
(načrt uvedbe merilnega sistema) 
(1) Distribucijski operater izdela načrt uvedbe naprednega merilnega sistema.
(2) Načrt uvedbe naprednega merilnega sistema mora opredeliti:
– stanje naprednega merilnega sistema ob pripravi načrta;
– dela in opremo, ki so potrebni za zagotovitev skladnosti naprednega merilnega sistema s to uredbo;
– časovni načrt izvedbe naprednega merilnega sistema;
– opremo in ustrezno število oseb za izvedbo naprednega merilnega sistema in njegovo vzdrževanje;
– finančne vire za izvedbo naprednega merilnega sistema;
– način zagotavljanja varnostnih arhivov podatkov naprednega merilnega sistema;
– način zagotavljanja podvojene opreme za zanesljivo delovanje naprednega merilnega sistema ob okvari sistema;
– načrtovanje, vgradnjo in preizkušanje programske opreme;
– namestitev potrebnih informacijskih sistemov ali njihovih funkcionalnih sklopov v sistem;
– izvedbo javnih naročil za nakup merilne opreme, vključno s sistemskimi števci;
– zamenjavo merilne opreme, vgradnjo sumarnih oziroma kontrolnih števcev in zbiralnikov podatkov;
– vzpostavitev komunikacijskih povezav med merilno opremo in merilnimi centri;
– vzpostavitev naprednega merilnega sistema in zagotovitev njegovega delovanja;
– poročanje o stanju uvedbe naprednega merilnega sistema;
– odgovorne osebe za izvedbo načrta uvedbe naprednega merilnega sistema;
– načrt za zagotavljanje kakovosti;
– opis postopkov za oceno in obvladovanje tveganj pri uvedbi naprednega merilnega sistema.
7. člen 
(poročanje) 
(1) Distribucijski operater letno poroča agenciji in ministrstvu o izvajanju načrta uvedbe merilnega sistema.
(2) V poročilu mora navesti:
– naloge in opravila, ki ne potekajo v skladu s časovnim načrtom iz tretje alineje drugega odstavka prejšnjega člena;
– razloge za odstopanje od časovnega načrta;
– dejavnosti, ki so potrebne za odpravo ali zmanjšanje odstopanj od časovnega načrta.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(prehodno obdobje) 
(1) Do konca leta 2025 morajo vgrajeni sistemski števci izpolnjevati zahteve iz 5. člena te uredbe.
(2) Distribucijski operater pripravi načrt uvedbe merilnega sistema v 90 dneh od uveljavitve te uredbe.
9. člen 
(uveljavitev uredbe) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-22/2015
Ljubljana, dne 22. oktobra 2015
EVA 2015-2430-0009
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti