Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3101. Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2015, stran 8654.

  
Za izvrševanje prvega odstavka 5. člena in prvega odstavka 8. člena Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in 57/12) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O 
o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2015 
1. člen 
Ta odredba za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2015 v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami podrobneje določa:
– dan izvedbe tradicionalnega slovenskega zajtrka,
– sestavo živil za tradicionalni slovenski zajtrk,
– znesek sredstev za financiranje tradicionalnega slovenskega zajtrka na osebo,
– upravičence ter vsebino in obliko zahtevka za povračilo stroškov za živila za tradicionalni slovenski zajtrk.
2. člen 
(1) Tradicionalni slovenski zajtrk se izvede 20. novembra 2015.
(2) Tradicionalni slovenski zajtrk je sestavljen iz mleka, masla, kruha, medu in jabolka, ki morajo biti pridelani oziroma predelani v Sloveniji.
(3) Upravičenci za povračilo stroškov za živila za izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka so vrtci, osnovne šole in zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki na dan 20. novembra 2015 izvedejo zajtrk iz tega člena z vsemi živili iz prejšnjega odstavka.
3. člen 
(1) Upravičenec lahko zahteva povračilo stroškov za živila iz te odredbe, vključno z DDV, do največ 0,43 eura (brez DDV) na osebo. Če znaša nakup živil za tradicionalni slovenski zajtrk manj kot 0,43 eura (brez DDV) na osebo, upravičenec zahteva povračilo stroškov v višini vrednosti kupljenih živil.
(2) Za izračun povračila stroškov za živila iz te odredbe posameznemu upravičencu se upošteva:
– za vrtec in zavod za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami: število otrok, vpisanih v Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. september 2015, ter število vključenih strokovnih delavcev v oddelkih;
– za osnovno šolo: število vpisanih učencev v šolskem letu 2015/2016 in število vključenih strokovnih delavcev v oddelkih iz podatkov, pridobljenih iz organizacijskih poročil osnovnih šol za šolsko leto 2015/2016.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pošlje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. člen 
Živila, ki se ne porabijo na dan, določen v 2. členu te odredbe, se porabijo za prehrano otrok in učencev upravičenca.
5. člen 
Upravičenec pošlje zahtevek za povračilo stroškov za živila za tradicionalni slovenski zajtrk na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del te odredbe.
6. člen 
(1) Rok za vlaganje zahtevkov iz prejšnjega člena je od 2. decembra do 15. decembra 2015.
(2) Zahtevki iz prejšnjega člena, ki so vloženi pred 2. decembrom 2015, se obravnavajo kot zahtevki, vloženi 2. decembra 2015.
7. člen 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja upravičencem na podlagi zahtevka iz 5. člena te odredbe, ki ga predhodno potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, povrne stroške iz proračuna za leto 2016.
8. člen 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvede administrativne kontrole pred povračilom stroškov za živila iz te odredbe.
9. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-357/2015
Ljubljana, dne 19. oktobra 2015
EVA 2015-2330-0127
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost